1.  บ้านพรานกระต่าย
2.  บ้านวังโขน
3.  บ้านวังไม้แดง
4.  บ้านหนองใหญ่
5.  บ้านห้วยน้ำใส
6.  บ้านโนนม่วง
7.  บ้านโนนสมอ
8.  ผินสหราษฎร์พัฒนา