1.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
2.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
3.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
4.  นารีราษฎร์สามัคคี
5.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
6.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
7.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
8.  นิยมราษฎร์วิทยา
9.  บ้านคลองเมือง
10.  บ้านคลองเรือ
11.  บ้านคลองใหญ่ใต้
12.  บ้านคุยประดู่
13.  บ้านคุยบ้านโอง
14.  บ้านคุยป่ายาง
15.  บ้านคุยป่ารัง
16.  บ้านคุยมะม่วง
17.  บ้านจันทิมา
18.  บ้านคุยแขวน
19.  บ้านจิกคันช้อน
20.  บ้านจิกลาด
21.  บ้านชัยภูมิ
22.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
23.  บ้านดงตาจันทร์
24.  บ้านดาดทองเจริญ
25.  บ้านตอรัง
26.  บ้านท่านา
27.  บ้านท่าตะคร้อ
28.  บ้านท่าเสลี่ยง
29.  บ้านท่าเสากระโดง
30.  บ้านทุ่งตาพุก
31.  บ้านท่าไม้
32.  บ้านทุ่งน้ำตก
33.  บ้านทุ่งมหาชัย
34.  บ้านทุ่งมหาศาล
35.  บ้านทุ่งสวน
36.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
37.  บ้านนานอก
38.  บ้านนาบ่อคำ
39.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
40.  บ้านนาป่าแดง
41.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
42.  บ้านน้ำโท้ง
43.  บ้านทุ่งเศรษฐี
44.  บ้านบ่อตาโพธิ์
45.  บ้านบ่อสามแสน
46.  บ้านบางลาด
47.  บ้านบึงพิไกร
48.  บ้านบึงลูกนก
49.  บ้านประชาสุขสันต์
50.  บ้านประดาเจ็ดรัง
51.  บ้านปางขนุน
52.  บ้านลานตาบัว
53.  บ้านบ่อแก้ว
54.  บ้านลานทอง
55.  บ้านลานสะเดา
56.  บ้านลำมะโกรก
57.  บ้านวังชะโอน
58.  บ้านวังชมภู
59.  บ้านวังตะเคียน
60.  บ้านวังประดา
61.  บ้านวังตะแบก
62.  บ้านวังมะค่า
63.  บ้านวังโบสถ์
64.  บ้านวังเฉลียง
65.  บ้านวังไม้แดง
66.  บ้านสมอโคน
67.  บ้านสระสิงห์โต
68.  บ้านสุรเดชสามัคคี
69.  บ้านหงษ์ทอง
70.  บ้านหนองกรด
71.  บ้านหนองขาม
72.  บ้านหนองจิก
73.  บ้านหนองตากล้า
74.  บ้านหนองปากดง
75.  บ้านหนองทอง
76.  บ้านหนองรี
77.  บ้านวังน้ำขาว
78.  บ้านหนองมะเกาะ
79.  บ้านหนองละมั่งทอง
80.  บ้านหนองหัววัว
81.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
82.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
83.  บ้านหนองใหญ่
84.  บ้านหนองไม้กอง
85.  บ้านหนองโสน
86.  บ้านห้วยน้ำใส
87.  บ้านหัวยาง
88.  บ้านอินทรานุสรณ์
89.  บ้านเก่า
90.  บ้านเกาะรากเสียด
91.  บ้านเขาน้ำเพชร
92.  บ้านเขาคีริส
93.  บ้านเทียมเจริญ
94.  บ้านเทพนคร
95.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
96.  บ้านเมืองพาน
97.  บ้านเนินกรอย
98.  บ้านโขมงหัก
99.  บ้านโนนม่วง
100.  บ้านโนนโก
101.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
102.  บ้านใหม่พัฒนา
103.  บ้านใหม่สามัคคี
104.  บ้านไตรตรึงษ์
105.  บ้านใหม่สามัคคี
106.  บ้านไทยทวี
107.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
108.  บ้านไทรย้อย
109.  บ้านไร่
110.  บ้านไร่ดง
111.  ปราสาทอนุสรณ์
112.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
113.  วัดกัลปพฤกษ์
114.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
115.  วัดคูยาง
116.  วัดราษฎร์เจริญพร
117.  สาธิต
118.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
119.  สหวิทยาคม
120.  หนองลวกราษฎร์บำรุง
121.  หนองแขมประชาสรรค์
122.  สิริแก้วเจริญ
123.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
124.  อนุบาลไทรงาม
125.  อนุบาลลานกระบือ
126.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
127.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
128.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)