โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีสุขภาพที่แข็งแรง  ในโรงเรียนที่เป็นขยายโอกาสทางการศึกษาจะมีปัญหาในการจัดอาหารให้สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 2.ชุมชนบ้านหลุมรัง      
 3.บ้านกรับใหญ่      
 4.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด  -  -  -
 5.บ้านช่องด่าน  โรงเรียนสามารถจัดอาหารอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนครบทุกคน/ทุกวัน  -  -
 6.บ้านชุมนุมพระ      
 7.บ้านตรอกสะเดา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน มีโภชนาการทางอาหารถูกต้องและสมบูรณ์  -  -
 8.บ้านตลุงเหนือ      
 9.บ้านท่าว้า      
 10.บ้านทุ่งกระบ่ำ      
 11.บ้านทุ่งโป่ง  โรงเรียนนำเมนูใน Thai Schol Lunch มาใช้ในการจัดเมนูอาหารกลางวันให้นักเรียนให้ได้รับคุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้สนตามหลักโภชนาการ  เงินงบประมาณอาหารกลางวันเข้าไม่ทันในช่วงเวลาเปิดเทอมทำให้โรงเรียนต้องดำเนินการเเก้ไข เเละไม่เป็นระบบเท่าที่ควร  ควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้ทันในช่วงเปิดเทอม
 12.บ้านน้ำคลุ้ง      
 13.บ้านน้ำลาด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดปลอดภัย มีประโยชน์  ไม่มี  ไม่มี
 14.บ้านน้ำโจน      
 15.บ้านบะลังกา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีสารอาหารและโภชนาการที่ครบถ้วนอย่างเท่าเทียม และเพียงพอต่อการบริโภค  -  -
 16.บ้านบึงหัวแหวน  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการ  อบต.โอนเงินให้ล่าช้า และแบ่งโอนให้เป็นงวดๆ  1. อยากให้ อบต.โอนเงินให้รวดเร็ว ทันต่อการเปิดภาคเรียน 2. อบต. ควรโอนเงินให้ก่อนเปิดเทอม 3. อบต. ไม่ควรแบ่งโอนงบประมาณให้เป็นงวดๆ เพราะโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีงบประมาณสำรองเพื่อนำมาใช้จ่าย
 17.บ้านพยอมงาม      
 18.บ้านพรหมณี      
 19.บ้านพุบอน      
 20.บ้านพุพรหม  มีการใช้เงินโครงการอาหารกลางวัน เพื่อดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน โดยการจัดรายการอาหารตามโปรแกรม Thai school lunch เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับวัย และมีการดำเนินการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นปัจจุบัน  -  -
 21.บ้านยางสูง      
 22.บ้านรางขาม      
 23.บ้านรางพยอม      
 24.บ้านลําอีซู  ดี  -  -
 25.บ้านวังด้ง      
 26.บ้านวังใหญ่  1.มีการดำเนินงานโดยการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2.เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาหารกลางวัน 3.ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานเเละปรับปรุงเเก้ไข 4.ประชุมชี้เเจงผลการดำเนินงานในการดำเนินงานโครงการอาหารให้ทุกฝ่ายรับทราบ  งบประมาณในการจัดซื้อวัตถถุมาล่าช้า  -
 27.บ้านสระเตยพัฒนา  เด็กนักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตที่ดีเพราะได้รับอาหารครบห้าหมู่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  -  -
 28.บ้านสามยอด      
 29.บ้านหนองกระทุ่ม      
 30.บ้านหนองกร่าง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 31.บ้านหนองกะหนาก      
 32.บ้านหนองกุ่ม  โรงเรียนดำเนินการตาม SCHOOL LUNCH SYSTEM มีความเป็นระบบในการดำเนินการ  ราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารค่อนข้างสูง เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ข้าวสาร แก๊ส เป็นต้น ทำให้งบที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินการ โรงเรียนเล็กค่อนข้างมีปัญหามาก  1. เพิ่มรายงบรายหัว(20) ให้กับการดำเนินการจัดอาหารกลางวัน 2. แยกค่าแก๊ส ค่าแรงแม่ครัว ออกจากรายหัว(20) ต่างหาก
 33.บ้านหนองขอน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มรประโยชน์ ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ในปริมาณที่เพียงพอทครบทุกคน อาหารสะอาดถูกหลักโภชนาการ มีการหมุนเวียนอาหารโดยใช้โปรแกรม school lunch  ค่าอาหารสด วัตถุดิบ มีราคาแพงตามกลไกลของตลาด  -
 34.บ้านหนองขอนเทพพนม      
 35.บ้านหนองงูเห่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีภาวะโภชนาการดีขึ้น  นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานผัก  -
 36.บ้านหนองจั่น      
 37.บ้านหนองตาก้าย      
 38.บ้านหนองตาเดช  นักเรียนได้รับอาหารครบทุกมื้อ ทุกวัน  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันไม่ทันวันเปิดเรียนแต่ละภาคเรียน  ให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันทันวันเปิดเรียนแต่ละภาคเรียน
 39.บ้านหนองนกแก้ว  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะรับประทานทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 40.บ้านหนองประดู่  นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน  -  -
 41.บ้านหนองปรือ  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอและมีประโยชน์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไม่มีงบประมาณในการจัดสรรอาหารกลางวัน  ควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
 42.บ้านหนองปลาไหล  นักเรียน145คนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ ครบถ้วน  -  -
 43.บ้านหนองปลิง  1.ผู้เรียนที่มีภาวะโภชนาการและเด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ครบทุกคนทุกวัน 2.ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง มีการพัฒนาทุกด้านเหมาะสมตามวัย 3.ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัย  ไม่มี  ไม่มี
 44.บ้านหนองผักแว่น  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  -  -
 45.บ้านหนองผือ      
 46.บ้านหนองม่วง      
 47.บ้านหนองมะสัง      
 48.บ้านหนองย่างช้าง      
 49.บ้านหนองรี  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการ  -  -
 50.บ้านหนองสาหร่าย      
 51.บ้านหนองสําโรง      
 52.บ้านหนองหมู      
 53.บ้านหนองหว้า      
 54.บ้านหนองหวาย(บ่อพลอย)      
 55.บ้านหนองหวาย(เลาขวัญ)      
 56.บ้านหนองเข้      
 57.บ้านหนองเค็ด      
 58.บ้านหนองเตียน      
 59.บ้านหนองแกประชาสรรค์  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ  บางเมนูยากต่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  บางเมนูในโปรแกรม thai school lunch ควรเอื้อต่อการจัดหาวัตถุดิบ
 60.บ้านหนองแกใน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกคนทั้ง 5 วันและมีภาวะโภชนาการที่สมวัย สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่มี  ไม่มี
 61.บ้านหนองแสลบ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 62.บ้านหนองโพธิ์      
 63.บ้านหนองโสน      
 64.บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่  งบประมาณที่ได้รับมีความล่าช้าทำให้ต้องจัดงบประมาณจากส่วนอื่นๆมาดำเนินการก่อน  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันต่อการดำเนินงาน
 65.บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ)  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และเพียงพอต่อร่างกาย  วัตถุดิบในการปรุงอาหาร บางชนิดมีราคาสูงขึ้น ราคาไม่คงที่  ไม่มีค่ะ
 66.บ้านหนองไก่ต่อ  โครงการอาหารกลางวันทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย มีประโยชน์ต่อร่างกาย  -  -
 67.บ้านหนองไก่เหลือง  นักเรียนได้รับอาหารถูกหลักโภชนาการ และได้รับสารอาหารครบถ้วน  -  -
 68.บ้านหนองไผ่ล้อม      
 69.บ้านหลังเขา  -  -ไม่มีงบประมาณมาดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  -
 70.บ้านห้วยหวาย  นักเรียนระดับอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ มีสถานที่และบรรยากาศที่ดี เหมาะสมถูกสุขอนามัย ทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย การที่นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะกับวัยนั้นจะทำให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญา ที่จะรับรู้ในเรื่องการเรียนการสอน  -  -
 71.บ้านเขานางสางหัว  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ  -  -
 72.บ้านเขามุสิ  นักเรียนได้รับประทานอาหารสารอาหารครบ ๕ หมู่ ทุกคน ได้รับประทานอาหารที่หลากหลายตามโปรแกรม thai school lunch  -  -
 73.บ้านเขาหินตั้ง      
 74.บ้านเขาแดง      
 75.บ้านเขาแหลม  นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแหลมร้อยละ 100 มีภาวะโภชนาการครบอาหารหลัก 5 หมู่ มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  -  -
 76.บ้านเสาหงส์      
 77.บ้านโป่งไหม      
 78.บ้านไร่เจริญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  การดำเนินงานด้านเอกสาร มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ยากต่อการเข้าใจ  ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารอาหารกลางวันรูปแบบใหม่ แทนการจัดทำเอกสารอาหารกลางวันแบบเดิม 4 ส่วนซึ่งเข้าใจดีแล้ว พอเปลี่ยนรูปแบบใหม่ มีหลายขั้นตอนยากต่อการเข้าใจเชิงปฏิบัติ จึงเห็นสมควรให้จัดการอบรมครูผู้จัดทำอาหารกลางวันเพื่อให้เข้าใจปฏิบัติการทำเอกสารรูปแบบใหม่ให้เป็นขั้นตอน โดยเรียงลำดับการจัดทำแต่ละขั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อมีการตรวจประเมินเอกสารจะได้เป็นทิศทางเดียวกันและมีความถูกต้อง การทำเอกสารจะได้ไม่คั่งค้างเพราะเกิดจากความไม่เข้าใจ
 79.ประชาพัฒนา  นักเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรครบทุกคน และทางโรงเรียนได้จัดทำเมนูอาหารตามโปรแกรม thaischoollunch ทุกๆวัน  ในการจัดเมนูอาหารในแต่ละวันจะต้องมีผลไม้และขนมหวานนั้นทางโรงเรียนไม่สามารถจัดผลไม้ให้หลากหลายตาม thaischoollunch ได้เนื่องจากผลไม้บางชนิดไม่มีขายในท้องตลาด หรือผลไม้บางชนิดมีราคาแพงเกินงบประมาณที่จะสรรได้ จึงทำให้จัดผลไม้ได้ไม่หลากหลายเท่าที่ควร  จัดสรรผลไม้ที่มีขายตามท้องตลาดและมีขายตามฤดูกาลที่มีราคาไม่แพงจนเกินไปให้เพียงพอกับงบประมาณและจำนวนของนักเรียน
 80.ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)      
 81.ราษฎร์บํารุงธรรม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย  -  -
 82.วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 83.วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนตามหลักโภชนาการ  ราคาวัตถุดิบบางฤดูกาลมีราคาสูงเกินงบประมาณ ราคาเครื่องปรุงประกอบอาหารที่จัดซื้อตามหลักพัสดุ มีปัญหาในด้านการจัดการ 1. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่ปรับใหม่ มีความซับซ้อน และเพิ่มภาระงานแก่ครูผู้รับผิดชอบ เบียดบังเวลาในการจัดเตรียมการเรียนการสอน และในด้านหลักการนั้นดีเหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติขั้นตอน ทุกขั้นตอนมีปัญหาที่ไม่เอื้อต่อการจัดการในแต่ละวัน  ขอปรับเปลี่ยนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันที่ดี ต้องเอื้อต่อผู้ปฏิบัติให้สะดวกรวดเร็วลดภาระงาน แต่ปัจจุบันเป็นการจัดการที่เพิ่มภาระงาน เพิ่มขั้นตอน
 84.วัดหนองไม้เอื้อย      
 85.วัดใหม่ภูมิเจริญ      
 86.หมู่บ้านป่าไม้    ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบอาหารมีราคาที่เพิ่มขึ้น  งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อาหารกลางวันไม่เพียงพอ เนื่องจากฐานะครอบครัวของนักเรียนยากจน ดังนั้นคุณภาพในด้านการรับสารอาหารจึงไม่ครบและนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำอาหารมือเช้า เนื่องจากอาหารมือเช้าเป็นมือที่สำคัญของเด็ก เมื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าแล้วนั้นนักเรียนก็จะมีสมาธิและความกระตือลือร้นในการเรียนที่มากขึ้น
 87.อนุบาลบ่อพลอย      
 88.อนุบาลวัดเลาขวัญ  นักเรียนได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันครบทุกคน  ราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารราคาสูงขึ้น ไม่สม่ำเสมอ  ควรเพิ่มเงินอาหารกลางวันให้นักเรียน
 89.อนุบาลหนองปรือ      
 90.เขาวงพระจันทร์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 %  ได้รับการจัดสรรค์งบประมาณหลังเปิดภาคเรียน  ควรจัดสรรค์งบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 91.เสรี-สมใจ      
 92.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)  เป็นไปด้วยดี นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน ครบ5 หมู่  -  -

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net