โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ขามสงเคราะห์  เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  -  -
 2.จักราชราษฎร์สามัคคี  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  -  -
 3.ชลประทานนาตลิ่งชัน  นักเรียนมีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่  ขาดงบประมาณในการจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  ควรมีงบประมาณจัดสรรให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส
 4.ชลประทานบ้านกอโจด  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกวัน และได้รับสารอาหารครบถ้วน เพื่อพัฒนาด้านสมองและร่างกายให้เจริญเต็บโตสมส่วนตามวัย  ช่วงนี้วัตถุดิบให้การประกอบอาหารมีราคาค่อนข้างแพงขึ้น  อยากให้รัฐบาลควบคุมราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้อยู่ในราคาที่เหมาะสม
 5.ชาติวิทยา  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  อาหารสด - แห้ง มีราคาสูงขึ้น  -
 6.ชุมชนดอนไพล  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกสุขลักษณะ  -  -
 7.ชุมชนบ้านทับสวาย  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการ  นักเรียนบางคนไม่รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้าน  อยากให้จัดสรรงบประมาณเพ่ิม จากรายละ 20 บาท เป็นรายละ 30 บาท
 8.ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอกับความต้องการ  เจ้าหน้าที่อาหารต้องทำเอกสาร ทำแบบประเมินเกี่ยวกับอาหารกลางวันมาก ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียน  จัดสรรเจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน โดยเน้นนักโภชนาการที่มีความถนัดด้านอาหาร เพื่อให้ตรงตามหลักโภชนาการท่ีกำหนด
 9.ชุมชนพลับพลา  -  -  -
 10.ชุมชนวัดรวง  โรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดเมนูอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เน้นการบริโภค ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล อาหารลดหวาน มันเค็ม ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร รับประทานผักและผลไม้ทุกวัน - โรงเรียนสามารถควบคุมคุณภาพการจัดและบริการอาหารได้ดี มีโรงอาหารที่สะอาดได้มาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร  -  -
 11.ชุมชนสว่างวิทยา  นักเรียนได้รับประอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ และมีคุณค่าเหมาะสมกับวัย  รายการอาหารบางอย่างมีต้นทุนสูง  ของบประมาณเพิ่มจาก 20 บาทต่อคน เป็น 30 บาทต่อคน
 12.ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)  นักเรียนไม่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และเจริญเติบโต ได้สมวัย  เนื่องจากนักเรียนมีน้อยเงินรายหัวจึงน้อยลงไป อาหารที่จัดให้นักเรียนอาจไม่เพียงพอ ในบางรายการอาหาร  เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาขา จึงไม่มีงบรายได้จากส่วนไหนมาเพิ่มหรือจัดสรรอาหารที่บางรายการไม่เพียงพอ จึงอยากให้มีงบเพิ่มเติมรายหัวค่าอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นจากเดิม
 13.บ้านกระทุ่มแท่น  นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ทำให้ร่างการสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย  ไม่มี  จำนวนค่าอาหาร วันละ 20 บาท ต่อคน ค่อนข้างน้อย เพราะวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารมีราคาสูงขึ้นตามระบบเศรษฐกิจ แต่ค่าอาหารกลางวันนักเรียนเท่าเดิม ส่งผลให้บางรายการที่จัดให้กับนักเรียนได้รับสารอาหารแต่ละหมู่น้อย
 14.บ้านกรูด  1.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับความต้องการ 2.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย สารอาหารครบ 5 หมู่  -ไม่มี  -ไม่มี
 15.บ้านกอกวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และอาหารมีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 16.บ้านกันผม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ได้รับเงินสรรจัดไม่ทันเปิดภาคเรียน  อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 17.บ้านกุดจอกน้อย  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนทุกคน และมีสุขภาพที่แข็งเเรง  ไม่มี  ไม่มี
 18.บ้านกุดจอกใหญ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ทุกคน ทุกวัน  -  -
 19.บ้านกุดโบสถ์  นักเรีนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวัน ปริมาณอาหารเพียงพอ และมีสารอาหารครบ 5 หมู่  งบประมาณน้อยเกินไป เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ได้ค่าอาหารกลางวันรายหัว (20 บาท) เท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่  ควรเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็ก
 20.บ้านกู่โกสีย์วิทยา  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  -  -
 21.บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 22.บ้านคลองกลาง  -  -  -
 23.บ้านคลองสารเพชร  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอครบถ้วนและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ใน 1 สัปดาห์  ราคาวัตถุดิบในท้องตลาดไม่แน่นอน  ควรมีค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าปรับปรุงสถานที่ให้แต่ละโรงเรียน
 24.บ้านจอมศรี  นักเรียนร้อยละร้อยได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบทุก 5 หมู่ มีการจัดห้องประกอบอาหารที่ถุกสุขลักาณะ ครูเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันติดตามให้ความรู้  นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานผัก  รูเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางให้ความรู้แก่นักเรียนถึงประโยชน์ของผัก
 25.บ้านช่องโค  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการ  ไม่มี  ไม่มี
 26.บ้านซับตะคร้อ  เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  การจัดสรรงบประมาณล่าช้า  จัดงบประมาณให้ทันกับการเปิดภาคเรียน
 27.บ้านซ่าเลือด  ผู้เรียนได้รัปประทานอาหารกลางวันที่ใหม่ สด สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 28.บ้านดงพลอง  นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย และมีพัฒนาการที่ดี  ได้รับงบประมาณล่าช้าไม่ทันในวันเปิดภาคเรียนวันแรก  อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน มาให้ทางโรงเรียนให้ทันในวันเปิดภาคเรียนวันแรก
 29.บ้านดอน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ  -  -
 30.บ้านดอนพราหมณ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบทั้ง 5หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 31.บ้านดอนเกตุ  อยู่ในระดับดี นักเรียนได้ทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ขาดน้ำสะอาดในการประกอบอาหาร  จัดงบประมาณในการจัดทำน้ำสะอาด
 32.บ้านดะแลง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน และถูกสุขลักษณะ  -  -
 33.บ้านด่านพัฒนา  นักเรียนมีนำ้หนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  -  ควรจัดสรร/คนเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ค่าวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ
 34.บ้านด่านเกวียน  ดี  เทศบาลจะโอนเงินให้เป็นไตรมาสไม่ได้โอนให้เป็นภาคเรียน ช่วงระหว่างไตรมาสจะโอนเงินช้า  เทศบาลควรโอนเงินให้เป็นภาคเรียน เอกสารไม่ควรให้ครูทำเยอะ จะได้มีเวลาสอนเพิ่มขึ้น
 35.บ้านตะกุดเครือปลอก  นักเรียนมีทุพโภชนาการทาง ด้านร่างกายที่ดีขึ้น แข็งแรงสมบูรณ์ เติบโตสมวัย  งบประมาณที่ล่าช้าในช่วงเปิดเทอม  ควรจัดสรรให้ทันก่อนเปิดเรียน
 36.บ้านตะคร้อ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  -  -
 37.บ้านตะแกรง  สถานที่พร้อม โต๊ะ เก้าอี้ พร้อม สะอาด มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารอย่างสม่ำเสมอ  -  -
 38.บ้านตะโก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ได้รับงบประมาณไม่ทันวันเปิดภาคเรียน  อยากให้จัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาเปิดภาคเรียน
 39.บ้านตูม  -นักเรียนส่วนมากมีน้ำหนัก/ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด -ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี  -ขาดโต๊ะ-เก้าอี้ ที่นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร  -จัดหาโต๊ะ-เก้าอี้ ให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหารเพิ่มเติม
 40.บ้านตูมราษฎร์บูรณะ  อาหารเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน นักเรียนได้รับโภชนาการอย่างถูกหลักอนามัย  -  -
 41.บ้านถนนหัก  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอครบถ้วนทุกคน  -  -
 42.บ้านทรัพย์เจริญ  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางววันที่สะอาดและมีสารอาหารหลักครบ 5 หมู่  -  -
 43.บ้านทองหลาง  เด็กๆได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ  งบประมาณน้อยเกินไปต่อคน  อยากได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่มขึ้น
 44.บ้านท่าตะเคียน  1.คุณภาพอาหารความครบถ้วนของสารอาหารครบ 5 หมู่ 2.ปริมาณของอาหารกลางวันเพียงพอ 3.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 4.นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้ 5.นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับความต้องการ  1.ค่าวัถุดิบปรุงอาหารราคาเพิ่มขึ้นแต่งบประมาณคงเดิม (20บาท)  ไมมี
 45.บ้านท่าตะแบก  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัย บูรณาการสู่การเรียนการสอน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง  เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลตลาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องซื้อวัตถุดิบจำนวนมากเป็นสัปดาห์ จึงต้องบริหารจัดการเมนูทำก่อนหลัง เพื่อไม่ให้วัตถุดิบเสีย จึงมีเมนูให้เลือกไม่หลากหลายเท่าที่ควร  ควรมีงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส เพราะเด็กในชนบทยากจนจริงๆ ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานโรงงาน ไม่มีเวลาห่อข้าวให้และไม่มีร้านอาหารให้เด็กได้ซื้ออีกด้วย
 46.บ้านท่าลาดขาว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการทุกคนทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 47.บ้านท่าลี่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน นักเรียนมีสุขภาพดีแข็งแรง  อุปกรณ์อาหารกลางวันไม่เพียงพอ  -
 48.บ้านท่าอ่าง  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 49.บ้านท่าเยี่ยมวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง ทำให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  -  -
 50.บ้านทุ่งหัวขวาน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  งบประมาณน้อย  ไม่มี
 51.บ้านนาตะคุ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน และได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  ได้รับงบประมาณล่าช้า  การได้รับงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 52.บ้านนาตาวงษ์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี  -  -
 53.บ้านบิง  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกายเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย  งบประมาณไม่เพียงพอและได้รับจัดสรรงบช้า  ควรเพิ่มค่าอาหารรายหัว จาก 20 บาท เป็น 25 บาท ต่อคนต่อวัน
 54.บ้านบึงทับปรางค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนทุกคน  -  -
 55.บ้านบึงพระ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่ นักเรียนทุพโภชนาการลดลง  ราคาวัตถุดิบในการทำอาหารมีราคาสูงขึ้น  ไม่มี
 56.บ้านบึงไทย  ภาพการตรวจสถานศึกษาของประธานศูนย์เครือข่ายโชคชัย 3  ควรเพิ่มงบประมาณอุดหนุน  เพิ่มงบอุดหนุน
 57.บ้านบุกระโทก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวันและงบประมาณก็เพีียงพอต่อความต้องการ  -  -
 58.บ้านบุวังหว้า  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และได้รับสารอาอารที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมกับวัย  ราคาวัตถุดิบแพงขึ้น  -
 59.บ้านปรางค์  นักเรียนมีสุขภาวะสมบูรณ์แข็งแรง และทุพโภชนาการลดลง  -  -
 60.บ้านปอพราน  -มีการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กได้รับอาหารครบและเพียงพอตามหลักโภชนาการ  -ได้รับเงินสนันสนุนไม่ทันเวลา  -
 61.บ้านพระ  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอาหารกลางวันครบ 100%  -  - อยากให้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับอาหารกลางวันด้วยค่ะ
 62.บ้านพระนารายณ์  เด็กมีภาวะโภชนาการดี  ไม่มี  ไม่มี
 63.บ้านพระพุทธ  ในระดับดี  งบประมาณน้อยกว่าราคาวัตถุดิบในท้องตลาด  ควรเพิ่มงบประมาณต่อรายหัวให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
 64.บ้านพิชิตคเชนทร์  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการครบ 5 หมู่  -  -
 65.บ้านยอกขาม  นักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ  -  -
 66.บ้านละกอ  นักเรียนได้รับอาหารครบทั้ง 5 วัน และทุกคน  วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น  จัดสรรงบประมาณจากคนละ 20 บาท เป็นคนละ 40 บาท
 67.บ้านละลม  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ทุกคน  -  -
 68.บ้านลุงเขว้า  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบ 5 หมู่ทุกวัน  -  -
 69.บ้านสระซาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีภาวะโภชนาการที่ดี โครงการอาหารกลางวันช่วยแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครอง ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม  ได้รับเงินอุดหนุนช้า  อยากให้โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้โรงเรียนให้ความรู้กับผู้ปกครองเรื่องการรับประทานอาหาร ประโยชน์ของอาหาร
 70.บ้านสระมะค่า  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกคน ทุกวัน ครบถ้วนตามหลักสุขภาพอนามัย  -  -
 71.บ้านสระมะค่า  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ปัญหาทุพภาวะโภชนาการลดลง  ไม่มี  ไม่มี
 72.บ้านสระแก้ว  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  -  การจัดสรรงบควรได้รับก่อนวันเปิดเรียน
 73.บ้านสวนปอ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการครบทุกคน  ได้รับงบประมาณล่าช้า  จัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 74.บ้านสวนหอม  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ไม่มี  ไม่มี
 75.บ้านสว่างวิทยา  เด็กนักเรียนมีความสุขที่ได้รับประทานอาหารที่ดีพอเพียง หลากหลาย และถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ  ห้องครัวและอุปกรณ์ไม่เพียงพอในการประกอบอาหาร  จำนวนเงินที่ได้รับไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนในช่วงเปิดเทอมภาคเรียนแรก มีความล่าช้า
 76.บ้านสารภี  นักเรียนได้รับสารอาหาครบถ้วนตามอาหารหลัก 5หมูู่  ไม่มี  ไม่มี
 77.บ้านหนองกก  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการครบทุกคนทุกวัน  -  -
 78.บ้านหนองกระทุ่ม  นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารทุกวัน และได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  งบประมาณโครงการอาหารกลางวันจัดสรรมาให้ล่าช้ามาก ไม่ทันนักเรียนเปิดเรียนวันแรก  อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้ทันนักเรียนเปิดเรียนวันแรก
 79.บ้านหนองขาม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  อยากให้เพิ่มงบประมาณในการจัดทำอาหารกลางวัน
 80.บ้านหนองขามน้อย  นักเรียนที่ขาดสารอาหารและขาดแคลนได้รับประทานอาหารทุกวัน  -  -
 81.บ้านหนองจระเข้หิน  นักเรียนได้รับโภชนาการทางอาหารครบถ้วน  -  -
 82.บ้านหนองจาน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการทำให้มีร่างกายที่แข็งแรง  -  -
 83.บ้านหนองชุมแสง  นักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และอาหารกลางวันจัดถูกตามหลักโภชนาการ ทำให้ภาวะทุพโภชนาการสูงขึ้น ไม่มีนักเรียนคนใดขาดสารอาหาร  -  -
 84.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันโรงเรียนที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 85.บ้านหนองตะไก้  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการดีขึ้น  ไม่มี  อยากให้เพิ่มเงินรายหัวนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้รับประทานอาหารอิ่ม รับประอาหารครบ 5 หมู่ และวัตุดิบในการประกอบอาหารราคาสูงขึ้น
 86.บ้านหนองนกกวัก  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 87.บ้านหนองนกเขา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนล้าช้าไม่ทันวันเปิดเรียน  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนมีระบบบริหารจัดการที่รวดเร็วให้ทันเวลาต่อการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน
 88.บ้านหนองบอน  นักเรียนมีทุพโภชนาการตามเกณฑ์  -  -
 89.บ้านหนองบัวกลาง  โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ครบทุกคน  -  -
 90.บ้านหนองบัวโคก  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกวันและทุกคน นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  วัตถุดิบราคาไม่แน่นอน ผลไม้ราคาสูง  ควรเพิ่มงบรายหัวเป็น 25 บาทต่อวัน
 91.บ้านหนองบุนนาก  การดำเนินการอาหารกลางวันได้จัดทำอย่างสม่ำเสมอ  เด็กบางคนไม่ชอบรับประทานผัก  ได้ให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 92.บ้านหนองปรึก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  ค่าวัตถุดิบสูงขึ้น  เพิ่มงบประมาณ
 93.บ้านหนองปรือ  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวันอย่างเพียงพอ  ไม่มี  ให้เขตจัดอบรมโปรแกรมThai school lunch เพราะเป็น จนท.คนใหม่
 94.บ้านหนองพลอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 95.บ้านหนองม่วง  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน อาหารเพียงพอกับนักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียน  -  -
 96.บ้านหนองม่วงหวาน  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงเพราะได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการที่ดี  ได้รับงบประมาณล่าช้า และงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าแก๊สหุงต้ม ค่าภาชนะใส่อาหาร  ควรให้ได้รับงบประมาณก่อนเปิดเทอม
 97.บ้านหนองม่วงใหญ่  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  สารอาหารยังไม่ครบถ้วนตามต้องการ  ให้มีการจัดทำเมนูอาหารที่หลากหลายและครบ 5 หมู่
 98.บ้านหนองยาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 99.บ้านหนองลูกควาย  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ มีการจัดรายการอาหารกลางวันที่หลากหลาย และถูกสุขอนามัย  -  -
 100.บ้านหนองสะแก  เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 101.บ้านหนองสาย  เด็กได้รับประทานอาหารเพียงพอและมีสารอาหารครบ 5 หมู่  -  -
 102.บ้านหนองหัวแรด  เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกคน และได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์สารอาหารครบถ้วน ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีความพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนได้เต็มศักยภาพ  -  -
 103.บ้านหนองเสาเดียว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีปริมาณพอเพียงกับนักเรียนและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน  บุคคลากรในโรงเรียนมีน้อยและราคาอาหารสดและอาหาาแห้งสูงขึ้น  ต้องการบุลคลากร และงบประมาณมากกว่าเดิมต่อรายคน
 104.บ้านหนองแมว  นักเรียนได้รับประทานอาหารจนอิ่ม  -  -
 105.บ้านหนองโพดเพชรพิทยา  เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น อ.2-ป.6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทีมีคุณภาพทุกคน  โรงเรียนต้องจัดสรรงบจ้างแม่ครัวเอง  ควรจัดสรรงบประมาณในการจ้างแม่ครัวและแก๊สหุงต้มให้โรงเรียน
 106.บ้านหนองโสน  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบทุกคน ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 107.บ้านหนองไทร  นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและได้รับครบทุกคน  การได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันหลังเปิดภาคเรียน  การจัดสรรงบประมาณควรได้รับการจัดสรรก่อนเปิดภาคเรียนวันแรก
 108.บ้านหนองไผ่  นักเรียนได้รับประทานที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประโยชน์  ไม่พบปัญหา  -
 109.บ้านหนองไผ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย ได้รับสารอาหารครบ5หมู่ ถูกต้องตามโภชนาการทุกวันทุกคน มีสุขนิสัยที่ดี ร่างกายแข็งแรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์  -  -
 110.บ้านหนองไม้ไผ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 100 %  ไม่มี  ไม่มี
 111.บ้านหลุ่งตะเคียน  -  -  -
 112.บ้านหลุ่งประดู่  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน 100%  งบประมาณที่รัฐจัดให้หัวละ 20 บาทไม่เพียงพอในการจัดซื้ออาหาร เนื่องจาก อาหารมีราคาแพงขึ้นมากกว่าเดิม  ควรจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นให้รายหัวละ 30 บาท
 113.บ้านห้วยปอ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ครบทุกวัน  อาคารสถานที่ยังไม่มีรั้วกั้นสัตว์ต่าง ๆ  ควรมีรั้วกั้นบริเวณโรงอาหาร
 114.บ้านห้วยแคน  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคนระดับชั้นอนุบาลถึงป.6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าอาหารครบ 5 หมู่ตามโภชนาการครบทุกคน  -  -
 115.บ้านหัวทำนบ  ได้จัดทำอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารครบถ้วนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -  -
 116.บ้านหัวสะพาน  นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงภาวะโภชนาการเพิ่มขึ้น  การดำเนินการด้านงบประมาณไม่ทัน  ควรจัดงบประมาณให้ทัน
 117.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี  โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันท่ี่มีประโยชน์ให้นักเรียนได้รับประทานครบทุกคน ทุกวัน นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์ เรียนรู้อย่างมีความสุข ผู้ปกครองพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้งบประมาณดำเนินการตามโครงการมีน้อย จัดเมนูตาม THAI SCHOOL LUNCH ไม่ได้ รวมถึงสินค้าราคาสูงขึ้นการดำเนินการค่อนข้างยาก การรับโอนเงินไม่ทันวันเปิดเรียน  จัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มเติม สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกโรงเรียน
 118.บ้านหินดาด  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  โปรแกรมมีรายละเอียดให้กรอกมากเกินไป เป็นการเพิ่มภาระงานให้ครูผู้รับผิดชอบ  1.ควรมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำเอกสารต่างๆเพื่อลดภาระครู 2.จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้นักเรียนมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาส
 119.บ้านหินโคน  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและทั่วถึง ภาวะทุพโภชนาการลดลง  ได้รับงบประมาณสนับสนุนล่าช้า ไม่ทันเปิดเรียนวันแรก  อยากให้ปรับปรุงเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ทันวันเปิดเรียนวันแรก
 120.บ้านเมืองพลับพลา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  -  ควรเพิ่มเงินค่ารายหัวจาก 20 บาทให้มากขึ้นเพราะวัตถุดิบที่ใช่ในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น
 121.บ้านเมืองรัง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ตลาดอยู่ห่างไกลและวัสดุมีราคาแพง  จัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
 122.บ้านแสนสุข  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน  ใช้อาคารเอนกประสงค์ในการประกอบอาหาร เวลาโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆจะต้องเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ในการรับประทานอาหาร และขณะประกอบอาหารเสียงดังรบกวนในการทำกิจกรรม  ไม่มี
 123.บ้านโกรกไม้แดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทุกวัน  -  -
 124.บ้านโคกพระ  โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันได้เรียบร้อย มีอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานทุกวัน  -  -
 125.บ้านโคกพลวง  -  -  -
 126.บ้านโคกสะอาด  เด็กๆมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์ แข็งแรง และช่วยลดภาระผู้ปกครองในการจัดหาอาหารกลางวัน  -  -
 127.บ้านโคกสำโรง  1.ลดรายจ่ายผู้ปกครองในการซื้ออาหารกลางวัน 2.นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการดีขึ้น  1.วัตถุดิบในการจัดทำอาหารมีราคาสูงขึ้นฃ 2.ผลไม้บางชนิดมีคุณภาพไม่สมกับราคา  1.จัดสรรจำนวนเงินเพิ่ม
 128.บ้านโค้งกระโดน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  อยากให้มีการเพิ่มงลประมาณสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
 129.บ้านโจด  อาหารมีคุณภาพ นักเรียนได้รับปริมาณที่เพียงพอ  งบประมาณ ราคาวัตถุดิบ  จัดสรรงบประมาณเพิ่ม
 130.บ้านโนนขี้ตุ่น   รูปถ่าย  ไม่มี  ไม่มี
 131.บ้านโนนตาพรม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย มีคุณค่าคุณประโยชน์ที่พึงจะได้รับอย่างทั่วถึงืทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมวัย  งบประมาณต้องถูกแบ่งในการจ้างแม่ครัวทำให้ไม่สามารถจัดเมนูอาหารทะเลในบางครั้งคราวได้ และระบบน้ำ ระบบบำบัดของเสียทางโรงเรียนยังไม่เหมาะสม  จัดสรรงบประมาณการจ้างแม่ครัวให้โรงเรียนและระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านการโภชนาการให้นักเรียนให้ครบถ้วน
 132.บ้านโนนทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน  ราคาวัตถุดิบไม่คงที่และบางฤดูกาลขาดแคลนทำให้มีราคาแพง  อยากให้เพิ่มงบประมาณในส่วนโรงเรียนขยายโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมได้รับประทานด้วย
 133.บ้านโนนทะยุง  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารแล้วมีนำ้หนักตามเกณฑ์มาตรฐาน ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  -บุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นที่นอกเหนอจากงานการเรียนการสอน -งบประมาณน้อยไม่เพียงพอ  -ควรมีงบประมาณหรือจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างบุคลากรที่จัดทำอาหาร -จัดสรรงบประมาณในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์และภาชนะที่เกี่ยวกับการจัดทำอาหาร
 134.บ้านโนนปอแดง  การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเรียบร้อยดี  ไม่มี  ไม่มี
 135.บ้านโนนพฤกษ์  นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 136.บ้านโนนพะไล  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงมีทุพโภชนาการที่ดี  -  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่ม
 137.บ้านโนนสำราญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบ 5หมู่  -  -
 138.บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ครบตรงตามหลักโภชนาการทุกคน  งบประมาณบางครั้งไม่บเพียงพอต่อวัตถุดิบบางตัว ที่ใช่ในการประกอบอาหาร  เพิ่มงบประมาณรายหัวนักเรียน
 139.บ้านโนนเพชร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ผัก ผลไม้ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรครบถ้วน 100%  -  -
 140.บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)   จัดอาหารได้ครบและมีคุณภาพ อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 141.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน 100 เปอร์เซนต์  ไม่มี  ไม่มี
 142.บ้านใหม่สมบูรณ์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามทั้ง 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ  นักเรียนบางคน ไม่ชอบรับประทานอาหารบางรายการ ที่ทางโรงเรียนจัดทำ เช่น แครอท เป็นต้น  พยายามนำวัตถุดิบที่นักเรียนไม่ชอบรับประทาน มาดัดแปรงเป็นรายการอาหารอื่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น
 143.บ้านใหม่ไทยเจริญ  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ดี  ไม่มี  ไม่มี
 144.พิมานประชาสันต์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  -  -
 145.ภูทองวิทยา  นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันครบทุกคน  วัตถุดิบในการปรุงอาหารมีราคาแพงขึ้นทำให้ซื้อวัตถุดิบได้น้อยลง  -
 146.รักชาติประชาบำรุง  นักเรียนได้กินอาหารครบ 5 หมู่ มีคุณค่าหาอาหารเพิ่มมากขึ้น ภาวะทุพโภชนาลดลง  อยู่ไกลตลาด ผักที่ได้ไม่สด เป็นบางครั้ง เด็กบางคนไม่ชอบรับประทาน  งบประมาณควรให้มาที่โรงเรียนโดยตรง
 147.รัฐการุณวิทยา  นักเรียนได้รับสารอาร และปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ และได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  -  -
 148.ราษฎร์บำรุง  โรงเรียนได้ได้เงินสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันเวลาเปิดเรียน  งปประมาณน้อย บุคลากรน้อยครูหนึ่งคนต้องทำหลายอย่าง  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่นเติมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และสนับสนุนเงินจ้างแม่ครัว
 149.ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ  -  -  -
 150.วัดกุดสวาย  ประโยชน์ของอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโภชนาการแก่เด็กในวัยเรียน ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ จดจำ เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค  หากร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารน้อยไปจะส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตไม่เหมาะสมตามวัย  อยากให้มีโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง เพราะ เด็กในวัยเรียนควรได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดี
 151.วัดพะโค  นักเรียนได้รับคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 152.วัดสลักได  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  ราคาวัตถุดิบที่นำมาจัดทำอาหารบางรายการมีราคาค่อนข้างสูง  -
 153.วัดหนองจอก  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน  วัตถุดิบแพง  อยากใด้งบประมาณต่อหัวเพิ่มขึ้นอีก
 154.วัดหนองนกคุ่ม  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ทำให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ แข็งแรงและสมวัย  ไม่มี  ไม่มี
 155.วัดหนองนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายแข็งแรง นักเรียนไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  -  -
 156.วัดหนองบัวยอดแก้ว  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในวันเปิดทำการสอนทุกวัน  ได้รับงบประมาณล่าช้า  อยากให้จัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนทันเวลาเปิดเรียน
 157.วัดหนองพลวง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  บางปีงบประมาณได้รับเงินสนับสนุนล่าช้า  -
 158.วัดหินมงคล  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบ 5 หมู่ทุกคนทุกวันทำการ  ไม่มี  ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการให้ทันช่วงเวลาเปิดภาคเรียน
 159.วัดเหมสูง  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทุกหมู่ 2. นักเรียนมีจิตอาสาและการให้บริการ 3. นักเรียนมีมารยาทขณะรับประทานอาหาร  1. วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารและรับประทานอาหารมีการเสื่อมคุณภาพ 2. วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาไม่คงที่  ควรให้ทางโรงเรียนสามารถใช้งบประมาณส่วนนี้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารหรือรับประทานอาหารได้ตามความจำเป็น
 160.สมบูรณ์วัฒนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวัน ทำให้นักเรียนมีสุภาพแข็งแรงส่งผลให้การเรียนดีขึ้น  อยากได้งบประมาณได้ทันเวลาเปิดภาคเรียน  อยากให้หน่วยงานได้จ้ดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
 161.สมานมิตรวิทยา  นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอ อาหารมีประโยชน์ ครบ 5 หมู่  -  -
 162.สามัคคีวิทยา  นักเรียนได้รับอาหารที่สะอาด​ ถูกสุขอนามัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ.. ครบทุกคน​  วัตถุดิบอาหารแพง ค่าจ้างเหมาขอเพิ่มค่าแรง​จาก​200บาท​เป็น​300​บาทต่อวัน  เพิ่มงบประมาณค่าอาหารให้​นักรียน
 163.หนองพลวงพิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน  ไม่มี  เพิ่มงบประมาณ
 164.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 165.อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารกลางวัน  ได้รับงบประมาณโครงการอาหารกลางวันล่าช้า  ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทันวันเปิดภาคเรียนจากเทศบาล
 166.อรพิมพ์วิทยา  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันทุกคนและทุกวัน  มีผู้ประกอบอาหารคนเดียว ทำให้อาหารเสร็จช้า  อยากได้งบประมาณมากกว่าเดิม
 167.อำนวยศิลป์สารกิจ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพคุณค่าอาหารครบถ้วนตามวัยน้ำหนักส่วนสูงสมส่วนเหมาะสมตามวัย  -  ต้องการให้มีการจ้างแม่ครัวโดยมีงบประมาณแยกต่างหากจากเงิน 20 บาท
 168.เทียมนครวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เพี่ยงพอ  เงินที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนากช้าไม่ทันวันแรกของการเปิดภาคเรียน  ไม่มี
 169.เพชรมาตุคลา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน อาหารมีคุณภาพและโภชนาการครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 170.เสมาอุปถัมภ์  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน นักเรียนกว่าร้อยะ99 มีสุขภาพแข็งแรง  -  -
 171.โคกวังวนวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สด สะอาด ปรุงใหม่ทุกวัน รับประทานครบทุกคนทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 172.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร  ๑. เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ ๑๐๐ % ทุกวัน ๒. เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน์ และถูกหลักโภชนาการ ครบทั้ง ๕ หมู่ ๓. เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ๔. เด็กนักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ๕. เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  ไม่มี  ไม่มี
 173.โนนตาวิทย์  นักเรียนเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย ปราศจากภาวะทุพโภชนาการ  -  -
 174.ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  เด็กได้รับประทานอาหารเพียงพอครบ5หมู่ ตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 175.ไทรทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  ได้รับงบประมาณช้า  ควรได้รับเงินงบประมาณก่อนเปิดภาคเรียน

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net