โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ปัตตานี เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านต้นสน      
 2.ชุมชนบ้านบือแนปีแน  นักเรียนร้อยละ 100มีอาหารกลางวันรับประทานตลอดปีการศึกษาและมีของหวานสลับกับผลไม้  ต้องนำเงินค่าอาหารกลางวัน มาเป็นค่าจ้างสำหรับแม่ครัว ทำให้งบประมาณในการซื้ออาหารต้องลดลงในแต่ละวัน  ควรมีงบประมาณค่าจ้างแม่ครัวต่างหาก ไม่นำเงินค่าอาหารมาเป็นค่าจ้างแม่ครัวในแต่ละวัน
 3.ชุมชนบ้านพงสตา    -  -
 4.ชุมชนบ้านสะนอ      
 5.ชุมชนบ้านเมืองยอน      
 6.ชุมชนวัดอัมพวนาราม      
 7.ต้นพิกุล      
 8.ตลาดนัดต้นมะขาม      
 9.ตลาดนัดบาซาเอ  -  ไม่มี  ไม่มี
 10.ตลาดปรีกี  นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได้ตามหลักโภชนาการ  -  -
 11.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์      
 12.บ้านกระหวะ      
 13.บ้านกระเสาะ      
 14.บ้านกระโด  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ 2.นักเรียนมีภาวะโภชนาการเหมาะสมตามวัย 3.นักเรียนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง  -  1.อยากให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันของนักเรียน 2.อยากให้เพิ่มงบประมาณสำหรับจ้างแม่ครัวโดยเฉพาะ
 15.บ้านกรือเซะ      
 16.บ้านกาแลสะนอ      
 17.บ้านกูบังบาเดาะ  -  -  -
 18.บ้านกูวิง      
 19.บ้านคลองช้าง      
 20.บ้านคลองช้าง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดี มีประโยชน์เหมาะกับการเจริญเติบโตที่สมวัย  -  -
 21.บ้านคลองทราย  ในเรียนในโรงเรียนบ้านคลองทราย มีความสุขในการรับประทานอาหารที่คุณครูเลือกสรรเมนูที่หลากหลายและนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ดีมีร่างการที่แข็งแรงสมส่วน  มีนักเรียน 1คนที่มีปัญหาสุขภาพจึงไม่สามารถรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ได้ทำให้มีภาวะทุพโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์  อยากให้ในระบบสคูลลันมีเมนูสำหรับนะกเรียนมุสลิมให้มากกว่านี้
 22.บ้านคลองหิน      
 23.บ้านควนประ      
 24.บ้านควนลังงา      
 25.บ้านควนลาแม      
 26.บ้านควนหยี      
 27.บ้านควนแตน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีปริมาณที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 28.บ้านควนแปลงงู  -  -  -
 29.บ้านควนโนรี  บริการอาหารกลางวันครบทุกคนโดยจัดเมนูอาหารตามระบบ Thai school Lunch  -ไม่มี  - ไ่ม่มี
 30.บ้านคางา      
 31.บ้านคูระ  นักเรียนได้รับอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมและถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน  ได้รับงบประมาณช้า  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียน
 32.บ้านชะเมา  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวัน ครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 33.บ้านดอนเค็ด      
 34.บ้านด่าน      
 35.บ้านดูวา      
 36.บ้านต้นทุเรียน      
 37.บ้านต้นแซะ      
 38.บ้านต้นโตนด      
 39.บ้านตรัง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทุกคนและทุกคน  -  -
 40.บ้านตันหยง      
 41.บ้านตุปะ      
 42.บ้านถนน  นักเรียนมีอาหารที่มีคุรภาพรับประทานทุกวัน  -  -
 43.บ้านท่าคลอง      
 44.บ้านท่าเรือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการครบถ้วน และอย่างทั่วถึงทุกคน นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น  ผู้รับผิดชอบมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีภาระงานมาก โปรแกรม Thai school lunch ไม่ครอบคลุมรายการอาหารในแต่ละภาค ท้องถิ่น เนื่องจากโรงเรียนที่อยู่ถิ่นทุรกันดารมีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน จึงทำให้ไม่มีข้อมูลในระบบ ข้อมูลรายการบางรายกาารโรงเรียนไม่สามารถจัดทำได้  ควรปรับระบบข้อมูล และการรายงานให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การรายงานข้อมูลเพิ่มภาระงานครู ควรลดการรายงารเป็นสัปดาห์ละครั้ง
 45.บ้านทุ่งยาว      
 46.บ้านนาค้อกลาง      
 47.บ้านนาค้อเหนือ  -นักเรียนทุกคนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ -นักเรียนมีสุขภาวะทุพโภชาการที่ดีขึ้น  -  -
 48.บ้านนาค้อใต้  นักเรียนสามารถรับประทานอาหารกลางวัน ร้อยละ 100  อาจจะมีการรายงานไปยังเขตที่ล่าช้าไปบ้าง  อยากจะให้ทางเขตงดการรายงานอาหารกลางวันที่เป็นรายวันค่ะ
 49.บ้านนาประดู่  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันในวันเปิดเรียนและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  ได้รับเงินล่าช้า  ควรได้รับเงินงบประมาณตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน
 50.บ้านนาเกตุ  นักเรียนได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการ  เด็กบางคนไม่รับประทานของหวานที่โรงเรียนจัดให้  ถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลเพิ่มงบต่อหัวเป็น 25 บาทต่อคนต่อวัน
 51.บ้านน้ำใส      
 52.บ้านบราโอ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  -  -
 53.บ้านบราโอ (สาขากูนิง)  นักเรียนได้อาหารที่เพียงพอและมีประโยชน์ ครบหลัก ๕ หมู่ ตามหลักโภชนการ  งบประมาณไม่เพียง  ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดสรร
 54.บ้านบากง  นักเรียนด้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 55.บ้านบาตะกูโบ      
 56.บ้านบาละแต  นักเรียนมีภาวะโภชนาการถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  -
 57.บ้านบาเงง      
 58.บ้านบาโง      
 59.บ้านบาโงฆาดิง      
 60.บ้านบินยา  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียน  การจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการบริหารโครงการ อย่างเช่น ค่าแก๊ส วัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร (ในกรณีที่วัสดุชำรุดหรือเสีย)  อยากให้มีการเพิ่มงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบอาหาร
 61.บ้านบูดน      
 62.บ้านบูเกะกุง  ความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันหลายๆฝ่าย  เงินล่าช้า  ให้โอนเงินให้ทันกับวันเปิดเรียน
 63.บ้านบูโกะ  เรียบร้อย  -  -
 64.บ้านประจัน      
 65.บ้านปลักปรือ  -นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ - นักเรียนสามารถรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 66.บ้านปานัน  1. นักเรียนทุกคนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 3. นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี  -  -
 67.บ้านป่าบอน      
 68.บ้านปาลัส  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 69.บ้านป่าไร่  -  -  -
 70.บ้านม่วงเตี้ย  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 71.บ้านมะหุด  เด็กได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการ  มีกลุ่มนักเรียนที่ต้องแยกทำอาหารเมนูต่างหากเช่นบางคนไม่กินเนื้อบางคนไม่กินไก่  มีความต้องการงบประมาณจัดสรรซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว
 72.บ้านยางแดง      
 73.บ้านระแว้ง      
 74.บ้านราวอ      
 75.บ้านล้อแตก  นักเรียนทุกคนที่มาโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการ  นักเรียนมักจะรับประทานอาหารที่ตนเองชอบซ้ำๆ ไม่ค่อยชอบรับประทานผัก หรืออาหารแปลกใหม่ตามที่โรงเรียนจัดให้  โรงเรียนพยายามจัดอาหารที่ใกล้เคียงกับที่นักเรียนชอบ โดยเพิ่มผักที่มีสีสันให้ดูน่ารับประทานและปรับรสชาติอาหารให้ใกล้เคียงกับที่นักเรียนชอบ
 76.บ้านละหารยามู      
 77.บ้านลางสาด  นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์และถูกปาก  ไม่มี  ไม่มี
 78.บ้านวังกว้าง  นักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้าง ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ มีโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ ทุกคน ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย มีนำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาดี  สถานที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
 79.บ้านศาลาสอง      
 80.บ้านสมาหอ      
 81.บ้านสะกำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ100%  -  -
 82.บ้านสามยอด  นักเรียนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ 100%  -  -
 83.บ้านสายชล      
 84.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)      
 85.บ้านสิเดะ      
 86.บ้านอาโห  ไม่มี  ไม่มี  ปรับค่ารายหัวอาหารเพิ่ม เพราะ วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูง
 87.บ้านอินทนิล  1.นักเรียนมีค่าระดับของนำ้หนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น 2.ชุมชนมีรายได้จากการขายผลิตผลทางการเกษตรให้กับโครงการอาหารกลางวัน  มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา  ควรมีทุนสำรองกันไว้รองรับกับร.ร.ที่ยอดของจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นที่ย้ายเข้ามาระหว่างปีการศึกษา
 88.บ้านอีบุ๊  นักเรียนได้รับประทานกลางวันทุกคน นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง ผู้ปกครองสามารถลดภารค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้  มีนักเรียนมีการเพิ่มและมีการลดในเวลาเดียวกัน จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดสรรงบประมาณจากอบต.  ไม่มี
 89.บ้านเกาะจัน      
 90.บ้านเกาะตา  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ สุขภาพร่างกายแข็งแรง  -  ขอสนับสนุนเรื่องงบประมาณเพิ่ม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 91.บ้านเขาวัง      
 92.บ้านเจาะบาแน  จากการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมวัย  -  -
 93.บ้านแขนท้าว      
 94.บ้านโคกขี้เหล็ก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% เต็ม  -  -
 95.บ้านโคกต้นสะตอ      
 96.บ้านโคกเหรียง      
 97.บ้านโคกโพธิ์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพลดภาวะทุพโภชนาการ  -  -
 98.บ้านโผงโผง      
 99.มายอ (สถิตย์ภูผา)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  บางเมนูอาหารนักเรียนบางคนรับประทานอาหารไม่ได้เพราะแพ้อาหาร  มีเมนูที่หลากหลาย
 100.วัดทรายขาว  -  -  -
 101.วัดธนาภิมุข      
 102.วัดนาประดู่      
 103.วัดนิคมสถิต  นักเรียนทุกคนได้รับบริการอาหารกลางวัน  -  -
 104.วัดบันลือคชาวาส  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ได้รับทั่วถึงและเพียงพอกับนักเรียนทุกคน  นักเรียนบางส่วนไม่ชอบรับประทานผัก  ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารโดยเฉพาะเรื่องผัก
 105.วัดบุพนิมิต  เงินท่ีได้รับการจัดสรรจากองค์การบรหารส่วนตำบลนักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคนทุกมื้อ  -  -
 106.วัดป่าสวย      
 107.วัดภมรคติวัน      
 108.วัดมะกรูด      
 109.วัดสุนทรวารี      
 110.วัดอรัญวาสิการาม  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลัก 5 หมู่ทุกวัน  อาหาร-วัตถุดิบ ราคาแพงขึ้น  จัดสสรรงบเพิ่มขึ้น
 111.วัดเกาะหวาย      
 112.วัดโคกหญ้าคา      
 113.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้  นักเรียนได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  ค่าหัว20/คนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรค์อาหารกลางวันของนักเรียน  ควรเพิ่มปริมาณงบเพื่อความสอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบัน
 114.อนุบาลยะรัง      
 115.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)      

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net