โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครพนม เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ชุมชนนางัว      
 2.ชุมชนนาพระชัย  นักเรียนได้รับรับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ  ได้เงินอุดหนุนอาหารกลางวันช้า  ควรจัดสรรงบประมาณก่อนเปิดภาคเรียน
 3.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว      
 4.ชุมชนบ้านสามผง  นักเรียนได้รับประทานอาหารมื้อที่คุณภาพตามหลักโภชนาการ มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและมีสุขภลานามัยที่แข็งแรง  ได้รับงบประมาณที่ทางเทศบาลตำบลจัดสรรให้ล่าช้า  ควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้ทันเวลาต่อการดำเนินการ
 5.ชุมชนบ้านไชยบุรี  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน  เด็กบางคนไม่ชอบทานอาหารที่มีส่วนประกอบของผัก  อยากได้รับงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มเพื่อที่จะได้จีดอาหารได้หลากหลาย
 6.ชุมชนประสานมิตร      
 7.ชุมชนเอื้องก่อนาดี  เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และเพียงพอทุกคน  -  -
 8.ชุมชนไผ่ล้อม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอ เหมาะสมต่อวัยเรียน  รายการอาหารอาจไม่ถูกใจนักเรียนทุกคน , นักเรียนไม่ชอบกินผัก  ควรเพิ่มงบประมาณมากขึ้น
 9.ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 10.บ้านกุดน้ำใส  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพ  ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น  ควรเพิ่มราคาอาหารนักเรียนอีก
 11.บ้านขว้างคลีชูชาติ  นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้นจากเดิม  - มีนักเรียนบางคนขาดแคลนอาหารมื้อเช้าจึงส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการแม้จะได้รับอาหารกลางวันจากโรงเรียน - ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันไม่ทันเวลาเปิดทำการสอน - มีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษาทำให้ยอดนักเรียนที่ได้รับจัดสรรไม่ตรงตามงบประมาณที่ได้รับ  ควรมีการประสานงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจนเพื่อให้ทันต่อการใช้งบประมาณเมื่อโรงเรียนเปิดทำการ
 12.บ้านข่า  นักเรียนมีความสุขในการรับประทานอาหารในแต่ละวัน  งบประมาณมาไม่ทันเวลาเปิดเรียน  ไม่มี
 13.บ้านขามเตี้ยน้อย  - เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% - เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่เพิ่มชึ้น  - ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน - ไม่ทันต่อการดำเนินงาน  - ควรปรับเปลี่ยนงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวันต่อหัวนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม - การจัดสรรค่าอาหารกลางวัน ควรจัดสรรให้ทันตามกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินงาน
 14.บ้านขามเตี้ยใหญ่      
 15.บ้านขามเปี้ย      
 16.บ้านค้อ  นักเรียนได้รับอาหารอย่างพอเพียงและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ไมมี  -
 17.บ้านคำนกกก  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณครบถ้วน นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 18.บ้านคำเตย  นักเรียนได้รับอาหารอย่างครบถ้วนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 19.บ้านคำแม่นาง      
 20.บ้านคําสว่าง  นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการครบถ้วน  -  ของบประมาณมากกว่านี้
 21.บ้านคําไฮ  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนทุกชั้น และได้รับสารอาหารครบทุกหมู่  ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการรับประทานอาหารกลางวัน  ให้มีการจัดทำอาหารให้แปลกใหม่และไม่ซำ้กันมากเกินไป จัดให้ได้ครบทุกหมู่จะดีมาก
 22.บ้านงิ้วสร้างแก้ว      
 23.บ้านจอมศรี  ได้รับจัดสรรคงบประมาณทันตามเวลา  ไม่มี  -
 24.บ้านชัยมงคล  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่และเพียงพอต่อความต้องการ  -  -
 25.บ้านดง      
 26.บ้านดงขวาง  โรงเรียนมีอาหารกลางวันที่เพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น โดยจัดซื้อวัตถุดิบที่หลากหลาย สด สะอาด และมีคุณค่าทางอาหารสำหรับนำมาประกอบอาหารให้นักเรียน มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหารจากเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และการประสานและจัดสรรงบประมาณที่ทันเวลาจากทาง อบต.บ้านเอื้อง  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีจำนวนน้อย เป็นอุปสรรค์ในการดำเนินงานทั้งการตรวจสอบและการจัดเตรียมวัตถุดิบ  ควรจัดสรรบุคลากรหรืองบประมาณในการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเพื่อบริหารจัดการภายในโรงเรียนได้อย่างราบรื่น
 27.บ้านดงน้อย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 28.บ้านดงวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามโครงการอาหารกลางวันทุกคน มีภาวะทุพโภชนาการตามเกณฑ์  -  -
 29.บ้านดงหนองบัว      
 30.บ้านดอนกลาง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด และถูกหลักโภชนาการ  นักเรียนบางคนไม่ชอบทานข้าว เพราะเคยชินกับอาหารที่บ้าน  ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการจ้างแม่ครัว
 31.บ้านดอนดู่  จัดสรรอาหารให้นักเรียนได้รับประทานครบ 5 หมู่ทุกวัน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสมบูรณ์  -  -
 32.บ้านดอนติ้ว  -  -  -
 33.บ้านดอนบาก      
 34.บ้านดอนปอหนองโอง  เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันที่ีมีประโยชน์รับประทานทุกวัน  ไม่มี  อยากให้เพิ่มรายหัวขึ้นจากเดิม เพื่อจะได้นำส่วนนี้ไปใช้ในการซื้อวัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อโภชนาการเด็กมากขึ้น
 35.บ้านดอนพะธาย  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย  _  _
 36.บ้านดอนมะจ่าง  นักเรียนได้รับอาหารครบห้าหมู่ทุกวัน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริการส่วนตำบลไม่ทันและไม่ต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนต้องหางบประมาณสำรอง  อยากให้เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันรายของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กเพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนนักเรียนน้อย
 37.บ้านดอนยางทุ่งน้อย  นักเรียนได้รับอาอารกลางวันครบทุกคน  -  -
 38.บ้านดอนศาลา  เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ เด็กไม่มีภาวะทุพโภชนาการ มีร่างกายสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์  งบประมาณล่าช้า แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ละวันมีไม่เพียงพอต้องจัดหาเพิ่มเติมจากที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลและขาดแคลน  ควรให้มีงบสำรองและงบค่าพาหนะในการจัดหาวัถุดิบ
 39.บ้านดอนสมอ  การดำเนินเป็นไปตามระเบียบและหลักการ  ไม่มี  ไม่มี
 40.บ้านดอนสะฝาง  เด็กนักเรียนได้รีบอาหารกลางวันร้อยละ 100  ค่าวัตถุดิบราคาสูงขึ้น  เพิ่มงบประมาณ
 41.บ้านดอนเตย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 42.บ้านดอนแดง  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน  1.ราคาอาหารสดอาหารแห้งไม่แน่นอน2.ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องครัว ค่าจ้างแม่ครัว แก๊สหุงต้ม เครื่องปรุง  1. งบรายหัวน่าจะมีการคิดค่ารายจ่ายอื่นๆด้วย
 43.บ้านดอนแดง  โครงการอาหารกลางวันได้รับการสนับสนุนอย่างครบถ้วน โรงเรียนได้ดูแลระบบอาหารกลางวันนักเรียนป็นอย่างดี และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ  ไม่มี  ไม่มี
 44.บ้านดอนแดง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดีถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริการส่วนตำบลไม่ทันและไม่ต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนต้องหางบประมาณสำรอง  1.ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันและให้ต่อเนื่อง 2.ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวนักเรียนด้วยจากรายหัวละ 20 บาท เพิ่มเป็น 25-30 บาท เพราะการจัดซื้อวัตถุดิบบางอย่างในแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่ากัน
 45.บ้านดอนแดงดอนดู่      
 46.บ้านต้าย  -  -  -
 47.บ้านตาล  จัดทำอาหารกลางวันสำเร็จ  ขั้นตอนการสร้างเมนูอาหาร  เพิ่มงบประมาณในการจัดสรร
 48.บ้านตาลปากน้ำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน  -  -
 49.บ้านตาลราษฎร์อุทิศ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันแบบเพียงพอ อาหารครบตามหลักโภชนการ กินอิ่มทุกคน  ไม่มี  ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดทำอาหารกลางวันจาก 20 บาท เป็น 30 บาท
 50.บ้านท่าจำปา  -นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลีดโภชนาการ -นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน -แก้ไข้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการได้คิดเป็นร้อยละ91.89  -  -
 51.บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน, นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ร้อยละ 95  -  -
 52.บ้านท่าพันโฮง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 เปอร์เซ็น  ได้เงินโครงการอาหารกลางวันจากอบต.นาทมไม่ทันวันเปิดภาคเรียน 16 พ.ค. 2562  -
 53.บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี  สำเร็จตามวัตถุประสงค์  -  -
 54.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  -  -  -
 55.บ้านท่าอุเทน  ในการจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคนนั้น ได้มีอาหารรับประทานกลางวันทุกวัน นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริการอาหารกลางวันทุกวัน และได้รับประทานพร้อมกัน นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพที่ถูกหลักโภชนาการ และนักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเองและสังคมในขณะรับบริการอาหารกลางวัน นักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการอารกลางวันมาก  สถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการรับประทานอาหาร โต๊ะอาหารไม่เพียงพอ  ครูอนามัยโรงเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 56.บ้านท่าเรือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน คิดเป้นร้อยละ100 จัดรายการอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้ระบบ Thai School Lunch  โรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณจัดสรรน้อย ครู นักเรียน ต้องช่วยกันทำอาหารเอง  _
 57.บ้านท่าแต้ปุ่งแก  นักเรียนได้ทานอาหารที่มีคุณภาพ  -  -
 58.บ้านธาตุ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 59.บ้านน้อยทวย  นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสุงเพิ่มมากขึ้น มีภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 60.บ้านน้อยนาเหนือ  นักเรียนมีภาวะโภชนาการเพิ่มขั้นเหมาะสมตามช่วงวัย  งบประมาณจัดสรรไม่เพียงต่อการบริหารจัดการ  ควรเพิ่มเงินงบประมาณอาหารกลางวัน/คน/วัน อย่างน้อยวันละ 50 บาท
 61.บ้านนากระแต้  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%  ขาดบุคลากรในการประกอบอาหาร  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจ้างแม่ครัว
 62.บ้านนากะทืมโนนสะอาด  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 63.บ้านนาขมิ้น  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอ ครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 64.บ้านนาข่าคำพอก  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทำการ 3. จัดอาหารได้ครบและมีคุณภาพ อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 4. ภาพความสำเร็จน่าพอใจ  ไม่มี  ควรให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
 65.บ้านนาข่าท่า  มี  ไม่มี  ไม่มี
 66.บ้านนาคอย  -  -  -
 67.บ้านนาคำ  โรงเรียนได้จัดทำเมนูอาหารกลางวันครบอาหารหลัก 5 หมู่ ทุกวันและมีการจัดซื้อวัสดุบริโภคถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อพัสดุ  ไม่มี  ต้องการเงินค่าอาหารกลางวันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากค่าครองชีพสูง
 68.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว      
 69.บ้านนาคํา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทีมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 100 วัน  ไม่มี  ไม่มี
 70.บ้านนางัว      
 71.บ้านนาจาน  _  ได้รับงบประมาณล่าช้า  อยากให้อบต.บ้านเอื้องจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาเปิดเรียนวันแรก
 72.บ้านนาชุมใหม่นิรมิต      
 73.บ้านนาดีวิทยา  นักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และกินอิ่มทุกคน เพื่อนักเรียนจะได้พร้อมในการเรียนการสอน และครูในโรงเรียนทุกคนช่วยกันดูแล ปฏิบัติงานด้านอาหารกลางวัน ทำหน้าที่ด้วยความเสียสละ เต็มใจในการจัดหา เตรียมวัตถุดิบเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองและตลาด ซึ่งทำให้วัตถุดิบในการทำอาหารมีข้อจำกัดและบางอย่างก็หายาก จำเป็นต้องแก้ปัญหาโดยการฝากแม่ค้าในหมู่บ้านซื้อหามาให้จากในตัวเมือง  รัฐหรือ อปท. ควรจัดให้มีผู้ประกอบการด้านอาหารที่มีมาตรฐานเข้ามาประมูลหรือประกวดราคา ในการดำเนินการด้านอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเอง ซึ่งใช้ต้นทุนหัวละ 20 บาท โดยไม่ให้ครูทำ เพราะจะได้มีเวลาทำการเรียนการสอนได้เต็มที่
 74.บ้านนาดีหัวภู  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 75.บ้านนาทม  นักเรียนทุกคนของโรงเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบทุกคน  -  -
 76.บ้านนานอ  นักเรียนมีสุขภาพที่ดี  -  -
 77.บ้านนาน้อย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนอย่างเพียงพอ  -  -
 78.บ้านนาผักปอด  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่โรงเรียนร่วมกันกับเพื่อนๆ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ค่อยเพียงพอในการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพราะวัตถุดิบตามตลาดมีราคาสูงขึ้น  -
 79.บ้านนาผักหมนาหมากแงว  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่  วัตถุดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้งบประมาณในการจัดทำอาหารเพิ่ม  งบประมาณค่อนข้างน้อยควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้น
 80.บ้านนาพระโนนห้วยแคน      
 81.บ้านนาล้อมกุดตะกล้า  นักเรียนมีภาวะโภชนาการน้อยลงในอนาคต  งบประมาณที่ได้รับล่าช้า  จัดสรรงบประมาณให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 82.บ้านนาหนองบก  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาหนองบกได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ มีร่างกายเเข็งเเรงสุขภาพดี  งบประมาณน้อย  ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบในการประกอบการทำอาหารมีราคาสูงขึ้น
 83.บ้านนาหนองหวาย      
 84.บ้านนาหว้า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพถูกต้องตามหลักโภชนาการเพียงพอทุกวันทำการมีสุขภาพกายแข็งแรงอารมณ์แจ่มใสร่าเริงและมีภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ  ราคาวัดถุดิบในการประกอบอาหารในท้องถิ่นไม่แน่นอนและไม่ตรงกับราคากลางในการจัดซื้อ  ควรเพิ่มงบประมาณให้มากกว่าเดิมเนื่องจากราคาวัดถุดิบในการประกอบอาหารเพิ่มสูงขึ้น
 85.บ้านนาหัวบ่อ      
 86.บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา  1. นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและโภชนาการที่ดี 2. นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน  ราคาวัตถุดิบที่ใช่ในการประกอบอาหารสูงขึ้น  1. ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการจัดการโครงการอาหารกลางวัน
 87.บ้านนาเข  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่ อาหารมีปริมาณที่เพียงพอ  ไม่มี  ครวมีอาหารหวาน สลับกับผลไม้ด้วย
 88.บ้านนาเดื่อ      
 89.บ้านนาเต่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ  นักเรียนบางคนไม่ชอบอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้  โรงเรียนสอบถามนักเรียนและจัดอาหารให้อย่สงเหมาะสม
 90.บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)  1. นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์ ร้อยละ 85.29 ณ วันที่ 10 มิย. 2562 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนตลอดเวลาการเปิดเรียน  อาหารมีราคาสูงขึ้น ทำให้รายการอาหารไม่หลากหลายเท่าที่ควร  ขอความกรุณาพิจารณาเพิ่มงบประมาณต่อคนสูงขึ้น
 91.บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันได้ครบตามหลักโภชนาการ  งบประมาณได้รับไม่ทันวันเปิดเทอม  เพิ่มค่าอาหารต่อคนต่อวันมากขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้การจัดสรรวัตถุดิบน้อยลง
 92.บ้านนาโดโพธิ์ศรี      
 93.บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่ตามโภชนาการ  -  -
 94.บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)  นักเรียนได้รับอาหารอย่างพอเพียง  ไม่มี  ไม่มี
 95.บ้านนาใน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน 100 เปอร์เซ็น  ไม่มี  งบประมาณรายหัวไม่เพียงพอต่อนักเรียน
 96.บ้านบงคํา  นักเรียนทุกคนมีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอ  การได้รับเงินอุดหนุนที่ไม่ตรงตามเวลา  ควรจะจัดสรรเงินให้มากขึ้นและทันเวลา
 97.บ้านบุ่ง  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการ และมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย  สินค้าราคาแพงขึ้นเรื่อยๆแต่รายหัวเด็กสำหรับอาหารกลางวันเท่าเดิม  ให้จัดสรรเงินอาหารกลางวันไปให้ผู้ปกครองนักเรียนโดยตรง หรือ อบต.โดยตรง หรือมีที่รับผิดชอบ องค์กรจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนรับประทานเลย ไม่ต้องให้ครูเวรเป็นคนทำ
 98.บ้านปฏิรูป  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 99.บ้านปากทวย      
 100.บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)  - นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ - จำนวนนักเรียนขาดสารอาหารลดลง -นักเรียนมีจิตใจเบิกบาน มีสติปัญญาดีขึ้น  -  -
 101.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)  -  -  -
 102.บ้านป่าหว้าน      
 103.บ้านพนอม      
 104.บ้านพะทาย  นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับความต้องการ  -  -
 105.บ้านพันห่าวดอนดู่  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการและสะอาดแก้ปัญหานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนักเรียนมีทักษะในการรับผิดชอบตัวเองเพราะต้องล้างเก็บภาชนะใส่อาหารเองทุกครั้งจำนวนนักเรียนที่มีาวะทุพโภชนาการลดลง  งบประมาณที่ได้รับล่าช้าทำให้เกิดเสียงสะท้อนจากผู้จ้างเหมา  อยากให้มีงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาศด้วย
 106.บ้านพืชผล  นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ  -  -
 107.บ้านภูกระแต  นักเรียนโรงเรียนบ้านภูกระแต ได้ทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่  -  -
 108.บ้านม่วงชี  มีการบริหารจัดการทีดีมาก  ไม่มี  ไม่มี
 109.บ้านม่วงนาสีดา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกวัน  ราคาวัตถุดิบแพงขึ้น  เพิ่มเงินรายหัว
 110.บ้านยางงอย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  การได้รับงบประมาณล้าช้าไม่ทันตามกำหนดเปิดเรียน  อยากให้จัดสรรงบประมาณให้ทันกับเวลาเปิดเรียน
 111.บ้านรามราช  -  -  -
 112.บ้านวังโพธิ์  -  -  -
 113.บ้านศรีเวินชัย      
 114.บ้านสามัคคี      
 115.บ้านหนองซน  นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน  -  -
 116.บ้านหนองดุด      
 117.บ้านหนองท่ม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 118.บ้านหนองนางเลิง  เด็กมีสุขภาวะสมบูรณ์ตามหลักโภชนา และมีภาวะทุพโภชนาลดลง ผู้บริหารดำเนินการตามนโบายและกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ  เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบกินผัก จึงยากต่อการประกอบอาหาร  อยากให้เพิ่มจำนวนรายหัวต่อเด็กต่อคน
 119.บ้านหนองบัว  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวน 97 คน มีอาหารกลางวันรับประทาน และได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่อย่างถูกต้องตามหลักโภชราการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับวัยของทุกคน  -  -
 120.บ้านหนองบาท้าว      
 121.บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก  นักเรียนต่างดีใจได้กินอาหารกลางวันครบ ทั้งชองหวาน คาว นักเรียนสามารถเลือกเมนูอาหารได้ตามใจทุกรสชาติ  -  ไม่มี
 122.บ้านหนองผือ  นักเรียนมีภาวะโภชนาการทางด้านร่างกาย เหมาะสมตามวัย  1. ได้รับงบประมาณไม่ทันเปิดภาคเรียน 2. วัตถุดิบในช่วงฤดูฝนมีราคาแพงมก  1. อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินงบประมาณอาหารกลางวันให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนประมาณ 2 สัปดาห์
 123.บ้านหนองสาหร่าย  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน เต็มอิ่มทุกวันทำการ  1.โรงเรียนมีโรงอาหารแบบชั่วคราวโดยการบริจาคของชุมชน ขาดอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องใช้ในโรงอาหารโต๊ะม้านั่งไม่เพียงพอ 2.โรงเรียนไม่มีเงินจ้างแม่ครัว ต้องใช้แม่ครัวอาสามาดูแลจัดการและประกอบอาหารให้  1.รัฐควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้มากกว่าวันละ 20 บาทต่อคน 2.ควรมีโครงการอบรมแม่ครัว อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 3.เพิ่มช่องทางการใช้งบประมาณเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครื่องครัวที่จำเป็นได้
 124.บ้านหนองหญ้าปล้อง  นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ มีทั้ง นม ผัก ผลไม้  อุปกรณ์ประกอบอาหารในบางรายการไม่ตรงตามการจัดอาหาร thai school lunch เนื่องจากชุมชนไม่มีวัตถุดิบขาย  -
 125.บ้านหนองเทา  - นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ - นักเรียนได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการครบถ้วน - มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐาน  นักเรียนบางคนทานอาหารไม่หมด โดยเฉพาะวันที่เมนูอาหารมีผัก  ไม่มี
 126.บ้านหนองแวง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 127.บ้านหมูม้น  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบตามจำนวนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 128.บ้านห้วยพระ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เพียงพอ มีคุณภาพถูกหลักอนามัย  โรงอาหารไม่ได้มาตราฐาน ที่นั่งไม่เพียงพอ  -
 129.บ้านห้วยไหสมบูรณ์      
 130.บ้านหัวหาด  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  -  -
 131.บ้านหาดกวน  การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  -  -
 132.บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ภาวะทุพโภชนาการ  -  -
 133.บ้านอ้วน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอและมีคุณภาพ  ไฟดับบ่อย ทำให้ประกอบอาหารได้ไม่ตรงกับโปรแกรม วัตถุดิบราคาสูงขึ้น  ภาระงานของครูมีมาก อยากให้หน่วยงานอื่นมาช่วยบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวัน
 134.บ้านอ้อวังหมากเห็บ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกคน  -  อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มค่ารายหัวอาหารกลางวันเพิ่่มขึ้นจากเดิม
 135.บ้านอีอูด  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น  เพิ่มงบประมาณในการจัดทำ
 136.บ้านอุ่มไผ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยคเพียงพอ  หาผู้รับจ้างเหมายาก ในโรงเรียนขนาเล็ก ไม่ค่อยมีใครอยากมารับเหมา  1อยากให้แจกเงินให้ผู้ปกครองไปทำเนินการเอง 2 ไม่เป็นภาระครูและยากลำบากต่อการหาผู้รับจ้างเหมา 3 ป้องกันการทุจริต 4เสื่ยงต่อการดำเนินการที่ผิดพลาดในการทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบยุ่งยากในการหักเสียภาษีผู้รับจ้างเหมา 5ครูต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อไปธนาคารถอนเงินมาจ่ายผู้รับจ้างเหมา 6ระบบการโอนเงินอาหารกลางวันควรให้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ เมื่อกรอกระบบนักเรียนรายบุคคล DMC ทางกระทรวงก็โอนเงินเข้าโรงเรียนตามยอดนักเรียน ไม่ควรย้ำซ้อนโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มายังกระทรวงมหาไทยและโอนเงินจากมหาไทยคืนมาให้โรงเรียน ฯลฯ
 137.บ้านอูนนา  1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ . 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ร้อยละ 100 . 3. นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ น้ำหนักส่วนสูงได้มาตรฐานตามอายุตามวัย  ราคาวัตถุดิบไม่คงที่ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้งบประมาณในการดำเนินงานไม่คงที่  เพิ่มงบประมาณให้นักเรียนรายหัวมากขึ้นกว่าปัจจุบัน
 138.บ้านอูนยางคำ  - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% - นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่  - เงินรายหัวที่ได้รับจัดสรร น้อยเกินไป ยากต่อการบริหารให้เพียงพอต่อราคาวัตถุดิบที่ปรับราคาขึ้นในปัจจุบัน  - เพิ่มเงินรายหัวค่าอาหารกลางวัน ให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้น
 139.บ้านเชียงยืน  โครงการสำเร็จตามกำหนด  -  ควรเพิ่มงบประมาณ
 140.บ้านเซียงเซา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีโภชนาการที่ดี ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้ อยากให้ได้งบจัดสรรก่อนการเปิดภาคเรียน  ควรจัดสรรงบให้มาก เพื่อนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ครับถ้วน
 141.บ้านเวินพระบาท      
 142.บ้านเสาเล้า  นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  -  -
 143.บ้านเสียววิทยา  นักเรียนมีทุพภาวะโภชนาการลดลง  สถานที่ประกอบอาหารยังไม่ได้มาตรฐาน  อยากได้ห้องครัวที่ระกอบอาหารได้มาตรฐาน
 144.บ้านเสียวสงคราม      
 145.บ้านเหล่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน ครบทุกคน  -  -
 146.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน  วัตถุดิบประกอบอาหารมีราคาที่ผันผวน  เพิ่มงบประมาณเพื่อจะได้จัดหาอาหารที่มีในต่างถิ่น ที่มีคุณค่าที่มีราคาสูง
 147.บ้านเหล่าพัฒนา  เด็กได้รับประทานอาหารกลางครบทุกครบและได้รับสารอาหารครบ 5หมู่  -  -
 148.บ้านเหล่าศรีโหนโห่  นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันที่สะอาด มีสารอาหารครบตามโภชนาการ นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย  โรงเรียนมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ  ช่วงที่ทำอาหารนั้นครูต้องหยุดทำการเรียนการสอน2-3ชั่วโมง ควรมอบเงินอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ
 149.บ้านเหล่าส้มป่อย  นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 150.บ้านเหล่าหนาด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 151.บ้านแก้วปัดโป่ง  ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ดีเยี่ยม  วัตถุดิบราคาแพงขึ้น  พัฒนาและดำเนินต่อไป
 152.บ้านแค  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย  -  เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น เห็นควรเพิ่มรายหัวอาหารกลางวัน จาก 20 บาท เป็น 25 บาท
 153.บ้านแพงสะพัง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบ 100 % เต็มจำนวนนักเรียนทุกคน  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังเท่าเดิม แต่ราคาวัตถุดิบในการทำอาหารเพิ่มขึ้นทำให้การบริหารจัดการได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร  ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
 154.บ้านโคกพะธาย  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ  คุณครูต้องเสียสละเวลาไปซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร  ให้มีหน่วยงานมารับผิดชอบด้วยตรง
 155.บ้านโคกยาว      
 156.บ้านโคกศรี      
 157.บ้านโคกสว่าง      
 158.บ้านโคกสะอาด  เด็กได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและครบทุกคน มีภาวะทุพโภชนาการที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 159.บ้านโคกสายทอง  นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 160.บ้านโนนกุง      
 161.บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา      
 162.บ้านโพน  ได้ดำเนินกิจกรรมอาหารกลางวันตามนโยบาย Thai school lunch ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดีและถูกสุขลักษณะ และรับประทานอาหารกลางวันได้ดีมากขึ้น  -  -
 163.บ้านโพนก่อ      
 164.บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)  นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการครบถ้วน  นักเรียนบางคนรับประทานอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้ไม่ได้  ของบประมาณมากกว่านี้
 165.บ้านโพนขาว      
 166.บ้านโพนงาม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 167.บ้านโพนจาน  นักเรียนได้รับประทานอาหารและได้รับคุณค่าทางอาหารอย่างทั่วถึง  การได้รับงบประมาณล่าช้าทำให้ต้องกันเงินไว้เพื่อาำรองจ่ายในไตรมาสถัดไปและครูขาดขวัญกำลังใจจากการทำงานเพราะต้องทำหน้าที่สอนนักเรียนและทำงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายอาจจะทำงานไม่ได้เต็มที่  ควรจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนในระดับมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาสด้วยและควรให้มีเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันโดยตรงเพื่อครูจะได้ทำการสอนอย่างเต็มเวลา
 168.บ้านโพนตูมหนองแสง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์  -  -
 169.บ้านโพนทอง  จากการดำเนินโครงการอาหารกลางวันปรากฏว่านักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณภาพอาหารครบทั้ง 5 หมู่ สุขภาพแข็งแรง ภาวะทุพโภชนาการลดลง  1.ราคาวัตถุดิบเปลี่ยนแปลงตามท้องตลาด 2. นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานผัก  1. ควรมีงบประมาณซื้อเครื่องครัวและจ้างแม่ครัว
 170.บ้านโพนบก  - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% - นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่เพิ่มขึ้น  - บางครั้งอาจเกิดความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ไม่ทันต่อการดำเนินงาน  - ควรปรับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวันต่อหัวนักเรียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น - ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนนักเรียนเปิดเทอม เพื่อทันต่อการดำเนินงานอาหารกลางวันนักเรียน
 171.บ้านโพนสวรรค์      
 172.บ้านโพนสว่าง  นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพดี มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย อย่างต่ำร้อยละ 95ของนักเรียนทั้งหมด  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ทันตามกำหนดก่อนเปิดภาคเรียน  ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณก่อนเปิดภาคเรียน
 173.บ้านโพนเพ็ก  นักเรียนได้รับการจัดสรรคอาหารกลางวันได้ครบตามจำนวน  สถานที่ยังไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร  -
 174.บ้านโพนแดง  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ  -  -
 175.บ้านไชยศรี  มีคณะกรรมการช่วยกันวางแผนและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  -  -
 176.ประชาสนธิ์นุสรณ์  นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีปริมาณเพียงพอในแต่ละวัน เมนูอาหารจัดหมุนเวียนอิงตามหลักโภชนาการ  -  1.อยากให้ทาง อบต. โอนเงินอาหารกลางวันให้โรงเรียนในช่วงก่อนเปิดเรียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้วางแผนดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันได้ตามแผนที่ได้วางไว้
 177.ราษฎร์สามัคคี  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  วัสดุอุปโภค บริโภคราคาสูงขึ้น  เสนอต่อผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มงบประมาณมากขึ้น
 178.อนุบาลบ้านแพง      
 179.อุเทนวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบทุกคนตามงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรร  ราคาอาหารสด/อาหารแห้งในท้องตลาดแพงขึ้น  ควรเพิ่มงบประมาณเป็นหัวละ 25 บาท ให้สอดคล้องกับราคาอาหารในปัจจุบัน
 180.เพียงหลวง 10  นักเรียนสามารถทานอาหารเป็นระเบียบ และสามารถตักเพิ่มเองในกรณีไม่อิ่ม  ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น สินค้าแพงขึ้น  ควรเพิ่มรายหัวอาหารกลางวันเนื่องจากค่าครองชีพเพิ่มขึ้น สินค้าแพงขึ้น
 181.ไตรราษฎร์วิทยาคาร  นักเรียนมีสุภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ  นักเรียนบางราย ไม่ชอบทานผัก  ไม่มี

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net