1.  บ้านท่าเสากระโดง
2.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
3.  บ้านลานหิน
4.  บ้านหนองใหญ่
5.  บ้านเก่า
6.  บ้านแม่บัว
7.  บ้านโนนสมอ