โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.กุดฆ้องชัยวิทยา  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน 5 หมู่ ทุกมื้อ และได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 2.กุดจิกวิทยาคาร  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการ  ไม่มี  ไม่มี
 3.ขมิ้นพัฒนวิทย์  -เรียบร้อยดี  -ไม่มี  -อบต.ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันช่วงเปิดเทอมและตามจำนวนนักเรียน
 4.ขอนแก่นวิทยาเสริม  -  -  -
 5.คำขามวิทยา  ได้เรียนทุกคนได้รับผลประโยชน์จากจากโครงการ 100%  เทศบาลเบิกจ่ายเงินไม่ทันเปิดภาคเรียน  อยากให้เทศบาลเบิกจ่ายเงินให้ทันเปิดภาคเรียน ทุกๆภาคเรียน
 6.คำถาวรเจริญวิทย์  -นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน.  -วัตุดิบในการแปรรูปอาหารมีราคาแพงขึ้น.  -ควรสนับสนุนงบอาหารกลางวันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม.
 7.คำบอนวิทยาสรรพ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกสุขอนามัย ครบทุกคน  โรงเรียนขาดงบประมาณในส่วนการจ้างแม่ครัว เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ครูต้องแบ่งเวลามาทำอาหารกลางวัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการดูแลนักเรียน  อยากของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้จ้างแม่ครัว
 8.คำมันปลาผดุงวิทย์  -นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 9.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา  -  -  -
 10.คำโองวิทยา  นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วนทุกคน  ได้รับงบประมาณไม่ทันวันเปิดภาคเรียน  ควรได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้ทัันวันเปิดภาคเรียน
 11.คำใหญ่วิทยา  นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการและน้ำหนักส่วนสูงได้มาตราฐาน  1.งบประมาณโอนล่าช้า 2.อาหารแพงขึ้น  1. ควรสนับสนุนงบประมาณให้ทันเวลาในการเปิดภาคเรียน 2.ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวให้นักเรียน 3.ควรจัดงบประมาณค่าเชื้อเพลิงในการปรุงอาหาร ค่าวัสดุทำความสะอาด
 12.คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)  นักเรียนได้รับประทานอาหารคบทุกคน  งบน้อยอาจทำให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันไม่เพียงพอ  อยากขอเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันมากกว่านี้
 13.คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)  นักเรียนไปรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ เเละได้รับประโยชน์สูงสุด  -  -
 14.คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ทุกวัน  จำนวนนักเรียนมีน้อยทำให้มีงบประมาณมาซื้อของในแต่ละวันน้อยมีผลกระทบต่อโรงเรียนขนาดเล็ก  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันรายหัวขึ้นอีกเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็ก
 15.จินดาสินธวานนท์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร ครบตามโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  ไม่มี  ควรจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนระดับมัธยมต้นในโรงเรียนขยายโอกาส การที่เขาอยู่โรงเรียนเดียวกันกับน้องๆพวกเขาควรได้รับโอกาสนี้เช่นกัน
 16.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ  -  -
 17.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม  -  -  -
 18.ชุมชนดอนม่วงงาม  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอ  ไม่ม่ี  ไม่มี
 19.ชุมชนดอนยูงวิทยายน  - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวันทำการ - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ ในจำนวนที่เพียงพอ - นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง  - ราคาวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหารมีราคาที่สูงขึ้น  - เพิ่มงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้มีจำนวนมากขึ้น (เพิ่มรายหัวอาหารกลางวัน)
 20.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร  นักเรียนมีพัฒนาการการเจริญเติบโตตามวัย  วัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น  ต้องการเพิ่มงบประมาณรายหัวนักเรียนให้มากกว่านี้
 21.ชุมชนบ้านป่าแดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 22.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  ได้รับงบประมาณช้า  ควรอนุมัติงบประมาณให้ทันเปิดเรียน
 23.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง  -นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้น ป.6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกสด สะอาด และสารอาหารครบ 5 หมู่ -นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเพิ่มขึ้นสมวัย  เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารและห้องประกอบอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะ  ของบประมาณจัดสร้างโรงอาหารและห้องประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ
 24.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ โดยจัดเมนูอาหารตามระบบ Thai School Lunch  โรงอาหารคับแคบท่ีนั่งไม่เพียงพอถ้านักเรียนมารับประทานอาหารพร้อมกัน เวลาฝนตกเปียกแฉะ  ควรจัดอบรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครัั้ง สำหรับครูท่ีมารับงานใหม่
 25.ดงน้อยโนนสวรรค์  .  .  .
 26.ดงบังวิทยา  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกทำการ  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้า 2. งบประมาณไม่เพียงพอ  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน 2. รัฐควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หัวละ 30 บาท
 27.ดงบังอำนวยวิทย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ สะอาด อร่อย  -  -
 28.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ  นักเรียนได้กินอาหารครบ ๕ หมู่ มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย  ไม่มี  ควรเพิ่มรายหัวให้เด็ก
 29.ดงสวรรค์อุดมมิตร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนครบทุกคน  -  ควรจะมีการจัดสรร ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนมากกว่าคนละ 20 บาท
 30.ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ  ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น  ควรเพิ่มงบอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
 31.ดอนขีวิทยา  นักเรียนได้รับบริการอาหารครบ 5 หมู่ถูกสุขลักษณะครบทุกคน  -  -
 32.ดอนยานางศึกษา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลากหลาย  วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น  ควรได้รับเงินจัดสรรก่อนเปิดภาคเรียน
 33.ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา  - นักเรียนมีภาวะโภชนาการคิดเป็นร้อยละ 92%  - นักเรียนไม่ชอบรับประทานผัก  ไม่มี
 34.ท่อนสังข์วิทยา  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลหนองบัว นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์พร้อมที่จะเจริญเติบโต และศึกษาหาความรู้อย่างมีคุณภาพ  -  ต้องการให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอยู่คู่กับโรงเรียนตลอดไป
 35.ท่าคันโทวิทยายน  นักเรียนโรงเรียนท่าคันโทวิทยายนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับนักเรียนในแต่ละวัน  ไม่มี  ไม่มี
 36.ท่าเมืองสำราญวิทย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน  วัสดุที่จะนำมาประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น  ควรมีการเพิ่มงบประมาณให้กับนักเรียน
 37.ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มี  อยากจะเพิ่มค่าอาหารกลางวัน ค่ะเป็น 30 ค่ะ
 38.ท่าแห่วิทยาคม  นักรับประทานอาหารครบ 5 หมู่  ราคาวัตถุดิบราคาแพง  ไม่มี
 39.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ไม่มี  ควรจัดสรรงบประมาณโดยตรงไม่ต้องผ่าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 40.นากุงวิทยาเสริม  เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกคน  -  การจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าเปิดภาคเรียน
 41.นาค้อวิทยาคม  ภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นนักเรียนมีสภาวะทางโภชนาการดีขึ้น นักเรียนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์และมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง  ขาดงบประมาณในการจัดหารวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารเนื่องจากราคาเพิ่มสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ  ควรจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นคนละ 30 บาท/คน/วัน
 42.นางามแก่นลำดวนวิทยา  มีนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโภชนาการโดยตรง  จัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้น และจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโภชนาการโดยตรงให้โรงเรียน
 43.นาดีหลุมข้าววิทยา  นักเรียนได้อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  -  -
 44.นาตาลวิทยาคม  - นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารครบ 100 % - นักเรียนร้อยละ 95.77 มีนำ้หนักส่วนสูงตามมตรฐานภาวะโภชนาการ  -วัตุดิบในการจัดทำอาหารมีราคาแพงขึ้น  -
 45.นาบงวิทยา  โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการรายการอาหารกลางวันตามตารางที่กำหนดและนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  -  อยากให้ทางหน่วยงานจัดสรรงบประมาณมายังต้นสังกัดโดยตรง
 46.นามูลสมบูรณ์วิทย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสะอาดสดใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน  วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้นจึงทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  ควรได้รับงบสนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่มจาก 20/คน /วัน เป็น 30/คน/วัน
 47.นาสีนวลอุดมเวศม์  นักเรียนทุกคนได้รับอาหาร อาหารสะอาดครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 48.นาอวนวิทยาสิทธิ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ และครบทุกคน  ได้รับงบประมาณไม่ทันเปิดเทอม  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันช่วงเปิดเทอม
 49.นาเชือกวิทยาสรรพ์  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน รายการอาหารหลากหลาย ได้รับสารอาหารครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับจัดสรรล้าช้า ไม่ทันเปิดเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มเติมให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 50.นาแกราษฎร์อำนวย  อาหารเพียงพอต่อนักเรียนทุกคน  -  -
 51.บัวสะอาดส่งเสริม  เป็นไปตามโครงการ  -  -
 52.บ้านกุดท่าลือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามที่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  ไม่มี  อยากได้ค่ารายหัวเพิ่มคนละ 50 บาทต่อคน
 53.บ้านขามวิทยาคม  เด็กได้รับอาหารตามโครงการอาหารกลางวันครบทุกคน  บุคคลากรในการจัดการโครงการอาหารกลางวันไม่เพียงพอ  -
 54.บ้านคำแคน  เด็กได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน ปริมาณและคุณภาพของอาหารอยู่ในระดับดี  ไม่มี  เทสบาลควรจ่ายเงินงบประมาณอาหารกลางวันให้ทันกับการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน
 55.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  การได้รับจัดสรรเงินอาหารกลางวันไม่ครบตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง  การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันควรจัดสรรให้ทันช่วงเปิดภาคเรียน ควรพิจารณาเพิ่มเติมรายหัวนักเรียนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กจากรายหัวละ 20 เป็นรายหัวละ 30 บาท
 56.บ้านชัยศรี  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 57.บ้านชัยศรีสุข  นักเรียนได้รับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  -  อยากได้รับงบประมาณเพิ่มเติม
 58.บ้านชาดวิทยาคาร  ทุกอย่างสำเร็จผลไปด้วยดี  -  -
 59.บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  -  -
 60.บ้านทรายทองวิทยาคม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันตามหลักโภชนาการ  งบประมาณมาถึงโรงเรียนช้าและรายหัวน้อยเกินไปทำให้การดำเนินการขาดสภาพคล่องเพราะค่าวัตถุดิบปรุงอาหารแพงขึ้น  งบประมาณควรมาก่อนเปิดภาคเรียนและเพียงพอกับการดำเนินการ
 61.บ้านสาวิทยาสรรพ์  นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างพอเพียงครบทุกคน  ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ทันเปิดภาคเรียน  -
 62.บ้านหนองขาม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่  ทาง อบต. จัดสรรงบโครงการอาหารกลางวันล่าช้า ไม่ทันวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน  ทาง อบต. จัดสรรงบโครงการอาหารกลางวันให้ทันวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน
 63.บ้านหนองชุมแสง  นักเรียนมีการรับประทานอาหาร ร้อยละ 100 สุขภาพเเข็งเเรง สมบูรณ์ดี อาหารถูกหลักอนามัย ครบ 5 หมู่  ไม่มี  ควรจะเพิ่มอาหารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
 64.บ้านหนองตอกแป้นวิทยา  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  วัตถุดิบประกอบอาหารมีราคาแพง  เพิ่มรายหัวนักเรียน
 65.บ้านหนองบัว  -  -  -
 66.บ้านหนองหัวช้าง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบร้อยละร้อย  โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรรายหัว เป็นเงินจำนวน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพื่อให้ได้มาตราฐาน  ควรจัดสรรเงินรายหัวเพิ่มเติมแก่โรงเรียนขนาดเล็ก
 67.บ้านหนองเสือ  นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันครบทุกคนจากชั้นอนุบาล2ถีงป.6  1.การรับงบประมาณจากอบต.บางครั้งมีความล่าช้า 2.รายหัว20บาทไม่เพียงพอกับการจัดอาหารในปัจจุบันเนื่องจากสินค้ามีราคาสูงขึ้น  1.โอนงบประมาณอาหารให้โรงเรียนโดยตรง 2.เพิ่มเงินรายหัวให้นักเรียน
 68.บ้านหนองแซง  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน  การโอนงบประมาณสนับสนุนโครงการควรเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะทราบปฏิทินการศึกษา น่าจะจัดสรรงบประมาณได้ทันวันเปิดภาคเรียน
 69.บ้านหนองแวงบ่อแก้ว  นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ี่มีประโยชน์ ครบทุกคน  1.โรงเรียนอยู่ไกลจากตลาด ลำบากต่อการเดินทางเพื่อจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 2.ครูและนักเรียนต้องทำการเรียนการสอนประจำชั้นจึงลำบากต่อการจัดทำอาหารตามตารางเวร  1.ควรมีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบจัดทำประกอบอาหารให้นักเรียนโดยตรง 2.ควรจัดสรรงบให้นักเรียนมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาสได้รับประทานด้วยทุกคน
 70.บ้านหนองแวงฮี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 71.บ้านหนองแสง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและถูกหลักโภชนาการ  ไม่มี  ควรได้รับงบประมาณเพิ่มจากเดิม
 72.บ้านหนองไผ่  โรงเรียนได้ดำเนินตามโครงการอาหารกลางวันสมบูรณ์ครบถ้วน  ได้รับงบประมาณล่าช้า  ทางอบต.สำรวจจำนวนนักเรียนให้รวดเร็วกว่านี้
 73.บ้านหาดทรายมูล  -  -  -
 74.บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 75.บ้านเว่อวิทยานุกูล  นักเรียนได้กินอาหารที่มีประโยชน์ทุกวัน  นักเรียนบางส่วนไม่ชอบรับประทานผัก  งบประมาณไม่เพียงพอที่จะทำอาหารหลายอย่างในมื้อเดียว
 76.บ้านเสียววิทยาสรรพ์  โรงเรียนของเราได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  -  -
 77.บ้านแกวิทยาคม  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านแกวิทยาคมได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการอาหาร สะอาด ปลอดภัย ครบทุกคน ทุกวัน 2.นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 3.บรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ครอบครัว 4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  1.ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน 2.ระบบสุขาภิบาลของโรงอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน  1.ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาหารกลางวัน 2..ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลของโรงอาหาร
 78.บ้านแสนสุข  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและมีสุขภาวะน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100  ไม่มี  ไม่มี
 79.บ้านโคกกลาง  เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบหลักทุกคน  ไม่มี  อยากได้บรรจุแม่ครัวประจำโรงเรียน
 80.บ้านโคกศรี  - เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 %  -  การจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารราคาสูงบขึ้น ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
 81.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆ สะอาดปลอดภัยทุกคน  การซื้อวัสดุประกอบอาหารครูต้องเดินทางเข้าไปซื้อในตัวอำเภอซึ้งเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร  เพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เครื่องครัว
 82.บ้านโนนอำนวย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ได้รับสารอาหารครบ ทั้ง 5 หมู่ ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  -ไม่มี  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาตามที่ได้กำหนดไว้
 83.ประชารัฐศึกษา  เด็กได้รับอาหารครบท้วนตามอาหารหลัก 5 หมู่  ค่าวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น  อยากให้เพิ่มค่าอาหารให้แก่เด็ก
 84.ปอแดงวิทยา  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 85.ป่าหวายศึกษา  เด็กนักเรียนได้รับประทานครบทุกคนตามหลักโภชนาการ  -  -
 86.ผดุงราษฎร์วิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน สะอาดปลอดภัย ถูกหลักอนามัย  -  -
 87.พรมลีศรีสว่าง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 %  งบประมาณน้อย,ราคาสินค้าแพงขึ้น  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
 88.พินิจราษฎร์บำรุง  1.นักรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 2.นักเรียนไ้ด้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 3. นักเรียนร้อยละ 90 มีภาวะโภชนาการที่ดี  ไม่มี  ควรให้งบประมาณสนับสนุนในการจัดอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับโรงเรียนและโต๊ะอาหารสหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหาร
 89.พิมูลวิทยา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกวัน ทุกคน อาหารมีคุณภาพดี  งบประมาณวันละ 20 น้อยไป  จัดสรรงบให้มากเกิน 20 ขึ้นไป
 90.ภูฮังวิทยาคาร  -  -  การเพิ่มงบประมาณต่อรายหัว
 91.ยางคำวิทยา  โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันอย่างถูกต้อง นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เพราะมีการใช้โปรแกรม ThaiScoolLunch  -  1.เนื่องจากวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น ควรเพิ่มงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน 2.สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสควรให้นักเรียนมัธยมได้รับประทานอาหารกลางวันด้วย
 92.ยางอู้มวิทยาคาร  -  -  -
 93.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  งบสำรองในการซื้อแก๊สหุงต้ม  อยากให้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันมากขึ้น เพื่อนำมา ซื้อแก๊สในการประกอบอารอาร
 94.วังยางวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 95.วัดบ้านกุดสังข์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีนำ้หนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ80  -  -
 96.วัดบ้านดอนกลาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน รายการอาหารมีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และมีผลไม้ตามฤดูการให้นักเรียนได้รับประทานทุกคน ทุกวัน เช่น ลำใย กล้วย แตงโม ลองกอง สับปะรด ฯลฯ  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน ทั้งหมด 36 คน จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย ทำให้การบริหารมีความยากลำบาก  ควรเพิ่มเงินมากกว่า 20 บาท/คน/วัน
 97.สระแก้ววิทยานุกูล  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และนักเรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดีทุกคน  -  เพิ่มจำนวนเงินโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มเติม
 98.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล  นักเรียนมีภาวะทางด้านโภชนาการดีขึ้น  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเทศบาลล่าช้า และงบประมาณยังไม่เพียงพอ  อยากจะให้ทางสำนักงานเทศบาลจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเป็นภาคเรียนละ 100 วัน เพราะขณะนี้ทางสำนักงานเทศบาลจะจัดสรรให้เพียงครั้งละ 50 วัน
 99.สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง  0  0  ควรเพิ่มค่าอาหารจาก 20 บาท/คน มากกว่านี้
 100.สว่างกิจวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่คุณค่าทางโภชนาการ สะอาดปลอดภัยและตรงตามความต้องการทุกวัน  1.งบประมาณไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถจัดซื้อผลไม้ให้นักเรียนรับประทานได้ครบ 5 วัน 2.วัถตุดิบมีราคาสูงขึ้น แต่งบประมาณได้เท่าเดิม  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัว นักเรียน
 101.สะอาดนาดีศิลาวิทย์  นักเรียนมีนำ้หนักส่วนสูงตามเกณฑ์  วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอยอาหารมีราคาแพง  เพิ่มงบประมาณรายหัว
 102.สายปัญญาสมาคม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ครบทุกคน ทุกวัน  -  -
 103.สำราญ - ประภาศรี  โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามระเบียนนักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกคน  วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาขึ้งสูง  ควรเพิ่มงบประมาณใน โครงการอาหารกลางวันให้เพียงพอกับต้นทุนการผลิตอาหาร เป็นวันละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
 104.หน่อคำประชานุเคราะห์  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงมีภาวะตามโภชนาการตามวัยสมบูรณ์แข็งแรงดี  งบประมาณรายหัว 20 บาท ค่อนข้างไม่เพียงพอเพราะวัตถุดิบในท้องถิ่นห่างไกลมีราคาเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ของบประมาณเพิ่มเติม
 105.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วนต่อร่างกาย  -  -
 106.หนองกุงราษฎร์วิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบตามหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 107.หนองกุงศรีวิทยาคม  นักเรียนได้รับสารอาหารครบตรมหลักโถชนาการ  งบประมาณน้อย  ของบประมาณเพิ่มสำหรับนักเรียนอีก
 108.หนองกุงไทยวิทยาคม  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ 2.โรงเรียนสามารถผลิตผลทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหาร กลางวันแบบยั่งยืน โดยนักเรียนและชุมชน  ปัจจุบัน ราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารไม่คงที่ อาจทำให้บางวันซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารในราคาที่สูงขึ้น  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่ม/คน/วัน
 109.หนองคูวังเดือนห้าวิทยา  นักเรียนมีความสุขที่ได้รับประทานอาหาร ที่ดีและนักเรียนก็สามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข  อยากให้เพิ่มเงินส่วนที่นักเรียนมาเพิ่มใหม่และนักเรียนอนุบาล 3 ปีที่มาเรียนร่วมด้วย  อยากให้ทางรัฐบาลเพิ่มเงินอาหารกลางวันนักเรียนให้มากกว่านี้
 110.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์  นักเรียนโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนการ ทำให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  -  -
 111.หนองบัวชุม  1. นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง 2. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  -  -
 112.หนองบัววิทยาเสริม  เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 113.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์  เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ สุขภาพแข็งแรง  งบประมาณอาหารน้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับวัตถุดิบในท้องตลาดปัจจุบัณ เพราะราคาวัตถุดิบสูงขึ้นมาก  ขอเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวัน
 114.หนองปะโอประชาอุทิศ  นักเรียนโรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสดสะอาดรับประทานอย่างเพียงพอส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  เงินงบประมาณมาล่าช้าไม่ทันต่อเปิดเทอมและจ่ายครั้งละ 50 วัน งบประมาณล่าช้าไม่ทันทั้ง 50 วันแรก และ 50 วันหลัง  งบประมาณควรเบิกจ่ายให้โรงเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนและควรจ่ายในคราวเดียว 100 วันเลย เพื่อสะดวกในการดำเนินงานของโครงการ
 115.หนองมันปลาวิทยา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ  วัดุในการประกอบอาหารราคาแพง  ควรเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้มากขึ้น
 116.หนองสวงวิทยาคม  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ  งบประมาณควรมาให้ทันวันเปิดภาคเรียน
 117.หนองหอไตรราษฎร์บำรุง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน และได้รับสาอาหารครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 118.หนองอิเฒ่าวิทยา  เด็กได้รับประทานอาหารหลัก 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 119.หนองเม็กวิทยา  นักเรียนได้รับโภชนาการครบถ้วน  -  -
 120.หนองแข้วิทยา  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ที่1-6 โรงเรียนหนองแข้วิทยาได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  -  -
 121.หนองแฝกหนองหว้าวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน  อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลา
 122.หนองแวงประชาสรรพ์  มีอาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -  -
 123.หนองแวงม่วง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอ ครบหมู่โภชนาการ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ลดภาวะทุพโภชนาการ  -  ควรจัดสรรให้มีค่าจ้างแม่ครัวเพื่อลดภาระบุคลากรในโรงเรียน
 124.หนองแสงวิทยา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอและมีคุณภาพ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  งบประมาณค่าอาหารกลางวันได้รับไม่ทันการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน  งบประมาณควรจะมาถึงโรงเรียนให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน
 125.หนองโนวิทยา  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายหัวนักเรียนครบ ได้รับอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการจากระบบ Thai school lunch  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการ เช่น ค่าจ้างแม่ครัว ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าวัสดุเครื่องครัว  ควรจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เป็นปันหาที่ได้ระบุไว้ข้างต้น งบประมาณที่จัดสรรโครงการทุกๆ 5 ปีควรเพียงพอต่อเศรฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นด้วย
 126.หนองโนวิทยาคม  ได้รับอาหารกลางวันเพียงพอ  ค่าใช้จ่ายในการซื้้ออาหารค่อนข้างสูง  จัดสรรงบอาหารกลางวันเพิ่ม
 127.หนองใหญ่วิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกวัน  บุคลากรน้อย  สพฐ.ควรเป็ผู้จัดสรรงบประมาณ
 128.หนองไผ่รัฐบำรุง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ครบตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง  วัตถุดิบ บางรายการหายาก ตามฤดูกาล  เพิ่มผลไม้ตามฤดูกาล เพราะหาได้ง่ายและราคาถูก และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
 129.หนองไม้พลวงวิทยาคม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคนทุกวัน อาหารกลางวันใช้โปรแกรม Thai School Lunch  ราคาวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหาร มีราคาสูงขึ้น  ควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันต่อรายหัวเพิ่มขึ้น
 130.หลักด่านวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบทุกคน  -  -
 131.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา  เด็กนักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทานครบถ้วนทุกคนตามเมนูแต่ละวัน  ไม่มีปัญหา  อยากให้จัดงบประมาณมาให้ทันเปิดเทอม
 132.ห้วยยางดงวิทยา  สำเร็จตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  ไม่มี  ไม่มี
 133.ห้วยเตยวิทยา  ในงบประมาณที่จัดสรรมาถึงจะไม่เพียงพอแต่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม  งบประมาณไม่เพียงพอ  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
 134.ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล  โรงเรียนได้จัดทำอาหารให้นักเรียนรับประทานครบห้าหมู่และครบทุกคน  -  -
 135.หัวงัววิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีจำนวนนักเรียนทุพโภชนาการลดลง  ได้รับงบประมาณล่าช้า  ควรจัดสรรงบประมาณก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละภาคการเรียน
 136.หัวนาคำจรูญศิลป์  นักเรียนมีภาวะทุโภชนาการเพิ่มชึัน  งบประมาณไม่เพียงพอ  จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
 137.หัวหินราษฎร์บำรุง  นักเรียนได้รับอารหารอย่างเพียงพอ ทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 138.อุ่มเม่าวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 139.ฮ่องฮีวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  -  -
 140.เชียงสาศิลปสถาน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ครบทุกคน อย่างเพียงพอ  -  -
 141.เดชอุดมพิทยาคม  โรงเรียนเรียนรวมโรงเรียนบ้านหาดทรายมูล  -  -
 142.เนินลาดวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเต็มอิ่ม มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย  วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับขึ้นราคา อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการอาหารเพื่อให้ลงตัวกับงบประมาณที่ได้รับ  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวัน
 143.เสริมเสาเล้าวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  เงินอาหารกลางวันเข้าช้าทำให้สถานศึกษาต้องหาแนวทางสำรองจ่ายก่อน  ควรมีมาตรการที่จะให้โรงเรียนได้รับเงินอาหารกลางวันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อจะได้ทันต่อการดำเนินการจัดเตรียมการเรื่องอาหารกลางวันให้พร้อม
 144.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา  1.โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 2.ชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากสาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย  ไม่มี  ไม่มี
 145.โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์  นักเรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันวันละ 20 บาท ต่อคน ต่อวัน ถือว่ายังน้อยไม่เพียงพอ  ราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูง งบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ได้รับอาหารลดน้อยลงไม่พอต่อจำนวนนักเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
 146.โคกก่องราษฎร์นุกูล  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  อยากให้เงินอาหารกลางวันรายหัวเพิ่มขึ้น
 147.โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  -  -
 148.โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ คุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่  ไม่มี  ควรเพิ่มรายหัวจาก 20 บาท เป็น 40 บาท
 149.โคกคำวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  -  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้นักเรียนคนละ 30 บาท/คน/วัน
 150.โคกประสิทธิ์วิทยา  นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ป.6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน  ต้นทุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูง  ควรเพิ่มงบประมาณให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนในปัจจุบัน
 151.โคกศรีวิทยายน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการครบทุกคน และมีภาวะการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น  -  -
 152.โคกเครือวิทยา  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันอย่างมีความสุขและถูกหลักโภชนาการ    
 153.โคกเจริญวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่และเพียงพอกับความต้องการและมีภาวะโภชนาการที่ดีทุกคน  ได้รับงบประมาณช้า  ของบประมาาณเพิ่มเติม
 154.โนนชัยประชาสรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ได้ัรับงบประมาณล่าช้าหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว  ขอให้จัดสรรงบประมาณให้ทันวันเปิดภาคเรียน
 155.โนนศิลาสว่างวิทย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่อย่างพอเพียง  -  เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพง สมควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
 156.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย  การดำเนินการอาหารกลางวันสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 157.โนนสูงวิทยา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 158.โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม  นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ รับสารอาหารครบถ้วน  งบประมาณเบิกจ่ายจากเทศบาลไม่ทันกำหนด ทำให้โรงเรียนต้องหาเงินสำรองจ่ายก่อน  อยากให้เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีโรงเรียนโดยตรง
 159.โนนเตาไหหนองแก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและมีปริมาณอาหารที่เพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 160.โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ และครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 161.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม  นักเรียนมีสุขภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  การโอนเงินจากท้องถิ่นไม่ได้รับตามกำหนดการในการดำเนินการ  ควรจัดสรรงบประมาณดำเนินการอาหารกลางวันให้ทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียน
 162.โพนสิมอนุเคราะห์  อาหารกลางวันเพียงพอต่อนักเรียนและมีโภชนาการครบถ้วน  ไม่มี  เป็นโครงการที่ดี
 163.ไชยวารวิทยาคม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารท่ี่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สารอาหารครบ5หมู่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 164.ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์  -  -  -
 165.ไทรทองวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่  งบประมาณได้รับจัดสรรช้า  ควรจัดสรรงบประมาณก่อนเปิดภาคเรียน

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net