1.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
2.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
3.  บ้านดงซ่อม
4.  บ้านท่าตะคร้อ
5.  บ้านทุ่งตาพุก
6.  บ้านทุ่งมหาชัย
7.  บ้านทุ่งมหาศาล
8.  บ้านประดาเจ็ดรัง
9.  บ้านปลักไม้ดำ
10.  บ้านลานทอง
11.  บ้านหนองตากล้า
12.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
13.  บ้านหนองแขม
14.  บ้านหัวยาง
15.  บ้านอาชานุสรณ์
16.  บ้านเมืองพาน
17.  บ้านเนินกรอย
18.  บ้านโนนม่วง
19.  บ้านโนนสมบูรณ์
20.  บ้านโพธิ์พัฒนา
21.  บ้านโนนใหญ่
22.  บ้านไร่
23.  บ้านไร่ลำปาง
24.  ยอดประชาสรรค์
25.  หนองลวกราษฎร์บำรุง