1.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
2.  บ้านคลองเรือ
3.  บ้านจิกคันช้อน
4.  บ้านชัยภูมิ
5.  บ้านตอรัง
6.  บ้านทุ่งตาพุก
7.  บ้านทุ่งมหาศาล
8.  บ้านทุ่งเศรษฐี
9.  บ้านประดาเจ็ดรัง
10.  บ้านลานช้างท่าว
11.  บ้านลานไผ่
12.  บ้านวังตะแบก
13.  บ้านหงษ์ทอง
14.  บ้านหนองใหญ่
15.  บ้านอาชานุสรณ์
16.  บ้านใหม่พัฒนา
17.  บ้านไทยทวี
18.  บ้านไร่ลำปาง
19.  วัดราษฎร์เจริญพร
20.  สาธิต
21.  สหวิทยาคม
22.  หนองแขมประชาสรรค์