โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.แพร่ เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 2.ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)  นักเรียนมีอาหารกลางวันบริโภคอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 3.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 4.ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)  นักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน  -  -
 5.ชุมชนบ้านแม่ป้าก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  ต้องการงบประมาณอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับมัธยม ด้วย
 6.ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกวันในปริมาณที่เพียงพอ และได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  วัตถุดิบประกอบอาหารมีราคาแพง ทำให้ต้องลดปริมาณอาหารบ้างชนิดลง เพื่อให้เพียงพอกับจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวัน  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัว
 7.ดอนมูลวิทยาคาร  ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป  -  -
 8.ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่หลากหลายและมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ  -  -
 9.บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ของ สพป. แพร่ เขต 2 ประจำปี 2562  มีนักเรียน 25 คน ได้รับงบประมาณรายหัวๆละ 20 บาทต่อวัน ใช้จ่ายงบประมาณวันละ 500 บาท ไม่เพียงพอ เพราะทางโรงเรียนต้องซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง วัตถุดิบในการประกอบอาหาร แก๊ส และน้ำดื่มที่สะอาด ไว้บริการนักเรียน  ควรเพิ่มงบประมาณให้กับนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยๆ
 10.บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)  โรงเรียนมีการดำเินการตามโปรแกรม Thai School Lunch นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทุกหมู่  -  -
 11.บ้านขุนห้วย  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 12.บ้านค้างคำปัน  นักเรียนได้ทานอาหารกลางวันครบทุกคน และครบตามหลักโภชนาการ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 13.บ้านค้างตะนะวิทยา  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอ มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  อยากได้งบประมาณเพิ่ม เพื่อจะได้มีเงินสนับสนุนของว่างและผลไม้ครบทุกวันและเพียงพอ
 14.บ้านค้างปินใจ  ภาวะโภชนาการของนักเรียนสูงขึ้น ส่งผลต่อผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  การจัดหาวัสดุในการประกอบอาหารหายากเพราะอยู่ไกลตลาด  อยากให้จัดงบให้นักเรียนมัธยมศึกษาให้ได้รับประทานด้วยเพราะเด็กบางคนมีฐานะยากจน
 15.บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5หมู่ น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน  -  -
 16.บ้านค้างใจ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 100 % อาหารได้คุณภาพ  การจัดเมนูอาหารตามเมนู school lunch ไม่สามารถจัดได้ เพราะการปรุงอาหารให้ได้ตามจำนวนแคลลอรี่ที่เด็กจะได้รับไม่สามารถจัดให้ตามเมนูได้  ควรยกเลิกเมนู school lunch เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับครู
 17.บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)  เด็กทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมตามวัย  -  -
 18.บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้รับอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคน  จากที่ได้สอบถามแม่ครัว วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น  ไม่มี
 19.บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)  นักเรียนได้รับประทานครบทุกคน  -  -
 20.บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกวัน สะอาดและปลอดภัย  -  -
 21.บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)  เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 22.บ้านนาปลากั้ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ/สารอาหารครบ นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ100%  งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น บางครั้ง/บางวันอาหารมีปริมาณไม่ค่อยเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มให้กับนักเรียน ให้นักเรียนระดับมัธยมได้รับประทานอาหารกลางวันด้วย
 23.บ้านนาพูน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ตามโปรแกรม  อาหารเสริมบางชนิดเช่นผลไม้ ไม่มี เราเลือกผลไม้ตามฤดูกาล หรือผลไม้ในท้องถิ่นแทน  การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร5 หมู่
 24.บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ส่งผลให้มีสุขภาวะสมบูรณ์แข็งแรง  -  -
 25.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 26.บ้านนาแก   นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ส่งผลให้มีสุขภาวะสมบูรณ์แข็งแรง  -  -
 27.บ้านนาใหม่  -  -  ควรเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันรายหัวให้มากขึ้น
 28.บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  มีการจัดอาหารกลางวันให้เด็กได้ครบถ้วนทุกคน และจัดอาหารกลางวันได้สะอาดและถูกสุขลักษณะ  ไม่มี  ไม่มี
 29.บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและมีประโยชน์ตามหลักโภชนาการทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 30.บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นไปอย่างเรียบร้อย  ไม่มี  ไม่มี
 31.บ้านน้ำโค้ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทำให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  งบประมาณไม่เพียงพอ เพราะสินค้ามีราคาสูงขึ้น  ควรเพิ่มงบประมาณ
 32.บ้านบ่อ  โรงเรียนจัดอาหารกลางวันตามโปรแกรมไทยสคูลั้น นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามโภชนาการ  ในบางวันไม่มีผลไม้ตามที่จัดในโปรแกรมไทยสคูลั้น จึงต้องจัดซื้อผลไม้ตามฤดูกาล  -
 33.บ้านบ่อแก้ว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้วได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วน มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการอาหารกลางวันอย่างสม่ำเสมอโดยการประชุมประจำเดือนและการทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน  -  -
 34.บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)  นักเรียนโรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและมีโภชนาการที่ครบถ้วน  ได้รับงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกล่าช้าไม่ทันตามกำหนดการเปิดภาคเรียน  ควรจะจ่ายงบประมาณอาหารกลางวันผ่านโรงเรียนโดยตรงเนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า
 35.บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ครบทุกคน และ ได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 36.บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่และถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 37.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)  เด็กได้รับประทานอาหารเพียงพอและครบ5 หมู่  -  -
 38.บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ ครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 39.บ้านป่าคาป่าม่วง  นักเรียนมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการรัปประทาน ทำให้มีสุขภาพดีส่งผลถึงระดับการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับดี  ไม่มีปัญหา  ไม่มี
 40.บ้านปางมะโอ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 41.บ้านปางเคาะ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทุกคน  วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาแพงขึ้น  ควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่ม จากหัวละ20บาท เป็น 35-40 บาท
 42.บ้านปางไฮ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบทุกคน  -  -
 43.บ้านป่ายุบ  ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ประจำปี 2562  -  -
 44.บ้านป่าสักปางไม้  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักภาวะโภชนาการครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 45.บ้านป่าไผ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนครบทุกคนส่งผลให้มีภาวะโภชนาการดีขึ้น  -  -
 46.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 47.บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)  มีการจัดอาหารให้เด็กครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 48.บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนได้รับงบประมาณหลังจากเปิดเทอมแล้ว โดยอบต.เวียงทองจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน โดยนับจากวันเปิดเรียนจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณโดยโรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงาน มีการใช้โปรแกรม school lunch ในการจัดทำรายการอาหาร มีการจ้างเหมาทำอาหารโดยอาหารต้องทำเสร้จก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวัน  -  -
 49.บ้านม่วงคำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนมีสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ  ราคาวัตถุดิบบางอย่างราคาสูงขึ้น  ไม่มี
 50.บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)  นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ครบทุกคน  ราคาของวัตถุดับที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  จัดสรรงบเพิ่มเพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร
 51.บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกสุขศึกษาและมีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน  -  -
 52.บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน และครบ 5 หมู่ 2.นักเรียนมีทุพโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  -  ควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มเติมจาก 20 บาท เพราะปัจจุบัน วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น
 53.บ้านวังกวาง  นักเรียนได้รับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ ครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 54.บ้านวังขอนป่าไผ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 55.บ้านวังชิ้น  -  -  -
 56.บ้านวังลึก  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ5หมู่ และเพียงพอ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มี  -
 57.บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)  นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 58.บ้านวังเบอะ  ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ประจำปี 2562  -  -
 59.บ้านวังเลียง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอ สารอาหารครบถ้วนทำให้ไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร และมีร่างกายแข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 60.บ้านวังแฟน  ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ประจำปี 2562  -  -
 61.บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)  -  -  ขอให้จัดเตรียมงบประมาณให้ทันเวลา
 62.บ้านสบป้าก  เด็กได้รับโภชนาการครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 63.บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)  -  -  -
 64.บ้านสลก  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ได้รับสารอาหารครบถ้วน และเพียงพอ  -  -
 65.บ้านสวนหลวง  มีอาหารกลางวันให้เด็กรับประทานอย่างเพียงพอทุกวัน  -  -
 66.บ้านสองแคว  นักเรียนได้รับจัดสรรตามดครงการอาหารกลางวันครบ  ไม่มี  เพิ่มค่าอาหารกลางวันจากปัจจุบันให้มากขึ้น
 67.บ้านห้วยกูด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ สามารถทานเพิ่มได้  -  -
 68.บ้านห้วยลากปืน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบหลัก 5 หมู่ และนักเรียนมีสุขภาพตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 69.บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  -  -
 70.บ้านห้วยไร่  - นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบทุกคน 100%  - ได้รับงบประมาณล่าช้าไม่ทันตามวันเปิดภาคเรียน  - ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาตามวันเปิดเรียน
 71.บ้านหัวดง  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกคน ทุกวัน  -  -
 72.บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)  การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ  -  -
 73.บ้านหาดรั่ว  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี นำ้หนัก ส่วนสูง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  วัตถุดิบในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น  ควรเพิ่มเงินรายหัวให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
 74.บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)  กาารดำเนินโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพ  การจัดสรรงบประมาณไม่ทันวันเปิดเรียน  การจัดสรรงบประมาณให้ทันวันเปิดเรียน
 75.บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)  โรงเรียนได้รับงบประมาณหลังจากเปิดเทอมแล้ว โดยอบต.จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน โดยนับจากวันเปิดเรียนจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณ โดยโรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินการใช้ โปรแกรม school lunch ในการจัดทำสำรับอาหาร และมีจ้างเหมาทำอาหาร โดยอาหารเสร็จก่อนเวลา 11.00 น.ทุกวัน  -  -
 76.บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึงและมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์  -  -
 77.บ้านเด่นชุมพล  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 78.บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอารหารครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 79.บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)  โรงเรียนได้รับงบประมาณหลังจากเปิดเทอมแล้ว โดยอบต.เวียงทองจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน โดยนับจากวันเปิดเรียนจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณ โดยโรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงาน มีการใช้โปรแกรม school lunch ในการจัดทำรายการอาหาร มีการจ้างเหมาทำอาหารโดยอาหารต้องทำเสร็จก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวัน  -  -
 80.บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)  นักเรียนมุกคนได้รับอาหารกลางวันอย่างมีคุณค่าต่อโภชนาการ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามเกณฑ์ของกรมอนามัย นักเรียน 41 คนได้รับงบประมาณช่วยเหลือสนับสนุนครบทุกคน นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และได้รับสารอาหารครบทุกหมู่  ไม่มี  ควรเพิ่มงบประมาณ จากหัวละ 20 บาท เป็นหัวละ 25-30 บาท
 81.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน มีภาวะทุพโภชนาการที่ดี  -  -
 82.บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)  นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได้ครบถ้วนทุกคน  ไม่มี  ควรจัดให้มีงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนขยายโอกาส
 83.บ้านแช่ฟ้า  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน  -  -
 84.บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 85.บ้านแพะทุ่งเจริญ  นักเรียนรับประทานอาหารได้ทุกประเภท  อาหารไม่ค่อยมีความหลากหลาย ทำให้นักเรียนเบื่ออาหาร  อยากให้มีเมนูใหม่ สำหรับนักเรียน
 86.บ้านแม่กระต๋อม  -  -  -
 87.บ้านแม่ขมิง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบตามหักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 88.บ้านแม่จอก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  -  -
 89.บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนอย่างทั่วถึง และได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขอนามัย  ไม่มีโรงอาหารให้นักเรียน นักเรียนนั่งรับประทานบริเวณศาลา เวลาทานข้าวจะนั่งรับประทานเวลาเด็กนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันก็จะมีสุนัข ไก่ เข้ามาบริเวณที่นักเรียนรับประทานอาหาร  อยากให้จัดงบสร้างโรงอาหารให้นักเรียน
 90.บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  ดี  ไม่มี  -
 91.บ้านแม่ตื้ด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 92.บ้านแม่บงเหนือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ดี นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทำการ การจัดรายการอาหารโดยใช้ระบบ Thai school lunch  -  -
 93.บ้านแม่บงใต้  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ จัดอาหารกลางวันตาม Thai School lunch  -  -
 94.บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)  นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได้ครบถ้วนทุกคน  ไม่มี  ควรจัดให้มีงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนขยายโอกาส
 95.บ้านแม่ยุ้น  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวันที่เปิดทำการเรียนการสอน 2.มีการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  ขาดแคลนแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้  ขอรับการบริหารจัดหาแหล่งน้ำดื่น น้ำใช้ที่สะอาดให้เพียงพอแก่นักเรียน
 96.บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)  นักเรียนไม่มีภาวะทุพโพชนาการ  -  -
 97.บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)  นักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน  -  -
 98.บ้านแม่สิน  -  -  -
 99.บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับประมาณอาหารครบ 5 หมู่  -  ควรเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันจาก 20บาท/หัว เป็น 30บาท/หัว
 100.บ้านแม่แปง  การจัดอาหารกลางวันของนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ไม่มี  ไม่มี
 101.บ้านแม่แฮด  -  -  -
 102.บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน  ไฟฟ้าในพื้นที่ดับบ่อย  -
 103.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ รวมถึงผลไม้และขนมไทย มีคุณภาพ ครบทุกคนทุกวัน  -  -
 104.บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 105.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46  การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ  -  -
 106.บ้านไร่หลวง  การดำเนินโครงกาดำเนินการอาหารกลางวันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  งบประมาณรายหัวเด็กนักเรียนน้อยเกินไป  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวนักเรียน
 107.ประชารัฐวิทยาคาร  -  -  -
 108.ปากจอกวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ มีประโยชน์  ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจาก อบต.ล่าช้า  ควรจัดสรรจัดงบประมาณให้ทันต่อโรงเรียนเปิด
 109.รักเมืองไทย 2  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนอย่างทั่วถึง และได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขอนามัย  ไม่มีโรงอาหารให้นักเรียน นักเรียนนั่งรับประทานบริเวณศาลา เวลาทานข้าวจะนั่งรับประทานเวลาเด็กนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันก็จะมีสุนัข ไก่ เข้ามาบริเวณที่นักเรียนรับประทานอาหาร  อยากให้จัดงบสร้างโรงอาหารให้นักเรียน
 110.วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาดถูกหลักตามโภชนาการ  -  -
 111.วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  -  -
 112.วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)  นักเรียนได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่  งบประมาณต่อหัวน้อย  ควรเพิ่มงบประมาณต่อหัว
 113.วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ  เห็นควรเพิ่มงบประมาณต่อหัว ตามสภาพทางเศรษฐกิจปัจจุบัน
 114.วัดสร่างโศก  เด็กได้รับงบประมาณที่เหมาะสมและได้รับอาหารที่แม่ครัวทำครบทั้ง 5 หมู่ มีการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยม  ไม่มี  ไม่มี
 115.วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)  เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  -  -
 116.วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ สะอาด  ไม่มี  ไม่มี
 117.สวนป่าแม่สรอย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 118.สูงเม่นวิทยาคาร  นักเรียนโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร จำนวน 175 คน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 100 % และมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ อย่างเพียงพอ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขนิสัยและมีสุขภาพจิตที่ดี  นักเรียนไม่ชอบทานผัก เลือกทาน ทำให้อาหารเหลือ  สำรวจความต้องการของนักเรียน และนำเข้าสู่เมนูอาหาร
 119.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  นักเรียนได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ  คณะครูที่เป็นกคณะกรรมการอาหารกลางันนักเรียนยัง่ีความรู้เรื่อองโภชนาการเท้่าที่ควร  ให้มีอบรมการโภชนาการอาหารกลางวัน
 120.อนุสรณ์รัฐประชา  นักเรียนได้รับปริมาณอาหารที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะทางโภชนาการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  -  -
 121.เด่นทัพชัย  นักเรียนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกสุขอนามัย  นักเรียนได้รับประทานผลไม้เฉลี่ย 2 วัน/สัปดาห์ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับทุกวัน  เพิ่มงบประมาณ
 122.เด่นไชยประชานุกูล  ประสบความสำเร็จดีมาก ทำรายการอาหารตามเมนู Thai school Lunch ทุกวันได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า มีคุณภาพครบถ้วนตามวัย  งบประมาณช้ากว่ากำหนด  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันตามเวลากำหนด

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net