โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พัทลุง เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.บ้านคลองใหญ่  นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ และภาวะโชนาการสมส่วน อยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โรงเรียนได้รับงบประมาณล่าช้าเล็กน้อย  ต้องการให้เทศบาลจัดสรรงบประมาณทัตามเวลา
 2.บ้านควนนกหว้า  นักเรียนมีอาหารรับประทานที่ถูกสุขอนามัย มีประโยชน์ ได้รับการบริโภคอาหารครบห้าหมู่  -  -
 3.บ้านควนประกอบ  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ไม่มี  ไม่มี
 4.บ้านควนพระสาครินทร์  นักเรียนได้รับสารอารหารครบถ้วนและมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนจัดให้  -  -
 5.บ้านควนยวน  นักเรียนได้รับอาหารอย่างเพียงพอทุกคน  -  -
 6.บ้านควนหมอทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน และมีคุณค่าทางโภชนาการ  ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส อยากให้รัฐบาลได้ส่งเสริมเรื่องอาหารกลางวันกับนักเรียนทุกคน  อยากให้เพิ่ใงบประมาณอาหารกลางวัน เนื่องจากเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตสูงมากขึ้น
 7.บ้านควนหินแท่น  -นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบทุกคน  -  -
 8.บ้านควนอินนอโม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  ไม่มี  ไม่มี
 9.บ้านควนแหวง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและครบทั้ง 100 วัน  ภาชนะการใส่อาหารไม่เพียงพอ  -
 10.บ้านควนโคกยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารครบทั้งห้าหมู่  ไม่มี  ไม่มี
 11.บ้านคู  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ จัดรายการอาหารตามที่นักเรียนเสนอ  อบต.จัดสรรเงินไม่ทันวันเปิดภาคเรียน  อบต.น่าจะจัดสรรเงินก่อนวันเปิดภาคเรียน
 12.บ้านช่องฟืน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน และได้รับสารอาหารเพียงพอ  การจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารตามเมนูบางครั้งไม่มี หาซื้อยาก  ควรเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
 13.บ้านดอนประดู่  โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบสุขาภิบาล และโครงการอาหารกลางวันได้อย่างเหมาะสมและมีการส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างครบถ้วนเพียงพอ  -  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ดูแลโครงการอาหารกลางวันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 14.บ้านด่านโลด  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนเพียงพอโดยการควบคุมงบประมาณย่างรัดคุมอย่างประหยัด  โรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารได้ตามที่นักเรียนเรียกร้อง เนื่องจากงบประมาณจำกัด  อยากให้เพิ่มงบประมาณรายหัวมากกว่านี้เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนบางในบางโอกาส/มื้อ
 15.บ้านต้นประดู่  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีนักเรียนบางคนไม่ชอบกินผัก  โรงเรียนพยายามปรับเปลี่ยนรายการอาหารใช้ผักที่นักเรียนชอบกิน
 16.บ้านต้นสน  นักเรียนได้รับประทานอาหารเที่ยงที่ถูกสุขลักษณะและได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  ไม่มี  ควรจะเพิ่มงบประมาณรายหัวในการจัดทำอาหารกลางวันให้มากกว่านี้
 17.บ้านทอนตรน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ได้รับงบประมาณล่าช้า  -
 18.บ้านทะเลเหมียง  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียงได้จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทะเลเหมียงตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี่ 6ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่ เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารหลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการและมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์พร้อมทีจะเรียนรู้ได้  -  -
 19.บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)  ได้รับงบประมาณครบตามจำนวนนักเรียน นักเรียนกินอิ่ม อาหารถูกหลักอนามัย ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน  -  -
 20.บ้านท่าลาด  นักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 21.บ้านท่าวา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 22.บ้านท่าเชียด  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ 100%  ไม่มี  ไม่มี
 23.บ้านท่าเนียน  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลเกาะนางคำทันตามเวลาเปิดภาคเรียนและครบตามจำนวนนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  อยากให้เพิ่มงบประมาณในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์และมีความหลากหลาย
 24.บ้านทุ่งคลองควาย  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกคนและเพียงพอ  -  -
 25.บ้านทุ่งนารี  นักเรียนได้รับประทานอาหาร  รายการ thaischoollunch บางวัตถุดิบแตกต่างกัน  thaischoollunch น่าจะให้ ผู้ดำเนินการกรอกรายการวัตุดิบลงในระบบอัตโนมัติ
 26.บ้านทุ่งหนองสิบบาท  นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกคน  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ไม่ทันวันเปิดภาคเรียน  อยากให้เพิ่มเงินงบประมาณดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
 27.บ้านนาทุ่งโพธิ์  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ  โรงเรียนได้รีบเงินงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับปรับปรุงโรงอาหารในส่วนที่เป้นปัญหารวมทั้งแนวกั้นป้องกันสัตว์  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดตามดูแลในเรื่องที่ยังบกพร่อง
 28.บ้านน้ำตก  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน หลากหลาย ถูกหลักโภชนาการ  -  -
 29.บ้านบางมวง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการครบทุกคน มีน้ำดื่มที่สะอาด นักเรียนรับประทานด้วยถาดหลุมสแตนเลส ใช้แก้วน้ำสแตนเลสอย่างดี มีชั้นวางเก็บ พาชนะเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ มีเมนูอาหารกลางวันโดยใช้เมนูจากระบบ Thai School lunch  -  -
 30.บ้านปากบางนาคราช  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอ ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา  นักเรียนบางคนมักจะเลือกรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบ ไม่ชอบทานอาหารที่มีผัก  ให้เริ่มทานผักทีละน้อยๆ แนะนำให้เห็นคุณประโยชน์ของผัก
 31.บ้านปากพล  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 100 %  ครูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ต้องหมุนเวียนครูมารับผิดชอบ  ควรจัดสรรครูมาให้ครบชั้น
 32.บ้านป่าแก่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ อิ่มทุกมื้อ ทุกคน  -  -
 33.บ้านพน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  ได้รับเงินไม่ทันเปิดภาคเรียน  ควรปรับปรุงการจัดสรร/โอนเงิน เหมือนกับเงินอุดหนุน ที่จัดสรรคราวละ 70% และ 30%
 34.บ้านพรุนายขาว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใส  -  -
 35.บ้านพูด กรป.กลาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  -  -
 36.บ้านม่วงทวน  เด็กได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามงบประมาณที่ได้จัดสรร  -  -
 37.บ้านยางขาคีม  โครงการอาหารกลางวันดำเนินการได้อย่างลุล่วง นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอ  -  -
 38.บ้านร่มโพธิ์ไทร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ 100 เปอร์เซ็น  ไม่มี  ไม่มี
 39.บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทำการ  การจัดทำเมนูอาหารทำได้ไม่หลากหลายเนื่องจากนักเรียนมีทั้งนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  ไม่มี
 40.บ้านวังปริง  นักเรียนร้อยละร้อยได้รับสารอาหารครบห้าหมู่ในมื่อเที่ยงทุกวัน  -  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัว หัวละ 25 - 30 บาท
 41.บ้านหนองธง  1. นักเรียนได้มีความรู้และรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่ร่างกาย สูงสุดในแต่ละมื้อ 2.นักเรียนที่ขาดสารอาหารและขาดแคลนอาหารกลางวันให้ได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 3.นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  -  -
 42.บ้านหน้าวัง  นัักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  -  -
 43.บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างพอเพียงทุกคน 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการ 3.นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 4.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  -  -
 44.บ้านหัวช้าง  โรงเรียนดำเนินจัดทำประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกวันที่ทำการเปิดเรียน จัดให้กับนักเรียนทุกคน จัดให้มีอาหารคาว หวาน ผลไม้ ให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ทำให้ลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการน้อยลง  ไม่มี  ต้องมีการกำกับดูแลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณส่งมอบเงินโอนให้กับสถานศึกษาทันหรือก่อนวันเปิดเรียนวันแรก 100 %
 45.บ้านหาดไข่เต่า  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ได้กินอาหารที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ และมีสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 46.บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 47.บ้านเกาะทองสม  -  -  -
 48.บ้านเกาะนางคำ  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาทปีที่ 6 ได้รับอาหารกลางวันทุกคน  -  อยากให้จัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสด้วย
 49.บ้านเกาะนางคำเหนือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวันทำการ และได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 50.บ้านเกาะหมาก  การดำเนินการถูกต้อง และโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  -  -
 51.บ้านเกาะเสือ  นักเรียนทุกคนมีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเกาะเสือ สะอาด อร่อย ถูกสุขลักษณะ ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  การรับประทานผัก ของนักเรียน มีนักเรียนบางคนไม่ชอบกินผัก  พยายามให้นักเรียนที่ไม่ทางผักได้รับประทานผักวันละนิดจนติดเป็นนิสัย
 52.บ้านเกาะโคบ  นักเรียนทุกได้รับประทานอาหารครบตามหลักอาหาร 5 หมู่  -  -
 53.บ้านเทพราช  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 100%  เครื่องอุปโภคบริโภคอาหารกลางวันมีราคาแพงขึ้น  -
 54.บ้านเหมืองตะกั่ว  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ อย่างทั่วถึง ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๔.๑๙  ไม่มี  -
 55.บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  งบประมาณไม่เพียงพอ  -
 56.บ้านแหลม  นักเรียนได้รับสารอาหารในแต่ละวันครบ 5 หมู่  -  -
 57.บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ ทุกคน  ได้รับเงินอาหารกลางวันล่าช้า หลังจากเปิดภาคเรียน  ควรดำเนินการโอนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันก่อนวันเปิดเรียน
 58.บ้านโคกทราย  นักเรียนได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ครบ5 หมู่ เพียงพอ และสะอาด ถูกสุขอนามัย  -  -
 59.บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนใช้แบบจ้างเหมา ทางโรงเรียนจะกำหนดเมนูอาหารล่วงหน้าให้ผู้รับจ้าง 2 สัปดาห์ โดยเลือกเมนูอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch  ทางโรงเรียนจะไม่มีเมนูอาหารประเภทปลาสด เพราะกลัวก้างติดคอนักเรียน แต่จะใช้เป็นปลาย่างหรือลูกชิ้นปลาแทน  รายการอาหารในโปรแกรม Thai School Lunch ควรเพิ่มประเภทอาหารของแต่ละภาค และผลไม้ควรมีให้เลือกหลากหลายกว่าที่มีอยู่
 60.บ้านโคกสัก  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทางโภชนาการครบถ้วน ทุกคนทุกวัน  -   อยากได้รับการสนับสนุน 1. เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน 2. เจ้าหน้าที่โภชนาการ
 61.บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)  นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ  ไม่มี  ควรจัดสรรค่าอาหารกลางวันรายหัวเพิ่มขึ้น
 62.บ้านโหล๊ะหาร  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะปฎิบัติกิจกรรมการเรียนและทำกิจกรรม  -  ควรมีการจัดบุคคลากรไว้สำหรับดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ที่มีความรู้ด้านโภชนาการเข้ามาทำงานเรื่องอาหารกลางวัน
 63.บ้านไสนายขัน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการครบทุกคน  นักเรียนมีภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้น  จำกัดอาหารและจัดให้มีผัก-ผลไม้แทนขนมหวาน
 64.ปากพะยูน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ ได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ อุปกรณ์ที่ใช้การประกอบอาหาร รับประทานอาหารมีความสะอาด ปลอดภัย มีที่ล้างภาชนะและที่เก็บอุปกรณ์ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร .ใช้เมนูจาก thai school lunch ที่เหมาะสมกับบริทบโรงเรียน  วัตถุดิบที่เป็นอาหารสดมีไม่หลากหลาย และมีราคาแพง  ไม่มี
 65.มิตรมวลชน 1      
 66.วัดควนขี้แรด  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการทุกคน มีการเจริญเติบโตสมวัย  ได้รับเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันไม่ทันวันเปิดเรียน  ควรจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้ทันวันเปิดเรียน
 67.วัดควนนางพิมพ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่และเพียงพอ  -  -
 68.วัดควนสามโพธิ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 69.วัดควนเคี่ยม  นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันทุกคน และตรงตามโภชนาการ  -  -
 70.วัดควนเผยอ  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน ครบ 5 หมู่ ถูกหลักอนามัย  -  -
 71.วัดควนเพ็ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทำการ จัดอาหารได้ครบและมีคุณภาพ อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนการลดลง นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบถ้วน ภาพความสำเร็จน่าพอใจ นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมีภาวะโภชนาการดีขึ้น นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย จัดรายการอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้ระบบ Thai School Lunch นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง 2 นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการที่ดี ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น นักเรียนทุพโภชนาการลดลง นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวันคิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นักเรียนมีทุพโภชนาการที่สมวัย นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันเพียงพอให้นักเรียนทานอิ่มทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนทุกวัน นักเรียนทุคนได้รับประทานอาหารสะอาดถูกสุขอนามัยและครบห้าหมู่ นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนมีโภชนาการที่ดีสมวัย นักเรียนได้รับประทานอาหารได้ครบสารอาหาร5หมู่และอิ่มทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่ามีสารอาหารครบถ้วนและมีปริมาณที่เพียงพอทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน 100% มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยวัดจากน้ำหนัก-ส่วนสูง  ไม่มี  ไม่มี
 72.วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย ครบ 5 หมู่ ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง จำนวนนักเรียนทุพโภชนาการลดลง  ไม่มี  เงินโครงการอาหารกลางวันควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาวันเปิดภาคเรียน
 73.วัดชุมประดิษฐ์  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  -  -
 74.วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการครบทุกคนและครบทุกวันที่เปิดเรียน  ได้รับงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อการเปิดเรียน  งบประมาณควรได้รับก่อนเปิดภาคเรียน
 75.วัดท่าควาย  1. มีอาหารกลางวันให้นักเรียนเพียงพอ 2. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ดี  การจัดสรรงบประมาณไม่ทันเวลาเปิดภาคเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาเปิดภาคเรียน
 76.วัดท่าดินแดง  นักเรียนได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่และเพียงพอ  -  -
 77.วัดท่านางพรหม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 78.วัดนาปะขอ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน โดยได้รับสารอาหารพอเพียงครบตามหลักโภชนาการอาหารหลัก ๕ หมู่ เช่น ข้าวสวย แกงเผ็ด ผัดผักและผลไม้ อย่างสม่ำเสมอ  ไม่มี  ไม่มี
 79.วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)  ดำเนินการตรงตามจำนวนวันเปิดทำการ  -  ขอให้นับจำนวนนักเรียนตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. ของปีการศึกษาปัจจุบัน เนื่องจากงบที่ได้รับจัดสรรมาให้จะนับตามจำนวนนักเรียนของปีการศึกษาที่แล้ว
 80.วัดบางขวน  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากอบต.ฝาละมี ทันเวลาทีกำหนด ทำให้การประกอบการอาหารกลางวันเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ไม่มี  ไม่มี
 81.วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  นักเรียนบางส่วนมาสาย เลยไม่ได้รับประทานอาหารเช้า  ผู้ปกครองนักเรียนต้องให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
 82.วัดปลักปอม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีประโยชน์  -  -
 83.วัดปัณณาราม  นักเรียนทานอาหารที่มีคุณค่าอาหารที่เพียงพอ  -  -
 84.วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  -  -
 85.วัดฝาละมี  นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ด้านงบประมาณที่มาล่าช้า ต้องหาเงินมาทดรองจ่าย  ควรจัดสรรให้มีตำแหน่งคุณครูโภชนาการที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันนักเรียนโดยตรงแต่ละโรงเรียน
 86.วัดพระเกิด  - อาหารมีคุณภาพ เพียงพอเหมาะสมกับนักเรียน - มีการทำบัญชีทะเบียนคุมการรับ - จ่าย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - มีหลักฐานการจ้างเหมาถูกต้องเป็นปัจจุบัน  - โต๊ะนั่งรับประทานอาหารนักเรียนชั้นอนุบาลยังไม่เพียงพอ - การจัดเก็บถาดหลุมและช้อนยังต้องปรับปรุง เพื่อความสะดวกและสะอาด - บริเวณเก็บล้างภาชนะหรือถาดหลุมยังไม่สะดวก  - ควรจัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อโต๊ะนั่งรับประทานอาหารให้นักเรียนชั้นอนุบาลและจัดสรรงบประมาณสำหรับทำที่ล้างภาชนะ/ถาดหลุม พร้อมทั้งชั้นจัดเก็บถาดหลุม
 87.วัดพรุพ้อ  มีอาหารเพียงพอให้กับนักเรียนในทุกๆวันมีหารที่มีประโยนช์ทั้งผักและผลไม้ มีสารอาหารครบ5หมู่  นักเรียนกินอาหารไม่หมดจาน  ตักแต่พอดี ไม่อิ่มให้มาเติมใหม่
 88.วัดพังกิ่ง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ตามโภชนการ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามมาตรฐาน มีสมรรถนะตามเกณฑ์  -  -
 89.วัดรัตนวราราม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 90.วัดลอน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 91.วัดสังฆวราราม  ความสำเร็จของโครงการอยู่ในระดับดีปานกลาง  โรงเรียนได้รับเงินอาหารกลางวันล่าช้าและงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ  ควรจัดสรรเงินอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนโดยตรง
 92.วัดสุภาษิตาราม  นักเรียนมีอาหารรับประทานครบทุกคนและถูกหลักโภชนาการทำให้นักเรียนมีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูณ์ทุกคน  ไม่มี  ควรมีโครงการนี้ต่อไป
 93.วัดหวัง  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนบางคนไม่ชอบทานผัก ชอบเอาไปเททิ้งทำให้สิ้นเปลือง  แนะนำให้ผู้ปกครองฝึกให้ลูกกินผักแต่เล็ก
 94.วัดหัวควน  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายตามวัย  ปัจจัยภายนอกส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองดูแลให้นักเรียนรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
 95.วัดหัวเขาชัยสน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ / วัน  ไม่มี  ไม่มี
 96.วัดหานโพธิ์  นักเรียนได้รับการบริโภคอาหารถูกหลักอนามัย และได้รับอย่างเพียงพอทุกคนในแต่ละวัน  ไม่มี  ไม่มี
 97.วัดเขาวงก์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ ร้อยละ 100 และมีสุขภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  งบอาหารกลางวันจัดสรรให้หลังเปิดภาคเรียน  ควรจัดสรรงบอาหารกลางวันให้ทันเวลาเปิดภาคเรียน
 98.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอทุกวัน ทุกคน  วัตถุดิบมีราคาสูง  ควรเพิ่มจำนวนเงินต่อหัวเป็น 25 บาท
 99.วัดแหลมจองถนน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ครบอาหารหลัก 5 หมู่ สะอาด ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 100.วัดแหลมดินสอ  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 101.วัดโคกตะเคียน  - นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สุขภาพอามัยดีขึ้น - นักเรียนได้ทานอาหารครบ 5 หมู่  - วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น ทำให้ซื้อได้ในปริมาณน้อยลง  - ควรเพิ่มเงินสนับสนุนอาหารกลางวันรายหัวประมาณหัวละ 30 บาท
 102.วัดโตนด  นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วน ไม่มีความขาดแคลน  ไม่มี  ไม่มี
 103.วัดโพธิยาราม  - นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ - นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนทุกคน  -  -
 104.วัดโรจนาราม  -  ไม่มีปัญหา  -
 105.วัดโหล๊ะจันกระ  นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และโภชนาการครบทุกวันทุกคน  -  -
 106.วัดไทรพอน  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ครบทั้ง 5 หมู่  วัตถุดิบจะมีเพียงตามฤดูกาล บางครั้งมีราคาที่สูงขึ้น  ในกรณีที่โรงเรียนเปิดก่อนกำหนด ทำให้ไม่มีเงินที่จะจัดการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จึงอยากให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสำรองเงินจ่ายให้กับทางโรงเรียนก่อน
 107.สามัคคีอนุสรณ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารทุกวันทำการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ภาวะโภชนาการดีขึ้น อาหารสะอาดปลอดภัย เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ถูกสุขลักษณะอนามัย  สถานที่รับประทานอาหารยังไม่มี นักเรียนใช้พื้นที่อื่นมารับประทานอาหารแทน  -
 108.สำนักสงฆ์ห้วยเรือ  อาหารมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ถูกหลักอนามัย ทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ทำให้นักเรียนทุพโภชนาการน้อยลง  ไม่มี  ไม่มี
 109.อนุบาลกงหรา  นักเรียนททุกคนได้รับประทานกลางวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 110.อนุบาลบางแก้ว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน อย่างเพียง สะอาด ครบถ้วนถูกตามหลักโภชนาการ  เมนูอาหารบางวัน วัสดุที่ใช้ปรุงอาหารไม่ตรงตามที่จัดไว้ตามโปรแกรม Thaischool lunch  ไม่มี
 111.อนุบาลปากพะยูน  อาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ นักเรียนกินอิ่ม ได้รับสารอาหารครบถ้วน  วัตถุดิบอาจจะขาดในบางช่วงเวลาของฤดูกาล ทำให้บางครั้งต้องเปลี่ยนเมนูอาหารให้เป็นไปตามวัตถุดิบตามฤดูกาลในท้องถิ่น  อยากให้หน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสนุนงบเพิ่มเติม
 112.อนุบาลป่าบอน  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอ ถูกหลักตามโภชนาการ  -  -
 113.อนุบาลเขาชัยสน      
 114.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  นักเรียนมีอาหารกลางวันทานทุกคน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  -  -

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net