โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตาก เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.กลาโหมราชเสนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีโภชนาการเป็นไปตามวัย  งบประมาณล่าช้าไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียน  หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 2.ขุนห้วยบ้านรุ่ง  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย โดยมีสารอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อร่างกาย  วัตถุดิบในการประกอบอาหารตามโปรแกรม Thai school lunch บางอย่างหาไม่ได้ แต่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางสารอาหารใกล้เคียงกันมาทดแทน  อยากให้เปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนสามารถซื้อวัตถุดิบบางอย่างเช่น ผัก ผลไม้ จากเกษตรกรได้โดยตรง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย
 3.ชุมชนบ้านท่าสองยาง  นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน 100 เปอร์เซ็นต์  -  ควรมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ที่ในการจัดทำเอกสารที่ถูกต้องมาให้ความรู้ในการจัดทำเอกสารที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 4.ชุมชนบ้านพบพระ  -นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระได้รับประทานอาหารกลางวัน  ไม่มี  ไม่มี
 5.ชุมชนบ้านอุ้มผาง  นักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ถูกหลักโภชนาการ สะอาด และได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อร่างกาย  เมนููอาหารในบางวันอาจมีเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ผลไม้อาจมีเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และขนมหวานอาจมีเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น  โปรแกรมthai school lunchควรเพิ่มเมนูอาหารให้มากขึ้น และควรจัดให้มีนักโภชนาการเข้ามาทำงานในโรงเรียนเพื่อจัดเมนูอาหารให้กับนักเรียน
 6.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย  นักเรียนมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามมาตรฐาน  การรับเงินอุดหนุนไม่สัมพันธ์กับจำนวนนักเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งปีการศึกษาเเละวันที่เปิดภาคเรียน ปริมาณวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันไม่สามารถเป็นไปตามที่โปรแกรม School Lunch กำหนด  ให้สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารในโปรเเกรม School Lunch ได้
 7.ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง  เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการ เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  -  -
 8.ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง  เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 9.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26  นักเรียนได้รับประทานอาหารเป็นชุดครบ 5 หมู่ ทุกวัน และได้รับประทานทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ขาดแคลนน้ำในเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ของทุกปี  ต้องขอน้ำอุปโภคจากเทศบาลตำบลแม่ตาว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ในโรงอาหาร
 10.ญาณวิศิษฎ์  ดี  เส้นทางขนส่งอาหารลำบาก  -
 11.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ และได้รับประทานครบทุกคน  ในการจัดอาหารบางครั้งก็ไม่สามารถจัดได้ตามที่จัดไว้เนื่องจากบางวันไม่มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารในแต่ละวัน บางวันต้องเปลี่ยนเมนูซึ่งอาจจะไม่ตรงตามที่ได้จัดเมนูไว้  ไม่มี
 12.ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  นักเรียนไม่ค่อยรับประทานผักบางชนิด เช่น แครอท หอมหัวใหญ่  -
 13.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคน  -  -
 14.บ้านกล้อทอ  นักเรียนโรงเรียนบ้านกล้อทอได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทุกวัน ครบทุกคน โดยเป็นอาหารที่ปรุงสุก สะอาด และมีสารอาหารครบตามโปรแกรม Thai School Lunch  งบประมาณล่าช้า และไม่เป็นไปตามจำนวนนักเรียนปัจจุบัน  ควรจัดสรรงบใหทันในวันเปิดภาคเรียน และปรับเพิ่มงบตามจำนวนนักเรียนเพิ่มเติมได้
 15.บ้านขะเนจื้อ  จัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเมนูรายการอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งใน 1 วัน มีข้าวสวย กับข้าว 2 อย่าง ขนมหรือผลไม้ 1 อย่าง สนองตามนโยบายของสพฐ.  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่ฐานะทางบ้านยากจน และทางโรงเรียนไม่มีเงินค่าอาหารสมทบ  สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส ควรมีการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติม
 16.บ้านขุนห้วยช่องแคบ  1.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอ 2.นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภาวะโภชนาการดีขึ้น 3.นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอทุกคนครบทุกวันที่เปิดเรียน  -  -
 17.บ้านขุนห้วยนกแล  -  -  -
 18.บ้านขุนห้วยแม่ต้าน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดรายการอาหารที่ตนเองชอบ  -  -
 19.บ้านขุนห้วยแม่ท้อ  นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบทุกหมู่  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ควรจัดสรรให้กับนักเรียนทุกคน
 20.บ้านค้างภิบาล  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักภาวะโภชนาการ และนักเรียนส่วนมากมีนำ้หนักส่วนสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์อายุ มีการสร้างสุขนิสัยที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร เช่น การแปรงฟัน การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  เกี่ยวกับรสชาดของอาหารบางครั้งอาหารอาจมีรสจัด ซึ่งบางครั้งไม่เหมาะกับเด็กอนุบาล ทางโรงเรียนได้แก้ไขและทำความเข้าใจ ชี้แนะกับผู้ประกอบอาหารให้แยกอาหารส่วนที่เป็นของนักเรียนอนุบาลให้ทำในรสชาดกลางๆที่เด็กอนุบาลรับประทานได้  ไม่มี
 21.บ้านจกปก  ใส่ภาพไม่ได้  แม่ครัวผู้ทำอาหารเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง จึงมีวัฒนธรรมในการประกอบอาหารที่แตกต่างจากคนไทยปกติ ทางโรงเรียนจึงต้องดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด  -
 22.บ้านช่องแคบ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและนักเรียนทุกคนพอใจ  ไม่มี  ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษา
 23.บ้านต้นผึ้ง  นักเรียนรับประทานอาหารอย่างครบ 5 หมู่ และครบถ้วนทุกคน  -  -
 24.บ้านถ้ำผาโด้  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 25.บ้านท่าอาจ  นักเรียนชอบทานอาหารกลางวัน มีน้ำหนักตามเกณฑ์  นักเรียนเข้าใหม่ เช่น อนุบาล และ ป.1 เมื่อเข้าใหม่น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มีจำนวนมาก  -
 26.บ้านทีกะเป่อ  นักเรียนได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ในทุกๆวัน  -  -
 27.บ้านทุ่งถ้ำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย สารอาหารครบ 5 หมู่ตรงตามหลักโภชนาการ  นักเรียนส่วนหนึ่งในโรงเรียน ยังรับประทานอาหารกลางวันที่ให้สารอาหารครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ในปริมาณน้อยอยู่ เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับรสชาติของอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ จึงทำให้นักเรียนกลุ่มนี้เกิดภาวะทุพโภชนาการ  ปัจจุบันวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น การนำงบประมาณโครงการอาหารกลางวันที่จำกัด ไปซื้อวัตถุดิบ บางครั้งจึงทำให้ได้วัตถุที่มีปริมาณและคุณภาพที่จำกัด อาจไม่เพียงพอและตรงตามหลักโภชนาการ
 28.บ้านทุ่งมะขามป้อม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 29.บ้านธงชัย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีปรโยชน์ ส่งผลให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดีขึ้น  การขนส่งอาหารสดมีความยากลำบากเฉพาะในช่วงฤดูฝน  ไม่มี
 30.บ้านน้ำดิบ  - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการ  - นักเรียนบางคนเลือกรับประทานอาหารที่ตนเองชอบ เช่น เนื้อสัตว์ โดยปฏิเสธผักหลากชนิด  * คณะครู - ให้ความรู้ในเรื่องประโยชน์ของผักชนิดต่างๆ - ให้ความรู้และคำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในแต่ละมื้อ
 31.บ้านน้ำหอม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โรงเรียนจัดอาหารกลางวันตรงตามระเบียบของราชการ  วัตถุดิบอยู่ได้ไม่นาน เน่า การคมนาคมขนส่งลำบาก  อยากได้รับงบประมาณในการจัดจ้างแม่ครัว
 32.บ้านนุเซะโปล้  1.นักเรียนได้กินอาหารกลางวันที่หลากหลาย ทั้งขนมหวานและผลไม้ 2.นักเรียนสามารถเติมได้ถ้าไม่อิ่ม อาหารกลางวันมีเพียงพอสำหรับเด็กทุกคน  1. การรายงานอาหารกลางวันที่ซ้ำซ้อน สร้างภาระงานให้กับครู  1. เมื่อมีการขอข้อมูลจากโรงเรียน ไม่ควรขอซ้ำซ้อน เพราะเป็นการสร้างภาระงานให้กับครูค่ะ ขอบคุณค่ะ
 33.บ้านปรอผาโด้  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดีตามหลักโภชนาการ  วัตถุดิบบางอย่างอาจไม่สามารถจัดซื้อได้ในพื้นที่ในอำเภออุ้มผาง  เสนอแนะให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มมากกว่า 20 บาทต่อคน เพราะราคาวัตถุดิบในท้องตลาดปัจจุบันมีราคาสูงขึ้นมาก
 34.บ้านป่าคาใหม่  นักเรียนได้รับสารอาหารครบเหมาะสมตามวัย โรงเรียนดำเนินงานตามนโยบาย  -  -
 35.บ้านปางส้าน  มีการรายงานอาหารกลางวันด้วยภาพให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีบันทึกจัดซื้อจัดจ้างทุกๆ10วัน  -  -
 36.บ้านป่าไร่  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% ทุกวันอย่างทั่วถึง ร้อยละ 100 เด็กได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ เด็กนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  เมนูการจัดอาหารในโปรแกรม thai school lunch บางเมนูไม่มีในท้องถิ่น  ในโปรแกรม thai school lunch ควรเสริมเมนูในท้องถิ่น ให้หลากหลาย
 37.บ้านป่าไร่เหนือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -  -
 38.บ้านปูเต้อ  มีความพึงพอใจ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ครบทุกคน  -  ควรมีการเพิ่มงบประมาณต่อวันต่อคน และขยายโอกาสให้นักเรียนมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาสได้รับประทานอาหารกลางวันด้วย
 39.บ้านปูแป้  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  การจัดสรรงบประมาณไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  ควรจัดงบประมาณให้ครบตามจำนวนเด็กนักเรียน
 40.บ้านพะละ  นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างเต็มที่  -  -
 41.บ้านพะเด๊ะ  นักเรียนโรงเรียนบ้านพะเด๊ะได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ และเพียงพอกับจำนวนนักเรียนทุกคน  นักเรียนแต่ละคนชอบอาหารแตกต่างกัน เช่นบางคน ชอบเผ็ด บางคนชอบจืด จึงทำให้บางมื้อมีปัญหาบ้าง  แก้ปัญหาโดยทำแยกเป็น 2 หม้อ 1 หม้อเผ็ด 1 หม้อไม่เผ็ด
 42.บ้านม่อนหินเหล็กไฟ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ  โรงเรียนไม่มีโรงอาหารต้องใช้หอประชุม  อยากได้งบประมาณมาสร้างโรงอาหาร
 43.บ้านมอเกอ  เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  ไม่มี  ไม่มี
 44.บ้านยะพอ  -นักเรียนทุกคนตั้งแต่ อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน -นักเรียนที่ไม่สามารถห่อข้าวมาได้ทางโรงเรียนหุงข้าวให้ทุกวัน  -ไม่สามารถจัดอาหารให้ตรงกับโปรแกรม Thai school lunch ได้เนื่องจากจำนวนอาหารแต่ละจานน้อยมาก เด็กกินไม่อิ่ม  -ควรจะลดภาระเอกสารให้น้อยลงเพื่อให้ครูมีเวลาสอนให้มากกว่านี้
 45.บ้านร่มเกล้า 2  สามารถจัดอาหารให้นักเรียนระดับชั้น อ.2-ป.6 ได้ครบถ้วน เป็นอาหารที่มีประโยชน์ คุณค่าสารอาหารครบถ้วน  -  -
 46.บ้านร่มเกล้า 3  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ได้แบ่งเบาค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารประจำวันอย่างน้อย 1 มื้อ แก่ผู้ปกครอง  มีความยุ่งยากแก่ครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารทำให้ไม่มีครูที่อยากรับภาระทำงานอาหารกลางวัน แม้จะทำงานอย่างรัดกุมรอบคอบแล้วก็มีเหตุให้ต้องหวาดกลัวว่าจะทำผิดระเบียบเช่น เจ้าหน้าที่จัดรายการตามโปรแกรมและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า แต่ณวันที่จะมีการประกอบอาหาร แม้จะสั่งรายการวัตถุดิบล่วงหน้าไปที่ร้านค้าแล้ว แต่ก็เกิดเหตุการณ์ว่าหาวัตถุดิบนั้นไม่ได้ เช่นให้รายการไปว่าวันจันทร์ จะให้นักเรียนกินกล้วยแต่ร้านหาให้ไม่ได้จึงเปลี่ยนเป็นแตงโมแทน เจ้าหน้าที่ก็กลัวและกังวลว่าจัดทำเอกสารไม่ตรงกันจะมีความผิดดังนี้เป็นต้น ผลกระทบคือแม้เจ้าหน้าที่จะทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เกิดความทุกข์ความเครียดว่าทำได้ไม่ตรงตามรายการที่ส่งไปแล้วล่วงหน้าอาจมีความผิดทางวินัย ฯลฯ  ควรให้ผู้ปกครองรับผิดชอบจัดหาอาหารกลางวันของนักเรียนในปกครองตามงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงและเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรักและปรารถนาดีต่อบุตรย่อมไม่ทุจริตงบประมาณในส่วนนี้ไปเพื่อการอื่น จะลดปัญหาการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันตามที่เป็นข่าว อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตัวเอง ทางภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณไปที่ผู้ปกครองโดยตรง โดยอาจดำเนินงานเหมือนการสนับสนุนค่าเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดหรือเหมือนการโอนเงินเข้าไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผลพลอยได้อีกทางคือลดภาระงานครูเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างแท้จริง
 47.บ้านร่มเกล้า 4  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ5หมู่และเพียงพอ  ได้รับจัดสรรงบอาหารกลางวันล่าช้า  อยากให้จัดสรรอาหารกลางวันให้ทันเวลาต่อการเปิดภาคเรียนวันแรก
 48.บ้านวังตะเคียน  นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอาหารครบทุกคน และมีภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 49.บ้านวังผา  นักเรียนโรงเรียนบ้านวังผาจำนวน 242 คน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านวังผาครบทุกคน  -  -
 50.บ้านวาเล่ย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ  ราคาวัสดุในการประกอบอาหารมีราคาสูง จึงทำได้ปริมาณอาหารลดน้อยลงเป็นบางครั้ง  ในการลงระบบ schoo lunch เมนูอาหารควรมีหลากหลายมากกว่านี้ และบางครั้งทำให้ลงระบบไม่ตรงตามเมนูที่กินจริง
 51.บ้านสันป่าไร่  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ ร่างกายเจรฺิญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ และมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างมีความสุข   -   -
 52.บ้านสามหมื่น  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการกับช่วงวัยและครบทั้ง ๕ หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง การเจริญเติบโตของร่างกายสมส่วนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความพร้อมในการเรียนรู้  -  -
 53.บ้านหนองบัว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกันอิ่มทุกคนและได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกหมู่  _  _
 54.บ้านหนองหลวง  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหลวงทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามโภชนาการ ถูกหลักอนามัย สะอาด และปลอดภัย  สินค้า วัตถุดิบในพื้นที่สูงมีราคาค่อนข้างแพง สูงกว่าพื้นที่ปกติ ทำให้ปริมาณอาหารของนักเรียนค่อนข้างไม่เพียงพอ รวมทั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนจึงต้องแบ่งอาหารเพื่อถัวเฉลี่ยให้แก่เด็กมัธยมให้ได้รับประทานทุกคน  อยากให้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จัดสรรหางบเพิ่มให้กับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่สูงด้วย และลดภาระงานด้านเอกสารให้น้อยลง
 55.บ้านหมื่นฤาชัย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกตามหลักโภชนาการทุกคน  นักเรียนบางคนยังมีภาวะทุพโภชนาการ  เพิ่มอาหารเสริมแก่นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
 56.บ้านห้วยกะโหลก  เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอ  ผลไม้บางอย่างไม่มีตามฤดูกาล  -
 57.บ้านห้วยนกกก  1.ทางโรงเรียนได้ทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2.มีการจัดเวรนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหาร ทำให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ 3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับ และมีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองออกข้อเสนอแนะ  1.วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 2.ระดับมัธยมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  1.เพิ่มรายหัวให้เหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน 2.จัดสรรงงบประมาณให้ถึงระดับมัธยมศึกษา
 58.บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี ได้ดำเนินตามโครงอาหารกลางวันในโรงเรียนนั้น นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  เนื่องจากโรงเรียนอยู่พื้นที่สูงและช่วงฤดูฝนในการขนส่งอาหารไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร  -
 59.บ้านห้วยนกแล  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ น้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  การจัดรายการอาหารตามโปรแกรม Thai school lunch บางครั้งวัตถุดิบไม่ค่อยได้ตรงตามโปรแกรมอาจเป็นเพราะช่วงฤดูกาลบ้าง หรือบางทีของขาดตลาด ทำให้ไม่สามารถจัดโปรแกรมได้ตรงตาม Thai school lunch หรือบางทีรายการอาหาร หรือผลไม้ไม่มีในโปรแกรม  ควรเพิ่มเมนูรายการอาหารในท้องถิ่น
 60.บ้านห้วยบง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนตามที่ได้รับงบประมาณจัดสรร  ไม่มี  ไม่มี
 61.บ้านห้วยปลาหลด  -  -  -
 62.บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอทุกคน  ยังมีนักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะทุพโภชนาการ  อยากให้มีงบสนับสนุนให้นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการอย่างต่อเนื่องครอบคลุม
 63.บ้านห้วยม่วง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันท่ี่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย มีภาวะโภชนาการดี มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงพร้อมในการเรียนรู้  -  -
 64.บ้านห้วยหินฝน  การดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครบ 100 เปอร์เซน อาหารในแต่ละวันมีสารอาหารครบทั้งห้าหมู่  ไม่มี  ควรจะเพิ่มเติมงบรายหัวให้มากกว่า 20 บาท/คน เพราะวัตถุดิบในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้นตามเศรษฐกิจยุค 4.0 การจัดซื้อวัตุดิบมาประกอบอาหารจึงจัดซื้อได้ตามสภาพความพอเพียงของงบที่มีดำเนินการ
 65.บ้านห้วยโป่ง  นักเรียนได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอและจำเป็นต่อร่างกายทุกคน  การเดินทางในการขนส่งอาหารอาจใช้ระยะเวลามากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เพราะการเดินทางต้องเสี่ยงกับน้ำป่า ดินโคลนถล่ม ดินสไลด์ทำให้ทางตัดขาดไม่สามารถผ่านได้  -
 66.บ้านห้วยไม้แป้น  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน  ราคาวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันมีราคาแพงมากขึ้น จึงทำให้ต้องจำกัดวัตถุดิบในการซื้ออาหารแต่ละประเภท  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น
 67.บ้านหัวฝาย  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  -  -
 68.บ้านอู่หู่  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทุกวัน  บางช่วงผักมีราคาแพง  ทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 69.บ้านเจดีย์โคะ  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันตามนโยบาย ถูกหลักโภชนาการ สะอาดและปลอดภัย ในปริมาณที่เหมาะสมกับช่วงอายุ  1.ราคาวัตถุที่มีการผันผวน 2.หากมีการกำหนดเมนูอาหาร แต่ในบางครั้งก็หาวัตถุดิบไม่ได้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  ไม่มี
 70.บ้านเซอทะ   นักเรียนโรงเรียนบ้านเซอทะ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกราย และนักเรียนโรงเรียน บ้านเซอทะ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย  งบประมาณที่ได้รับไม่เป็นไปตามจำนวนนักเรียนปัจจุบันเนื่องจาก ได้รับเงินจัดสรรตามปีงบประมาณ ซึ่งจะยึดข้อมูลจำนวนเด็กของปีการศึกษาก่อน  อาจมีการเสนอแนะประชุมหารือกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง
 71.บ้านแม่กลองน้อย  นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  โรงเรียนห่างไกลแหล่งสินค้า การเก็บอาหารไว้นานทำให้ขาดสารอาหาร และสินค้าราคาค่อยข้างเเพง  ควรเพิ่มรายหัวให้กับเด็กนักเรียน
 72.บ้านแม่กลองเก่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์  ในภาคเรียนนี้ทางโรงเรียนได้รับเงินอาหารกลางวันไม่ครบตามจำนวนเด็กเนื่องจากเด็กนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ควรจัดสรรเงินให้ครบตามจำนวนเด็ก
 73.บ้านแม่กลองใหม่  นักเรียนได้รับประทานอาหารและอาหารว่าง 100% นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์  -  -
 74.บ้านแม่กาษา  นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 220 คนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ คือ ข้าวสวย กับข้าว 2 อย่าง ผลไม้หรือของหวาน ทุกวัน นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพอาหารมาก  1.สถานที่ คือโรงอาหารคับแคบ แออัด 2.นักเรียนระดับมัธยมต้น ฐานะยากจน แต่ไม่มีงบประมาณให้  ให้งบประมาณครอบคลุมถึงมัธยมต้น
 75.บ้านแม่กื้ดสามท่า  นักเรียนได้รับคุณค่าโภชนาการอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการมีจำนวนลดลง  ในบางเมนูอาหารนักเรียนไม่ชอบรับประทาน เนื่องจากรสชาติอาหารไม่คุ้นเคย จึงทำให้มีการทิ้งขว้างเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่นักเรียนจะชอบรับประทานอาหารที่เป็นอาหารท้องถิ่น  จัดหาเมนูอาหารตาม School lunch ที่นักเรียนชอบรับประทาน โดยใช้การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเวลารับประทาน เพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ในการเลือกเมนูอาหาร
 76.บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารครบทุกหมู่ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรง และมีความสุขในการเรียนทำให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข  นักเรียนบางคนรับประทานอาหารน้อย และไม่ค่อยชอบทานผัก  ควรมีการจัดทำเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย และมีความแปลกใหม่ น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
 77.บ้านแม่กุหลวง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน และได้รับประทานอาหารที่ทีสารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 78.บ้านแม่กุเหนือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณภาพและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 79.บ้านแม่จวาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  วัตถุดิบในท้องถิ่นมีราคาสูง  เพิ่มงบประมาณ
 80.บ้านแม่จะเราสองแคว  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ  ไม่มี  ไม่มี
 81.บ้านแม่ตาว  นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาว ได้รับประทานอาหาร 100 เปอร์เซ็นต์ทุกคน  การจัดจ้างแม่ครัว  อยากได้เงินมาอุดหนุน ในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำอาหาร
 82.บ้านแม่ตาวแพะ  1.นักเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายหัวครบตามจำนวนของเด็กนักเรียน 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  1. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงาน ยังล่าช้า ไม่ทันกำหนดในการเปิดภาคเรียน  1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลา เพื่อทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการทันเวลา
 83.บ้านแม่ตาวใต้  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกคน  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ควรได้รับการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันด้วย
 84.บ้านแม่ตาวใหม่  การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส และนักเรียนมีความพึงพอใจ มีภาวะโภชนาการที่ดี และถูกสุขอนามัย  -  -
 85.บ้านแม่ตื่น  เด็กนักเรียนมีภาวโภชนาการที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 86.บ้านแม่ปะ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวันทำการ และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ การประกอบอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ  โรงอาหารเก่าและชำรุด  อยากได้งบประมาณซ่อมแซมอาคาร
 87.บ้านแม่ปะเหนือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน 100 เปอร์เซนต์  -  -
 88.บ้านแม่ปะใต้  นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน และมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์  ได้รับงบประมาณจัดสรรไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน  ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบควรประสานงานและติดตามจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
 89.บ้านแม่พลู  นักเรียนมีอาหารรับประทานครบ5หมู่และมีสุขภาวะโภชนาการดีขึ้น  มีนักเรียนมัธยมจำนวนมากไม่ได้รับงบประมาณ  ควรจัดสรรงบให้เด็กมัธยมด้วยเพราะเด็กขาดทุนทรัพย์
 90.บ้านแม่ระมาดน้อย  1.นักเรียนอนุบาล-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 2.เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 3.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ดีขึ้น  ได้รับโอนเงินงบประมาณอาหารกลางวันล่าช้า  1.ต้องการรับเงินงบประมาณอาหารกลางวันก่อนเปิดภาคเรียน 2.ต้องการรับเงินสนับสนุนรายการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับมัธยมด้วย 3.ต้องการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวอาหารกลางวันเป็น 30 บาท
 91.บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  -  ควรลดภาระในการจัดทำเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับอาหารกลางวัน
 92.บ้านแม่ระเมิง  ทางโรงเรียนได้จัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่  เงินได้ไม่ทันกับการเปิดภาคเรียน  -
 93.บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ  ทางโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขา ตะพิเดอ ได้จัดสรรอาหารกลางวันครบ 5 หมู่  ได้รับเงินจัดสรรจาก อบต.แม่สองไม่ทันเปิดภาคเรียน  -
 94.บ้านแม่ละมุ้งวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการ นักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการมีจำนวนลดลง  ในช่วงฤดูฝน ราคาผักจะสูง ทำให้ไม่สามารถจัดหาผักหลากสีได้ ครบถ้วนในบางครั้ง โรงเรียนอญุ่ในพื้นที่ ที่ห่างไกล ไม่สามารถจัดหาอาหารทะเล ให้แก่นักเรียนได้  -
 95.บ้านแม่ละเมา  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่ละเมาจัดอาหารตามโปรแกรม Thai School lunch ซึ่งจัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และนักเรียนได้รับคุณค่าสารอาหารครบถ้วน การเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง  -  -
 96.บ้านแม่วะหลวง  -จัดอาหารให้นักเรียนตามหลักโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย เพราะคุณครูและนักเรียนเป็นผู้ประกอบอาหารด้วยตนเอง  การจัดสรรงบประมาณจากทาง อบต. ล่าช้า จะปิดเทอม 1/2562 แล้ว แต่ ณ ตอนนี้ เดือนสิงหาคมจะหมดเดือนยังไม่ได้รับเงินเลย  ขอความกรุณาดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดเทอมด้วยค่ะ
 97.บ้านแม่สละ  จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาได้ครบทุกคน  ได้รับงบประมาณช้า ไม่ทันวันเปิดภาคเรียน, เมนูอาหารในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch ยังไม่หลากหลาย  โปรแกรม Thai School Lunch ควรมีเมนูหลากหลายเพิ่มขึ้น
 98.บ้านแม่สละเหนือ  นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  -  -
 99.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอ มีคุณค่าทางสารอาหาร  -  -
 100.บ้านแม่อมกิ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและทันในวันเปิดภาคเรียน อาหารกลางวันมีเมนูที่หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนการที่ดี นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  - การขนส่งอาหารไปยังห้องเรียนสาขาในฤดูฝนมีความยากลำบาก  - ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีกาใช้โปรแกรม thai school lunch
 101.บ้านแม่ออกผารู  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น และสุขภาพร่างกายแข็งแรงอเจริญเติบโตตามวัย  ในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีส่งผลให้ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารสูงขึ้น ทำให้ปริมาณอาหารบางชนิดลดปริมาณลง เนื่องจากราคาสินค้าสูงขึ้นตามสภาพเศรษกิจ แต่งบเท่าเดิม  เพิ่มงบประมาณจาก 20 บาทต่อหัวเป็น 40 บาท ต่อหัวต่อคน
 102.บ้านแม่อุสุวิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและถูกหลักอนามัยครบทุกคนทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 103.บ้านแม่โกนเกน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่และถูกสุขอนามัยส่งผลให้ภาวะโภชนาการของนักเรียนดีขึ้น  สถานที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ควรจัดให้มีสถานที่รับประทานอาหารให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
 104.บ้านแม่โพ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และมีภาวะทุพโภชนาการลดน้อยลง  ไม่มีไฟฟ้าเพื่อแช่อาหารสด  ไม่มี
 105.บ้านไม้กะพง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ที่เพียงพอ  -  -
 106.ป่าไม้อุทิศ 4  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ และดีต่อสุขภาพทุกวัน  การจัดสรรงบประมาณของ อบต.ล่าช้า  ควรมีงบประมาณจ้างบุคลากรจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน เพราะเนื่องจากบุคลากรภายในโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบงานหลายตำแหน่ง จึงไม่สามารถดำเนินเอกสารส่งได้ทันตามเวลา
 107.รวมไทยพัฒนา 1  เด็กได้รับประทานอาหารทุกคนและเพียงพอกับเด็กนักเรียนได้รับประทานทั้งอาหารและของว่างทุกวันตามหลักโภชนาการ  1.โรงเรียนไม่มีโรงอาหารทำให้การรับประทานอาหารไม่เป็นระเบียบเท่าไรเพราะต้องทานตามห้องเรียน 2. โปรแกรม thai school lunch ยุ่งยากเกินไปบ้างครั้งจัดอาหารล่วงหน้าของแพงไม่สามารถจัดได้ต้องเปลี่ยนเมนู  1. เพิ่มเงิน 2. ยกให้อบต.เป็นคนจัดการทำอาหารและส่งให้โรงเรียนเพื่อลดภาระงานครู
 108.รวมไทยพัฒนา 2  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ทำให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ส่งผลให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีนักเรียนบางส่วนไม่รับประทานอาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนจัดให้เป็นบางวัน มีสาเหตุมาจากอาหารบางชนิดนักเรียนไม่ชอบทาน เช่น ไข่ไก่ ผัก  จัดหาอาหารเสริมสำหรับนักเรียนที่ไม่รับประทานอาหารดังกล่าวข้างต้น
 109.รวมไทยพัฒนา 3  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักสารอาหาร 5 หมู่ครบทุกคน ประเมินจากเศษอาหารที่เหลือในแต่ล่ะวันเหลือน้อยมาก ทางโรงเรียนได้คำนึงถึงความสะอาดและถูกหลักอนามัย มีการรายงานและติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง  วัตถุดิบที่หาได้ตามราคาท้องถิ่นมักจะมีราคาสูงกว่าราคากลางเพราะอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลหาวัตถุดิบที่จัดตามสำรับของโปรแกรม thai school lunch ได้  ประยุกต์วัตถุดิบที่มีหรือหาได้ในชุมชนมาประกอบอาหารแต่ให้สารอาหารเท่าเดิม จัดหาวัตถุดิบตามสำรับของโปรแกรม thai school lunch ล่วงหน้า
 110.รวมไทยพัฒนา 4  นักเรียนได้รับสารอาหารเพียงพอและเป็นไปตามโปรแกรมไทยสคูลลั้น  จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นหลังได้รับงบประมาณทำให้งบประมาณที่ได้มาไม่เพียงพพอ  -
 111.รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบและอิ่มกันทุกคน ทำให้นักรียนมีภาวโภชนการดีขึ้น  -  -
 112.รวมไทยพัฒนา 5  นักเรียนเติบโตสมส่วนตามวัย ภาวะทุพโภชนาการลดลง  นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่าม้ง นักเรียนจะคุ้นชินกับการกินอาหารเมนูน้ำ ต้องจัดเมนูน้ำส่วนใหญ่  ไม่มี
 113.รวมไทยพัฒนา 6  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในแต่ละวันอย่างมีคุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อความต้องการ  เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสยังมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 63 คนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทางโรงเรียนได้เขียนโครงการเพื่อใช้เงินส่วนหนึ่งของเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อสำหรับจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวัน  -
 114.วัดสว่างอารมณ์  โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยใช้ จัดหาตามโปรแกรมสคูลรันทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกคน  -  -
 115.สามัคคีวิทยา  -นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เป็นไปตามโปรแกรม thai school lunch เต็มคุณค่าทุกคนทุกวัน โดยในแต่ละวันจะได้ทานข้าว อาหาร 2 อย่าง ผลไม้(สัปดาห์ละ 3 วัน) ของหวาน (สัปดาห์ละ 2 วัน)และได้รับประทานอาหารที่สด สะอาด ปรุงสุกใหม่ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพพลานัยที่ดีปราศจากอาหารเป็นพิษ  - ไม่มี  1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านจัดซื้อภาชนะ/อุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน 2. ควรมีการจัดการอบรม ครูอาหารกลางวัน ครูอนามัยโรงเรียน แม่ครัว/ผู้ประกอบอาหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 116.ห้วยน้ำนักวิทยา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่เหมาะสมทุกคนทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 117.อรุณเมธา  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกวัน และสารอาหารที่ครอบถ้วน  วัตถุดิบกับราคากลางอาหารสด ไม่ตรงกัน  ลดภาระงานครู ในการจัดเตรียมเอกสารเยอะเกินไป กระทบกับการสอนของครูผู้สอน
 118.แม่สอด  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามจำนวนทุกคน และได้รับสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 119.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)  นักเรียนได้ทานอาหารครบหลักโภชนาการครบถ้วน โครงการสำเร็จลุล่วงตามวัคถุประสงค์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ได้รับงบประมาณ  การได้รับเงินงบประมาณที่เพียงพอจะสามารถทำให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุด
 120.ไทยราษฎร์คีรี  นักเรียนได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  -  -
 121.ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่สะอาดถูกหลักอนามัย มีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมตามวัย พอเพียง ต่อความต้องการของร่างกาย ส่งผลให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี   วัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องใช้ในการประกอบอาหารมีไม่เพียงพอ บางวันน้ำไม่ไหลทำให้เป็นอุปสรรคในการล้างและทำความสะอาดภาชนะและประกอบอาหาร  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบันดี นักเรียนจึงมีสุขนิสัย และมารยาทในการบริโภคอาหารที่ดีตามไปด้วย จึงควรมีโครงการนี้สืบเนื่องต่อไป

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net