โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 6
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ขามเตี้ยพิทยาคม  จากผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ครูเสียเวลาในการจัดทำอาหารเอง  ควรได้รับงบประมาณเพิ่ม เพราะวัตถุดิบในการจัดทำอาหารมีราคาแพงขึ้น
 2.ชุมชนคงวิทยา  -  -  -
 3.ชุมชนบ้านช่อระกา  - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับเต็มจำนวน (หัวละ20บาท/คนวัน)ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ - นักเรียนได้รับประทาอาหารตามหลักโภชนาการ  -  -
 4.ชุมชนบ้านวัด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ100วันทำการได้รับอาหารครบ5หมู่  การจ้างเหมาประกอบอาหารผู้รับจ้างบอกว่าค่าข้าวสารและราคาสินค้าแพงขึ้น อาจจะไม่ประมูลในปีต่อไป  1.ครูมีหน้าที่สอนนักเรียนแต่ต้องจัดทำเอกสารอาหารกลางวันเพิ่มภาระให้ครู 2.ควรหาครูฝ่ายโภชนาการมาโรงเรียนละ1คน
 5.ชุมชนบ้านหนองบัวลาย  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ไม่มี  ไม่มี
 6.ชุมชนบ้านเหลื่อม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน  -  -
 7.ชุมชนหนองแวงสุวิทย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักตามโภชนาการ  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการทำอาหาร  ควรเพิ่มเงินงบประมาณ
 8.บ้านกระถิน  เด็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ครบ5หมู่  เนื่องจากงบประมาณจัดสรรมาไม่ทันกำหนดเปิดภาคเรียน  ไม่มี
 9.บ้านกระพี้  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ได้รับสารอาหารครบถ้วนมีคุณค่าตามหลักโภชนาการมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บมีจิตใจร่าเริงเเจ่มใส ซึ่งส่งผลทำให้การพัฒนาด้านอื่นๆที่ดีขึ้นรวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนอาหารกลางวันของบุตรหลาน  -  -
 10.บ้านกอก  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ นักเรียนมีความสุขที่ได้รับประทานอาหารที่ได้ประกอบเอง ช่วยลดภาระผู้ปกครองในการประกอบอาหาร  บุคลากรในโรงเรียนมีน้อย  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวัน เพื่อการจัดเมนูอาหารที่หลากหลาย
 11.บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีโภชนาการเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน  -  -
 12.บ้านกู่  นักเรียนได้รับประทานอาหารตรามหลักโภชนาการทุกคน  งบประมาณน้อย สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ควรเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็ก
 13.บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ และมีสุขนิสัยที่ดี ในการรับประทานอาหาร  -  -
 14.บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และเหมาะสม  ได้รับเงินจัดสรรไม่ตรงกับจำนวนนักเรียน เพราะนักเรียนย้ายเข้าย้ายออก  ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้น
 15.บ้านขามหนองแวง  นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  ไม่มี  ไม่มี
 16.บ้านขามเวียน  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ปัญหาด้านเอกสารและเวลา เนื่องจากมีเอกสารประกอบมากเกินไปทำให้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนไม่เต็มที่  ควรหาผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันโดยตรงเพื่อให้ครูมีเวลาในการสอนนักเรียนได้เต็มที่
 17.บ้านคอนเมือง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน  ราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาแพงขึ้น  อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาดำเนินการโดยตรง
 18.บ้านคึมมะอุ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดตามโภชนาการและประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง  ราคาวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมีราคาที่สูงขึ้น  ขอให้จัดสรรค่าอาหารกลางวันจาก20เป็น25บาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้นและข้าวมีราคาแพงขึ้น
 19.บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี  มีความสำเร็จในระดับ ดี  ค่าวัตถุดิบมีราคาสูง  ควรพิจารณาเพิ่มค่ารายหัวนักเรียนขึ้นอีก
 20.บ้านดงบัง  -  -  ควรเสนองบประมาณ จาก 20 บาท เป็น 35 บาท
 21.บ้านดอนกลาง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์  -  -
 22.บ้านดอนคนทา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน 100%  -  -
 23.บ้านดอนฆ่าเสือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 24.บ้านดอนตะหนิน  โรงเรียนบ้านดอนตะหนินได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง การจัดสรรเมนูอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนทุกคน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกสรรเมนูอาหารอีกด้วย มีการประเมินจากคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นประจำ  ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามวันเปิดภาคเรียน
 25.บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพและมีสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 26.บ้านดอนทะแยง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบตามภาวะทุพโภชนาการ  โรงเรียนตั้งอยู่หางไกลจากตัวเมืองในบางครั้งหาวัตถุดิบได้ไม่ตรงตามต้องการจึงได้หาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากท้องถิ่นทดแทน  ควรจะมีบุคลากรโดยตรงเกี่ยวกับการจัดทำเมนูอาหาร
 27.บ้านดอนหันโนนเพ็ด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง  -  -
 28.บ้านดอนเปล้า  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ในแต่ละวัน  ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยแล้งราคาสินค้าแพงมากขึ้นกว่าเดิม  ถ้าเพิ่มงบประมาณให้ก็จะดีค่ะ
 29.บ้านดอนแร้ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน คุณภาพอาหารถูกหลักอนามัย ในปริมาณที่พอเพียง  วัตถุดิบในการปรุงอาหาร มีราคาสูงกว่าปกติ ในบางมื้อนักเรียนรับประทานอาหารไม่ครบห้าหมู่  ไม่มี
 30.บ้านดอนใหญ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน อย่างครบถ้วนทุกคนและมีพัฒนาการทางร่างกายดีขึ้น  -  -
 31.บ้านดอนไผ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ครบ 100%ทุกคน  ทาง อบต. จัดสรรงบประมาณมาช้า ไม่ทันเปิดภาคเรียน  อยากให้ทาง อบต. จัดสรร งบประมาณมาให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 32.บ้านด่านช้าง  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นป.6 มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน  วัตถุดิบในการจัดซื้อเพื่อมาทำอาหารกลางวันมีราคาสูงขึ้น  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามวัตถุดิบตามท้องตลาด
 33.บ้านตลุกพลวง  นักเรียนได้รับอาหารครบ  -  -
 34.บ้านตลุกสาหร่าย  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย  งบประมาณอาหารกลางวันมาไม่ตรงกับวันเปิดเรียน  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันให้มากกว่านี้
 35.บ้านตลุกหินปูน  นักเรียนมีภาวะโชนาการดีและได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ควรเพิ่มค่าอาหารรายหัวมากขึ้น
 36.บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)  เด็กภาวะโภชนาการที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูงตรงตามมาตรฐานของกรมอนามัย และนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาโรงเรียนอย่างเสม่ำเสมอ  ปัญหาด้านงบประมาณ และบุคลากรในการประกอบอาหาร  อยากให้จัดนักโภชนาการและผู้ประกอบการมาทำหน้าที่เกี่ยวกับ ทางนี้โดยตรง เพื่อให้ครูมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ได้เต็มที่ เพื่ออนาคตของเด็ก และจะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนดังที่ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบัน
 37.บ้านตะคร้อโนนทอง  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี
 38.บ้านตะหนอด  เด็กได้รับประมานอาหารกลางวันทุกคน  ครูต้องมานั่งทำเอกสารและไปเบิกเงินขาดบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้มีส่วนรับผิดชอบดูแลโดยตรงเพื่อลดภาระงานครู
 39.บ้านตะโก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  ภาชนะและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนมีไม่เพียงพอ  อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุงานครัวโดยเฉพาะ
 40.บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวิธีการดำเนินงานอาหารกลางวันตามงบที่ได้รับการจัดสรร อาหารมีประโยชน์และคุณภาพตามโภชนาการที่นักเรียนควรได้รับ  -  -
 41.บ้านตะโกโคก  นักเรียนมีสุขภาพที่ดีมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น  งบประมาณที่ได้รับล่าช้าไม่ทันเวลา และมาครั้งละ 50 วันจึงขาดความต่อเนื่องและเสียเวลาในการเบิกจ่าย  งบประมาณควรมาให้ทันเวลาและครบ 100 วัน
 42.บ้านตากิ่ม  นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  1. มีปัญหาในการจัดซื้อวัตถุดิบเนื่องจากวัตุดิบค่อนข้างหายากและราคาแพง 2. มีปัญหารในการประกอบอาหารเนื่องจากครูต้องทำหน้าที่ในการสอน  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 10 บาท เนื่องจากวัตุดิบราคาแพงทำให้การจัดอาหารอาจไม่ครบตามรายการอาหารในแต่ละวัน
 43.บ้านตาจั่น  โรงเรียนดำเนินการโดยจัดซื้อวัตถุดิบเอง และจ้างแม่ครัวมาทำอาหาร การดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค นักเรียนอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอาหารครบ 5 หมู่ จัดตามโปรแกรม THAI SCHOOL LUNCH  -  -
 44.บ้านทองหลาง  1 นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง 2 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้  -  -
 45.บ้านทองหลางน้อย  นักเรียนมีภาวะทุพภาวะโภชนาการลดลง สุขภาพร่างกายแข็งแรง  -  -
 46.บ้านทัพมะขาม  นักเรียนได้รับประทานอาหารมีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  วัตถุดิบบางอย่างค่อนข้างราคาสูง  ควรอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวันอย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง เพื่ออัพเดตข่าวสารและสร้างความเข้าใจในการรายงานผลมากยิ่งขึ้นค่ะ
 47.บ้านน้อยหนองหนาด  -  -  -
 48.บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ  -  จัดอบรมเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง
 49.บ้านนาดอนบก  เด็กๆได้รััับประทานอาหารอย่างเพียงพอและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 50.บ้านนาแค  เด็กมีร่างกายสมส่วนตามเกณฑ์  ราคาอาหารไมคงที่ -อบต.จัดสรรงบประมาณมาไม่ทันเปิดภาคเรียน  อบต.ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 51.บ้านบุเสมาทอง  -  -  -
 52.บ้านประคำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่คุณภาพ เพียงพอ และครบทุกคน  วัตถุดิบมีราคาเพิ่มขึ้น  ทุกหน่วยงานต้องติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อย่างสม่ำเสมอ
 53.บ้านปรางค์  ทางโรงเรียนจัดอาหารเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  -  -
 54.บ้านปอบิด  นักเรียนได้รับอาหารครบทุกคนและถูกตามหลักโภชนาการ  -  -
 55.บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  งบประมาณที่ได้รับต่อหัวยังน้อยเกินไป  อยากให้ภาครัฐจัดงบประมาณส่วนนี้ให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาด้วย
 56.บ้านป่าหวาย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ได้รับจากโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทุกวัน  บางครั้งเงินงบประมาณอาหารกลางวันจ่ายให้ไม่ตรงรอบ ความถี่ไม่คงที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล  -
 57.บ้านฝาผนัง  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการครบทุกคน  งบประมาณล่าช้า  ควรมีการจ่ายงบประมาณล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน
 58.บ้านมะค่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ ครบ 100% ทุกคน  งบไม่เพียงพอกับราคาวัตถุดิบในปัจจุบัน  จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
 59.บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี  เด็กนักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับความต้องการ  ไม่มี  ไม่มี
 60.บ้านวังโพธิ์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  ควรจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนโดยตรง ไม่ต้องผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล
 61.บ้านศรีนิมิต  เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการครบ สมบูรณ์ น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  -ไม่มี  เพิ่มงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน
 62.บ้านศาลาหนองขอน  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทุพภาวโภชนาการที่สูงขึ้นตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 63.บ้านสระครก  นักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง  สถานที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -
 64.บ้านสระสี่เหลี่ยม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 65.บ้านสีสุก  นักเรียนได้รับงบประมาณการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันครบตามจำนวนนักเรียน และได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างเพียงพอ  ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามเวลา  อยากให้จัดสรรงบประมาณให้ทันวันแรกของการเปิดภาคเรียน และครบถ้วนตามสิทธิที่พึงได้
 66.บ้านสี่เหลี่ยม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับสารอาหารตามหลัก 5 หมู่  งบประมาณมาไม่ทันเวลา  อยากให้เพิ่มเป็นรายหัวละ 25 บาท
 67.บ้านหญ้าคา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามหลักภาวะโภชนาการ  ไม่มี  เพิ่มงบประมาณรายหัว
 68.บ้านหญ้าคาดอนเค็ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่เพียงพอ ไม่สามารถจ้างแม่ครัวได้ ครูต้องแบ่งเวลามาทำอาหาร ทำให้เบียดเบียนเวลาการเรียนการสอน และจากข่าวที่เกิดขึ้นทำให้ไม่อยากให้มีผู้รับผิดชอบ คนรับผิดชอบต้องมาเครียดเพราะความเสียสละ  ให้งบผู้ปกครองดำเนินการ หรือให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดหาแนวทางดำเนินการ โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ดูแลในส่วนการแจกจ่ายอาหาร ไม่ต้องจัดทำ จัดซื้อ จัดจ้าง
 69.บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต  -เด็ก ๆ ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ - เด็ก ๆ ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน - เด็ก ๆ ทุกคนได้รับประทานอาหารที่ สะอาด ปลอดสารพิษ ทุกหลักอนามัย  - ขาดบุคลาการในการช่วย ประกอบอาหารในแต่ละวัน  -ควรเพิ่มงบประมาณอีก เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารได้เพียงพอ และได้สารอาหารครบถ้วน -ควรมีงบจัดสรรให้เพิ่มบุคลาการในการประกอบอาหารกลางวัน
 70.บ้านหนองกระทุ่ม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสมวัย  -  -
 71.บ้านหนองขามน้อย  นักเรียนมีสุขภาพและภาวโภชนาการที่ดี  การจ่ายงบประมาณอาหารกลางจากองค์การบริหารส่วนตำบลล่าช้า  -
 72.บ้านหนองขามนาดี  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ100%  -  ถ้าได้งบประมาณเพิ่ม นักเรียนก็จะได้รับประทานอาหารที่เพิ่มมากขึ้น
 73.บ้านหนองคอม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์  -  -
 74.บ้านหนองจาน  ภาวะโภชนาการของนักเรียน สมบูรณ์ น้ำหนักส่วนสูง สมส่วน  ไม่มี  ควรเพิ่มรายหัวนักเรียนให้โรงเรียนขนาดเล็ก
 75.บ้านหนองตาด  -  -  -
 76.บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ มีความเพียงพอต่อความต้องการด้านการบริโภค  มีความล้าช้าในการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดสรรงบประมาณให้ทันต่อความการต้องของโรงเรียน
 77.บ้านหนองบง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ  -  -
 78.บ้านหนองบง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบการจัดอาหารกลางวันนักเรียน ผู้เรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 79.บ้านหนองบัว  -  -  -
 80.บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอ มีสารอาหารครบถ้วน ต่อความต้องการต่อวันของนักเรียน  สถานที่ในการรับประทานอาหารของนักเรียนไม่เหมาะสม และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  ส่งเสริมงบประมาณในการสร้างโรงอาหารให้มีครบทุกโรงเรียน
 81.บ้านหนองบัวกระจาย  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตามหลักโภชนาการ ครบทุกคน ครบทุกวัน  โรงอาหารของโรงเรียนเป็นโรงเปิดโล่ง ทำให้มีฝุ่นละออง และไม่เพียงพอต่อนักเรียน  อยากจะของบประมาณจากรัฐ ในการจัดสร้างโรงเรียนอาหารของโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ
 82.บ้านหนองบัวทุ่ง  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 83.บ้านหนองบัวสามัคคี  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี ทุกระดับชั้นได้รับประทานอาหารครบตามวันที่กำหนด และได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ครบทั้ง 5 หมู่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและสมอง ในการพัฒนาการเติบโตของนักเรียนอย่างสมบูรณ์  -  -
 84.บ้านหนองปรือคึมม่วง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็น  -  -
 85.บ้านหนองปรือโป่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน 100 % และได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 86.บ้านหนองผือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการอาหาร  -  -
 87.บ้านหนองพรานปาน  -  -  -
 88.บ้านหนองพลวง  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันและผลไม้ครบถ้วนตามหลักอาหารหลัก5หมู่ทุกวัน และสะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 89.บ้านหนองม่วง  การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา นับว่าเป็นโครงการที่สำคัญ และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารได้มีการรับประทานที่มีคุณภาพ และถูกหลักโภชนาการทุกวัน  นักเรียนบางคนไม่ชอบทานผัก หรือผลไม้ จึงทำให้ยากต่อการแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนเหล่านั้น  1. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการศึกษา 2. ครูอนามัยโรงเรียนสามารถนำข้อมูบที่ได้ไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
 90.บ้านหนองม่วงช่างพิม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  จัดอาหารไม่ตรงเมนูบ้างในบางวันเนื่องจากหาวัถุดิไม่ได้  เป็นโครงการที่ดีมีความต่อเนื่องเด็กได้รับโภชนาการที่ดี
 91.บ้านหนองสะเดา  นักเรียนได้รักการจัดสรรงประมาณอาหารกลางวันครบถ้วนและทานอาหารที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนไม่ทันเปิดเทอม  -
 92.บ้านหนองสะแก  นักเรียนมีสภาวะทุพโภชนาการที่ดีขึ้น  โรงเรียนอยู่ห่างไกลแหล่งขายวัตถุดิบประกอบอาหาร  -
 93.บ้านหนองหญ้าขาว  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบ ถูกหลักอนามัย 100 เปร์เซนต์  ไม่มี  ไม่มี
 94.บ้านหนองหว้า  นักเรียนไ้ทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาดถูกหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 95.บ้านหนองหว้าเอน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอ มีคุณภาพและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับวัย  บางครั้งได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาสินค้า วัตถุที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน  ควรให้แต่ละโรงเรียนมีนักโภชนาการอาหารดูแลเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะ
 96.บ้านหนองเต่า  -  ไม่มี  -
 97.บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารได้ครบตามหลัก 5 หมู่ และนักเรียนมีความชื่นชอบในทุกๆเมนูที่โรงเรียนจัดสรรให้  -  อยากให้จัดสรรงบประมาณเพิ่ม เพื่อประสิทธิภาพของอาหารให้ดีกว่าเดิม
 98.บ้านหนองแขม  นักเรียนมีทุพโภชนาการที่ดี่ ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยต้นแบบโครงการอาหารกลางวัล ปีการศึกษา 2561  ไม่มี  ไม่มี
 99.บ้านหนองแจ้งน้อย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ครบ 5 หมู่ และได้รับประทานอิ่มทุกคน  -  -
 100.บ้านหนองแจ้งใหญ่  เรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน ถูกต้องการหลักโภชนาการดี  งบประมาณที่ได้รับน้อย  อยากให้มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มขึ้น และทันต่อความต้องการของโรงเรียน
 101.บ้านหนองแสง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางครบทุกวัน และได้รับโภชนาการทางอาหารครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 102.บ้านหนองโคบาล  นักเรียนและผู้ปกครองพึงพอใจในการจัดโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  งบประมาณค่อนข้างน้อย  อยากให้เพิ่มงบประมาณรายหัวเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ
 103.บ้านหนองโจด  นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ 95%  อบต.สำรวจข้อมูลนักเรียนก่อน 10 มิถุนายน ซึ่งทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับตัวตนนักเรียน และราคาวัตถุดิบมีราคาแพง  จัดสรรงบประมาณเพิ่ม
 104.บ้านหมัน  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามงบที่จัดสรรมาให้ อิ่ม อร่อย ตามหลักโภชนาการ  งบประมาณอาจไม่เพียงพอเนื่องจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทำให้ราคาสินค้าเพิ่มราคาขึ้น  ถ้าเป็นไปได้ควรมีการจัดสรรงบประมาณรายหัวเงินค่าอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น และให้ได้รับงบครบทุกชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
 105.บ้านหลุบกุง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ ส่วนวัตถุดิบจากท้องถิ่น สด สะอาด อยู่เสมอและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดเมนูอาหารเอง  สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติเป็นอุปสรรค์ในการไปซื้อและประกอบอาหารและอีกอย่างหนึ่งงานครูเยอะมากทั้งสอน ดูแลนักเรียน อบรมต่างที่กได้รับผิดชอบยังมาประกอบอาหารเองอีก  ให้หน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการเหมือนอาหารเสริมนมหรือหาร้านจัดทำอาหารมาส่งโรงเรียนเลย
 106.บ้านห้วยทราย  โครงการอาหารกลางวัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สถานที่ปรุงอาหารและสถานที่ทำความสะอาด ที่วางถ้วยชาม ไม่เพียงพอ  จัดหาวัสดุที่มีในท้องถิ่น มาจัดทำที่วางถ้วยชาม
 107.บ้านห้วยม่วง  นักเรียนได้รับอาหารครบทุกคนตามหลักโภชนาการ  น้ำดื่มที่สะอาดไม่เพียงพอ  ควรจัดงบประมาณเพิ่ม
 108.บ้านห้วยยาง  เด็กรับประทานอาหารครบ 5 หมู่  ค่าวัถตุดิบมีราคาแพง  ควรเพิ่มงบประมาณ
 109.บ้านห้วยโจด  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ5หมู่  จำนวนเงินรายหัวไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ควรเพิ่มจำนวนเงินรายหัว
 110.บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  -  ควรเพิ่มค่ารายหัวที่ได้รับจัดสรรให้มากกว่านี้
 111.บ้านหัวนาคำ  เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และได้รับสารอาหารครบถ้วนหลัก 5 หมู่  -  -
 112.บ้านหัวหนองฯ   นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ มีสุขภาพแข็งแรง และนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน  ไม่มี   ไม่มี
 113.บ้านหินลาดหนองโดน  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ วัตถุดิบสดใหม่ เหมาะสมตามหลักโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ส่งผลให้เรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข  ราคาวัตถุดิบที่ให้ประกอบอาหารมีราคาแพง ครูต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปซื้อของที่ตลาดสด เนื่องจากโรงเรียนอยู่ไกลจากตัวอำเภอ ทำให้ครูต้องจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อเติมนำ้มัน ก็เป็นเงินหลายบาท ครูไม่มีเวลาดูแลครอบครัวได้ดีเท่าที่ควร  อยากได้งบประมาณเพิ่มเติม และอยากได้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านนี้โดยเฉพาะโรงเรียนรอรับอาหารเลย
 114.บ้านหินแห่  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอ นักเรียนไม่ภาวะทุพโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 115.บ้านอ้อยช้าง  นักเรียนได้กินอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  งบประมาณน้อย  เพิ่มงบประมาณ
 116.บ้านอุทัยทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 117.บ้านเก่าค้อ  ขอบคุณค่ะ ที่ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารจากงบที่จัดสรรมาค่ะ  ไม่มี ค่ะ  อยากให้เพิ่มค่าอาหารค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างแพงไปหมดค่ะ
 118.บ้านเพ็ดน้อย  1.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 2.นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหาร 3.นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  ไม่มี  ให้เพิ่มเงินรายหัวละ 30 บาท
 119.บ้านเมืองคง  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ดี  -  -
 120.บ้านเสมา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบห้าหมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 121.บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทำให้ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายได้  อยากให้เพิ่มงบประมาณ เพราะราคาวัตถุดิบสูงขึ้น  เพิ่มงบประมาณ
 122.บ้านแก้งสนามนาง  โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโดยมีอาหารที่เพียงพอต่อนักเรียนและมีการนิเทศน์ของหน่วยงานต่างๆ  ไม่มี  -
 123.บ้านแดงน้อย  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอทุกวัน  ไม่มี  ควรเพิ่มเงินรายหัวตามสภาพเศษฐกิจในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาวะเศษฐกิจ
 124.บ้านแฝก  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน ไม่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  -  ควรเพิ่มค่ารายหัว เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
 125.บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี  -  -  -
 126.บ้านโคกตะพาบ  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนทุกคน จึงทำให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  งบประมาณที่ได้ไม่ทันช่วงเปิดภาคเรียน  จัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาเปิดภาคเรียน
 127.บ้านโคกน้อย  นักเรียนได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เพียงพอต่อการรับประทานในแต่ละมื้อ ทำให้น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่  บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานอาหารกลางวัน ผลกระทบคือเบียดเบียนเวลาสอนของนักเรียน  เห็นควรจัดหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอาหารกลางวัน
 128.บ้านโคกสว่าง  นักเรียนได้รับปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการทุกคน  ไม่มี  ควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาวัสดุมีราคาแพงขึ้น
 129.บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีภาวะทางโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย  -  -
 130.บ้านโคกสะอาดสามัคคี  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และตรวจวัดน้ำหนัก-ส่วนสูง นักเรียนทุกเดือน 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน ใช้ภาชนะที่สะอาด มีอุปกรณ์หยิบจับหรือตักแทนการใช้มือ 3. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ทุกวัน มีการควบคุมอาหารไม่ให้มีรสหวานจัด และเค็มจัด 4. นักเรียนมีสุขที่ดี ในการรับประทาน คือ ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร  1.นักเรียนที่ผอม ปัญหาเกิดจาก มีปัญหาด้านสุขภาพ ป่วยบ่อยทำให้น้ำหนักลด และบางส่วนเกิดจากการเลือกทานอาหารที่ตนเองชอบ จึงทำให้รับประทานอาหารในประมาณที่น้อยลง 2. นักเรียนที่อ้วน ปัญหาเกิดจากการรับประทานอาหารที่มาก ชอบกินอาหารที่มีแป้ง ของทอด ของที่มีรสหวาน ขนมกรุบกรอบ ซึ่งพบว่านักเรียนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมมาจากที่บ้าน  โรงเรียนมีการส่งเสริม ดูแล ปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล โดยครูประจำชั้นและคณะทำงานร่วมกันแก้ไขให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
 131.บ้านโคกสี  เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง5หมู่  -  -
 132.บ้านโคกเพ็ด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  เพิ่มภาระงานให้ครูต้องมาจัดเตรียมอาหารให้นักเรียน ทำให้ทำการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่  ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
 133.บ้านโคกเพ็ด  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย มีคุณภาพและเพียงพอต่อจำนวนความต้องการ  ไม่มี  ไม่มี
 134.บ้านโคกเสี่ยว  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและเพียงพอต่อการรับประทาน  ไม่มี  ไม่มี
 135.บ้านโจด  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ  งบประมาณไม่เพียงพอ  ควรได้รับงบประมาณ 30 บาทต่อคน ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 136.บ้านโต้นสามัคคีวิทยา  -  -  -
 137.บ้านโนนกระพี้วิทยา  เด็กได้รับสารอาหารครบตามโภชนาการ และเพียงพอต่อเด็ก  -  จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันล่วงหน้าให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 138.บ้านโนนดู่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอทุกคนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 139.บ้านโนนทองหลาง  นักเรียนรับประทานอาหารครบทุกคน สารอาหารครบ  วัตถุดิบในท้องถิ่นราคาแพงกว่าในเขตเมือง  ควรมีงบประมาณในการดำเนินการประกอบอาหารแยกจากงบรายหัวนักเรียน
 140.บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและครบถ้วน  -  -
 141.บ้านโนนมะเฟือง  นักเรียนได้ประทานอาหารที่มีคุณภาพ และผลไม้อย่างพอเพียง  ไม่มี  ไม่มี
 142.บ้านโนนระเวียง  เด็กมีภาวโภชนาการสมบูรณ์ แข็งแรง สมวัย มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  ไม่มี  ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
 143.บ้านโนนรัง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  โรงอาหารยังไม่ดีพอ  อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง
 144.บ้านโนนสัง  1.นักเรียนทั้งหมดได้รับประทานอาหารกลางวัน 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่และถูกหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 145.บ้านโนนสำราญ  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอาหารกลางวันในปริมาณที่เพียงพอและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักภาวโภชนาการทำให้มีทุพวะโภชนาการที่ดีและมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  -  -
 146.บ้านโนนสูง  นักเรียนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 147.บ้านโนนเต็ง  -  -  -
 148.บ้านโนนเพ็ด  นักเรียนได้รัยประทายนอาหารครบทุกคนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  -  -
 149.บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ควรจัดงบสรรประมาณเพิ่ม และหน่วยงานอื่นๆ สาธารณสุข/อบต. ได้ดำเนินการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับตามหลักโภชนาการ
 150.บ้านโสกงูเหลือม  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่และเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละวัน  -  -
 151.บ้านโสกน้ำขุ่น  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนการครบทุกคน  -  -
 152.บ้านโสกสนวน  นักเรียนได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพียงพอต่อร่างกาย นักเรียนมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  ไม่มี  ไม่มี
 153.บ้านไทรโยง  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ดีขึ้น มีนำ้หนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์  มีปัญหาการเดินทางไปจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดทำอาหารกลางวันเนื่องจากบุคลากรมีจำนวนน้อย  ขอเพิ่มงบประมาณเนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพง
 154.ปริยัติไพศาล  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างการ และเพียงพอต่อความต้องการ  -  -
 155.วนาประชารัฐบำรุง  เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอ  โรงเรียนห่างไกลจากแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน  -
 156.วังโพน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และมีปริมาณที่เพียงพอกับนักเรียน  -  -
 157.วัดกู่สามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 158.วัดบ้านกระเบื้อง  นักเรียนได้รับโภชนาการสารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วนทุกคน  -  -
 159.วัดบ้านงิ้ว  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน  อุปกรณ์เครื่องครัวไม่ครบ  อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องงบประมาณรายจ่ายต่างๆในการจัดการอาหารกลางวัน เช่น มีงบจ้างแม่ครัว
 160.วัดบ้านดอนชุมช้าง  เด็กนักเรียนได้รับโภชนาการอาหารครบถ้วน  งบจัดสรรมาช้าเกินไป  โครงการนี้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ครบถ้วนและส่งผลให้ร่างกายและสุขภาพแข่งแรง สามารถทำกิจกรรมร่วมกับการเรียนได้อย่างมีความสุข
 161.วัดบ้านดอนเต็ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัยและครบ 5 หมู่ ทุกวัน ทุกคน  นักเรียนต้องการอาหารที่มีรสจัด และชอบอาหารประเภททอด ซึ่งไม่ถูกหลักโภชนาการ  ให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหาร และประโยชน์ของอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน
 162.วัดบ้านดอนโก่ย  นักเรียนมีความสุขที่ได้รับประทานอาหารที่ตนชอบ และสามารถตักอาหารเพิ่มได้จนอิ่ม  -  -
 163.วัดบ้านมะค่า  นักได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ภาวะโภชนาการดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 164.วัดบ้านศาลาดิน  อาหารกลางวันพอเพียงต่อนักเรียน  การจัดหาอาหาร ตามโปรแกรมไทยสคูลรัน ไม่เทียงตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน36 คน  ควรเพิ่มงบประมาณสำหรับเด็ก ต่อคนที่มากขึ้น เช่น 1คน / 35 บาท ในโรงเรียนที่กันดาร โรงเรียนขนาดเล็ก
 165.วัดบ้านสามเมือง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบทุกคนทุกวัน  ราคาวัสดุแพงงบประมาณไม่เพียงพอ นักเรียนขาดทักษะในการประกอบอาหาร อาหารในระบบ SCHOOL LUNCH ควรจะเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมได้  เพิ่มงบประมาณให้เหมาะกับการจัดกิจกรรม จัดสรรครูโภชนาการมาประกอบอาหาร
 166.วัดบ้านสีดา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย  ในปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงส่งผลให้การประกอบอาหารมีปริมาณลดลง  หากยังต้องดำเนินโครงการอาหารกลางวันต่อไปควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
 167.วัดบ้านหนองกก  เด็กนักเรียนได้กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ไม่มี  ไม่มี
 168.วัดบ้านหนองตะไก้  โรงเรียนบริหารจัดการตามงบประมาณอย่างครบถ้วน  งบประมาณในการจัดอาหารยังมีน้อย  ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดอาหารให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน
 169.วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ครบถ้วน มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  มีจำนวนบุคลากรในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ต้องรับผิดชอบงานด้านอื่นๆของโรงเรียนด้วยจึงทำให้มีภาระงานมาก  -
 170.วัดบ้านหนองหัวช้าง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ได้รับงบประมาณไม่ทันเปิดภาคเรียน  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณให้ทันเวลาเปิดเทอม
 171.วัดบ้านหนองแวง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  วัตถุดิบราคาแพง  ระดมทุนอาหารกลางวันจากบุคลากรภายนอกและให้ทางหน่วยรัฐเพิ่มงบประมาณ
 172.วัดบ้านหนองไข่ผำ  นักเรียนได้รับอาหารครบทุกคน ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโพชนาการที่เหมาะสม  ไม่มี  ไม่มี
 173.วัดบ้านเก่างิ้ว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอและครบตามโภชนาการ  เงินเข้าค่อนข้างช้า  อยากให้มีการโอนเงินให้โรงเรียนทันเปิดภาคเรียน
 174.วัดบ้านเมืองสูง  เป็นไปตามที่โครงการกำหนด  ไม่มี  ไม่มี
 175.วัดบ้านโนนกอก  นักเรียนได้รับประทานอาหารเที่ยงตรงตามหลักโภชนาการ  บุคลากรยังไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติด้านภาวะโภชนาการ  การนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบริหารจัดการในโรงเรียนเป็นการเพิ่มภาระครูผู้สอน
 176.วัดบ้านโนนประดู่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ทุกวัน ทุกคน  ไม่มี  เนื่องจากในการทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนคุณครูก็ทำได้แต่เนื่องจากคุณครูมีหน้าที่สอนและยังต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งนอกและในห้องเรียน อีกทั้งยังต้องร่วมกิจกรรมกับชุมชน จึงทำให้เกิดผลเสียเด็กต่อการเรียนการสอน อีกอย่างอาหารกลางวันเด็ก 20 บาท ถ้าจ้างแม่ครัวทำอาหาร เนื่องจากเป็น ร.ร.ขนาดเล็กให้ค่าจ้างทำอาหารน้อยก็ไม่มีแม่ครัวรับทำอาหาร ถ้าให้ค่าจ้างทำอาหารมาก งบประมาณที่ได้รับก็จะไม่เพียงพอต่อการซื้ออาหารมาประกอบอาหารให้นักเรียนในราคาหัวละ 20 บาทได้ ร.ร.จึงขอเสนอแนะทางออกปัญหามากมาย จึงเห็นควรยกงบประมาณหัวละ 20 บาท ให้ผู้ปกครองนำไปบริหารจัดการเอง
 177.วัดบ้านไร่  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ และครบตามจำนวนคน  -  -
 178.วันครู 2502  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ สังเกตจากนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี เหมาะสมตามวัย  สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูง  ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวให้มากขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าครองชีพสูง และสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูง
 179.ห้วยไหวัฒนา  -  -  -
 180.เบญจราษฎร์ศึกษา  เด็กๆได้รับอาหารกลางวันที่ครบถ้วน   วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นมาก  ความต้องการในการงบประมาณเพิ่ม เพราะวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น
 181.ไทยรัฐวิทยา18  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net