โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.คลองขวาง  นักเรียนโรงเรียนคลองขวางทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ครบถ้วน ทุกคน ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 2.คลองพานทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการตามโปรแกรม Thai school lunch ครบถ้วนทุกคน  -  -
 3.จันทร์เจริญ  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารถูกหลักอนามัยและปริมาณเพียงพอ  -  -
 4.ตลาดคลอง 16  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกสุขอนามัยตามโปรแกรม School Lunch และเพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน  สถานที่ ที่ใช้สำหรับนั่งรับประทานอาหารมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  ไม่มี
 5.ตลาดเปร็ง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  -  -
 6.บ้านคลอง 21  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น ค่าแรงในการจ้างแม่ครัวประกอบอาหารสูงขึ้น ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาไม่เพียงพอ  ควรพิจารณางบประมาณเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
 7.บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่หลากหลายและครบทุกคนอย่างพอเพียงร่างกายเจริญเติบโตตามช่วงวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ราคาวัตถุดิบตามท้องตลาดบางครั้งไม่แน่นอน งบรายหัว 20/คนน้อยจนเกินไป  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวต่อคนต่อวัน เพราะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีค่าครองชีพสูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันควรเพิ่มงบรายหัวให้นักเรียน
 8.บ้านดอนเกาะกา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 9.บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าของสารอาหารครบทุกหมู่เป็นประจำทุกวัน และอาหารเพียงพอกับนักเรียนทุกคน  -  -
 10.บ้านบางข้าว  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่  -  -
 11.บ้านบางแก้ว  นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ อาหารหลัก 5 หมู่  -  -
 12.บ้านบึงพระอาจารย์  เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกคน อาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพเด็ก  -  -
 13.บ้านปลายคลอง 20  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด เป็นไปตามหลักโภชนาการและตามช่วงวัย  -  -
 14.บ้านวนท่าแครง  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 15.บ้านวังตะเคียน  สามารถจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้ครบทุกคน  มีปัญหาเรื่องการดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารบ้างในกรณีครูที่รับผิดชอบ ลากิจ ลาป่วย  ไม่มี
 16.บ้านสีล้ง  นักเรียนได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการตามโปรแกรม Thai school lunch นักเรียนมีสุขภาพดี และได้รับการนิเทศติดตามกำกับดูแลจากผู้อำนวยการสถานศึกษาและสำนักงานเขตจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ  -  -
 17.บ้านเกาะดอน  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน  -  -
 18.บ้านแขวงกลั่น  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน รับประทานอาหารที่ถูกตามโภชนาการ และมีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 19.บึงสิงโต  นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เเละเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงวัย  -  -
 20.บึงเทพยา  1. เด็กได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 2. ภาวะการเจริญเติบโตเป็นไปตามวัย 3. สุขภาพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง  -  -
 21.ประกอบราษฎร์บำรุง  โรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนการได้อย่างเพียงพอกับจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  ราคาวัตถุดิบในปัจจุบันสูงกว่าราคาในโปรแกรม school lunch ทำให้ราคาที่จะซื้อตามความเป็นจริงอาจไม่ตรงกัน  โรงเรียนควรจัดเมนูอาหารในแต่ละวันตามสภาพท้องที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่โดยเทียบเคียงเมนูใกล้เคียงตามโปรแกรม School lunch
 22.ประชาฤกษ์สมบูรณ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ สารอาหารครบ 5 หมู่ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ต้นเทอมการศึกษาจะได้รับงบประมาณช้า คือรอบ 50 วันแรกของเทอม รอบ 50 วันหลังได้รับงบประมาณเร็วขึ้น  -
 23.ปากคลองบางขนาก  การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  -  -
 24.ปากบึงสิงโต  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามภาวะโภชนาการ ครบ 5 หมู่ เพียงพอกับความต้องการตามวัย 2. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 3. นำผลผลิต (ผัก ผลไม้) จากกิจกรรมยุวเกษตรกร (นักเรียนปลูกเอง) ปลอดสารพิษ มาประกอบอาหารกลางวัน  ผัก ผลไม้ นอกฤดูกาลมีราคาค่อนข้างแพง  ใช้ผัก ผลไม้ ที่หาง่าย ปลูกเอง ราคาไม่แพง นำมาประกอบอาหารกลางวัน
 25.พรหมานุเคราะห์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%  -  ควรให้งบประมาณมากกว่า 20 บาท
 26.พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)  - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในปริมาณที่เพียงพอครบทุกคน - นักเรียนได่รับสารอาหารครบ 5 หมู่ - นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ - นักเรียนมีภาวะทุพโภภชนาการลดลง  -  -
 27.วัดกระทุ่ม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ในเรื่องโภชนาการของบุตรหลาน  โรงเรียนให้คำแนะนำในเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
 28.วัดกลางราษฎร์บำรุง  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารครบ 5 หมู่  งบประมาณสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น
 29.วัดคลอง 18  บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  -  -
 30.วัดคลองต้นหมัน  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพมีสารอาหารครบ 100%  บุคลากรไม่เพียงพอ  ควรจัดเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ด้านโภชนาการโดยเฉพาะ
 31.วัดคลองบ้านโพธิ์  นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นตามวัย  -  -
 32.วัดคลองสวน  นักเรียนมีอาหารกลางวันทานครบทุกคน  -  -
 33.วัดคลองเจ้า  มีคณะกรรมการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามหลักโภชนาการ  -  -
 34.วัดคู้เกษมสโมสร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการครบทุกคน  -  -
 35.วัดจรเข้น้อย  นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอในแต่ละมืืื้อ โรงเรียนจัดเมนูตามโปรแกรม Thai School Lunch มีการซักถามความพึงพอใจของนักเรียน ในเรื่องรสชาติของอาหาร และอยากทานอะไร ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจดี  -  ในเมนู Thai School Lunch อยากให้มีเมนูที่หลากหลายมากกว่านี้
 36.วัดจุกเฌอ  นักเรียนได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับวัยและถูกสุขลักษณะ  ไม่มี  ไม่มี
 37.วัดชนะสงสาร  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  -  -
 38.วัดญาณรังษาราม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 39.วัดดอนทราย  นักเรียนรับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพ สะอาด เพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 40.วัดดอนทอง  -มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับบริหารนักเรียนอย่างเพียงพอ -นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการอาหารกลางวันของโรงเรียน -นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและสมบูรณ์  ไม่มี  ไม่มี
 41.วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  -  -
 42.วัดตะพังคลี  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 43.วัดทด  นักเรียนโรงเรียนวัดทด ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารที่ครบถ้วน  นักเรียนบางคนไม่ชอบทานผัก ผลไม้  -
 44.วัดท่าสะอ้าน  นักเรียนได้รับประทานที่ถูกหลักโภชนาการ ตามโปรแกรม thai school luch  งบประมาณน้อย 20 บาท ต่อคน เพราะอาหาร 2 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง หรือขนม 1 อย่าง  ควรพิจารณาเพิ่มค่าอาหารให้นักเรียน
 45.วัดนครเนื่องเขต  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น  -  -
 46.วัดนิโครธาราม  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารรับประทานครบทุกคน และถูกหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 47.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักภาวะโภชนาการ มีน้ำส่วนสูงตามเกณฑ์ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วัสดุบริโภคมีราคาสูงขึ้นทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ  จัดสรรงบประมาณต่อหัวเพิ่มขึ้น
 48.วัดบน  นักเรียนได้รับอาหาร /สารอาหารมีประโยชน์ อย่างครบถ้วนและเพียงพอ  -  -
 49.วัดบางปรง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  นักเรียนไม่ทานผัก  -
 50.วัดบางปลานัก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  นักเรียนไม่ชอบทานผัก  เมนูอาหารในโปรแกรม Thai School Lunch ไม่หลากหลายพอในชีวิตปัจจุบันในท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
 51.วัดบางผึ้ง  นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ครบ 5 หมู่ นักเรียนเจริญเติบโตตามไว ร่างกายเเข็งเเรง  -  -
 52.วัดบางพระ  นักเรียนได้รับประมาณอาหารกลางวันทุกคนและทุกวัน  ได้รับประมาณไม่เพียงพอและไม่ทันเปิดเทอม  ไม่มี
 53.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ถูกสุขลักษณะ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  สถานที่คับแคบ โต๊ะ เก้าอี้ไม่เพียงพอ  ควรจัดสถานที่โรงอาหารให้มีพื้นที่มากขึ้นและโต๊ะเก้าอี้ควรมีเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้เพียงพอกับปริมาณของนักเรียน
 54.วัดบางสมัคร  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอเเละมีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ  -  -
 55.วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)  นักเรียนทานอาหารครบ5หมู่ ตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 56.วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 และได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ  -  -
 57.วัดบางแสม  การดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนบรรลุความสำเร็จไปได้ด้วยดี นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สารอาหารครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการ ครบตามจำนวนนักเรียน โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  -  -
 58.วัดบางไทร  ดำเนินการได้เพียงพอ ครบถ้วน มีสารอาหารครบถ้วนใน 1 สัปดาห์  ต้องจัดเมนูตามฤดูกาล เพราะผลไม้บางอย่างไม่มีในฤดูกาลนั้น  ควรให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการอาหารเพื่อให้ได้ตามความต้องการ
 59.วัดบ้านนา  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคนและมีสารอาหารครบ 5 หมู่  -  ควรมีเพิ่มงบประมาณอาหารให้มากกว่านี้
 60.วัดบึงตาหอม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ อันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายตลอดจนผลการเรียนที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 61.วัดบึงทองหลาง  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  เด็กนักเรียนไม่กินผัก  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบโครงการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
 62.วัดบึงน้ำรักษ์  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนถูกหลักโภชนา  ไม่มี  ไม่มี
 63.วัดประชาบำรุง  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ครบทุกวัน ทำให้มีสุขภาพร่างการ สมส่วน สมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย  ผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารแจ้งราคาสินค้าที่ทำมาประกอบอาหารมีราคาสูง ทำให้ต้นทุนการประกอบอาหารเพิ่มขึ้น  ขอให้เพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องจากสินค้าที่นำมาประกอบอาหารมีราคาเพิ่มมากขึ้น และควรจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสเพิื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีอย่าเท่าเทียมกัน
 64.วัดประชาบำรุงกิจ  เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอต่อความต้องการตามหลักโภชนาการครบทุก 5 หมู่  -  -
 65.วัดประตูน้ำท่าไข่  -  -  -
 66.วัดประศาสน์โสภณ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 67.วัดผาณิตาราม  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ100%  ไม่มี  ไม่มี
 68.วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74  นักเรียนทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการทุกคนทุกวันเรียน อาหารสะอาด นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย ไม่มีนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 69.วัดพรหมสุวรรณ  นักเรียนมีอาหารรับประทานครบ 5 หมู่ ครบถ้วนทุกคน และ ถูกหลักอนามัย  -  -
 70.วัดพิพิธประสาทสุนทร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และถูกหลักโภชนาการ  จัดสรรงบประมาณล่าช้าก่อนเปิดภาคเรียน  ให้จัดสรรงบประมาณให้ทันเวลา
 71.วัดพิมพาวาส  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลาางวันครบทุกคน และถูกต้องตามหลักโภชนาการ สุกใหม่ทุกวัน  -  -
 72.วัดพุทธอุดมวิหาร  1.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบตามสารอาหารที่ต้องการ 2.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี  1.สภาพแวดล้อมในบริเวณโรงอาหาร  1.อยากให้รอบๆบริเวณโรงอาหารแลดูสะอาด มีระบบจัดการกับวัชพืช และต้มไม้เล็กๆให้เหมาะสม
 73.วัดรามัญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารที่เพียงพอตามความเหมาะสม  -  -
 74.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์  อารหารกลางวันทุกต้องตามมาตรฐานและครบ5 หมู่  นักเรียนบางคนไม่ชอบทานผัก  อยากได้เงินสนับสนุนงบประมานเพิ่มเติม
 75.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  นักเรียน 100 % ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนเเละถูกหลักอนามัยตามหลักโภชนาการ  ค่าวัสถุดิบประกอบอาหารมีราคาเเพงขึ้นทุกวัน  สมควรที่จะมีการเพิ่มราคาค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เพราะค่าวัสถุดิบประกอบอาหารมีราคาเเพงขึ้นทุกวัน
 76.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 77.วัดล่าง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารหลางวันทุกคนและคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนทุกวัน  ไม่มี  ต้องการจำนวนเงินให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียน
 78.วัดลาดบัว  เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันทานครบทุกคน  อาหารมีเฉพาะนักเรียน เนื่องจากมีงบรายหัวที่จำกัด  อยากให้เพิ่มงบรายหัวจากเดิม 20 บาท เป็น 30 บาท
 79.วัดลาดยาว  -  -  -
 80.วัดศรีมงคล  ประสบความสำเร็จ นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน  อาหารประเภทผัก นักเรียนอนุบาล นักเรียนบางคนยังไม่ชอบรับประทาน  การจัดอาหารประเภทผัก และผลไม้ ต้องค่อยๆ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
 81.วัดสนามจันทร์  โรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School lunch นักเรียนมีอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการรับประทานทุกวัน ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย  -  -
 82.วัดสมานรัตนาราม  มีการดำเนินการตามระบบ Thai school lunch โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม โครงการอาหารกลางวัน และนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครอบ 100 %  ไม่มี  อยากให้เพิ่มค่าอาหารกลางวันรายหัว จาก คนละ 20 บาท เป็น 25 บาท/คน และเพิ่มค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าแก๊สหุงต้ม ฯลฯ
 83.วัดสว่างอารมณ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่  การเดินทางไปหาสั่งซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร  ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำหน้าที่จัดหาอาหารให้นักเรียนโดยตรง
 84.วัดสองคลอง  นักเรียนรับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  เมนูอาหารจากระบบ thai school lunch ไม่ตรงตามวัตถุดิบในท้องถิ่น  โรงเรียนจัดรายการอาหารตามที่นักเรียนต้องการและเหมาะสม
 85.วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน และทุกคน  -  -
 86.วัดสุขาราม  นักเรียนกินอิ่ม ได้รับสารอาหารครบถ้วน  -  -
 87.วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน อาหารถูกหลักอนามัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่มี  ไม่มี
 88.วัดหนองกระสังสามัคคี  นักเรียนได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 89.วัดหนามแดง  อาหารกลางวันของโรงเรียนมีคุณภาพ น่ารับประทาน ถูกต้องตามหลักโภชนาการของ Thai School Lunch.  -  -
 90.วัดหลวงแพ่ง  มีอาหารกลางวันเพียงพอต่อนักเรียน โดยจัดทำเมนูอาหารโดยใช้ Thai School Lurch Program  -  -
 91.วัดอรัญญิการาม  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ อย่างเพียงพอ ทุกวันที่มาโรงเรียน  -  -
 92.วัดอินทาราม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกคน  มีนักเรียนบางส่วนมีภาวะทุพโภชนาการ  1. สำหรับนักเรียนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานให้ออกกำลังกาย เช้า-เย็นตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 2. สำหรับนักเรียนที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหมั่นออกกำลังกาย
 93.วัดเกตุสโมสร  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทุกคน และอาหารที่นักเรียนรับประทานมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  -  -
 94.วัดเกาะ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และมีสุขภาพอนามัยดี  ไม่มี  ไม่มี
 95.วัดเกาะจันทาราม  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอครบ 5 หมู่  -  -
 96.วัดเขาดิน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%  ไม่มี  ไม่มี
 97.วัดเทพนิมิตร  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ  -  -
 98.วัดเทพราช  นักเรียนได้รับประมานอาหารครบทุกคนถูกต้องตามหลักโภชนาการ  โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนระดับมัธยมไม่ได้รับงบประมาณ แต่เด็กมีฐานะยากจน  ถ้าเป็นไปได้ อยากให้นักเรียนระดับมัธยมได้รับประท่นอาหารกลางวันด้วย เพราะเด็กจะมีความพร้อมน้อยในเรื่องค่าใช้จ่าย
 99.วัดเที่ยงพิมลมุข  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ถูกต้องตามหลักโภชนาการและครบถ้วนเหมาะสมกับวัยของนักเรียนทำให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการสูง โดยมีสัดส่วนน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น เมื่อร่างกายพร้อมก็ส่งผลให้มีสติปัญญาพร้อมที่จะเรียนจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นตามไปด้วย  1.อาหารบางอย่างมีราคาค่อนข้างสูง เช่นปลา กุ้ง หรืออาหารทะเลต่างๆดังนั้นรายการอาหารจึงจะเน้นที่ไก่ หรือหมูเป็นส่วนใหญ่ 2.เด็กๆไม่ชอบกินเมนูที่มีผักมากๆ  -
 100.วัดแพรกนกเอี้ยง  เด็กนักเรียนมีภภาวะทุพโภชนะการปกติและได้รับสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 101.วัดแสนภูดาษ  1.นักเรียนโรงเรียนวัดแสนภูดาษได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันครบทุกคน 2.โรงเรียนจัดทำอาหารตามโปรแกรม Thai school lunch 3.นักเรียนโรงเรียนวัดแสนภูดาษทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 102.วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์  -  -
 103.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์  ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  -  -
 104.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพและเพียงพอทุกคน  -  -
 105.วัดใหม่ประเวศ  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  -  -
 106.วัดไชยธารา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกวันที่มาเรียน  -  -
 107.วัดไผ่ดำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  -  -
 108.สกัด 80  นัดเรียนได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่  ไม่มี  ไม่มี
 109.สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)  นักเรียนได้รับอาหารอย่างเพียงพอ และครบทั้ง 5 หมู่ ในทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 110.สกุลดีประชาสรรค์  การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดรายการอาหาร ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดส่งวัตถุดิบ (ผักบางชนิด)  1.นักเรียนบางส่วนไม่ชอบรับประทานผัก 2.โรงอาหารมีความคับแคบและทรุดโทรมมากไม่ถูกต้องตามหลักพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี  การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแต่ละแห่งควรมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนอย่างทั่วถึงเพื่อดูสภาพปัจจุบัน/ปัญหาเร่งด่วน
 111.สะแกโดดประชาสรรค์  นักเรียนโรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ ได้รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และถูกสุขลักษณะ  -  -
 112.สามัคคีราษฎร์บำรุง  นักเรียนได้รับประทานอาหารควบถ้วน  ได้รับเงินสนับสนุนไม่ทันเปิดภาคเรียน และได้รับภาคเรียนละ 2 ครั้วฃง ครั้งละ 50 วัน  อยากให้โรงเรียนรับเงินสนับสนุนโดยตรง
 113.สิทธิสุนทรอุทิศ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น  ควรเพิ่มค่าอาหารรายหัว
 114.สุเหร่าคลอง 14  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน อาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ  -  -
 115.สุเหร่าคลอง 15  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน สะอาดถูกหลักโภชนาการ  -  -
 116.สุเหร่าคลอง 18  นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันทุกวันอย่างมีคุณภาพ  -  -
 117.สุเหร่าคลอง 19  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ ทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  -  -
 118.สุเหร่าคลอง 20  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 2.นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง 3.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด เท่ากับ 97.50%  1.นักเรียนมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน 2.ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความร่วมมือเรื่องการเลือกซื้ออาหาร เครื่องดื่ม โดยปล่อยให้นักเรียนดื่มน้ำอัดลมขณะอยู่บ้าน  1.ได้ตักเตือนให้ความรู้ถึงอาหารที่ไม่มีประโยชน์และให้โทษแก่ร่างกาย 2.ชี้แจงให้ผู้ปกครองช่วยดูแลและให้ความสำคัญเรื่องอาหารของลูกหลาน
 119.สุเหร่าคลองหกวา  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางครบ 5 หมู่  -  -
 120.สุเหร่าคลองใหญ่  นักเรียนรับประทานอาหารอิ่มทุกคน  -  -
 121.สุเหร่าคู้  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ครบถ้วนทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง  ไม่มีปัญหา  ควรจัดงบประมาณให้เท่ากับวันที่เปิดเรียน
 122.สุเหร่าจรเข้น้อย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารจากโปรแกรม School lunch อย่างมีประสิทธิภาพ  -  -
 123.สุเหร่าดอนกลาง  ไม่มี  ไม่ม่  ไม่มี
 124.สุเหร่าดอนเกาะกา  นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกาทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจร่าเริงเบิกบานดีทุกวัน  นักเรียนบางคนยังติดการกินตามประเพณีท้องถิ่นอยู่  -
 125.สุเหร่าดารุลนาอีม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่  -  -
 126.สุเหร่าปากคลอง 20  เด็กนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 ได้รับประธานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ครบทุกคน  -  -
 127.สุเหร่าลาดน้ำขาว  นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวฯได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอตามหลักการจัดอาหารโดยการใช้โปรแกรม Thai School Lunch ทำให้นักเรียนได้รับสารอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมวัย  อบต.โอนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไตรมาส ในไตรมาสที่ 1 และ 3 ทาง อบต.จะโอนเงินให้ทันก่อนเปิดเทอม แต่ในไตรมาสที่ 2และ4 มีความล้าช้าค่ะ  งบประมาณโครงการอาหารกลางวันควรมีการโอนครังละ 100 วัน
 128.สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและถูกต้องตามหลักโภชนาการ สะอาด ปลอดภัย ได้รับสารอาหารครบทุก 5 หมู่  โรงอาหารมีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  ต้องมีการขยายพื้นที่ของโรงอาหารและที่เก็บภาชนะ
 129.สุเหร่าสมอเซ  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ  -  - ต้องการให้จัดสรรงบประมาณสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย
 130.สุเหร่าสมอเอก  เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกคน เด็กมีสุภาพร่างกายแข็งแรง  -  -
 131.สุเหร่าหลวงแพ่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกตามหลักโภชนาการ และเด็กมีพัฒนาการการเจริญเติบโตสมวัย  เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการใช้เนื้อสัตว์  เพิ่มรายการอาการอาหารในระบบให้มีเลือกได้มากขึ้น
 132.สุเหร่าเกาะไร่  นักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน 26 คน นักเรียนชั้นประถม 80 คน รวมเป็นนักเรียนทั้งหมด 106 คนที่ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน โรงเรียนได้ใช้โปรแกรม thai school luch ในการทำเมนูอาหารกลางวันให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและโรงเรียนได้รับงบประมาณจาก อบต.เกาะไร่ ทันเปิดภาคเรียน 1/2562  ไม่มี  ไม่มี
 133.สุเหร่าแคราย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ช่วยลดภาวะทุพโภชนาการได้เรื่อยๆ  ไม่มี  ไม่มี
 134.สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  -  -
 135.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  /Users/potjawan/Desktop/ภาพด้านร่างกาย/IMG_6218.JPG/Users/potjawan/Desktop/ภาพด้านร่างกาย/IMG_6230.JPG  การทำอาหารตามโปรแกรม thai school lunch ทำให้ไม่สามารถจัดอาหารได้นอกจากเมนูในโปรแกรม  -
 136.เฉลิมช่วงวิทยาทาน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มครบทุกคน มีเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลายถูกหลักโภชนาการ  ไม่มี  ควรมีการจัดงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
 137.แพ่งพิทยาภูมิ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มีการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  -  -
 138.แสมขาววิทยาคาร  นักเรียนได้ับประทานอาหารกลางวัน ที่สะอาด อิ่มอร่อย และสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net