โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นราธิวาส เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.นิคมพัฒนา 4  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเต็มที่และได้รับอาหารทีมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันไม่ตรงเวลา  -
 2.นิคมพัฒนา 6  ศึกษาแนวดำเนินการ และได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารอย่างมีคุณค่าเพียงพอ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สพฐกำหนด นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามโภชนาการครบ5หมู่ ได้สารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารในหนึ่งมื้อและขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจทางบ้านของนักเรียนเอง เด็กจะมีภาวะโภชนาการดีก็ขึ้นอยู่ที่บ้านด้วย  -  -
 3.นิคมพัฒนา10  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทุกคน นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นเจริญเติบโตตามวัย นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์  ไม่มี  ไม่มี
 4.นิคมพัฒนา2  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเที่ยงทุกวัน ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้นักเรียนมีร่างกายที่เเข็งเเรงเเละเติบโตสมวัย มีความพร้อมทุกด้าน  -  -
 5.นิคมพัฒนา5  โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและนักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนา  ไม่มี  ไม่มี
 6.นิคมพัฒนา7  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลัก 5 หมู่  -  -
 7.นิคมพัฒนา9  โรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ครบทุกคนนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 8.นิคมสร้างตนเองแว้ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน  -  -
 9.นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2  - นักเรียนได้รับประทานอาหารทีสดสะอาดมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ - นักเรียนมีนำ้หนักส่วนสูงที่ดีขึ้น - นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกันสุขนิสัยในการรับประทานอาหารไปปฏิบัติใในชีวิตประจำวันได้  - งบประมาณที่ได้รับช้า -สินค้ามีราคาแพงขี้น  ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มและให้ทันเวลาก่อนเปิดภาคเรียน
 10.บ้านกรือซอ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามมาตรฐานและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้  ไม่มี  ไม่มี
 11.บ้านกลูบี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ได้รับงบประมาณช้า  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งงบประมาณทันเปิดภาคเรียน
 12.บ้านกวาลอซีรา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านร่างกายและสมองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการคิดที่ทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ราคาค่าสาธารณูปโภคมีราคาแพง โรงเรียนที่อยู่ในชนบทแล้วต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มอีก ทำให้ราคาอาหารมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ค่าอาหารยังคงเดิม  ควรมีการแยกส่วนระหว่างค่าอาหารกับขนมหวานและผลไม้
 13.บ้านกาวะ  ได้จัดทำอาหารกลางวันตามโปรเเกรม thai school lunc เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทุกวัน  มีนักเรียนบางคนไม่ทานผักและเนื้อสัตว์บางชนิดที่ทางเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันได้จัดเตรียมไว้  อยากให้ทางโปรเเกรม thai school lunc เพิ่มเมนูอาหารให้มากกว่านี้
 14.บ้านกูบู  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการลดน้อยลง  การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน  -
 15.บ้านกูวา(ปาดี)  โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวันและมีงบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียนอย่างเพียงพอสามารถจัดอาหารได้ครบและมีคุณภาพ อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  พฤติกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน ติดอาหารรสหวาน ไม่ชอบทานผัก เลือกรับประทานผลไม้บางชนิด เช่นลำไย เงาะ แตงโมง มะม่วงดิบ  ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 16.บ้านกูวา(แว้ง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุนคน ตามระเบียบของอาหารกลางวัน  งบที่จัดสรรมาหลังเปิดภาคเรียนมาแล้ว 2 อาทิตย์  ขอให้จัดสรรงบประมาณมาก่อนเปิดเทอม 1 วัน
 17.บ้านกูแบอีแก  นักเรียนได้ทานอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ ได้ทานครบทุกคน  ได้รับงบประมาณล่าช้า  ควรเพิ่มงบประมาณมากขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาที่สูงขึ้น
 18.บ้านคลองตัน  จากการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันทำให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีสารอาหารครบได้แก่ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการดีขึ้น  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ติดชายทะเลทำให้มีปัญหาด้าน ภาชนะ วัสดุอุปกรณ์ เป็นสนิมชำรุดง่าย  ไม่มี
 19.บ้านฆอเลาะทูวอ  เด็กได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่ สะอาด  -  -
 20.บ้านจะมาแกะ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์  การจัดสรรงบประมาณไม่ทันเวลาเปิดเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาเปิดเรียน
 21.บ้านจือแร  -เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน -เด็กนักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี -เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด และถูกหลักโภชนาการ -เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น  -สภาพโรงประกอบอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดี -การกำจัดน้ำเสียที่ไม่ผ่านบ่อบำบัดน้ำเสีย -ขาดสถานที่รับประทานอาหาร (โรงอาหาร) โต๊ะ เก้าอี้ และน้ำอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ  -ควรสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตรงมุมข้างบ่อน้ำธรรมชาติ -ควรเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนด้านสุขาภิบาลอาหารที่ดี -ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านโภชนาการที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและครู
 22.บ้านจุฬาภรณ์ 12  นักเรียนได้รับอาหารตามหลัก 5 หมู่  -  -
 23.บ้านซรายอ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ และมีการจัดทำรายการอาหารตามโปรแกรม Thai School Lunch นอกจากนี้ยังลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนมีเงินออม  -  -
 24.บ้านดอเฮะ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและมีร่างกายแข็งแรง  ได้รับงบประมาณล่าช้า  สนับสนุนงบประมาณให้ทันเวลา
 25.บ้านตลิ่งสูง  นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ  -  -
 26.บ้านตอหลัง  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  วัตถุดิบปรับราคาแพงขึ้น  ควรปรับเงินค่าอาหารกลางวันต่อคนให้มากขึ้น
 27.บ้านตอออ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกคน และทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมทั้งมีจิตใจที่ดี  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ในแต่ละไตรมาสล่าช้ามาก โรงเรียนจึงจำเป็นต้องยืมเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนมาใช้สำรองจ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนไปพลางก่อน  ควรจัดสรรงบประมาณโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนให้เร็วกว่านี้ หรือจัดสรรงบอาหารกลางวันให้โรงเรียนเป็นภาคเรียนเลย ไม่ต้องจัดสรรให้เป็นไตรมาส
 28.บ้านตอแล  - นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ - นักเรียนมีภาวะทุพโภชนการน้อยลง  - นักเรียนบางคนไม่ชอบทานผัก และเลือกรับประทาน  - ทำโครงการเสริมเพื่อให้นักเรียนทานผัก และไม่เลือรับประทาน
 29.บ้านตะเหลี่ยง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  โรงเรียนต้องดำเนินการการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยมด้วยในแต่ละวัน ส่งผลให้การดำเนินการอาหารกลางวันสำหรับชั้นอนุบาลและประถมศึกษามีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร  สพฐ. ควรจัดสรรค่าอาหารกลางวันสำหรับมัธยมด้วย
 30.บ้านตะโละบูเก๊ะ  นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน  -  -
 31.บ้านตาบา  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ  -  -
 32.บ้านตาเซะเหนือ  นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ รับประทานอาหารที่หลากหลาย  นักเรียนมีความเคยชินกับอาหารพื้นบ้านที่นักเรียนรับประทาน จึงทำให้การทำอาหาร อาจจะมีซ้ำบ่อยขึ้น เพราะถ้าเปลี่ยนเมนูอาหารที่นักเรียนไม่คุ้นชิน จะทำให้อาหารเหลือ และนักเรียนไม่ยอมทานอาหารอีกด้วย  ในกรณีตามที่ได้แจ้งเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน จึงมีข้อเสนอแนะว่าให้ ทางโรงเรียนปรับเมนูอาหารตามที่นักเรียนชอบได้ เพราะอาหารที่เลือกมีคุณค่าทางอาหารประมาณ 4-5 ดาวแต่อาจจะทำซึ้า ในระยะการทำอาหารใน 1 เดือน
 33.บ้านตาเซะใต้  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนอย่างเพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  -  ควรเพิ่มงบประมาณจากวันละ 20 บาท และให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
 34.บ้านตือมายู  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5หมู่  นักเรียนไม่ชอบรับประทานผัก  ให้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขยายโอกาสด้วย
 35.บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172  นักเรียนโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน 100%  ได้รับงบประมาณล่าช้า  อยากให้งบประมาณได้รับการจัดสรรตรงตามเวลาเปิดภาคเรียน
 36.บ้านตําเสาพัฒนา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง  หน่วยงาน อบต. มีการจัดสรรงบประมาณล่าช้า  จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนโดยตรง
 37.บ้านน้ำทุเรียน  นักเรียนมีภาวะโภชนนาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น  เป็นพื้นที่ห่างไกล มีข้อจำกัดในการซื้ออาหารสด  -
 38.บ้านน้ำใส  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์  มีนักเรียนบางคนไม่ค่อยชอบทานอาหารเมนูผัก  -
 39.บ้านนูโร๊ะ  ในการจัดทำอาหารกลางวันทางโรงเรียนได้จัดรายการอาหารที่หลากหลายและใช้โปรแกรม Thai School Lunch  -  -
 40.บ้านบอเกาะ  นักเรียนได้รับประทานอาหารยังทั่วถึงและมีคุณค่าทางหลักโภชนาการ  -  -
 41.บ้านบางขุด  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 42.บ้านบางขุนทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนตามเมนูอาหารในระบบ school lunch และมีสุขภาพอนามัยที่ดี  -  -
 43.บ้านบาลูกายาอิง  นักเรียนได้รับประธานอาหารตามหลักโภชนาการ  โรงเรียนยังไม่มีโรงอาหารเป็นสัดส่วนและขนาดของอาคารที่ใช้เป็นโรงอาหารปัจจุบันไม่เพียงพอสำหรับจำนวนนักเรียน  อยากให้มีก่ีจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส
 44.บ้านบาโง  นักเรียนได้กินอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน ตามหลักโภชนาการ 5 หมู่  มีนักเรียนบางคนที่ไม่ชอบเมนูอาหาร  อยากให้หน่วยงาน อบต.จัดสรรงบประมาณให้ทันกับวันเปิดภาคเรียนของทุกๆภาคเรียน
 45.บ้านบาโงกือเต  นักเรียนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการครบถ้วน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  งบจัดสรรไม่เพียงพอกับนักเรียน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาส งบจัดสรรล่าช้า  ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
 46.บ้านบาโงมาแย  - นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และครบ ๕ หมู่ - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนบางคนทานข้าวน้อย บางคนไม่ชอบกินผัก  อยากให้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้มากกว่านี้
 47.บ้านบาโงฮูมอ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  -  -
 48.บ้านบือราแง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทันเวลา และเพียงพอในแต่ละวัน  ไม่มี  ไม่มี
 49.บ้านบูเกะตา  จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนได้ครบทุกคนและครบตามหลัก 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 50.บ้านปลักปลา  นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่  1. ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันล่าช้า 2. ยังขาดโรงครัวสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหาร  1. อยากให้รัฐจัดสรรงบอาหารกลางวันให้ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก 2. อยากให้มีโรงเรียนได้รับงบเพื่อสร้างโรงอาหาร
 51.บ้านปอเนาะ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน และได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  -  -
 52.บ้านปะดะดอ  นักเรียนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 100%  การใช้โปรแกรม thai school lunch บางเมนูไม่สามารถรองรับให้กับนักเรียนไทยมุสลิม เพราะมีส่วนประกอบของเนื้อหมู  ไม่มี
 53.บ้านปะลุกา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน อาหารมีคุณค่าครบทุกหมู่ตามหลักโภชนาการ  -  -
 54.บ้านปะลุรู  นักเรียนได้รับอาหารครบทุกคน  นักเรียนบางคนไม่กินในบางวัน  โครงการ้ควรมีอย่างต่อเนื่อง
 55.บ้านปาดังยอ  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพอ ทำนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง ได้รับอาหารที่สะอาด มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพที่แข็งแรง  -  -
 56.บ้านปูยู  -นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน -นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มาเรียนอย่างสมำ่เสมอ  -นักเรียนเลือกรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน -อาหารที่มีคุณภาพส่วนใหญ่มีราคาแพง  -ควรให้คำแนะนำแม่ครัวในการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ -ภาชนะที่ใส่อาหารต้องสะอาด
 57.บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ   นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง   ได้รับการจัดสรรงบอาหารกลางวันล่าช้า ไม่ทันในวันเปิดเรียนวันแรก และวัตถุดิบบางอย่างมีราคาที่เพิ่มขึ้นจากเดิม   อยากได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆสนับสนุนเพิ่มเติม ในเรื่องภาชนะใส่อาหาร อุปกรณ์ต่างๆในการทำอาหาร
 58.บ้านปูโป๊ะ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน นักเรียนมีความสุขและพอใจกับอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้  ไม่มี  ไม่มี
 59.บ้านภูเขาทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการตลอดปีการศึกษา 2562  -  -
 60.บ้านมือบา  -  ไม่มี  ไม่มี
 61.บ้านมูโนะ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบตามวันที่กำหนดทุกคน และได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  -
 62.บ้านยะหอ  นักเรียนได้รับรับประทานอาหารครบทุกคนในโรงเรียน  ไม่มี  ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิม
 63.บ้านร่วมใจ  -  -  -
 64.บ้านละหาน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยและได้รับสารอาหารที่ครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 65.บ้านลาแล  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ ตามโครงการอาหารกลางวัน (20 บาท) ได้ทันในวันเปิดภาคเรียน ทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย  ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น  จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น
 66.บ้านลูโบ๊ะซามา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน100%  ได้รับงบประมาณไม่ทันเปิดภาคเรียน  ไม่มี
 67.บ้านลูโบ๊ะลือซง  1.นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ทุกวันที่เปิดทำการเรียนการสอน 2.นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง  1.นักเรียนบางคนไม่รับประทานอาหารที่ไม่ถูกใจ  1. งบประมาณในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน
 68.บ้านศรีพงัน   การดำเนินงานอาหารกลางวันได้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ได้รับคุณค่าสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ได้ฝึกเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดน้อยลง มีความพร้อมในการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น   การประกอบอาหารกลางในโรงเรียน เมนูส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดทำตามระบบโปรแกรม Thai School Lanch ได้ เนื่องจาก เมนูอาหารส่วนส่วนใหญ่เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบหลักเป็น หมู เลือด เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำมาประกอบอาหารให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้   อยากให้โปรแกรม Thai School Lanch เพิ่มเมนูอาหาร ที่เป็นสากลให้มากขึ้น เพื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามสามารถนำมาเป็นตัวเลือกในการจัดเมนูอาหารกลางวันได้
 69.บ้านศาลาอูมา  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 70.บ้านศาลาใหม่  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ 3.นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก อบต.ช้า  ควรให้ อบต.จัดสรรงบประมาณให้เร็วกว่านี้
 71.บ้านสะปอม  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามโครงการอาหารกลางวันอร่อยทุกมื้อ อิ่มทุกคน ครบตามหลักโภชนาการอาหารหลัก ๕ หมู่  วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูง ทำให้ไม่เพียงพอกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับ เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้ทางหน่วยเหนือสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น
 72.บ้านสะหริ่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทำการ  นักเรียนบางคนเลือกอาหารรับประทาน  -
 73.บ้านสากอ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรอย่างเพียงพอและได้จัดเมนูอาหารโดยใช้โปรแกรมThai school lunch  -  ๑.ขอให้จัดสรรงบอาหารกลางวันให้ทันวันเปิดเรียน ๒.ขอให้มีการจัดสรรงบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 74.บ้านสามแยก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า  -ไม่มี-  -ไม่มี-
 75.บ้านสายะ  1.นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกคน ทุกวันตลอดปีการศึกษา 3. เป็นการส่งเสริมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 4. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอ ความต้องการของร่างกายและมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร  -  อยากให้มีการเพิ่มจำนวนเงินค่ารายหัวของนักเรียนเพิ่มขึ้น
 76.บ้านสุไหงโก-ลก  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 77.บ้านหัวคลอง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอทุกวัน  -  -
 78.บ้านเกาะสะท้อน  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารอย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการ  -  -
 79.บ้านเจ๊ะยอ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอ  -  -
 80.บ้านเจ๊ะเหม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามเป้าหมาย   ไม่มี  ให้โครงการนี้มีตลอดไป
 81.บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง  นักเรียนมีสุขภาวะโภชนาการที่ดี เหมาะสมตามวัย  อบต.ได้จัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 82.บ้านแขยง  นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์  รายการอาหารที่นักเรียนรับประทานไม่หลากหลาย  มีการวางแผนเมนูอาหารให้มีความหลากหลาย
 83.บ้านแฆแบ๊ะ  1. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการน้อยลง 2. นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 84.บ้านแม่ดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและเพียงพอ  ไม่มี  ขอเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวัน
 85.บ้านแว้ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่  มีนักเรียนบางคน จะเลือกรับประทานอาหาร เฉพาะที่ตัวเองชอบ ถ้าวันไหน ไม่ชอบ จะไม่ค่อยลงมารับประทานอาหาร ด้วยจำนวนนักเรียนที่มาก ทำให้ควบคุมดูแลลำบาก อาศัยครูประจำชั้นต้องคอยกำชับให้นักเรียน ช่วยกัน สอดส่องดูแล  -
 86.บ้านแอแว  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ข้อจำกัดในการเลือกซื้ออาหารบางครั้งขาดความหลากหลายของอาหาร  จะต้องมีการวางแผนในการจัดทำอาหาร
 87.บ้านโคกงู  เด็กได้รับสารอาหารครบห้าหมูตามหลักภาวะโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 88.บ้านโคกตา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  อยากให้มีงบอาหารเช้าให้นักเรียนด้วยคะ
 89.บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 ได้รับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนครบทุกคนและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  การเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนมีความล่าช้า  ควรเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียน
 90.บ้านโคกยามู  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยามูได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการทุกคนทุกวัน ที่เปิดทำการเรียนการสอน  วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีข้อจำกัดตามสภาพท้องถิ่น ทำให้รายการอาหารไม่หลากหลายเท่าที่ควร  ควรมีงบประมาณสำหรับการปรับปรุงสถานที่สำหรับนักเรียนนั่งรับประทานอาหารหรือโรงอาหารของโรงเรียนด้วย
 91.บ้านโต๊ะเด็ง  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ มีการพัฒนาด้านเรียนที่ดีขึ้น  เนื่องจากเราทำเมนูตาม thai school lunch นักเรียนบางส่วนไม่นิยมรับประทานผัก  ควรมีการนิเทศอาหารกลางวันสมำ่เสมอ
 92.บ้านโต๊ะเวาะ  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการในระบบschool lunch  ไม่มี  ไม่มี
 93.บ้านโผลง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบ ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนได้มาเรียนอย่างสม่ำเสมอ  -  -
 94.บ้านไพรวัน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน และได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ  ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาแพง  สนับสนุนอาหารเสริมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
 95.บ้านไม้ฝาด  1.นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน 2.นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง 3.นักเรียนมีการเจริญเติบโตตามวัยที่สมควร  1.นักเรียนบางคนไม่กินผัก  1.ในการจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียน
 96.บ้านไม้แก่น  -  -  -
 97.บ้านไอบาตู  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานผัก  แนะนำถึงความสำคัญของอาหารหลัก 5 หมู่
 98.รักไทย  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการดีขึ้นและนักเรียนได้รับอาหารครบและเพียงพอ  สถานที่จัดซื้อวัสถุดิบอยุ่ไกล  ควรเพิ่มจำนวนค่าอาหารให้กับนักเรียนเพิ่มขึ้นและควรให้มีรับประทานถึงม.๓
 99.ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  -  -
 100.ราชภักดี  ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารได้อย่างเต็มที่  สภาพแวดล้อมบ้านนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่รับประทานข้าวเช้า  ให้เพิ่มงบประมาณจัดสรรอาหารกลางวัน
 101.วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  โรงอาหารมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหาร ให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
 102.วัดทรายขาว  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 103.วัดประชุมชลธารา  ได้รับงบประมาณเพียงพอ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามเมนูในโปรแกรม Thai school lunch และครบถ้วนตามหลักโภชนาการ สะอาด และได้รับประทานครบทุกคน  นักเรียนไม่ชอบรับประทานอาหารที่มีผัก  -
 104.วัดประดิษฐ์บุปผา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันท่ี่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกคนในทุกวันทำการ  เมนูอาหารบางเมนูนักเรียนไม่ค่อบชอบรับประทานเช่นเมนูผัก จึงได้พูดโน้มน้าวถึงประโยชน์ของผักให้มากยิ่งขึ้น  ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์เครื่องครัวเพราะงบประมาณท่ี่ได้รับนั้นไม่เพียงพอและไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวได้
 105.วัดพระพุทธ  นักเรียนรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการทุกคน  งบประมาณน้อย  อยากได้รับงบประมาณต่อคนเพิ่มจาก 20 บาท /คน เป็น 25 บาท /คน
 106.วัดสิทธิสารประดิษฐ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันได้ครบทุกคน  การโอนเงินจัดสรรอาหารกลางวันล่าช้า  อยากให้มีการโอนเงินจัดสรรให้ทันกับวันเปิดภาคเรียน
 107.วัดเกษตรธิการาม  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นป.6 ทุกคนได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพทุกวัน ถูกหลักโภชนาการ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  -ไม่มี-  ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับอาหารเช้าด้วยจะดีมาก
 108.วัดเกาะสวาด  ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ทาง อบต.จัดสรรงบประมาณไม่ทันกับเปิดเรียน  ให้ทาง อบต.จัดสรรงบประมาณก่อนเปิดเรียน
 109.วัดโคกมะม่วง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง  -  -
 110.วัดโคกมะเฟือง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีและเพียงพอ  -  -
 111.วัดโบราณสถิตย์  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันได้รับสารอาหารครบ5หมู่  เด็กไม่ชอบทานผัก  ไม่มี
 112.สุคิริน  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  -  -
 113.อิสลามบํารุง  - นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ทุกวัน  -  -
 114.เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)  1 นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน 2 นักเรียนทานอาหารทุกคน 3 จัดทำอาหารตามโปรแกรม  ไม่มี  -
 115.เทพประทานไทยยืนยง  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนอย่างเพียงพอ  -  -
 116.เพลินพิศ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอทุกคน  ไม่มี  อยากให้มีงบประมาณอาหารเช้าให้กับนักเรียนด้วยค่ะ
 117.ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่  -  -

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net