โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์  โรงเรียนได้รับจัดสรรอาหารกลางวันครบตามจำนวนและทันเวลา และได้บริหารจัดการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในวันทำการทุกวัน ทุกคน ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 2.กลางหมื่นสงเคราะห์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ ตามโภชนาการ  -  -
 3.กาฬสินธุ์พิทยาสัย  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และหลากหลาย สารอาหารครบ 5 หมู่ 2. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  1. นักเรียนบางคนมักเลือกรัประทานเฉพาะอาหารที่ตนเองชอบเท่านั้น เช่น ไม่ทานผัก 2. ราคาวัตถุดิบแพงขึ้น ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ  1. ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อหัวเพิ่มขึ้น เช่น จาก 20 บาท เป็น 25 บาท 2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่สำหรับนักเรียน จากหน่วยงานภายนอกบ้าง เช่น จาก สพป. จากสาธารณสุข
 4.กุดครองวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 5.กุดลิงวิทยาคม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  งบประมาณมีจำนวนจำกัด ในบางรายการอาหารที่ใช้วัสดุเครื่องปรุงเยอะไม่สามารถจัดทำได้ จึงมีข้อจำกัดในรายการอาหารบ้าง  ควรเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียน
 6.กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา  การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มี  -
 7.ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์  ได้ดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อจัดเมนูอาหารให้เหมาะสมกับวัย  เนื่องจากห่างไกลแหล่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารและลำบากในการเดินทางไปเบิก-ถอนเงินที่ธนาคาร  เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่มีการปรับขึ้นราคาสินค้า อยากให้รัฐบาลช่วยปรับเพิ่มรายหัวนักเรียน
 8.ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา  เด็กได้รับประธานอาหารถูกต้อมตามหลักโภชนาการ  -  -
 9.ค้อจารย์วิทยา  นักเรียนได้รับสารอาหารท่ี่เพียงพอต่อร่างกาย  ไม่มี  ไม่มี
 10.คอนเรียบอนุกูล  นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันที่สด สะอาด รับประทานอย่างพอเพียง  ไม่มี  ไม่มี
 11.ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกวัน และมีปริมาณเพียงพอ  -ขาดแคลนบุคลากรในการประกอบอาหารกลางวัน  -
 12.คำคาราษฎร์บำรุง  เป็นไปตามนโยบาย นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนทุกคน  -  เป็นนโยบายที่ดี นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสุขอนามัย
 13.คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์  บุคลากรของโรงเรียนมีน้อยและทำหน้าที่หลายอย่างอาจมีการล่าช้าในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง  อยากให้เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ
 14.คำประถมนิคมสงเคราะห์  นักเรียนได้รับจัดสรรอาหารกลางวันในโรงเรียนครบถ้วนตามกำหนดการ  ไม่มี  ไม่มี
 15.คำปลาฝาโนนชัย  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน และมีการจัดเมนูสำรับอาหารตามโปรแกรม thai school lunch   -   -
 16.คำหุ่งราษฎร์บำรุง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาแพง  จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามราคาสินค้าที่มีราคาเพิ่มขึ้นตลอด
 17.คำแคนราษฎร์วิทยา  โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการและนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  -  -
 18.คำแคนวิทยา  เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 19.คำโพนคำม่วงวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ทุกวัน  งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  เพิ่มงบประมาณ
 20.คำโพนทองราษฎร์นิยม  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยมมีการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างครบถ้วนและพอเพียง ไม่มีปัญหาอุปสรรค  -  -
 21.คำไผ่สงเคราะห์  นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรง ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  ไม่มี  อยากให้เพิ่มงบประมาณรายหัวอาหารกลางวัน
 22.ชุมชนนาจารย์วิทยา  -  สถานที่รับประธานอาหารยังไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียน  ควรเพิ่มค่ารายหัวให้กับเด็กนักเรียนเนื่องจากวัตถุดิบในท้องตลาดราคาสูงขึ้น
 23.ชุมชนนามะเขือวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกมื้อ มีภาวะโภชนาการที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 24.ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกมื้อ มีภาวะโภชนาการที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 25.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม  -  -  -
 26.ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและถูกหลักโภชนาการ  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เห็นควรมีการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน ให้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วย เพราะส่วนมากมีฐานะยากจน  เห็นควรมีการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน ให้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วย
 27.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์  - นักเรียนมีทุพโภชนาการลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา - มีอาหารกลางวันและงบประมาณเพียงพอ  ราคาวัตถุดิเพิ่มสิ้นค้าสูงขึ้นมาก  ควาเพิ่มค่ารายหัวนักเรียนเป็นคนละ 30บาท/คน/วัน
 28.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกสุขลักษณะครบทุกคนและได้รับประทานทุกวัน  -  -
 29.ชุมชนแก้งคำวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 30.ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์  นักเรียนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการและมีนำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 31.ดงน้อยวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  เนื่องจากโรงเรียนดงน้อยวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่งบที่จัดสรรให้เฉพาะชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้ทางโรงเรียนดำเนินการบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนคือตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ควรมีงบอาหารกลางวันจัดสรรให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนของโรงเรียนขยายโอกาสด้วย
 32.ดงน้อยสงเคราะห์  นักเรียนมีรา่งกายแข็งแรงมีภาวะโภชนาการระดับดีขึ้นไป  วัตถุดิบมีราคาแพง  ควรเพิ่มงบประมาณต่อคนต่อวัน
 33.ดงพยุงสงเคราะห์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 34.ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 35.ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอ  -  -
 36.ดงเมืองวิทยาคาร  1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดทำโครงการอาหารกลางวัน  -  ควรเพิ่มงบประมาณให้กับนักเรียนหัวละ 30 บาท
 37.ดงไร่ราษฎร์พัฒนา   1 นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง 2 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้  1.วัสดุในการประกอบอาหารมีราคาเพิ่มขึ้น อาหารทำได้เพียงชนิดเดียว 2.ผลไม้ต้องถัวเฉลี่ยเงินนาน ๆ ครั้งถึงได้รับประทาน 3.ได้รับเงินงบประมาณอาหารกลางวันล่าช้า ทำให้ต้องยืมเงินส่วนอื่นมาดำเนินงาน   น่าจะมีการเพิ่มงบประมาณรายหัวต่อคนต่อวัน เพราะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 38.ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน ตามหลักโภชนาการ ครบ5หมู่  งบประมาณน้อย  ของบประมาณเพิ่มขึ้น
 39.ดอนหวายราษฎร์บำรุง  นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทาน และนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 40.ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์  นักเรียนทุกคนได้รับทานอาหารที่ดี และรับสารอาหารครบ5หมู่มีภาวะโภชนาการที่ดี ทำให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย  -  -
 41.ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์  - การจัดซื้ออาหารกลางวัน รายหัว 20 บาท/คน เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง  - วัตถุดิบในการประกอบอาการมีราคาสูงขึ้น  - งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารไม่เพียงพอ
 42.ด่านใต้วิทยา  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน ตรงตามโภชนาการ  ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น  เห็นควรเพิ่มงบจากหัวละ 20 บาท/คน เป็น 30 บาท/คน
 43.ถ้ำปลาวิทยายน  นักเรียนมีภาวทุพโภชนาการดีขึ้น  -  -
 44.ท่ากลางแจ้งจมวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 45.ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา  -นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน/วัน  -ราคาของไม่คงที่  ของบประมาณเพิ่ม
 46.ท่านาจานวิทยา  นักเรียนได้รับสารอาหารครบห้าหมู่  ไม่มี  ไม่มี
 47.ท่าลำดวนประชาบำรุง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับอาหารอย่างเพียงทุกคน  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร เพราะวัตถุดิบบางอย่างมีราคาสูง  ควรมีการเพิ่มงบประมาณให้มากกว่านี้ เพื่อให้เพียงพอต่อการซื้อวัตถุดิบ
 48.ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน และถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 49.ท่าแสงวิทยายน  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ  งบประมาณน้อย  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น
 50.ท่าไคร้สามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน แต่ในบางวันอาจจะไม่ครบ 5 หมู่  งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอ  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
 51.ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 52.นาขามร่วมราษฎร์บำรุง  เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  อยากได้รายหัวเพิ่ม
 53.นาคูณวิทยา  เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอ เหมะสมตอวัย  -  -
 54.นาจำปา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนครบทุกระดับชั้น  -  -
 55.นาบึงราษฎร์สงเคราะห์  1. นักเรียนได้รับอาหารกลางวันมีประโยชน์และมีคุณภาพครบทุกคน 2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์  ยังมีนักเรียนบางคนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  แนะนำนักเรียนให้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
 56.นามนราษฎร์นุเคราะห์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  งบประมาณน้อยเกินไปทำให้ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอาจยังไม่ดีเท่าที่ควร  ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอีก เพื่อการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
 57.นามลวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน อิ่มทุกวัน โดยได้กินอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย มีคุณค่าทางโภชนาการมาตรฐาน  อบต.เบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันล้าช้า  สพฐ.ควรอนุมัติเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนให้ทันเวลาเปิดภาคเรียน
 58.นาสีนวลโสกทรายวิทยา  -  -  -
 59.นาโกวิทยา  เด็กได้รับอาหารตามที่ได้รับจัดสรรและตามหลักโภชนาการครบถ้วนทุกคน  ไม่มี  งบจัดสรรอาหารกลางวันควรถึงโรงเรียนก่อนวันเปิดเทอม
 60.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน  -  -
 61.นิคมลำปาววิทยา  นักเรียนมีทุพโภชนาการครบถ้วน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย  ไม่มี  ไม่มี
 62.บ้านกุดแห่  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  วัตถุดิบในการประกอบอาหารราคาแพงขึ้น  จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
 63.บ้านคำเชียงวัน  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอและอิ่มทุกคน  อาหารบางวันยังไม่ได้สารอาหารที่ครบถ้วน  อยากให้เขตพื้นที่จัดทำเมนูอาหารในแต่ละเดือนให้กับโรงเรียน และให้ถ่ายภาพรายงานไปยังสำนักงานเขตทุกวันเป็นรายเดือน
 64.บ้านคำเม็ก  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน  งบประมาณไม่เพียงพอ  จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
 65.บ้านดอนสนวน  การประกอบอาหารของโรงเรียนเป็นไปด้วยดี แม่ครัวและครูกำกับดูแลวัสดุการทำอาหาร ความสะอาด คุณภาพของอาหารอยู่ในเกณฑ์ดี สดสะอาด ได้คุณภาพดี นักเรียนได้รับอาหารอิ่มทุกคน และนักเรียนที่ทานมากสามารถรับอาหารได้ 2-3 รอบ  โรงครัวที่ประกอบอาหารเล็กเกินไป ที่เก็บภาชนะเครื่องครัวยังไม่เหมาะสม ภาชนะบางชนิดต้องปรับปรุง ยังไม่ได้คุณภาพ เช่น ช้อน จาน เป็นต้น  อยากขยายโรงครัวให้กว้างกว่าเดิม
 66.บ้านต้อนวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารทีี่มีประโชยน์ ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ  -  -
 67.บ้านท่างาม  นักเรียนทานอาหารครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  การจัดการอาหารให้ตรงกับโปรแกรม thaischool lunch  การตรวจโครงการอาหารกลางวันแต่ครั้ง คณะกรรมการควรดูบริบทและแต่ละสถานศึกษา เนื่องจากไม่มีงบประมาณมากพอที่จะมาปรับปรุงสิ่งต่างๆ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ
 68.บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ ครบทุกคน  โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตลาด ถนนทุระกันดาร ยากต่อการหาวัตถุดิบมา่ประกอบอาหาร ค่าใช้จ่ายแพงมากขึ้น  สมควรเพิ่มงบประมาณรายหัวต่อนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
 69.บ้านนาวิทยาคม  -นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน 5 หมู่ -นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  -ได้รับงบประมาณล่าช้าจากเทศบาลม่วงนา  -ควรจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.ถึงโรงเรียนโดยตรง เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ลดความล่าช้าในการได้รับงบประมาณ
 70.บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร  จัดทำอาหารกลางวันตามรายการโปรแกรม Thai School Lunch ที่ สพฐ กำหนด ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดี มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 71.บ้านม่วงวิทยาคม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ทำให้ภาวะทุพโภชนาการลดลง  -  ควรเพิ่มงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม
 72.บ้านม่วงวิทยายน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนถูกหลักโภชนาการ  -  -
 73.บ้านลาดวิทยาเสริม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ไม่ได้รับจัดสรรเงินค่าอาหารกลางวัน  ควรจัดสรรเงินค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
 74.บ้านสว่าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ไม่มี  ไม่มี
 75.บ้านหนองกุงกลาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 76.บ้านหนองกุงน้อย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  ราคาของวัตถุดิบในท้องตลาดไม่คงที่และมีการปรับราคาสูงขึ้น  ควรโอนเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ ๑ สัปดาห์
 77.บ้านหนองกุงใหญ่  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกมื้อ  เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จึงจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน  ควรมีงบอาหารกลางวันให้นักเรียนม.1-3
 78.บ้านหนองช้าง  ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ครบทุกคน  -  -
 79.บ้านหนองม่วง  นักเรียนมีอาหารกลางวันและของว่างทานครบทุกมื้อ  นักเรียนได้รับประทานอาหารไม่เต็มที่ถูกหลักโภชนาการ  เพิ่มจำนวนเงินค่าอาหารกลางวันต่อคนจาก 20 บาท เพราะราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น
 80.บ้านหนาดสงเคราะห์  การดำเนินการตามบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการทุกคนและทุกวัน  - การประกอบอาหารไม่มีแม่ครัวโดยตรง - วัตถุดิบราคาสูงขึ้น  1.ควรมีแม่ครัวสำหรับทำอาหารกลางวันโรงเรียนละ 1 คน 2.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเป็น 40 บาท/คน/วัน
 81.บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง  นักเรียนรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ พอเพียงต่อนักเรียน  วัตถุดิบราคาแพง  -
 82.บ้านห้วยยาง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง5 หมู่  ไม่มีถาดอาหารแตนเลสเนื่องจากไม่มีงบประมาณ และงบประมาณไม่พอซื้อวัสดุดิบ เนื่องจากต้องทำอาหาร 2 เมนูพร้อมทั้งผลไม้  อยากให้หน่อวยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการวื้อถาดสแตนเลส
 83.บ้านห้วยแสง  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 84.บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นไปตามหลักโภชนาการ  งบประมาณไม่เพียงพอ  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
 85.บ้านเหล่าค้อ  -  -  -
 86.บ้านแกวิทยายน  นักเรียนได้รับการจัดสรรอาหารอย่างเพียงพอทุหคน และมีภาวะทางโภชนาการตามเกณฑ์  งบประมาณในการดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันยังไม่เพียงพอสำหรับเมนูบางอย่าง เนื่องจากราคาวัตุดิบสูง  ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มมากกว่าเดิม เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดสำหรับอาหารให้นักเรียน
 87.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและสารอาหารครบถ้วน  -  ขาดงบประมาณการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนขยายโอกาส
 88.บ้านแวงประชารัฐบำรุง  เด็กได้รับการจัดสรรโครงการอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 89.บ้านโคกกว้าง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้จักอาหารกลางวันให้นักเรียนครบทุกคน  -  -
 90.บ้านโคกใส  นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  เงินที่ได้รับการจัดสรร มีความล่าช้า  -
 91.บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง  นักเรียนได้กินอาหารครบถ้วน 100 %  -  -
 92.บ้านโนนโพธิ์ศรี  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 93.บ้านโหมนสงเคราะห์  - นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มท้องทุกคนทุกวัน - นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน -นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เป็นส่วนมากและมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  -  -
 94.บึงวิชัยสงเคราะห์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ และเต็มตามจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร  ครูมีภาระงานที่ต้องทำการสอน ต้องแบ่งเวลาไปในการซื้ออาหาร  ควรจัดสรรเงินเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างแม่ครัวมาดำเนินการ โดยมีครูคอยตรวจและให้คำแนะนำ
 95.บึงสว่างวิทยาคม  1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำเมนูอาหารกลางวัน 2. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  ไม่มี  อยากให้เพิ่มค่าอาหารกลางวันเป็นหัวละ 50 บาท เนื่องจากราคาของอาหารสดมีราคาแพงขึ้น
 96.บึงไฮโนนสวางวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ครบ 100% ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 97.ปลาเค้าวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณค่าอาหารครบ 5 หมู่ สะอาด และปลอดภัย  ไม่มี  โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ควรจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย
 98.ปากน้ำราษฎร์บำรุง  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัยทุกวัน ทุกคน 2.นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 98.20 3.นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง ร้อยละ 42.86  ไม่มี  งบประมาน คนละ 20 บาท ต่อคนต่อวันไม่เพียงพอ ควรจะเพิ่มงบประมานขึ้นอีก
 99.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดี น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  -  -
 100.ภูปอวิทยา  นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 101.ม่วงคำราษฎร์สามัคคี  โรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกวัน จำนวน 200 วัน/ปี ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิผลตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  -  1. ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 2. ควรเพิ่มงบประมาณจ้างแม่ครัว
 102.วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ  งบประมาณน้อย  ควรเพิ่มงบรายหัวเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น
 103.สงยางสงเปลือยวิทยาคม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ  วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น  ขอรับจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนเพิ่มขึ้น
 104.สหัสขันธ์วิทยาคม  โครงการอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนได้มีโภชนาการที่ดี มีการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ใหม่ สดเสมอ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มีคุณภาพทางการเรียนดีขึ้น  ไม่มี  ควรจะมีการเพิ่มค่าอาหารกลางวัน เป็นวันละ 30 บาท เพื่อจะได้จัดอาหารให้นักเรียนได้หลากหลายทากยิ่งขึ้น
 105.สองห้องราษฎร์บูรณะ  นักเรียนที่รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการทุกคน  ไม่มี  อยากให้เพิ่มงบประมาณจัดสรรเป็นรายละ25 บาท
 106.สะอาดประชาสรรพ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่ตามภาวะโภชนาการ และได้รับครบทุกคน 100%  -  -
 107.สะอาดสมศรีวิทยา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอและมีประโยชน์ครบถ้วน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้าไม่ทันวันเปิดเรียน  ควรจัดสรรงบให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 108.สะอาดโนนงามวิทยา  เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  -  -
 109.สะอาดไชยศรี  โรงเรียนได้รับเงินจัดสรรอาหารกลางวันทันเวลาเปิดภาคเรียน  -  จัดสรรงบจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร
 110.สามชัยอุดมวิทย์  นักเรียนทั้งหมด ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  งบประมาณรายหัวน้อยเกินไป  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัว
 111.สามัคคีสำราญวิทย์  -  -  -
 112.สายป่าแดงวิทยา  นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีทุพโภชนาการที่สมบูรณ์  ไม่มี  สมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้น
 113.สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)  นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงและมีการเจรฺิญเติบโตตามวัย  ไม่มี  ควรได้รับจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้น
 114.สำเริงวิทยา  นักเรียนโรงเรียนสำเริงวิทยาได้รับประทานอาหารครบ 100 %  ค่าวัสดุประกอบอาหารราคาสูงขึ้น  ควรเพิ่มจำนวนรายหัวของนักเรียน
 115.สิงห์สะอาด  1.นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 2. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 116.หนองกุงวิทยาคม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการระดับเขตพื้นที่ฯ ควรจะมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ตนเองได้รับมอบหมาย เพื่อจะได้ตอบคำถาม ประเด็นข้อสงสัยให้กับผู้ติดต่องานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 117.หนองตุวิทยา   นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ครบทุกคน  -  -
 118.หนองทุ่มสงเคราะห์  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน  -  -
 119.หนองบัวราษฎร์นิยม  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  งบประมาณและบุคลากรมีจำกัด  ควรมีงบจ้างแม่ครัว เพื่อมาประกอบอาหารให้นักเรียนโดยตรง
 120.หนองบัวโจดดงลิงวิทยา  เด็กได้รับประทานอาหารที่สดสะอาด ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 121.หนองพอกวิทยายน  นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 -มัธยมปีที่ 3 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน อาหารกลางวันมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารถูกหลักโภชนาการ และมีบันทึกการรับประทานอาหารกลางวันทุกชั้นเรียน  การจัดสรรงบประมาณช่วงเปิดภาคเรียนล่าช้า  นักเรียนระดับมัธยมร่างกายกำลังเจริญเติบโตควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันตามจำนวนนักเรียนจริง
 122.หนองหัวช้าง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอและได้รับสารอาหารครบทั้ง๕หมู่  ไม่มี  -
 123.หนองแคนวิทยา  นักเรียนมีความพึงพอใจและชื่นชอบในการรับประทานอาหารกลางวันที่มีเมนูอาหารที่หลากหลาย มีผลไม้ และขนม  เนื่องจากสถานที่โรงอาหารค่อนข้างแคบทำให้การจัดระเบียบความเรียบร้อยในการเข้าแถวรับอาหารไม่เป็นระเบียบดีเท่าที่ควร ทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการจัดให้นักเรียนรับประทานอาหารไม่พร้อมกัน แบ่งเป็นช่วงชั้นและตามเวลาที่กำหนด  หากมีเมนูแนะนำอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ให้คุณค่าทางอาหารแก่เด็กๆ มีความหลากหลาย ก็จะช่วงสร้างทางเลือกให้โรงเรียนได้จัดหาจัดทำให้เด็กรับประทานได้
 124.หนองแซงวิทยา  ภาพการประเมินการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 125.หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกวันทำการ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นักเรียนส่วนมากไม่มีทุพโภชนาการ ทำให้นักเรียน เป็นคนเก่ง คนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ไม่มี  ไม่มี
 126.หนองแวงประชานุกูล  ได้รับสารอาหารครบถ้วน  -  -
 127.หนองแวงเหนือ  เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนตามโภชนาการอาหาร  -  -
 128.หนองแวงแสน  ไม่มี  ไม่มี  นอกเหนือจากเงินซื้อวัตถุดิบ เช่น เนื้อ ผัก ผลไม้ ควรมีค่าจ้างแม่ครัวและค่าใช่จ่ายต่างๆในครัวด้วย เช่น ค่าแก๊ส เป็นต้น
 129.หนองแสงราษฎร์พัฒนา  นักเรียนอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  การคมนาคมไม่สะดวกต่อการไปจัดซื้อและที่จัดเก็บอาหารสดไม่มี  ทางโรงเรียนอยากได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นมัธยมต้น(ขยายโอกาส)ด้วย
 130.หนองโพนวิทยายน  นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ตรงตามหลักโภชนาการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 131.หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย สารอาหารครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 132.หนองโพนโนนสมบูรณ์  นักเรียนโรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการทุกวันทำการ 100 %  ไม่มี  ไม่มี
 133.ห้วยตูมวิทยาคาร  เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารภาวะโภชนการครบถ้วน  วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นทำให้ได้ปริมาณน้อยลง  ควรได้รับงบประมาณโดยตรงไม่ผ่านหน่วยงานอื่นและควรจัดงบประมาณเพิ่มเติม
 134.ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา  นักเรียนได้รับประทานมื้อเที่ยงทุกคน  ไม่มี  ควรจัดสรรงบให้ทันตามกำหนดเปิดภาคเรียน
 135.หัวขวาวิทยา  นักเรียนสมบูรณ์ได้กินอาหารอย่างเต็มที่  ไม่มี  ไม่มี
 136.หัวคูประชาอุทิศ  -  -  -
 137.หามแหโพนทองวิทยาคม  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอ  -  -
 138.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และถูกสุขลักษณะ  -  -
 139.อนุบาลกาฬสินธุ์   นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกวัน ซึ่งทำให้เด็กได้รับสารอาหารได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการในแต่ละวัน  ไม่มี  ไม่มี
 140.เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม  นักเรียนได้รับการจัดอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 141.เชียงเครือวิทยาคม  เด็กได้รับประทานอาหารตาหลักโภชณาการครบ ๕ หมู่และทุกคนตามจำนวนวันที่ได้รับจัดสรร และเด็กมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  ไม่มี  ไม่มี
 142.เสมาสามัคคี  1. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณทันเปิดภาคเรียน 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 3. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตราฐาน ร่างกายแข็งแรง  -  -
 143.เหล่าสูงวิทยา  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง อุดมสมบูรณ์  ไม่มี  ไม่มี
 144.เหล่าหลวงวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น ทำให้ซื้ออาหารในปริมาณที่จำกัด  ควรปรับราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคให้ลดลง
 145.เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์  -  -  -
 146.เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา  ดำเนินงานเรียบร้อย  ไม่มี  ไม่มี
 147.แก่งนาขามสามัคคี  - เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ครบ 5 หมู่ ได้สารอาหารครบถ้วน - เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์  ไม่มี  ควรจัดสรรงบประมาณค่ารายหัวเพิ่มขึ้นจากเดิม
 148.แก้งนางราษฎร์บำรุง  นักเรียนร่ายกายเจริญเติบโตสมวัย  ไม่มี  ไม่มี
 149.แกเปะราษฎร์นิยม  นักเรียนได้รับคุณค่าทางโภชนาการอาหารอย่างมีคุณภาพ  ไม่มี  จัดสรรงบประมาณเพ่ิ่มจาก หัวละ 20 บาท เป็น 30 บาท
 150.โคกกลางราษฎร์พัฒนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทุกคน  -  เพิ่มงบประมาณ
 151.โคกกลางวิทยา  -นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -งบมีไม่เพียงพอ -ราคาของไม่คงที่  -ของบประมาณเพิ่ม
 152.โคกก่องวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันอย่างมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  -  -
 153.โคกคอนวิทยานุกูล  นักเรียนมีออาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ  งบประมาณน้อย  ควรเพิ่มงบระมาณรายหัวเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น
 154.โคกนางามสามัคคี  เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันตามโครงการทุกวันและได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 155.โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม  นักเรียนมีนำ้หนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มี  ควรเพิ่มงบประมาณตามภาวะเศรษฐกิจ
 156.โคกล่ามผดุงวิทย์  -  -  -
 157.โคกล่ามวิทยา  จากการสังเกตุทางด้านร่างกาย เด็กนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค เด็กรับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 158.โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา  - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพทุกคน - นักเรียนที่มีภาวะทุปโภชนาการลดลง  1.ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินงาน 2.งบประมาณไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ให้จัดบุคลากรที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงและเพิ่มงบประมาณรายหัวอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
 159.โคกเมยประชาพัฒนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 160.โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ  เด็กได้รับสาราหารครบถ้วน  -  -
 161.โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา  - นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ - จำนวนนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการลดลง - นักเรียนมีสุขนิสัย และมารยาท ในการรับประทานอาหารดีขึ้น  - ห้องครัวคับแคบ และยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลเท่าที่ควร  - ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทำหรือปรับปรุงห้องครัวและโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
 162.โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ขาดอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  ขอรับสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
 163.โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอและถูกสุขอนามัย  -  -
 164.โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มึคุณภาพ  วัตถุดิบแพงขึ้นทุกวัน  ของบประมาณเพิ่มเติม
 165.โนนเมืองประชานุเคราะห์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวัน และเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาดถูกสุขอนามัย ภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์   โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนน้อย ได้รับค่าอาหารกลางวันจำนวนน้อย จึงไม่สามารถจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารได้โรงเรียนจึงให้บุคลากรในโรงเรียนประกอบอาหารเอง  ควรได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันต่อหัวต่อคนเพิ่มขึ้นอีก
 166.โนนเมืองวิทยาคาร  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง   ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารสูงขึ้น  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวต่อคนต่อวัน
 167.โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา  เรียบร้อย  -  -
 168.โป่งเชือกศึกษาสถาน  ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทำการ  ไม่มี  ไม่มี
 169.โปโลเล้าสามัคคีวิทยา  อาหารเพียงพอต่อนักเรียน นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย  ขาดบุคลากรครู ในการควบคุมดูแลนักเรียน เพราะจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน  ไม่มี
 170.โพนสวางพิทยาคม  นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วนเป็นไปตามเกณฑ์  -ได้รับจัดสรรงบประมาณช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน -ระยะทางในการไปซื้ออาหารไกลเกินไป  โรงเรียนขนาดเล็กขอเพิ่มงบประมาณเป็นหัวละ 40 บาท
 171.โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)  นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงสมส่วนเป็นไปตามเกณฑ์   -ได้รับจัดสรรงบประมาณช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน -ระยะทางในการไปซื้ออาหารไกลเกินไป   โรงเรียนขนาดเล็กขอเพิ่มงบประมาณเป็นหัวละ 40 บาท

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net