โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกมื้อตามหลักโภชนาการตามวัยที่เหมาะของนักเรียนทุก  ระบบมีปัญหาช่วงการลงข้อมูลในบ้างครั้ง  อยากให้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้ทั่วถึงครบทุกชั้นตามการศึกษาภาคบังคับ
 2.ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  ค่าวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ทำให้ปริาณอาหารที่นักเรียนได้รับน้อยลง  -
 3.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง  โรงเรียนชุมชน15 บ้านเนินสว่าง ได้นำงบประมาณส่วนนี้ มาส่งเสริมด้านโภชนาการให้กับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการบกพร่อง และเสริมสร้างการรับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  ได้งบประมาณจาก อบต.ล่าช้า  ให้ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องโภชนาการอาหารให้แก่นักเรียน
 4.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง  นักเรียนมีอาหารรับประทานที่อย่างเพียงพอและครบ 5 หมู่ ทุกวัน  ได้งบประมาณช้า  ควรจัดสรรงบประมาณให้ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอม
 5.ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ ครบ 100%  -  -
 6.ชุมชนบ้านไทรย้อย  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคน และมีสุขภาพที่ดี  การโอนเงินงบประมาณโครงการอาหารกลางวันช้า เนื่องจากได้รับภายหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว  ควรจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นมัธยมด้วย
 7.บ้านกลาง  นักเรียนได้ทานอาหารครบทุกคน และได้อาหารที่มีคุณภาพ สด ใหม่ มีปริมาณพอเพียง  -อาหารบางชนิดจากโปรแกรม thai school lunch เด็กไม่ชอบ/ไม่กิน -หลัง 15 มิถุนายน 2562 มีนักเรียนเพิ่มมา 3 คนแต่ยังเบิกค่าอาหารไม่ได้ ทำให้เงินไม่พอในการจัดสรรให้กับนักเรียน -รายการวัตถุดิบบางอย่างเพิ่มไม่ได้  อยากให้เชคจำนวนนักเรียนเป็นระยะ และอนุมัติเงินเพิ่มให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนย้ายเข้ามากลางคัน
 8.บ้านคลองเป็ด  -  เมนูในโปรแกรม Thai school lunch วัตุดิบบางชนิดไม่มีในชุมชน และบางอย่างมีราคาแพง จำเป็นต้องปรับวัตถุดิบบางชนิด แต่คุณภาพและปริมาณยังคงเดิม  ควรให้โรงเรียนกำหนดและทำโปรแกรมรายการอาหารเองจะได้เหมาะสมกับบริบท แต่ใช้โปรแกรมที่ง่ายต่อการจัดทำไม่สร้างความยุ่งยากให้กับครู
 9.บ้านคลองเมือง  นักเรียนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล 2- ป.6 ทุกคนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าสารอาหาร ครบถ้วนทุกวัน และมีเมนูอาหารที่ต้ัองการของนักเรียน ตลอดจน ขนมหวานและผลไม้  ไม่มี  ไม่มี
 10.บ้านชมภู  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารครบทุกคนทุกวันทำการ  รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนจากโปรแกรม เพื่อให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบในแต่ละวัน  ควรลดภาระงานครูด้านเอกสารให้น้อยลง
 11.บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)  นักเรียนมีทุพโภชนาการที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 12.บ้านซำรัง  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  ค่าวัตถุดิบมีราคาสูง จึงมีผลต่อปริมาณอาหาร  -
 13.บ้านซำหวาย  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข  -  -
 14.บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับอย่างเพียงพอและ ถูกหลักอนามัยและหลักโภชนาการ  ไม่มี  เพิ่มงบประมาณ
 15.บ้านดงพลวง  นักเรียนได้รับประทานอาหาร ครบ 5หมู่ ครบทุกวัน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ราคาวัตถุดิบบางอันอาจมีราคาสูง ในบางช่วง หรือฤดูกาล  -
 16.บ้านดินทอง  นักเรียนมีทุพโภชนาการที่ดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 17.บ้านตอเรือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ  น้ำเพื่ออุปโภคในโรงเรียนไม่เพียงพอทำให้มีความลำบากในการล้างจานและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  -
 18.บ้านท่าข้าม  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้รับจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันครบจำนวนนักเรียนและนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  -
 19.บ้านท่ายาง  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง ครบร้อยละ 100 2. โรงเรียนและผู้ดำเนินการรับผิดชอบอาหารกลางวันเกิดความตระหนักในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้มีปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์  ยังมีนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เนื่องด้วยอาหารกลางวันจากโรงเรียนเพียงมื้อเดียวไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเจริญเติบโตของร่างกาย สำหรับมื้ออื่น ๆ ผู้ปกครองไม่ได้จัดอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการในปริมาณที่เหมาะสมและหลากหลาย  ควรสอบถามความต้องการของนักเรียนในการเลือกรายการอาหารที่นักเรียนอยากรับประทานอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง
 20.บ้านทุ่งน้อย  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน มีทุพภาวะโภชนาการที่ดี  นักเรียนไม่ค่อยกินผัก  -
 21.บ้านทุ่งยาว  เด็กมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับสารอาหารที่เพียงพอในแต่ละวัน จากการใช้โปรแกรม Thai school lunch  ราคาวัตถุดิบในโปรมแกรม Thai school lunch มีราคาที่ต่ำกว่าราคาวัตถุดิบในท้องตลาดมาก จึงทำให้ราคาจ่ายจริงในแต่ะวันสูงกว่าราคาที่ระบบคำนวนในแต่ละวัน  ควรปรับปรุงราคาวัตถุดิบในโปรแกรมให้ใกล้เคียงกับราคาท้องตลาด
 22.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี  1. นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง 2. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 37 คน งบประมาณที่ได้อาจจะไม่เพียงพอ  ให้ อบต.มีการจัดสรรงบประมาณมาให้ทันเปิดภาคเรียน ซึ่งปัจจุบันช้าไม่ทันเวลา
 23.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีความสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ  การจัดสรรค์งบประมาณล่าช้า  -
 24.บ้านนาพราน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณค่าทางอาหารอย่างพอเพียงครบถ้วน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญาดีขึ้นอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไม่มี  ไม่มี
 25.บ้านน้ำปาด  นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  ราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น จึงมีผลต่อปริมาณอาหาร  -
 26.บ้านน้ำพรม  นักเรียนได้ประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดสำรับอาหาร และนักเรียนได้รับโภชนาการครบถ้วน  บางสำรับไม่สามารถจัดได้ตามโปรแกรม Thai School Lunch เพราะในท้องถิ่นไม่มีวัตถุดิบ  -
 27.บ้านน้ำยาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่  งบประมาณและวัตถุดิบ  อยากให้จัดผู้ที่มีความรู้และมีทักษะเข้ามาดูแล
 28.บ้านน้ำริน  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบถ้วน ร้อยละ100 มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์  -  -
 29.บ้านบึงพร้าว  เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงพร้าวได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%  ไม่มี  ไม่มี
 30.บ้านบุใหญ่  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ โรงเรียนจัดอาหารกลางวันได้ถูกต้องและครบถ้วนตามจำนวนเงิน 20 บาท นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  -  -
 31.บ้านปากยาง  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและคุณค่าอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการและได้รับประทานอาหารครบ100 วันครบทุกคน  -  ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วย
 32.บ้านป่าขนุน  นักเรียนได้รับอาหารถูกหลักตามโภชนาการครบ100เปอร์เซ็น  -  -
 33.บ้านป่ามะกรูด  นักเรียนได้รับประทานอาหารอาหารวันครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 34.บ้านผาท่าพล  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน อาหารกลางวันปรุงสุก สด ใหม่ ทุกวัน ครบคุณค่าตามหลักโภชนาการ  งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับราคาสูงขึ้น  -
 35.บ้านผารังหมี  -  -  -
 36.บ้านพัฒนาดงน้อย  นักเรียนมีสถานที่ประกอบอาหารแยกเป็นสัดส่วน มีห้องครัวสะอาด สถานที่รับประทานอาหารแยกเป็นสัดส่วน สถานที่ห้องครัว , สถานที่รับประทานอาหารกลางวัน และวัสดุอุปกรณ์ มีความสะดวก ปลอดภัยและเพียงพอ  เงินเข้าช้าไม่ทันวันเปิดภาคเรียน  -
 37.บ้านพุกระโดน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน เพียงพอ สะอาด และถูกสุขอนามัย  -  -
 38.บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)  นักเรียนได้รับอาหารตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนครบ100%และการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สถานที่ประกอบอาหารค่อนข้างคับแคบ ส่งผลให้นักเรียนมารับอาหารไม่ค่อยสะดวก  อยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม เนื่องจากนักเรียนมีฐานะค่อนข้างยากจน
 39.บ้านยางโทน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ครบ 100 %  -  -
 40.บ้านลำภาศ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณให้ทันกำหนดเวลาที่นักเรียนเปิดเรียน
 41.บ้านวังขวัญ  ดี มีการดำเนินการเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง  การได้รับงบประมาณจาก อบต. ล่าช้า  -
 42.บ้านวังดินสอ  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอ  บุคลากรรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันมีจำนวนไม่เพียงพอ  -
 43.บ้านวังดินเหนียว  นักเรียนได้รับจัดสรรครบทุกคน  งบประมาณได้รับล่าช้า  -
 44.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ  การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนเป็นอย่างดี  ความล้าช้าในการจ่ายเงินตามโครงการอาหารกลางวัน  การจ่ายเงินตามโครงการอาหารกลางวันได้ทันเปิดภาคเรียน
 45.บ้านวังนกแอ่น  นักเรียนมีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ95 ขึ้นไป  นักเรียนไม่ชอบทานผักและอาหารบางเมนู  ปรับปรุงเมนูอาหาร
 46.บ้านวังพรม  โรงเรียนได้จัดทำอาหารกลางวันที่ตรงตามหลักโภชนาการให้กับนักเรียนทุกคนด้รับประทานครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์  1. ปัญหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Thai School Lunch เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบในเมนูอาหารให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนได้ 2. ปัญหาของความล่าช้าของงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ  -
 47.บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทั้ง 5 หมู่ มีการจัดสรรอาหารที่หลากหลาย และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 48.บ้านวังสาร  นักเรียนโรงเรียนบ้านวังสารได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าและมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย  ไม่มี  ไม่มี
 49.บ้านวังโพรง  มีการจัดทำระบบบัญชี รายรับ - รายจ่าย ที่เป็นปัจจุบัน มีการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ  -  -
 50.บ้านวังไม้ตอก  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  ค่าวัตถุดิบมีราคาสูง  -
 51.บ้านสะเดา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยการจัดอาหารที่มีคุณภาพสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ มีการติดตามและประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  -  ควรจัดสรรงบรายหัวอาหารกลางวันเพิ่มเพราะภาวะเศรษฐกิจและสินค้าวัตถุดับได้ขยับเพิ่มหลายครั้งแล้ว งบปัจจุบันนับว่ายังไม่พอ
 52.บ้านหนองกลด  นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  วัตถุดิบมีราคาแพงมากขึ้นในบางวันนักเรียนอาจได้รับปริมาณอาหารน้อยลง  เพิ่มเงินงบประมาณให้เพียงพอในการซื้อวัตถุดิบมาทำอาหาร
 53.บ้านหนองขมิ้น  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน  ผู้ปกครองมาช่วยในการประกอบอาหารได้ไม่ครบทุกวัน ราคาวัตถุดิบมีราคาไม่คงที่ มีการปรับขึ้นลงตลอดเวลา  -
 54.บ้านหนองขอนประชาสรรค์  มีความสะอาด คุณภาพเหมาะสมทั้งอาหารและขนม  -  -
 55.บ้านหนองงา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีสุขภาพพลานมัยแข็งแรง สมบูรณ์  ราคาสินค้าในปัจจุบันมีราคาเพิ่มสูงขี้น ราคาไม่แน่นอน  ควรจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสด้วย
 56.บ้านหนองดู่  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับความต้องการตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง มีสุขภาพที่สมบูรณ์ มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  บางวันโรงเรียนไม่สามารถจัดอาหารกลางวันได้ตามเมนูใน Thai school lunch เพราะวัตถุดิบไม่มีในท้องตลาด เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกลความเจริญ  -
 57.บ้านหนองปรือ  โรงเรียนสามารถดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ได้อย่างดี อาหารมีคุณภาพทางโภชนาการ นักเรียนสามารถได้ทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นประจำ  ไม่มี  ไม่มี
 58.บ้านหนองพระ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีคุณค่าทางอาหารเหมาะสมกับช่วงวัย  การคำนวณวัตถุดิบในโปรแกรม Thai school lunch ไม่ตรงกับวัตถุดิบที่ทางโรงเรียนจัดซื้อหรือใช้ใช้ในการประกอบอาหาร ทำให้ราคาอาหารในแต่ละมื้อออกมาไม่ตรงกับรายจ่ายที่จัดซื้อของในแต่ละวัน  มีการกำหนดปริมาณส่วนประกอบของอาหารที่ชัดเจน ว่าเราควรใส่อย่างละเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายตามวัยนักเรียน
 59.บ้านหนองสระพัง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและสุขภาพดี  -  -
 60.บ้านหนองไม้ยางดำ  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  วัตถุดิบราคาสูงขึ้น จึงมีผลต่อปริมาณอาหาร  ไม่มี
 61.บ้านห้วยบ่อทอง  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  ค่าวัตถุดิบมีราคาสูง จึงมีผลต่อปริมาณอาหาร  ......
 62.บ้านหินประกาย  นักเรียนได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี  ไม่มี  ไม่มี
 63.บ้านเข็ก  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  ค่าวัตถุดิบมีราคาสูง จึงมีผลต่อปริมาณอาหาร  -
 64.บ้านเขาดิน  -  งบประมาณในการดำเนินการ มาไม่ทันเปิดภาคเรียน  -
 65.บ้านเขาน้อย  นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารตามโภชนาการครบ 5 หมู่ที่โปรแกรม Thai School Lunch กำหนด  นักเรียนบางคนไม่รับประทานอาหารที่ไม่คุ้นเคย  ไม่มี
 66.บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)  นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถทศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการทุกคนและนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการลดลง  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบรับประทานผัก  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้มากขึ้นและหลึกเลี่ยงการรับประทานของจุกจิก และส่งเสริมการออกกำลังกายให้มากขึ้น
 67.บ้านเขาเขียว  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และได้ทานในปริมาณที่เยอะ  -  -
 68.บ้านเจริญผล  นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ตามหลักโภชนาการทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 69.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการครบถ้วนทุกคน  -  -
 70.บ้านเนินมะปราง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 100% และถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 71.บ้านเนินสะอาด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%  -  -
 72.บ้านเนินไม้แดง  นักเรียนมีอาหารที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกคน  -  -
 73.บ้านแก่งกุลาสามัคคี  นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งซึ่งเป็นผลมาจากการประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  การจัดซื้อวัตถุดิบ  ควรให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินการช่วยเหลือในการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน
 74.บ้านแก่งจูงนาง  นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอ มีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย  ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์บางอย่าง เช่น ถาดหลุม  ควรมีงบสนับสนุนค่าอุปกรณ์
 75.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์  มีอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ให้นักเรียนได้รับประทาน  วัตถุดิบมีราคาสูง มีผลต่อปริมาณอาหาร  จัดเพิ่มเงินงบประมาณ
 76.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  วัสดุสดแห้งมีราคาสูงขึ้น  ควรเพิ่มค่าอาหารกลางวันจาก 20บาทเป็น 30บาท
 77.บ้านแม่ระกา  ในการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในด้านนักเรียนที่ขาดแคลนอาหาร ได้มีอาหารรับประทานกลางวันทุกวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพที่ถูกหลักโภชนาการทุกวัน และนักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองและสังคมในขณะรับบริการอาหารกลางวัน นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  ไม่มี  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา โรงเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 78.บ้านโคกวังสาร  -  -  -
 79.บ้านโป่งปะ  นักเรียนทุกคนได้ประทานอาหารที่ครบถ้วนตามโภชนาการ  -  -
 80.บ้านใหม่ชัยเจริญ  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  งบประมาณที่จำกัดในการดำเนินการโครงการให้เกิดคุณภาพ  -จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
 81.บ้านใหม่ทองประเสริฐ  นักเรียนได้บริโภคอาหารเหมาะสมตามวัย มีความเจริญเติบโตตามช่วงอายุ  วัตถุดิบในท้องตลาดมีราคาที่สูงขึ้น  ควรเพิ่มเงินในการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนตามความเหมาะสม
 82.บ้านใหม่พนมทอง  นักเรียนได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและครบทุกคน  -  -
 83.บ้านใหม่สามัคคี  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 84.บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามหลักโภชนาการ  -  -
 85.บ้านไทรดงยั้ง  -  วัตถุดิบประกอบอาหารราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะฤดูแล้ง  -เห็นสมควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันจากวันละ 20 บาท เป็นวันละ 25 บาท
 86.บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)  เด็กนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ดีขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งเเรงตามวัย  ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบอาหารมีราคาสูง จึงส่งผลต่อปริมาณอาหารในการจัดทำเมนูในแต่ละครั้ง  -
 87.บึงราชนก  โรงเรียนได้จัดอาหารครบตามหลักโภชนาการ(Thaischoollunch) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครบถ้วน  -  -
 88.ประชาสรรค์วิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ผู้ปกครองพึงพอใจลดภาระในการเตรียมอาหารกลางวันสำหรับบุตรหลาน  -  -
 89.ประชาสามัคคี  1 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทั้งสัปดาห์ 2 นักเรียนชื่นชอบกับอาหาร ขนมและผลไม้ ที่ได้ทาน  -  -
 90.ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 91.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานและมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  -  -
 92.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  -  -
 93.รัฐราษฎร์บำรุง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ  -  -
 94.ราษฎร์ดำริ  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 95.ราษฎร์อุปถัมภ์  1.นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นป.6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่เปิดการเรียน 2.นักเรียนรับประมานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่ดี 3. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑ์  -  -
 96.ราษฎร์เจริญ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สะอาด อร่อย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ มีเมนูอาหารที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนมีสุขภาพดี แข็งแรง ร่างกายสมส่วน มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  -  ถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น จะทำให้การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันมีคุณภาพมากขึ้น
 97.วัดกรุงศรีเจริญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ช่วยลดภาระของผู้ปกครองในการเตรียมอาหารกลางวัน  -  -
 98.วัดดงข่อย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน ถูกสุขลักษณะ และได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน  -  -
 99.วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ100% เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อาหารครบ 5 หมู่ตามโปรแกรม Thai school lunch  -  -
 100.วัดตายม  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนอย่างพอเพียงและมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  -  -
 101.วัดท่านา  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ภาวะทุพโภชนาการน้อยลง  -  -
 102.วัดท่ามะขาม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ครบ 100 %  -  -
 103.วัดท่าหมื่นราม  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง นักเรียนมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหารที่ดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 104.วัดบางกระทุ่ม  ผู้ปกครองจิตอาสาร่วมประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันมีภาระงานมาก ทำให้เบียดบังเวลาสอนนักเรียน  ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันมาโดยตรง ไม่ควรให้เป็นภาระงานแก่ครูผู้สอน
 105.วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์  นักเรียน 100% ได้รับอหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  1.การจัดสำหรับอาหารในระบบ  
 106.วัดบ้านมุง  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  -บางฤดูกาลอาหารสดเช่น ผัก ผลไม้มีราคาแพง บางครั้งเงินไม่พอจ่าย  -เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเลี้ยงอาหารเด็ก
 107.วัดบึงลำ  นักเรียนมีภาวะโภชนากาารสูงขึ้น  ค่าวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น  -
 108.วัดปลวกง่าม  นักเรียนมีโภชนาการที่ดีขึ้น  ค่าวัตถุดิบมีราคาสูง จึงมีผลต่อปริมาณอาหาร  -
 109.วัดพันชาลี  - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบ 100 % - นักเรียนโรงเรียนวัดพันชาลีร้อยละ 85.59 มีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  -  -
 110.วัดราษฎร์สโมสร  นักเรียนมีอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการครบถ้วนและพอเพียงกับจำนวนนักเรียน  -  -
 111.วัดวังพิกุล  รร.มีนโยบายการดำเนินโรงเรียนการอาหารกลางวัน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นักเรียนทุกคนของโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปัญหาทุพโภชนาการลดลง รร.ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางโภชนาการในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  1.งบประมาณจาก อบต.โอนให้รรฺไม่ทันเปิดภาคเรียนและไม่ครบตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในปีการศึกษาที่ดำเนินการ 2.อบต.โอนเงินให้รร.ครั้งละ 50 วัน และแต่ละครั้งล่าช้าไม่ทันเวลา มากกว่า 10 วัน  ควรมีมาตรการดำเนินการให้อบต.โอนเงินให้ตรงเวลา
 112.วัดสนามคลีตะวันตก  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอและมีคุณภาพครบถ้วนทุกคน  -  -
 113.วัดสนามคลีตะวันออก  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน  ไม่มีปัญหา  ไม่มี
 114.วัดสิริสุทธาวาส  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สารอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ จึงส่งผลให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย  -  -
 115.วัดสุพรรณพนมทอง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ  -  รัฐควรแจกเงินให้กับนักเรียนโดยตรงครูที่ต้องเข้ามาทำโครงการอาหารกลางวันจะได้ไม่เครียดและมีเวลาสอนเด็กได้อย่างเต็มที่
 116.วัดแหลมพระธาตุ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนช้ากว่ากำหนดที่ควรจะเป็น  น่าจะมีการจัดสรรงบประมาณให้ทันกำหนดเปิดเรียน
 117.วัดโคกสลุด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนตามหลักโภชนาการ และแบ่งเบาภาระของครอบครัวในเรื่องค่าใช้จ่าย  -  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันวันเปิดภาคเรียน
 118.วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม  นักเรียนในสังกัดได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 119.ศึกษาลัย  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการครบทุกคน  ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า  -
 120.สามัคคีธรรม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกวันและทุกคน  งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากราคาวัตถุดิบในท้องถิ่นมีราคาสูง  การจัดสรรงบประมาณน่าจะให้สอดคล้องกับภาวะและสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบัน และจัดสรรให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นด้วย
 121.สามัคคีประชาราษฎร์  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 122.ห้วยพลู  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 100% และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -  -
 123.หัวเขาราษฎร์บำรุง  -  -  -
 124.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2  จัดโครงการอาหารกลางวันด้วยความตั้งมั่นให้นัักเรียนมีภาวะโภชนาการที่เพิ่มขึ้น มีเเรงกำลังในการดำเนินกิจกรรมระหว่างเรียนช่วงบ่าย จัดอาหารให้ผู้เรียนอย่างถูกสุขอนามัยเเละมีประโยชน์ต่อผู้เรียน  บางครั้งวัถตุที่มีราคาสูงเกินกว่าจะนำมาจัดทำเครื่องอุปโภคให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนเเละนานๆครั้งนำมาให้ผู้เรียนรับประทาน  ไม่มี
 125.เนินดินราษฎร์อุทิศ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ครบทุกคน  รายการอาหารที่ทำไว้ล่วงหน้าอาจมีการปรับเปลี่ยนบ้างเนื่องจากวัตถุดิบในท้องตลาดมีไม่ตรงตามรายการและบางครั้งราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรายการอาหารในบางวัน  -

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net