โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.คลองขวาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน 100 เปอร์เซนต์  ไม่มี  ไม่มี
 2.คีรีศรีสาครวิทยา  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีและเหมาะสม  ไม่มี  ไม่มี
 3.ชุมชนบ้านตากแว้ง  เด็กนักเรียนได้รับประทาอาหารครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 4.ชุมชนบ้านเขาสมิง  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันได้ดี สามารถทานผักสีเขียวได้เพิ่มมากขึ้น  นักเรียนบางคนรับประทานอาหารบางรายการไม่ค่อยเป็น  -
 5.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 6.ชุมชนวัดบ่อไร่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดรายการอาหาร  ไม่มี  ควรจัดให้มีการอบรมการทำเอกสารของโรงอาหาร และการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
 7.ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นักเรียนได้รับนมที่มีคุณภาพเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร  ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 8.ชุมชนวัดอ่าวช่อ  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 9.ชุมชนวัดแสนตุ้ง  เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาครบทุกคน  -  -
 10.ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ  ขอความอนุเคราะห์เงินเหลือจากโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนบริหารจัดการในการซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  ขอความอนุเคราะห์งบที่เหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
 11.บ้านคลองจาก  จัดอาหารได้ตามโปรแกรม Thai school Lunch  โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองทำให้อาหารมีค่าขนส่งสูง  ผลไม้ในอำเภอคลองใหญ่มีราคาสูงจึงทำให้ไม่สามารถจัดซื้อให้นักเรียนได้รับประทานทุกวัน บางครั้งจึงต้องเป็นขนมหวานสลับกับผลไม้
 12.บ้านคลองประทุน  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอ อาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการตามวัย  -  ไม่ควรใช้โปรแกรม thai school lunch ในการคำนวนอาหาร
 13.บ้านคลองพร้าว  ผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเรียบร้อยดี  -  -
 14.บ้านคลองมะขาม  -  -  -
 15.บ้านคลองมะนาว  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและพอเพียงกับความต้องการ  ไม่มี  ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เช่น เตาแก๊ส ถาดอลูมิเยม หม้อหุงต้ม หม้อไฟฟ้า ฯลฯ
 16.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)  ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และ รับประทานผลไม้ตามฤดูกาล  บางวันไม่สามารถจัดให้ตรงตามthai school lunch  -
 17.บ้านคลองเจ้า  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารที่ครบถ้วน มีสุขภาพที่แข็งแรง  งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เกาะ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น และใช้เวลาในการขนส่งหลายวันทำให้วัตถุดิบเน่าเสีย  ขอสนับสนุบงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่พิเศษ
 18.บ้านคลองแอ่ง  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  -  -
 19.บ้านคลองใหญ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มีปริมาณพอเพียง อาหารสะอาดถูกหลักโภชนาการ  -  -
 20.บ้านจัดสรร  นักเรียนโรงเรียนบ้านจัดสรรทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  -  -
 21.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)  งบประมาณที่จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน สามารถดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ครบทุกคน  ยังไม่พบปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้  ตอนนี้ยังไม่มีครับ
 22.บ้านดงกลาง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอ และเหมาะสมตามหลักโภขนาการ  -  -
 23.บ้านดอนสูง  นักเรียนรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกสุขลักษณะ พอเพียงต่อความต้องการ มีขนมและผลไม้ตามฤดูกาล หากมีอาหารเหลือก็ให้นักเรียนที่มีความยากจน และความต้องการนำกลับไปรับประทานที่บ้านในตอนเย็น  ในระหว่างภาคเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาแล้ว ทำให้โรงเรียนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเอง  -
 24.บ้านด่านชุมพล  นักเรียนโรงเรียนบ้านด่านชุมพล ร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  -  -
 25.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)  -  -  -
 26.บ้านตาหนึก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบร้อยเปอร์เซ็นทุกวัน และได้รับประทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์ และถูกหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  ความล่าช้าเรื่องงบประมาณอาหารกลางวัน  ควรให้มีการจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 27.บ้านท่าประดู่  นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ  ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น  บางครั้งซื้อผลผลิตในชุมชนที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด
 28.บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 100% ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยมีการจัดเมนูอาหารตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้  นักเรีียนรับประทานอาหารเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก นักเรียนมักเลือกรับประทานแต่เนื้อสัตว์ แต่ไม่รับประทานผัก  ควรฝึกให้นักเรียนรับประทานผัก ผลไม้
 29.บ้านทุ่งไก่ดัก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  -  ขอเสนอให้อนุญาตนำเงินเหลือจ่ายจากโครงการอาหารกลางวัน มาเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างกิจการและอุปกรณ์เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนนั้นๆ เพื่อขจัดความขาดแคลนอุปกรณ์และความไม่สะดวกในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
 30.บ้านธรรมชาติล่าง  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน ส่งผลทำให้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง  บางครั้งรายการอาหารไม่ตรงกับเมนูที่กำหนดไว้  สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้
 31.บ้านบางปรง  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน  ขาดแคลนผู้ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  -
 32.บ้านบางเบ้า  นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอในแต่ละวันและได้รับสารอาหารท่ีมีคุณค่าและเพียงพอต่อร่างกาย  -  -
 33.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล  1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสะอาดถูกสุขอนามัย 2 นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ร้อยละ 100 3 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  การจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนที่ล่าช้า  การจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนควรจัดสรรก่อนวันเปิดภาคเรียน
 34.บ้านปะอา  นักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันหลังจากโรงเรียนเปิด  ควรมีการวางแผนและประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 35.บ้านปะเดา  นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง  ได้รับงบประมาณจากอบต.ช้ากว่าการเปิดภาคเรียน  งบประมาณควรได้รับให้ทันในช่วงเปิดภาคเรียนวันแรก
 36.บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน สามารเติมได้ และมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง  งบประมาณล่าช้า  ให้จัดงบประมาณให้ตรงกำหนดเวลา และเพิ่มค่าหัวให้นักเรียนมากกว่านี้
 37.บ้านมณฑล  1.นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่ดี  บางวันหาซื้อเครื่องปรุง ส่วนประกอบ ได้ไม่ตรงตามรายการที่เตรียมไว้ เนื่องจากของในท้องตลาดไม่มี ต้องเปลี่ยนแปลงรายการ  การได้รับเงินงบประมาณจากอบต.ควรได้รับทันเปิดภาคเรียน
 38.บ้านมะนาว  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ  งบประมาณที่จัดสรรมาบ้างครั้งแทบไม่พอ ของแพง  งบประมาณที่จัดสรรมาน่าจะให้มากกว่า ๒๐ บาท
 39.บ้านสระใหญ่  เด็กนักเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอาารกลางวันอย่างเพียงพอและได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 40.บ้านสวนใน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกหมู่ส่งผลให้นักเรียมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  วัตถุดิบมีราคาแพง  เพิ่มเงินรายหัวให้มากขึ้น
 41.บ้านหนองบอน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคนทุกวัย  ไม่มี  ไม่มี
 42.บ้านหนองบัว  -นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -นักเรียนแต่ละคนมีความชอบอาหารในแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไป  -
 43.บ้านหนองม่วง  นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารเพียงพอทำให้มีพัฒนาการและเจริญเติบโตตามวัย  ไม่มี  ไม่มี
 44.บ้านห้วงพัฒนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน  -  -
 45.บ้านหาดเล็ก  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย จิตใจร่าเริงแจ่มใส  ไม่มี  ไม่มี
 46.บ้านอ่างกะป่อง  อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -  -
 47.บ้านอ่าวตาลคู่  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน ส่งผลทำให้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนลดลง  บางครั้งรายการอาหารไม่ตรงกับเมนูที่กำหนดไว้  สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้
 48.บ้านอ่าวพร้าว  เด็กได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการครบถ้วน  -  -
 49.บ้านเกษมสุข  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกวันทำการ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี  โรงเรียนไม่ได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดเมนูอาหารกลางวัน เพราะนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ใช้คู่มือโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดเมนูอาหารกลางวัน  -
 50.บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์พอเพียงสำหรับนักเรียนทุกคน  วัตถุดิบมีราสูง เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยง  ของบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่พิเศษ
 51.บ้านเจียรพัฒนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ 100 %  ไม่มี  ไม่มี
 52.บ้านเนินดินแดง  นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารตามโภชนาการครบถ้วน  -  -
 53.บ้านเนินตะบก  ทางโรงเรียนจัดเมนูอาหารตามเมนู Thai School Lunch นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอในแต่ละวัน และถูกหลักโภชนาการ มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ  เมนูอาหารตามThai School Lunch บางครั้งขาดวัสดุดิบ มีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ขอรับจัดสรรงบประมาณในทันเปิดภาคเรียน
 54.บ้านเนินตาล  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน และได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันล่าช้าไม่ทันวันเปิดเรียนวันแรก  -
 55.บ้านเนินตาแมว  เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอต่อความต้องการและมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ไม่มี  ไม่มี
 56.บ้านเปร็ดใน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ  -  -
 57.บ้านแหลมพร้าว  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการทุกคน  ขาดแคลนแม่ครัวในการประกอบอาหาร  ไม่มี
 58.บ้านโขดทราย  สามารถจัดอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่นักเรียนได้รับประทาน  -  -
 59.บ้านโป่ง  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารครบทุกคน และถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีน้ำหนกส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด  ครูที่ดูแดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ด้วยมีภาระหน้าที่ในการสอน ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ลงไปดูการประกอบอาหารเท่าที่ควร  อยากให้มีงบประมาณในการสนับสนุนการจ้างแม่ครัว การซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวต่าง ๆ
 60.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)  -  -  -
 61.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง  ไม่มี  ไม่มี
 62.บ้านไร่ป่า  -  -  -
 63.วัดคลองขุด  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการตามโปรแกรม thai school lunch  นักเรียนไม่ชอบรับประทานผักและตับ  ควรมีประเภทอาหารตามท้องถิ่นต่างๆ
 64.วัดฆ้อ  จัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ครบทุกคน มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 65.วัดช้างทูน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบ 5 หมู่ ครบทุกคน 100%  งบประมาณจัดสรรล่าช้า  ควรจัดสรรงบประมาณให้ตรงเวลา
 66.วัดดินแดง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบ โดยการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย  งบประมาณที่ทางอบต.สนับสนุนจะเป็นแบบไตรมาสทำให้อาจล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบไตรมาสทำให้โรงเรียนต้องสำรองเงินก่อนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการเล็กน้อย  เสนอปัญหาต่อทางอบต.ในที่ประชุมเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข
 67.วัดตะกาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและขนม/ผลไม้ได้สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  วัตถุดิบบางช่วงมีราคาแพง ทำให้โรงเรียนต้องจ่ายเงินในส่วนที่เกินจากงบประมาณ  -
 68.วัดตาพลาย  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานตามหลักโภชนาการ  งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการ  ไม่มี
 69.วัดทองธรรมชาติ  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน เป็นการสร้างเสริมพัฒนาการของ เด็กในทุกด้าน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง การมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  บางครั้งรายการอาหารไม่ตรงกับเมนูที่กำหนดไว้  สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้
 70.วัดท่าหาด  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมวัย  ไม่มี  ไม่มี
 71.วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทุกคนอย่างต่อเนือง  ได้รับงบประมาณไม่ทันในวันเปิดเทอมวันแรก  ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียน
 72.วัดบางปรือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ถูกหลักโภชนาการ มีคุณภาพ  วัตถุดิบมีราคาแพงขึ้นได้ปริมาณที่น้อยลง ในบางครั้งอาหารบางประเภทงบประมาณไม่เพียงพอการจัดซื้อ  อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณรายหัวโครงการอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับค่าวัตถุดิบที่มีราคาเพิ่มขึ้น
 73.วัดบางปิดบน  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนลดลง  บางครั้งรายการอาหารไม่ตรงกับเมนูที่กำหนดไว้  สามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้
 74.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน เป็นการสร้างเสริมพัฒนาการของ เด็กในทุกด้าน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง การมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่พอเพียง เนื่องจากมีนักเรียนย้ายเข้ามาหลังจากได้รับงบประมาณแล้ว  ผู้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำว่าให้แจ้งยอดนักเรียนโดยดูจากทร.14
 75.วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สด สะอาด อร่อย น่ารับประทานถูกหลักโภชนาการทุกวันที่เปิดเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพใจที่สดชื่น แจ่มใส สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มี  ควรเพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันให้มากกว่านี้ เนื่องจากวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้นมาก ผู้รับจ้างเหมาทำอาหารประสบปัญหาเรื่องราคาวัตถุต้องการขึ้นราคาค่าจ้างเหมา แต่โรงเรียนไม่มีเงินเพิ่มให้ได้
 76.วัดประณีต  1.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา 2562 2. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและถูกต้องตามหลัก โภชนาการ 3.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์.  การรับเงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับตามไตรมาส บางครั้งทำให้รับเงินไม่ตรงเวลา  -
 77.วัดพนมพริก  ดำเนินงานตามกรอบโครงการอาหารกลางวันและมีการกำกับติดตามจาก สพป.ตราด อย่างต่อเนื่อง  ช่วงเปิดภาคเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.แสนตุ้ง ช้ากว่ากำหนด ประมาณ 20-25 วัน และปัญหานักเรียนย้ายเข้า-ออก ตลอดปีการศึกษา  ทางโรงเรียนต้องการให้ อบต. สนับสนุนงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
 78.วัดวรุณดิตถาราม  โรงเรียนจัดสรรอาหารที่ดีและมีคุณภาพให้กับนักเรียน  การเพิ่มของราคาสินค้าในปัจจุบัน  การจัดสรรงบให้ตรงเวลาก่อนเปิดภาคเรียน การเพิ่มเงินรายหัวของนักเรียนเนื่องจากสินค้าในปัจจุบันมีราคาแพงขึ้น
 79.วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)  การดำเนินงานสำเร็จด้วยดี  ไม่มี  ไม่มี
 80.วัดวัชคามคชทวีป  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและทุกวัน โดยอาหารประกอบจากวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  วัตถุดิบในการปรุงอาหารมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีค่าขนส่ง (โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะ)  ควรจัดสรรค่าอาหารเพิ่ม
 81.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ100  งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่ย้ายเข้ามาหลัง10มิถุนายน  ขอรับงบประมาณเพิ่มได้เมื่อโรงเรียนมีนักเรียนย้ายเข้ามาเรียน
 82.วัดสลัก  เด็กนักเรียนทุกคนกินอิ่ม ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 83.วัดสลักเพชร  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด ปลอดภัยถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตสมบูรณ์  -  -
 84.วัดสะพานหิน  นักเรียนได้รับอาหารอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ  -  -
 85.วัดสุวรรณมงคล  โรงเรียนได้จัดซื้อวัตถุดิบ และมีประชาชนในท้องถิ่นมาช่วยประกอบอาหาร  1.บุคลากรมีไม่เพียงพอ 2.การจ้างเหมาทำอาหารขึ้นอยู่กับผู้รับจ้างในการจัดทำอาหาร บางครั้งคุณค่าทางโภชนาการน้อย  -
 86.วัดหนองคันทรง  ดำเนินงานได้ครบ 100 วัน/ทุกคน  ผลไม้มีราคาสูง  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
 87.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)  -  -  -
 88.วัดห้วงน้ำขาว  นักเรียนโรงเรียวัดห้วงน้ำขาวได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  -  ควรเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้มากกว่านี้
 89.วัดห้วงโสม  นักเรียนได้รับการจัดหรรเรื่องอาหารกลางวันครบถ้วน ทานอาหารครบ5หมู่ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตราฐาน  -  -
 90.วัดอ่าวใหญ่  ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างเต็มที่  -  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น
 91.วัดเสนาณรงค์  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ ตามจำนวนที่นักเรียนมาเรียน  -  -
 92.วัดแหลมกลัด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น  ไม่มี  -
 93.วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 94.วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง  อาหารเพียงต่อนักเรียน  -  -
 95.วัดแหลมหิน  นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมหิน ได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทุกคน  -  -
 96.วัดไทรทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน สามารถเติมได้ และมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง  งบประมาณล่าช้า  ให้จัดงบประมาณให้ตรงกำหนดเวลา และเพิ่มค่าหัวให้นักเรียนมากกว่านี้
 97.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการครบทุกคน  ได้รับเงินช้าประมาณ 2 วัน ต้องทำให้โรงเรียนต้องสำรองเงินจ่ายเองก่อน  ทางที่ดีควรจะเพิ่มจำนวนเงินรายหัวนักเรียนให้มากกว่านี้
 98.อนุบาลตราด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ100% และได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่  มีบางครั้งที่วัตถุดิบขึ้นราคา ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ  ปรับงบประมาณให้ตรงตามภาวะเศรษฐกิจ
 99.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์  นักเรียนุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณ์มาตรฐาน  ไม่มี  ไม่มี
 100.อนุบาลวัดคลองใหญ่  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  -  -
 101.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการทุกวัน  -  -
 102.อนุบาลเกาะกูด  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและครบตามอาหารหลัก 5 หมู่  -  -
 103.อนุบาลเกาะช้าง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอทุกคสทุกวันและได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  ถึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครบตามจำนวนนักเรียน แต่โรงเรียนได้บริหารจัดการเฉลี่ยให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ
 104.อัมพรจินตกานนท์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีความหลากหลาย สะอาด ถูกหลักอนามัยและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน  -  -
 105.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  นักเรียนร้อยละ 86.71 มีสุขภาพกายที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  -  -
 106.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมาก  งบประมาณไม่เพียงพอ  อยากให้ อบต.จัดสรรงบประมาณให้ตรงตามนักเรียน

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net