1.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
2.  คลองใหญ่วิทยา
3.  นารีราษฎร์สามัคคี
4.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
5.  นิยมราษฎร์วิทยา
6.  บ้านคลองสีนวล
7.  บ้านคลองเมือง
8.  บ้านคลองห้วยยั้ง
9.  บ้านคลองใหญ่ใต้
10.  บ้านคุยประดู่
11.  บ้านคุยบ้านโอง
12.  บ้านคุยป่ารัง
13.  บ้านคุยมะม่วง
14.  บ้านจันทิมา
15.  บ้านคุยแขวน
16.  บ้านจิกคันช้อน
17.  บ้านจิกลาด
18.  บ้านชัยภูมิ
19.  บ้านดงซ่อม
20.  บ้านดงตาจันทร์
21.  บ้านดาดทองเจริญ
22.  บ้านตอรัง
23.  บ้านท่านา
24.  บ้านทรงธรรม
25.  บ้านท่าเสลี่ยง
26.  บ้านท่าเสากระโดง
27.  บ้านทุ่งตาพุก
28.  บ้านท่าไม้
29.  บ้านทุ่งน้ำตก
30.  บ้านทุ่งมหาชัย
31.  บ้านทุ่งมหาศาล
32.  บ้านทุ่งสวน
33.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
34.  บ้านนานอก
35.  บ้านนาบ่อคำ
36.  บ้านนาป่าแดง
37.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
38.  บ้านน้ำโท้ง
39.  บ้านทุ่งเศรษฐี
40.  บ้านบางลาด
41.  บ้านบึงทับแรต
42.  บ้านประดาเจ็ดรัง
43.  บ้านปลักไม้ดำ
44.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
45.  บ้านมอสมบัติ
46.  บ้านมะเดื่อชุมพร
47.  บ้านลานช้างท่าว
48.  บ้านลานกระทิง
49.  บ้านบ่อแก้ว
50.  บ้านลานทอง
51.  บ้านลานสะเดา
52.  บ้านลานหิน
53.  บ้านลานไผ่
54.  บ้านลำมะโกรก
55.  บ้านวังชะโอน
56.  บ้านวังชมภู
57.  บ้านวังตะเคียน
58.  บ้านวังประดา
59.  บ้านวังทอง
60.  บ้านป่าถั่ว
61.  บ้านวังตะแบก
62.  บ้านวังมะค่า
63.  บ้านวังโขน
64.  บ้านลานดอกไม้
65.  บ้านวังไม้แดง
66.  บ้านศรีไกรลาศ
67.  บ้านสมอโคน
68.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
69.  บ้านสุรเดชสามัคคี
70.  บ้านหงษ์ทอง
71.  บ้านสุวรรณภูมิ
72.  บ้านหนองกรด
73.  บ้านหนองคล้า
74.  บ้านหนองขาม
75.  บ้านหนองจิก
76.  บ้านหนองตากล้า
77.  บ้านหนองปากดง
78.  บ้านหนองทอง
79.  บ้านหนองรี
80.  บ้านวังน้ำขาว
81.  บ้านหนองมะเกาะ
82.  บ้านหนองละมั่งทอง
83.  บ้านหนองสะแก
84.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
85.  บ้านหนองหัวควาย
86.  บ้านหนองหัววัว
87.  บ้านหนองแขม
88.  บ้านหนองแดน
89.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
90.  บ้านหนองใหญ่
91.  บ้านหนองไม้กอง
92.  บ้านห้วยน้ำใส
93.  บ้านหัวยาง
94.  บ้านอาชานุสรณ์
95.  บ้านอินทรานุสรณ์
96.  บ้านเก่า
97.  บ้านเกาะน้ำโจน
98.  บ้านเกาะรากเสียด
99.  บ้านเกาะพิมูล
100.  บ้านเขาน้ำเพชร
101.  บ้านเขาวังเยี่ยม
102.  บ้านเทียมเจริญ
103.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
104.  บ้านแคทอง
105.  บ้านแก้วสุวรรณ
106.  บ้านเนินกรอย
107.  บ้านแม่บัว
108.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
109.  บ้านโนนม่วง
110.  บ้านโนนสมบูรณ์
111.  บ้านโนนโก
112.  บ้านโพธิ์พัฒนา
113.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
114.  บ้านโนนใหญ่
115.  บ้านใหม่พัฒนา
116.  บ้านใหม่สามัคคี
117.  บ้านไตรตรึงษ์
118.  บ้านใหม่สามัคคี
119.  บ้านไทยทวี
120.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
121.  บ้านไทรย้อย
122.  บ้านไร่ดง
123.  บ้านไร่ลำปาง
124.  ปราสาทอนุสรณ์
125.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
126.  ยอดประชาสรรค์
127.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
128.  วัดกัลปพฤกษ์
129.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
130.  วัดราษฎร์เจริญพร
131.  สาธิต
132.  สหวิทยาคม
133.  หนองลวกราษฎร์บำรุง
134.  หนองแขมประชาสรรค์
135.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
136.  ห้วยใหญ่ยางงาม
137.  สิริแก้วเจริญ
138.  อนุบาลกำแพงเพชร
139.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
140.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
141.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)