โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา  นักเรียนมีความพึงพอใจกับรูปแบบการจัดอาหารในแต่ละวันและนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการลดลง  -  -
 2.คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา  นักเรียนได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ต้นทุนแพง วัตถุดิบแพงขึ้น  อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตามเศรษฐกิจปัจจุบัน
 3.จตุรพักตรพิมาน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพจิตดี และร่างกายแข็งแรง  โรงเรียนมีอุปกรณ์ครัวที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ควรเพิ่มอาหารนักเรียน 25 บาทต่อคน
 4.ชุมชนบ้านประตูชัย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มอร่อยทุกทุกวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 5.ชุมชนบ้านยางกู่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 6.ชุมชนบ้านสีแก้ว  โครงการอาหารกลางวันนักเรียนที่ทางโรงเรียนดำเนินงานบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดเนื่องจากมีการตรวจสอบและประเมินอย่างต่อเนื่อง  1.สถานที่นั่งรับประทานอาหารของนักเรียนไม่เพียงพอ 2.ราคาวัตถุดิบในปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้น อาจจัดอาหารให้นักเรียนไม่เพียงพอในอนาคต  1.ของบประมาณขยายอาคารโรงอาหาร 2.เพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
 7.ชุมชนบ้านเมืองหงส์  ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาในแต่ละปีการศึกษาช้าเกินไป  อยากได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ทันช่วงเปิดภาคเรียนของแต่ละปีการศึกษา
 8.ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนจัดทำอาหารตาม โปรแกรม Thai School Lunc Program ทำให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์  ครูมีน้อย การทำข้อมูลได้ช้า  ควรมีการอบรมครูทำโปรแกรม Thai School Lunc Program
 9.ชุมชนบ้านโคกล่าม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ  เทศบาลโอนเงินล่าช้าไม่ทันเวลาในช่วงเปิดเทอม  อยากให้เทศบาลโอนเงินให้ทันในวันเปิดเรียน
 10.ดงยางสะแบง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวััน  -  -
 11.ดอนแคนดอนหวายสามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ  -  -
 12.ดินดำบัวรองวิทยา  โรงเรียนมีอาหารให้นักเรียนรับประทานเพียงพอและครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ  -  ควรจัดสรรงบประมาณอาหารเพิ่มขึ้น เพราะราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
 13.ทรายทองวิทยา  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพอาหาร  ไม่มี  ไม่มี
 14.ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  วัตถุดิบค่อนข้างแพง การรับประทานอาหารเมนูหมูจึงค่อนข้างน้อย  -
 15.ธรรมจารีนิวาส  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอความต้องการของร่างกาย ทำให้นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์แช็งแรง  -  -
 16.นาคำเจริญวิทย์  เด็กๆมีร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์  -  -
 17.บ้านกล้วยวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการบริการแก่นักเรียนทุกวัน  ราคาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารแต่ละวันราคาแตกต่างกัน  อยากให้เพิ่มงบประมาณรายหัวอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอีก
 18.บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบตามโภชนาการ  -  -
 19.บ้านกอกวิทยาคาร  นักเรียนที่ทุกคนได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันทุกคนและได้รับสารอาหารครบคามที่ร่างกายต้องการ  วัสดุในการประกอบอาหารมีราคาที่สูง  อยากให้เพิ่มปริมานของเงินค่าหัวนักเรียนให้สอดคล้องกับราคาวัสดุ
 20.บ้านขมิ้นจานทุ่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบเพียงพอ ตามหลักโภชนาการ  -  -
 21.บ้านขว้างท่าสะแบง  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง  -  -
 22.บ้านขว้างใหญ่  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์  ไม่มี  ควรเพิ่มรายหัวอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 23.บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาการครบถ้วนตามภาวะโภชนาการ  -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมควรจะได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้เหมือนกัน
 24.บ้านข่า  การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ครบทั้ง 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 25.บ้านขาม  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ สารอาหารครบ 5 หมู่ 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทำการ 3.นักเรียนมีภาวโภชนาการที่ดีสมวัย  1.วัตถุดิบประกอบอาหารมีราคาที่สูงขึ้น แหล่งซื้ออาหารสดอยู่ห่างไกลสถานศึกษา 2.นักเรียนบางส่วนเลือกรับประทานอาหาร ไม่ชอบเมนูที่มีผักบางชนิด 3.บุคลากรมีไม่เพียงพอ  สนับสนุนงบประมาณ และจัดสรรจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการจัดโครงการอาหารกลางวัน
 26.บ้านขี้เหล็ก  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ในมื่อกลางวัน  ในช่วงเวลาที่วัตถุดิบสูงทำให้ได้รับปริมาณอาหารที่น้อยลง  ของบประมาณเพิ่มในกรณีฉุกเฉิน
 27.บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  นักเรียนได้กินอิ่มทุกมื้อ สะอาด และปลอดภัย  ไม่มี  โรงเรียนใช้เงินเหลือจ่ายก่อนได้รับเงินจากจัดสรรอบต.พึ่งส่งมาล่าช้า
 28.บ้านค้อ  -  -  -
 29.บ้านค้อกุดจอก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอ และได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน  -  -
 30.บ้านคางฮุง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%และอาหารมีคุณภาพตามเกณฑ์  ราคาวัตถุดิบไม่คงที่  ควรเพิ่มรายหัวละ 30 บาท/วัน อาหารจะมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 31.บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)  -นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการครบถ้วน แข็งแรง น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์ -งบประมาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  -  -
 32.บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม  นักเรียนได้รับประมานอาหารเพียงพอและถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 33.บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกวัน และทุกคน  -  -
 34.บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ กินทุกวัน อิ่มทุกคน  ในสภาพปัจจุบัน 20 บาท ถือว่าน้อยไปเพราะสินค้ามีราคาแพงขึ้น  ไม่มี
 35.บ้านงูเหลือม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทุกคน ตามโภชนาการ  -  -
 36.บ้านจันทร์สว่าง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในปริมาณที่เพียงพอ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  ขาดแคลนบุคลากร  -
 37.บ้านจาน  -  -  -
 38.บ้านชาดมะเหลื่อม  นักเรียนได้รับโครงการอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 39.บ้านซ้งวิทยาคม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีสารอาหารและโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง  งบประมาณไม่เพียงพอ เพราะวัตถุดิบในการประกอบอาหารราคาสูงขึ้น  เพิ่มงบประมาณรายหัว
 40.บ้านซองแมว  นักเรียนได้รับสารอาหารถูกหลักโภชนาการ ส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตตามวัยได้อย่างเหมาะสม  -  -
 41.บ้านดงกลาง  นักเรียนได้รับอาหารทุกอิ่มทุกวันนักเรียนมีภาวโภชนาการดีขึ้น  การจ่ายเงินล่าช้า โรงเรียนต้องหาเงินสำรองเพื่อนักเรียนจะได้ทานปกติ  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวนักเรียนเนื่องจากค่าอุปโภค บริโภคสูงขึ้น
 42.บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงดี  วัตถุดิบในการประกอบอาหารบางชนิดมีราคาแพง โปรแกรมอาหารในThai school lunch ยังไม่หลากหลาย  ควรเพิ่มโปรแกรมอาหารที่หลากหลาย ครบทุกภาคและสามารถหาซื้อมาประกอบได้จริง เน้นผัก ผลไม้ตามฤดูกาลและท้องถิ่น
 43.บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบทุกคน  -  -
 44.บ้านดงยาง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 45.บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบทุกวัน และครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 46.บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)  อาหารพอเพียงกับความต้องการของนักเรียน  ไม่มี  เพิ่มรายหัวนักเรียนจาก 20 บาท เป็น 40 บาท โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสรร
 47.บ้านดงสวอง  นักเรียนมีสุขภาพร่างการเจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการที่ดีขึ้น   งบจัดสรรไม่เพียงพอไท่สามารถจ้างแม่ครัวทำอาหารได้ บุคลากรในโรงเรียนต้องประกอบอาหารให้นักเรียนเอง  -
 48.บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอครบทุกวัน  ไม่มี  ควรจัดสรร บุคลากรครูเพิ่ม
 49.บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบทุกคน ทุกวัน  ภาคเรียนที่ 1/2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน นักเรียน 31 คน เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 34 คน  ก่อนจัดสรรงบควรตรวจสอบจำนวนนักเรียนในแต่ละภาคเรียนให้ชัดเจนก่อน
 50.บ้านดงเครือวัลย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาณ  ไม่มี  ไม่มี
 51.บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์  เพื่อพัฒนาที่ครบถ้วน นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -ไม่มี-  -ไม่มี-
 52.บ้านดอนชัย  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ  -  -
 53.บ้านดอนพยอมน้อย  นักเรียนได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันที่ครบทุกคน และอิ่มทุกคน  -  -
 54.บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบที้ง5หมู่  วัตถุดิบมีต้นทุนสูง  -
 55.บ้านดอนสำราญ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันในโรงเรียนกินอิ่มทุกคน  งบประมาณน้อยค่าวัตถุดิบแพงขึ้น  จัดสรรงบประมาณมากกว่าเดิม
 56.บ้านดอนแก้ว  นักเรียนอิ่มและมีความสุขกับอาหารที่ได้รับประทาน มีสุชภาพแข็งแรง ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ โดยอ้างอิงข้อมูลโภชนาการจากโปรแกรม Thai shool lunch  ไม่มี  -
 57.บ้านดอนแคน  1.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอ 2.นักเรียนได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 3.ลดอัตราภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 58.บ้านดอนแดง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ ทุกคน /อิ่มทุกวัน อาหารมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 59.บ้านดู่  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สารอาหารครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน  -  -
 60.บ้านดู่น้อย  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานเพียงพอและมีประโยชน์ครบถูกหลักโภชนาการ  -  ควรจัดงบประมาณรายหัวมากขึ้น เนื่องจากสินค้าต่างๆปรับราคาสูงขึ้น และควรเปลี่ยนแปลงการโอนเงินงบประมาณมาทางโรงเรียนโดยตรง เพื่อการดำเนินงานที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 61.บ้านตรีคาม  ปริมาณอาหารในแต่ละวัน มีเพียงพอต่อนักเรียน และนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  สินค้าขึ้นราคา ทำให้งบประมาณในการจัดซื้ออาหารกลางวันไม่เพียงพอในแต่ละวัน  ของบประมาณารายหัวเพิ่มขึ้น
 62.บ้านตาอุด  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอทุกคน  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ทำให้จัดทำอาหารได้เท่าที่จำเป็น  เห็นควรเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันรายหัวเพิ่มขึว้นอย่างน้อย รายหัวละ 30 บาท
 63.บ้านธวัชบุรี  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และกินอิ่มทุกคน  -  -
 64.บ้านธาตุประทับ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน ได้รับสารอาหารครบถ้วน  วัสดุ อุปกรณ์ในการทำอาหารชำรุด ขาดงบประมาณ  เพิ่มงบประมาณในด้านวัสดุ อุปกรณ์ แยกจากค่าวัสดุในการประกอบอาหาร
 65.บ้านนางาม  โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณทันต่อเวลา และได้จัดทำดำเนินการอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานครบทุกคน  ในบางปีงบประมาณ โรงเรียนไม่สามารถประกอบอาหารให้นักเรียนได้ทันเวลา เพราะปัญหาน้ำท่วม  ควรสนับสนุนงบประมาณและโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันของโรงเรียนให้มากกว่าเดิม
 66.บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)  เด้กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน ทุกวัน  -  -
 67.บ้านน้ำใสเที่ยมแข้  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการทุกคน มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางร่างกายตามวัย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 68.บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง  -  สพฐ.ควรโอนงบประมาณให้โรงเรียนโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการบริหารจัดการและทันเวลา
 69.บ้านบากหนองแดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ สะอาดถูกสุขลักษณะ  ไม่มี  เนื่องด้วยปัจจุบันราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น อยากให้มีการเพิ่มเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่
 70.บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  เด็กนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ดีร้อยละ 99 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันสินค้าวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ครูผู้รับผิดชอบจัดซื้อวัตถุจำเป็นจะต้องพิจารณาและตรวจสอบราคาก่อนการจัดซื้อ เพื่อให้สามารถประกอบอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการ  อยากให้เพิ่มเงินรายหัวอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 71.บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)  -  -  -
 72.บ้านป่าดวน  นักเรียนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกคน  งบประมาณน้อย  ควรได้รับงบเพ่ิมอีก
 73.บ้านป่านหนองอ้อ  เด็กมีภาวะโภชนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น  -  -
 74.บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ในทุกๆวัน  บุคลากรครูลดน้อยลงจากการเกษียณอายุราชการ  ไม่มี
 75.บ้านป่ายาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ภาวะทุพโภชนาการลดลง  -  -
 76.บ้านป่าสุ่ม  นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสุ่มได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและเพียงพอกับนักเรียน  -  -
 77.บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ี่มีคุณภาพ ครบตามอาหารหลัก 5 หมู่ทุกคน ทุกวันทำการ 2. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดี ร่างกายสมบูรณ์ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง  1. ได้รับงบประมาณล่าช้า ไม่ทันวันแรกของการเปิดเรียน 2. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมกับราคาวัตถุดิบในปัจจุบันท่ี่มีราคาแพงขึ้น  1. อยากให้เร่งรัดผู้ท่ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินกับโรงเรียน ให้ทันวันแรกของการเปิดเรียนในแต่ละภาคเรียน 2. ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวให้เหมาะสมกับราคาวัตถุดิบในปัจจุบัน
 78.บ้านป่าแหนหนองไร่  เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่มี  -
 79.บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)  -นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ -นักเรียนมารับประทานอาหารพร้อมกันทุกชั้นเรียน -นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  -  -
 80.บ้านฝั่งแดง  นักเรียนโรงเรียนบ้านฝั่งแดงได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  -  -
 81.บ้านพยอม  งบประมาณเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน คุณภาพอาหารแต่ละวันครบ 5 หมู่ มีความหลากหลาย นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 100 % ใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดเมนูอาหารกลางวัน  -  -
 82.บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)  นักเรียนโรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) ทุกคน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ทุกวัน  -  -
 83.บ้านพลับพลา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน สะอาด ถูกสุขอนามัย  ไม่มี  อยากได้งบประมาณเพิ่มขึ้น
 84.บ้านม่วงท่าลาด  นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดทุกคน ได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพดี ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม/การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 85.บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทั้ง 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 86.บ้านมะยาง  -  -  -
 87.บ้านมะอึ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่ มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน  -  -
 88.บ้านมีชัย  นักเรียนไม่มีปัญหาทุพโภชนา  -  เพิ่มเงินอาหาร
 89.บ้านยางเครือ  งบประมาณที่ได้รับจาก อบต.ได้ตรงตามเวลา การจัดซื้อและจ้างดำเนินเป็นปัจจุบัน รูปแบบอาหารใช้โปรแกรม Thai school lunch ช่วยดำเนินการจัดหาบริการนักเรียน  ไม่มี  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าปรับตัวขอให้มีการเพิ่มงบประมาณจากเดิมหัวละ20บาทเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 90.บ้านยางใต้  เด็กได้รับประทานอาหารทุกวันเปิดเรียน  -  ควรจัดสรรเพิ่มต่อรายหัว
 91.บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียน  ควรเพิ่มงบประมาณ
 92.บ้านราชธานี  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 93.บ้านวังปากบุ่ง  นักเรียนมีภาวทุพโภชนาการลดลง  งบประมาณมีน้อย  ควรเพิ่มรายหัวอาหารกลางวัน
 94.บ้านศรีสมเด็จ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ตามโปรแกรม Thai school Lunch  ไม่มี  ไม่มี
 95.บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)  -  -  -
 96.บ้านสวนจิก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่มหน่ำสำราญ  ผลไม้แพงในบางฤดูกาล  อยากให้องค์การบริหารโอนเงินให้ก่อนเปิดภาคเรียน
 97.บ้านสวนมอญ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนถูกหลักอนามัย  โรงเรียนได้รับงบประมาณช้า ได้รับหลังเปิดเทอม  ควรจัดสรรงบประมาณให้ก่อนเปิดเทอม
 98.บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร  เด็กนักเรียนได้กินทุกคน อิ่มทุกวัน และอาหารมีคุณภาพ  ไม่มี  อยากให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในระดับมัธยมต้น
 99.บ้านสังข์  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  ไม่มี  อยากให้เพิ่มรายหัวนักเรียน/คน
 100.บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)  โรงเรียนจัดอาหารกลางวันตามโปรแกรมสำรับอาหารกลางวัน โดยมีครูเวรควบคุมคุณภาพอาหารให้มีคุณภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 101.บ้านหนองคูบอน  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวันทุกคน  -  ให้เขตลงมาติดตามนิเทศชี้แนะโครงการ
 102.บ้านหนองจิกโคกสูง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันทำการและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 103.บ้านหนองช้าง  นักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสม  ขาดงบประมาณรายหัว  ขอเพิ่มงบประมาณรายหัว
 104.บ้านหนองชาด  เด็กได้รับอาหารอิ่มทุกคน ทุกวัน อย่างเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 105.บ้านหนองดู่  เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นักเรียนได้ทานอาหารดี และถูกหลักอนามัย ครบทุกคน  ไม่มี  อยากให้มีการเพิ่มงบประมาณรายหัว จาก 20 บาท เพื่อคุณภาพอาหารที่ดีขึ้น และมีประโยชน์ต่อนักเรียน
 106.บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา  นักเรียนได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักภาวะโภชนาการ  -  -
 107.บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ อิ่มทุกคน กินทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 108.บ้านหนองต่าย   โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ครบ 100% ตามระเบียบของทางราชการ และเมนูอาหารเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด อาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 109.บ้านหนองตาไก้หนองตุ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  งบประมาณที่ให้ต่อหัวนักเรียนน้อยไป  ควรเพิ่มงบต่อหัวนักเรียนให้มากขึ้น
 110.บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม เพียงพอกับความต้องการ  งบประมาณน้อย  ควรจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารค่อนข้างสูง
 111.บ้านหนองบั่ว  ได้รับจัดสรรอาหารกลางวันทุกคน  งบประมาณไม่เพียงพอ  เพิ่มค่าอาหารกลางวัน
 112.บ้านหนองบัวดอนไผ่  นักเรียนทุกคนมีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ  ครูมีน้อย ต้องเสียเวลากับการประกอบอาหาร ทำให้ไม่มีเวลาทำการเรียนการสอนอย่างเต็มที่  ควรมีบุคลากรทางด้านโภชนาการโดยตรง
 113.บ้านหนองผักแว่น  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  งบประมาณอาหารกลางวันที่ได้รับเป็นรายบุคคล คนละ 20 บาท ไม่สมดุลกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวัน
 114.บ้านหนองผือ  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ไม่มี  การดำเนินการจัดสรรงบประมาณควรมาให้ตรงเวลา
 115.บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).  ลดการขาดทุพโภชนาการในโรงเรียน  ฃาดบุคลากรประกอบอาหาร  จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดจ้างผู้ประกอบอาหาร
 116.บ้านหนองผือโพนศรี  นักเรียนมีสุขภาพ และสุขอนามัยที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 117.บ้านหนองพานแยบัวห้าว  นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ตามรายการอาหารที่จัดในระบบ thaischoollunch  วัตถุดิบบางอย่างมีราคาที่สูง  ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้น
 118.บ้านหนองยูง  การดำเนินงานด้านอาหารกลางวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  -  -
 119.บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้องได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการทุกคน  วัสดุประกอบการจัดทำอาหารมีราคาเพิ่มขึ้นแต่งบประมาณการจัดซื้ออาหารเท่าเดิมทำให้ปริมาณอาหารที่ได้รับน้อยลง  ควรเพิ่มค่ารายหัวอาหารกลางวันนักเรียน
 120.บ้านหนองสาหร่าย  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ครบ 100% ตามระเบียบของทางราชการ และเมนูอาหารเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนด อาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 121.บ้านหนองหิน  -  -  -
 122.บ้านหนองเข็ง  นักเรียนมีโภชนาการที่ดี  ขาดผู้ประกอบทำอาหารบางวันที่แม่บ้านลา  จ้างแม่บ้านจากหน่อยงานต้นสังกัดมาทำอาหาร
 123.บ้านหนองเต่า  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ทานอาหารครบ5หมู่และถูกหลักอนามัย  -  -
 124.บ้านหนองเบิด  -นักเรียนเข้าแถวรับอาหารตามลำดับชั้น -แม่ครัวตักอาหารให้กับนักเรียน  -  -
 125.บ้านหนองแก่ง  ได้รับจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 126.บ้านหนองแวง  มีอาหารเพียงพอให้บริการแก่นักเรียน มีนักเรียนที่ทุพโภชนาการลดลง  -  -
 127.บ้านหนองแวงยาว  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนเพียงพอ  ไม่ได้รับเงินอาหารกลางวันทันเวลาเปิดภาคเรียน  เงินอาหารกลางวันออกทันเวลาเปิดภาคเรียน
 128.บ้านหนองแวงหนองหัวคน  นักเรียนมีความรู้และตระหนักเห็นความสำคัญของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการทุกคน  -  -
 129.บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอิ่มทุกคนทุกวัน  อบต.จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันในโรงเรียน ไม่ทันเปิดเรียนวันแรก  อบต.ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดเรียนวันแรก
 130.บ้านหนองแอก  ตามเกณฑ์มาตรฐาน อาหารที่ดี  -  -
 131.บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามโครงการอาหารกลางวันครบถ้วน  -  โครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่ดีควรมีอย่างต่อเนื่อง
 132.บ้านหนองโสน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนทุกวัน  งบรายหัวต่อคนน้อยเกินไป  ควรเพิ่มเงินรายหัวต่อคนเป็นคนละ30บาทต่อวัน
 133.บ้านหนองใหญ่  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอ  -  อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาในการเปิดภาคเรียน
 134.บ้านหนาด  นักเรียนได้รับประทานอาหารอิ่มและสามารถเพิ่มได้ตามต้องการ  บางครั้งงบประมาณ 20 บาท ต่อคน ต่อวัน ก็ไม่เพียงพอ เพราะวัตถุดิบบางรายการมีราคาแพงขึ้น  ให้เพิ่ม งบประมาณ ต่อคน ต่อวัน ให้มากกว่านี้
 135.บ้านหมูม้น  -นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกวัน ทุกคน -นักเรียนร้อยละ 95 มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน -นักเรียน/ผู้ปกครอง/กรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนส่วนนี้ไม่ได้รับบริการอาหารกลางวัน -งบประมาณค่อยข้างจำกัดทำให้การจัดการอาหารกลางวันของนักเรียนมีปริมาณลดลงเนื่องจากวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหารมีราคาแพงขึ้น -ครูผู้สอนมีภาระงานมาก ไม่สามารถจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ ต้องจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร  ควรจัดงบประมาณให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส เพิ่มขึ้น -ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเพิ่มขึ้น เพราะวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหารมีราคาแพง -ควรจัดงบประมาณสำหรับผู้จ้างประกอบอาหาร สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนจำนวน 300 คนขึ้นไปเพื่อแบ่งเบาภาระงานของครู
 136.บ้านห้วยสนุกสะพานทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน และมีสุขภาพดีภาวะโภชนาการดี  งบประมาณไม่เพียงพอ และน้อยเกินไป 20 บาท ต่อคน  ควรส่งงบประมาณเพิ่มขึ้น และตรงมาที่ โรงเรียน
 137.บ้านหวายน้อย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 138.บ้านหวายหลึม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ และเพียงพอ นักเรียนสุขภาพร่างกายแข็งแรง  บางปีการศึกษาก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า ทำให้ไม่ทันต่อการจัดทำอาหารกลางวัน  อยากให้เพิ่มงบประมาณรายหัวเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการประกอบการ
 139.บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย  ไม่มี  ไม่มี
 140.บ้านหัวนาคำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนอิ่มทุกวัน  วัตถุดิบในการประกอบอาหารบางชนิดราคาแพง  ควรเพ่ิมงบประมาณรายหัวนักเรียนเนื่องจากราคาค่าอุปโภค บริโภคสูงขึ้น
 141.บ้านหัวโนน  เด็กนักเรียนกินอิ่มทุกวัน อิ่มทุกคน สุขภาพแข็งแรง ภาวโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ดี  ราคาวัสดุไม่คงที่  -
 142.บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)  เด็กมีความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับอาหารครบ 5 หมู่  งบประมาณล้าช้าเป็นบางครั้ง  ควรได้รับงบประมาณก่อนการเปิดภาคเรียน
 143.บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  นักเรียนบางวัน บางราย รับประทานอาหารไม่หมด  -
 144.บ้านอีง่อง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ได้รับเงินสนับสนุนไม่ทันวันเปิดเรียนวันแรก  ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณทันวันเปิดเรียนวันแรก
 145.บ้านอีหมุน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารหมดทุกคนตามที่กำหนด  ได้ไม่ครบครั้งเดียว100วัน ได้ครั้งละ 50 วัน  ต้องการงบประมาณเพิ่มขึ้นและตามวันเวลาที่กำหนด
 146.บ้านอีโก่ม  ลดสภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกคน ครบ100ละ100  -  ควรจัดทำแนวทางการจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารและเครื่องครัวจากส่วนรายหัว 20 บาท หรือเพิ่มงบส่วนเครื่องครัว วัสดุอุปกรณ์
 147.บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอีโคตรได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอทุกวัน  ไม่มี  อยากให้เพิ่มรายหัวนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกจาก 20 บาท เป็น 30 บาท เพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารได้ครบหรือหลากหลายในแต่ละวัน เช่น ผลไม้ทางโรงเรียนบ้านอีโคตรได้จัดให้มีผลไม้ใน 1 สัปดาห์ นักเรียนได้รับประทานผลไม้อยุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ 3 วัน เลยอยากให้เพิ่มรายหัวให้เด็กนักเรียน
 148.บ้านอุ่มจาน  นักเรียนมีภาวะโภชนการดีขึ้น  งบประมาณค่อนข้างน้อย  เพิ่มงบประมาณ
 149.บ้านอุ่มเม้า  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ และได้รับอาคารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ เพราะโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม thaischoollunch เพื่อวางแผนจัดการอาหารกลางวันโรงเรียน นักเรียนมีสุขภาวะทางกายที่ดี  -  อยากให้เพิ่มจำนวนงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้บริหารจัดการให้อาหารมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กมีสุขภาพทางกายและใจยิ่งขึ้น
 150.บ้านเกษมสุข  - นักเรียนได้กินอาหารครบตามจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์  - ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีราคาเพิ่มสูงขึ้นตามระบบเศรษฐกิจประเทศ  - ควรปรับราคาค่ารายหัวอาหารกลางวันเพิ่มขึ้นตามระบบเศรษฐกิจ - ควรสนับสนุนบุคลากรในการประกอบการที่มีความรู้ทางโภชนาการ
 151.บ้านเขวาทุ่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  -  -
 152.บ้านเขือง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ทุกวันและมีทุพโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย  ไม่มี  อยากให้เพิ่มงบประมาณในการให้บริการอาหารกลางวันอีก
 153.บ้านเทอดไทย  นักเรียนทุกคนได้กินอาหารที่เต็มอิ่มทุกวัน  1.งบประมาณที่โอนให้มีความล่าช้าไม่ทันต่อการบริหารจัดการ 2.งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะทำให้นักเรียนได้รับคุณภาพอย่างเต็มที่อีกทั้งค่าวัสดุในการจัดทำอาหารมีราคาสูงขึ้น  1.ควรจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางให้โรงเรียนโดยตรง 2.ควรเพิ่มเงินค่ารายหัวมากกว่าเดิม
 154.บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ อิ่มกันทุกคน  -  -
 155.บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  เด็กได้รับอาหารครบทั้ง5หมู่  ไม่มี  ควรจะมีทุนทุกภาคเรียน
 156.บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่ม ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ครูมีจำนวนน้อยและต้องสละเวลามาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน  1.ควรจัดสรรบุคลากรมาประกอบอาหารโดยเฉพาะ 2.ควรเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น
 157.บ้านเปลือยสีแก้ว  นักเรียนมีความเจริญเติบโต พัฒนาการด้านความสูง สมวัย  ไม่มี  ไม่มี
 158.บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอ และถูกหลักโภชนาการ  -  -
 159.บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ ครบทั้ง 5 หมู่ ทุกวัน  ในบางฤดูกาล วัตถุดิบในการประกอบอาหาร มีราคาสูงเกินไป  ควรพิจารณาในการเพิ่มงบประมาณรายหัวอาหารกลางวัน
 160.บ้านเมืองน้อย  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  -  -
 161.บ้านเล้าวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  งบประมาณน้อย  ควรเพิ่มงบประมาณ
 162.บ้านเลิงคาประชาเนรมิต  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกคน  -  -
 163.บ้านเหล่ากล้วย  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันครบถ้วน เพียงพอ และนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการ กินอิ่มทุกคน  -  -
 164.บ้านเหล่ากุด  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกวันและครบทุกคน  -  -
 165.บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ( ครบ 5 หมู่) ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมาก  -  -
 166.บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)  ประสบความสำเร็จ นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและทุกวัน  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีงบประมาณจ้างแม่ครัว ครูต้องแบ่งเวลาในการทำอาหารเอง  -
 167.บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม  เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกคน เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ เด็กมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับวัย  สถานที่และอุปกรณ์การประกอบอาหาร เก่า ชำรุด  ควรมีงบประมาณในการส่งเสริมเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อให้เพียงพอและสะดวกในการประกอบอาหาร
 168.บ้านเหล่ายูง  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 169.บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)  นักเรียนได้รับอาหารอย่างเพียงพอและอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 170.บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และครบถ้วนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 171.บ้านแคน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สดสะอาด ถูกสุขอนามัย และอิ่ม  ไม่มี  ไม่มี
 172.บ้านแคนสามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารเที่ยงที่มีคุณค่าทางอาหารครบทุกคน  นักเรียนบางคนไม่รับประทานอาหารเที่ยง ทานน้อยเกินไป  ระบบการจัดเมนูอาหาร Thai school Lunch ยังไม่ตรงกับการจัดเมนูอาหารที่โรงเรียนจัด ควรเพิ่มเมนูอาหารให้หลากหลายมากกว่านี้
 173.บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 100 เปอร์เช็นต์ ได้รับความพึงพอใจ และมีนำ้หนักสมส่วนสมวัย  วัตถุดิบในการปรุงอาหารราคาสูงขึ้น แต่งบประมาณได้เท่าเดิม งบประมาณที่สนับสนุนล่าช้า  ต้องได้รับการสนับสนุนเร็วทันเวลาต่อการใช้จ่ายวันเปิดภาตเรียน มีนักโภชนากร มาให้คำแนะนำภาคเรียนละอย่างน้อย ๑ ครั้ง
 174.บ้านแดงโนนสว่าง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกคน ทุกวัน อาหารมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  -  -
 175.บ้านแมดโพธิ์กลาง  -  -  -
 176.บ้านแมตวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 177.บ้านแวงวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ครบทุกคนทุกชั้น 100 %  -  -
 178.บ้านโคกกลาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามจำนวนนักเรียนทั้งหมดและได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  เพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวันให้สอดคล้องต่อภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
 179.บ้านโคกข่าหนองโก  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกสุขอนามัย  -  -
 180.บ้านโคกมอน  จัดทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานกันได้อย่างถูกสุขลักษณะและได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการไม่เพียงพอ ครูในโรงเรียนมีน้อยภาระงานครูเยอะ  อยากได้งบประมาณโครงการอาหารเพิ่มขึ้นอีกนิด และอยากให้จัดงบประมาณผ่านโรงเรียนโดยตรงเพราะงบประมาณโครงการผ่าน อบต.ขั้นตอนการจัดทำมีหลายขั้นและเสียเวลาเกินไป
 181.บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกคน  งบประมาณล่าช้า  อยากให้งบประมาณมาทันเปิดเทอม
 182.บ้านโนนข่า  -  งบประมาณมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดทำอาหาร  เพิ่มงบประมาณรายหัว
 183.บ้านโนนรัง  นักเรียนระดับอนุบาลและประถมได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100% นักเรียนส่วนมากมีน้ำหนัก - ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนได้รับสารอาหารครบห้าหมู่  -  -
 184.บ้านโนนราษี  สามารถจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  การจัดสรรคงบประมาณจากองค์การบริหารท้องถิ่นล่าช้า ต้องหาเงินนอกสำรองก่อน  อยากให้หน่วยงานที่สั่งจ่ายงบประมาณดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละภาคเรียน
 185.บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 100%  -  -
 186.บ้านโนนสำราญ  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 2. จัดอาหารได้ครบและมีคุณภาพอาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 4. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 5. การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันทางโรงเรียนได้จัดอาหารให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีสารอาหารครบตามหลักโภชนาการนักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัย  -  -
 187.บ้านโนนแท่น  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วน  มีบางเวลาที่วัถถุดิบมีราคาแพง  ค่าหางบประมารส่วนอื่นมาช่วยสมทบโรงเรียน
 188.บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)  มี  ไม่มี  ไม่มี
 189.บ้านโพนทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกหลักอนามัย  การอนุมัติงบประมาณล่าช้า  ควรจะอนุมัติงบประมาณให้ทันเวลา
 190.บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)  เด็กได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอครบ 100 %  ไม่มี  ไม่มี
 191.บ้านไก่ป่า  โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนครบตามจำนวนนักเรียน ถูกสุขลักษณะอนามัย  ไม่มี  ไม่มี
 192.บ้านไผ่  เด็กนักเรียนได้รับประทานอหารครบ 5 หมู่ เเละเพียงพออจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 193.บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)  เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกคน มีสารอาหารและโภชนาการที่ดี  -  เพิ่มค่ารายหัวอีก
 194.บึงงามพัฒนา  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบตามหมวดหมู่  ไม่มี  ไม่มี
 195.ประชาราษฏร์รังสรรค์  เด็กรับประทานอาหารอิ่มทุกวันทุกคน  -  -
 196.ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  งบประมาณค่อยข้างน้อย  ควรจัดสรรงบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้นอีก เพื่อนักเรียนจะได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและมีประโยชน์สูง
 197.ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันด้วยเมนูที่หลากหลาย ตามโปรแกรม Thai school lunch  -  -
 198.พรหมยานุสรณ์  - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามโครงการครบทุกคน  - บุคลากรมีน้อย ทำให้การดำเนินงานเป็นไปไม่เต็มที่  - ควรเพิ่มบุคลากรครู - มีงบประมาณจ้างแม่ครัวผู้ประกอบอาหาร
 199.ร่องคำวิทยานุกูล  นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคนมีสุขภาพทุพโภชนาที่ดี  ได้รับการจัดสรรเงินไม่ทันเปิดเรียน  ไม่มี
 200.รัฐทวิคาม  เด็กได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่่  -  -
 201.รัฐประชาวิทยาคาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารอิ่มท้องทุกวัน  1. ราคาวัสดุที่นำมาประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น ทำให้ได้วัสดุที่น้อยจำนวนอาหารจึงได้น้อยลง 2. ถ้าเป็นเมนูที่นักเรียนไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยรับประทาน นักเรียนจะไม่รับประทาน 3. วัสดุบางอย่างในท้องถิ่นไม่มีหรือถ้ามีก็เป็นราคาที่สูงมาก ๆ  1. ควรเพิ่มค่ารายหัวนักเรียนเป็น 30 บาทต่อหัว 2. ควรจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ครัวมาให้กับทุกโรงเรียน
 202.รัตนประชานุสรณ์  การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  -  -
 203.ราชสารสุธีอนุสรณ์  -  -  -
 204.ลิ้นฟ้าวิทยาคาร  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้อ  สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร  -
 205.วังยาวเจริญวิทย์  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน  ไม่มี  ขอเพิ่มงบรายหัวอีกจาก 20 บาทเป็น 30 บาท
 206.วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)  เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบทุกคนทุกวัน  ได้รับงบประมาณช้า  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันวันเปิดเรียน
 207.วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  -  -
 208.สหคามวิทยาคาร  1.นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยคัดเลือกรายการอาหารจากโปรแกรมอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 2.คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการประกอบและปรุงอาหาร นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาหาร  ขาดบุคลากรด้านอนามัยโดยตรง  -
 209.สหสามัคคีวิทยา  สำเร็จตามวัตถุประสงค์  งบประมาณน้อยเกินไป  ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
 210.หนองคูโคกขุมดิน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะครบทั้ง 5หมู่ โดยใช้โปรแกรมThai school lunch  -  -
 211.หนองตอวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน ครบทั้ง 5 หมู่ และตามหลักโภชนาการ  -  -
 212.หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอ มีภาวะโภชนาการที่ดี  -  อยากให้เพ่ิมค่ารายหัวอาหารกลางวัน
 213.หัวนางามวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
 214.อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)  มีการจัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ โดยใช้โปรแกรมthai school lunch ช่วยในการคำนวณสารอาหาร นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ  ยังขาดการจัดการน้ำดื่มที่มีคุณภาพ  การจัดการน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ
 215.อนุบาลร้อยเอ็ด  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบ 5 หมู่ ส่วนประกอบที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบมีความสะอาด สด ใหม่  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนมาก เวลาที่ใช้ประกอบอาหารจึงมีจำกัดไม่สามารถทำเมนูที่มีหลายขั้นตอน ประกอบกับโรงอาหารทีสถานที่คับแคบ  ในปีการศึกษาต่อไป ควรประชุมคณะกรรมการจัดทำเมนูอาหารทุกภาคเรียน เพื่อจะได้เมนูที่เป็นความต้องการของนักเรียนและครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการ
 216.เขวาชีรัฐประชาสรรค์  -  -  -
 217.เมืองจังหาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ราคาอาหารเพิ่มขึ้น  ควรเพิ่มงบประมาณ
 218.เมืองธวัชบุรี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ เพียงพอ  -  ต้องปรับปรุงพื้นที่ในการรอรับอาหารของนักเรียน
 219.เมืองร้อยเอ็ด  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสไม่เพียงพอ  ควรจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
 220.เวฬุวันวิทยา  กาารดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  -  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมที่ขาดแคลนคุณทรัพย์
 221.แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)  นักเรียนกินอาหารอิ่มทุกคนทุกวัน  ครูผู้ดำเนินการมีไม่ครบวัน  ควรให้งบจ้างเหมาแม่ครัวในการประกอบอาหารกลางวัน
 222.โนนสีดาวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ครบทุกคนทุกชั้น  -  ควรจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาสได้รับประทานอาหารครบทุกคน
 223.โนนเชียงบังหาดหนองแค  -  -  -
 224.โพธิ์สัยสว่างวิทย์  สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  ไม่มี  ไม่มี
 225.โสภโณประชาสรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกวัน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงห้องครัว  ควรจะจัดสรรอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ระดับ ม.1-3
 226.ไตรคามวิทยา  - นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน - นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้านตามหลักโภชนาการ - นักเรียนมีสุขภาพกาย และจิตใจดี สมบูรณ์ แข็งแรง  - วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้นทำให้ได้ปริมาณอาหารลดน้อยลง  - อยากได้ทุนสนับสนุนอาหารให้มากกว่านี้ - อยากได้รายหัวต่อคนเพิ่มขึ้น
 227.ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบทุกคน  ภาคเรียนที่ 1/2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนนักเรียน 5คน เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 6คน  ก่อนจัดสรรงบควรตรวจสอบจำนวนนักเรียนภาคเรียนแรกให้ชัดเจนก่อน
 228.ไตรมิตรวิทยา  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง  นักเรียนบางคนทานน้อย และไม่รับประทานผัก  -
 229.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร ที่มีคุณภาพ และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์  - วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น  เห็นควรพิจารณาเพิ่มค่ารายหัว จากจำนวนเงิน 20 บาท เป็น จำนวนเงิน 40 บาท
 230.ไพศาลวิทยาคม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  งบประมาณไม่เพียงพอ  ขอเพิ่มงบประมาณ

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net