โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.เลย เขต 3
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านนาพึง  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอครบทุกคน  -  -
 2.ชุมชนภูเรือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 3.ด่านซ้าย  นักเรียนในโรงเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน  โรงอาหารคับแคบ  จัดสรรงบสนับสนุน
 4.บ้านกกจาน  -  ได้รับงบประมาณจากองการบริหารส่วนตำบลล่าช้า  -
 5.บ้านกกสะตี  นักเรียนโรงเรียนบ้านกกสะตีได้รับประทานอาหารกลางวัน ตามหลักโภชนาการครบทุกคน  -  เพิ่มเติมงบประมาณรายหัวให้มากกว่า 20 บาท
 6.บ้านกกเหี่ยน  นักเรียนได้รับโภชนาการที่ดี มีอาหารครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาทุขโภชนาการลดลง  ขาดแคลนบุคลากรในการควบคุมดูแลโครงการเนื่องจากมีบุคลากรน้อย โรงเรียนจึงใช้วิธีจ้างเหมาผู้ประกอบการในการทำอาหารให้นักเรียน  ขอเพิ่มงบประมาณในโครงการอาหารกลางวัน เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
 7.บ้านกกโพธิ์วังกำ  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีจากโครงการอาหารวันในโรงเรียน  อาหารบางรายการที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน นักเรียนบางคนไม่สามารถรับประทานได้ เช่น นักเรียนบางคนไม่รับประทานผัก  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ ควรมีการพิ่มค่าอาหารกลางวันให้เด็ก
 8.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกวัน ทุกคน 100%  งบประมาณมาไม่ทันเปิดเทอม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้โรงเรียนให้ทันก่อนเปิดเทอม
 9.บ้านกลาง(นาแห้ว)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบถ้วน ทุกวัน  -  -
 10.บ้านกลาง(ภูเรือ)  มีอาหารกลางวันให้นักเรียนได้ระประทานอย่างเพียงพอและเหมาะสม  เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกลตัวเมืองจำทำให้ราคาในการจัดซื้อวัสถุดิบมาประกอบอาหารมีราคาส่งกว่าท้องตลาด  อย่าให้เพิ่มงบประมานอาหารกลางวันขึ้นอีก
 11.บ้านชั่งสี่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 12.บ้านซำทอง  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งเนื่องจากได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 13.บ้านด่านดู่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอครบทุกคน ตามงบประมาณที่ได้รับ  ไม่มี  ไม่มี
 14.บ้านตาดเสี้ยว  มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค  ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า จาก อบต.  เรื่องการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก รร.ขนาดเล็ก ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารแพง การขนส่งไกล
 15.บ้านตูบค้อ  นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบหลัก 5 หมู่ ทุกวัน  -  -
 16.บ้านถ้ำพระ  นักเรียนมีโภชนาการที่ดีขึ้น เพราะได้รับจัดสรรอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ดี จึงส่งผลให้สุขภาพกายและใจของนักเรียนดีขึ้น  การเดินทางคมนาคมค่อนข้างยากลำบากจึงทำให้ราคาวัตถุดิบเเพง และทางโรงเรียนต้องสั่งซื้อจากรถกับข้าวทุกๆวัน  -
 17.บ้านถ้ำมูล  ตามวัตถุประสงค์  ไม่มี  ไม่มี
 18.บ้านท่อน  ได้รับงบประมาณจัดสรรตรงตามเวลา อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -  -
 19.บ้านทับกี่  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ 2.นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาลดน้อยลง 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในโครงการทุกคน  1.ราคาอาหารสด ผัก มีราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกลตลาดทำให้มีราคาที่สูงมาก 2.งบประมาณน้อยเกินไป ราคาสินค้าเป็นราคาตลาดสด แต่โรงเรียนซื้อเป็นราคาที่อยู่ห่างไกล 3.งบประมาณได้รับเป็นไตรมาส ทำให้ล่าช้าในการจัดทำอาหารกลางวันไม่ทันต่อการเปิดภาคเรียนหรือไม่ทันต่อการจัดทำอาหารกลางวันในตรมาสต่อไป  1.ควรเพิ่มงบประมาณต่อหัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2.การโอนเงินงบประมาณอาหารกลางวันควรโอนเงินจากกองทุนอาหารกลางวันผ่านมาโรงเรียนโดยตรงเลยโดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน เพราะจะทำให้ทันต่อการดำเนินการและไม่ถูกตัดงบประมาณลง
 20.บ้านท่าศาลา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามอาอารหลักห้าหมู่  -  -
 21.บ้านทุ่งน้ำใส  นักเรียนจำนวน39คนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ร่างกายแข็งแรง มีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  -  -
 22.บ้านทุ่งเทิง  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ  1.ทางโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงไม่มีโรงอาหารสำหรับให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน 2. ทางโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันจากทางอบต.โป่ง เป็นรายภาคเรียน โดยจัดสรรให้ 2 รอบรอบละ 50 วัน ในการจัดสรรรอบที่ 1 ได้จัดสรรทันในการเปิดภาคเรียนวันแรก แต่ในรอบที่ 2 ทางอบต.โป่ง จัดสรรให้กับทางโรงเรียนล่าช้า  การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันควรให้มีการจัดการที่ครบวงจร ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน การจัดทำเตาเผาขยะให้กับทางโรงเรียน
 23.บ้านนาข่า  นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน ครบถ้วนทุกคน  อาหารกลางวันบางวันได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่  อยากให้เพิ่มเงินรายหัวค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 24.บ้านนาขามป้อม  ไม่มี  ไม่มี  ให้ปรับปรุงเรื่องงบประมาณของโรงเรียนขนาดเล็ก
 25.บ้านนาคูณ  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 26.บ้านนาดี  นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเย็นได้รับประทานอาหารกลางวัน และได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับความต้องการทุกคน  -  -
 27.บ้านนาทอง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานผัก  -
 28.บ้านนาทุ่ม  -นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ สะอาด ถูกหลักอนามัย  -  -
 29.บ้านนาผักก้าม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีและได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่  ตำบลที่ตั้งโรงเรียนไม่มีตลาดสด ต้องซื้อวัตถุดิบผ่านแม่ค้าคนกลางถึงทำให้ราคาอาหารแพงกว่าปกติ  -
 30.บ้านนามาลา  เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน  ไม่มี  -
 31.บ้านนาลานข้าว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน บุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วม  งบประมาณมีจำกัด วัสดุ อาหารสด แห้ง ที่ใช้ในการประกอบอาหารมีการปรับราคาสูงขึ้น อยู่ห่างไกลจากแหล่งจำหน่ายที่มีราคาถูก  โอนเงินงบประมาณให้กับผู้ปกครองโดยตรง เพื่อจะได้บริหารจัดการเอง
 32.บ้านนาลึ่ง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ 5 หมู่และเพียงพอต่อการบริโภค สะอาด สด ใหม่ ถูกสุขลักษณะ มีสุขภาพที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 33.บ้านนาหมูม่น  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวัน  เงินโครงการอาหารกลางวันมาไม่ทันวันเปิดเรียนทำให้โรงเรียนต้องหาเงินส่วนอื่นมาสำรองก่อน  อบต.ควรโอนเงินให้ทันวันเปิดเรียนทุกครั้งเพราะจะทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในวันเปิดเรียนวันแรกเลย
 34.บ้านนาหว้าน้อย  เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารครบถ้วน  ได้รับเงินอุดหนุนจากอบต.ล้าช้า และต้องทำโครงการเบิกเงินซำ้ซ้อน หมายเหตุ อบต จะให้เช็คเงินสดเป็นจำนวนเงินครั้งละ 50 วัน พอหมด 50 วัน ก็จะต้องทำโครงการเบิกและรอเงินอีกครั้ง  อยากให้ทำการเบิกจ่ายครั้งเดียว ถ้าเป้นไปได้ อบต ควรให้งบ 100 วันแก่โรงเรียนก่อนเปิดเทอม
 35.บ้านนาเจริญ  นักเรียนได้รับปรทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และมีคุณภาพครบทุกคนทุกวัน ส่งผลให้ภาวะทุพโภชนาการ ลดน้อยลง  เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ราคาลางวัตถุดิค่อนข้างสูงกว่าท้องตลาด เนื่องจากการขนส่ง  ทางโรงเรียนควรเสนอขอเสนอกองทุนส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันเช่น ปลูก พืช ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงปลา หรือเลี้ยงไก่ เพื่อลดต้นทุน
 36.บ้านนาเจียง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่  -  -
 37.บ้านนาแห้ว  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง และน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์กรมอนามัย นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 100 %  สถานที่ประกอบการไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ได้แก้ไขขุดหลุมแห้ง และเปียกในการกำจัดเศษอาหาร
 38.บ้านน้ำพุ  นักเรียนมีอาหารที่เพียงพอเเละถูกสุขลักษณะ มีสารอาหารครบถ้วนเเละสดใหม่ทุกวัน  -  เเนะนำเมนูอาหารที่หลากหลาย สารอาหารครบถ้วน เเละมีโครงการฝึกนักเรียนประกอบอาหารด้วยตนเอง หรือปลูกผักไว้รับประทานเองในโรงเรียน
 39.บ้านน้ำพุง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย และสุขภาพอนามัยที่ดี  ชุมชนและองค์กรไม่ค่อยมีร่วมในการจัดกางบประมาณเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติม  1. ควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่ควบคุมโครงการอาหารกลางวันได้บริหารจัดการดูแล เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันได้อย่างสม่ำเสมอทุกภาคเรียน 2. ควรมีการพัฒนาแหล่งความรู้ทางด้านกิจกรรมการผลิตอาหาร จัดให้มีการอบรมและดูงาน 3. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียน ควรมีการจัดประชุมกรรมการสถานศึกษาเป็นประจํา เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน ด้านกิจกรรมการประกอบอาหาร จะได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการโรงเรียนได้ดูแลและบริการอย่างถึง ตลอดจนการให้ความ ช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
 40.บ้านน้ำหมัน  -นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ทำให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้  -  -
 41.บ้านน้ำเย็น  นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเย็นได้รับประทานอาหารกลางวัน และได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับความต้องการทุกคน  -  -
 42.บ้านบง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอิ่มทุกคน มีคุณค่าทางอาหารและเป็นไตามหลักโภชนาการที่นักเรียนควรจะได้รับ  ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีราคาสูงตามลักษณะของท้องถิ่น รร.ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกันดารลำบากในการขนส่ง  เพิ่มเติมงบประมาณในการดำเนินการ เหลือจ่ายแล้วส่งคืนตามแหล่งที่มาของเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
 43.บ้านบ่อเหมืองน้อย  -  -  -
 44.บ้านปลาบ่า  จัดอาหารได้ครบและมีคุณภาพ อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -  -
 45.บ้านปากหมัน  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 46.บ้านปากแดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน  วัตถุดิบจัดทำอาหารมีราคาแพง  เพิ่มค่าอาหารกลงวันให้มากขึ้น
 47.บ้านปากโป่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนครบตามงบประมาณ นักเรียนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงมีภาวะโภชนาการที่ได้ตามเกณฑ์  ได้รับงบประมาณล้าช้า  ควรที่จะโอนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนโดยตรงโดนผ่านทางสพป.น่าจะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า
 48.บ้านปางคอม  นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วน ไม่มีเด็กที่ขาดสารอาหาร  ไม่มี  ไม่มี
 49.บ้านป่าม่วง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ร่างกายแข็งแรง  -  -
 50.บ้านป่าสะแข  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักอนามัยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  -  -
 51.บ้านผึ้ง  นักเรียนโรงเรียนบ้านผึ้งจำนวน 42 คน ได้รับอาหารกลางวันเพียงพอและครบ 5 หมู่  ไม่พบปัญหา  ไม่มี
 52.บ้านร่องจิก  นักเรียนได้รับประทานอาหารอิ่มทุกวันทุกคน  -  -
 53.บ้านลาดค่าง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน ได้รับไม่ทันในวันเปิดภาคเรียน  -
 54.บ้านวังบอน  มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค  ได้รับการจัดสรรงบประมาณช้า จาก อบต.  เรื่องการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจาก โรงเรียนขนาดเล็ก ค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารแพง การขนส่งไกล
 55.บ้านวังยาว  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ยังมีนักเรียนบางคนที่มีน้ำหนักเกณฑ์มาตรฐาน  ทางโรงเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
 56.บ้านวังเป่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  -  -
 57.บ้านวังเวิน      
 58.บ้านศาลาน้อย  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักอาหาร 5 หมู่  -  -
 59.บ้านสองคอน  สามารถจัดอาหารได้เพียงพอกับนักเรียน  ได้รับงบประมาณไม่ทันวันเปิดภาคเรียน  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดงบประมาณให้ทันวันเปิดภาคเรียน
 60.บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 61.บ้านหนองบง  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  ไม่มี  ไม่มี
 62.บ้านหนองผือ  ดำเนินการจัดซื้ออาหารเพื่อมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ไม่ทันเปิดภาคเรียนต้องใช้เงินสำรองจ่ายเพื่อจัดซื้อให้กับนักเรียน  -
 63.บ้านหนองสนุ่น  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการอาหาร  -  -
 64.บ้านหนองหลวง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 65.บ้านหนองหวาย  -  -  -
 66.บ้านหนองอุมลัว  -  -  -
 67.บ้านหนองแซง  นัเรียนทุคนได้ประทานอาหารที่มีคุณค่าโภชนาารทำให้นัเรียนมีภาวะทุพโภชนารลดลง  อาหารบางอย่างโรงเรียนไม่สามารถจัดได้ตามโปรมแรมแต่เน้นารได้รับสารอาหาร  ไม่มี
 68.บ้านห้วยตาด  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ  -  -
 69.บ้านห้วยติ้ว  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  การจัดหาวัตถุดิบอยู่ห่างไกลตลาด  เพิ่มเงินรายหัวค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
 70.บ้านห้วยทอง  - นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน และมีคุณภาพ - จำนวนนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการลดลง  งบประมาณต่อรายหัวน้อยเกินไป  ควรจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น
 71.บ้านห้วยน้ำผัก  -  -  -
 72.บ้านห้วยน้ำเมย  เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมยจำนวน25คนได้รับประทานอาหารได้ครบทั้ง5หมู่สะอาดและถูกสุขอนามัย  -  ควรเพิ่มค่าอาหารเพิ่มเป็นคนละ30บาทเพราะวัตถุดิบราคาสูงขึ้น
 73.บ้านห้วยปลาฝา  การดำเนินการจัดซื้ออาหารเพื่อมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียนต้องใช้เงินสำรองจ่าย เพื่อจัดซื้ออาหารให้กับนักเรียนก่อน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ (อบต.) ควรมีการสำรวจจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับจำนวนนักเรียน
 74.บ้านห้วยผักเน่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการอาหารครบ5หมู่  งบประมาณการดำเนินโครงการอาหารกลางวันไม่ได้รับจัดสรรคทันในวันเปิดภาคเรียน  -
 75.บ้านห้วยมุ่น  โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันเพียงพอต่อนักเรียน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบต.กกสะทอน วันละ 20 บาทต่อคน มีการซื้อวัตถุดิบเองจากท้องตลาด มีการหมุมเวียนการทำอาหารให้นักเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 76.บ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย)  ได้รับสารอาหารครบห้าหมู่  ได้รับเงินจัดสรรล่าช้า หลังเปิดเทอม  อยากได้รับจัดสรรก่อนเปิดภาคเรียน
 77.บ้านห้วยลาด(ภูเรือ)  นักเรียนได้รับประทานอาหาร ครบทั้ง 5 หมู่ ในทุกวันและทุกคน  -  -
 78.บ้านหัวด่านนาปูน  -  -  -
 79.บ้านหัวนาแหลม      
 80.บ้านหัวฝาย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน และทำให้ไม่มีนักเรียนทุพโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 81.บ้านหินสอ  สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือคณะผู้ปกครองนักเรียน  การปรุงรสในการประกอบอาหาร ไม่อาจปรุงในรสชาติที่เป็นรสจัดได้ เพราะอาจส่งผลถึงระบบย่อยอาหารของนักเรียนได้  แม่ครัวควรปรุงในรสชาติอ่อนๆ
 82.บ้านหินแลบ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการในแต่ละวัน  ราคาวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารค่อนข้างมีราคาแพง  อยากให้มีงบประมาณในการจ้างแม่บ้านมาทำอาหาร
 83.บ้านเครือคู้  นักเรียนได้รับสารอาหารเต็มที่ สามารถวัดระดับได้จากทุพโภชนาการของเด็กในแต่ละปี  นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานผักเป็นส่วนใหญ่  -
 84.บ้านเหมืองแพร่  นักเรียนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง อารมณ์ดี กินอิ่ม  อาหารบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ Thai school lunch เนื่องวัตถุดิบไม่มี เพราะอยู่ห่างไกล  -
 85.บ้านเหล่ากอหก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และมีคุณภาพ ครบทุกคน ทุกวัน ส่งผลให้ภาวะทุโภชนาการลดน้อยลง  เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ราคากลางวัตถุดิบค่อนข้างสูงกว่าท้องตลาดเนื่องจาก การขนส่ง  ทางโรงเรียนควรเสนอขอกองทุนส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อ ปลูกผัก พืชผลไม้ และเลี้ยวสัตว์เช่นปลาหรือไก่เพื่อลดต้นทุน
 86.บ้านแก่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน และได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ตามหลักโภชนาการ นักเรียนมีนำ้หนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  การจัดซื้ออาหารกลางวันบางวันไม่ได้ตามเมนู แต่ก็เปลี่ยนแปลงเมนูเท่าที่จัดหาได้และจัดทำอาหารตามโปรแกรม thai school lunch เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างสูงสุด  วัตุดิบในท้องถิ่นบางอย่างแพงมากกว่าวัตถุดิบในโปรแกรม เช่นเนื้อหมู ในท้องถิ่นราคา กก.ละ 165 บาท แต่ราคาในโปรแกรม กก. ละ 105 บาท เป็นต้น การจัดเมนูอาหารจำพวกผลไม้ ควรจัดหาผลไม้ตามฤดูกาล จะมีราคาถูกกว่า
 87.บ้านแก่งครก  นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามช่วงวัย  -  -
 88.บ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)  -  ได้รับเงินอาหารกลางวันล่าช้า  อบต.ควรดำเนินการจ่ายเงินให้ก่อนเปิดภาคเรียน
 89.บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง ได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน โดยการดำเนินการคำนึงถึงหลักการส่งเสริมโภชนาการที่ดีของนักเรียนทุกคน  วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมีราคาแพงขึ้น แต่งบประมาณที่ได้รับยังคงเท่าเดิม  งบประมาณอาหารกลางวันควรปรับตามสภาพเศรษฐกิจ
 90.บ้านแก่งเกลี้ยง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่สะอาด มีคุณภาพ ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ ได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการ  -  -
 91.บ้านแก่งแล่น  โรงเรียนมีอาหารให้นักเรียนอย่างเพียงพอโดยการจัดให้มีถาดหลุมไว้ให้บริการนักเรียนครบทุกคน และอาหารที่จัดเตียมทุกมื้อก็มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ มีของหวานและผลไม้ตามฤดูกาลให้รับประทานอย่างเหมาะสม  แม่บ้านที่ทางโรงเรียนจ้างมามีเพียงคนเดียวทำให้ในบางครั้งการประกอบอาหารเสร็จล่าช้า งานบางอย่างต้องให้นักเรียนระดับประถมปลายช่วยเหลือ เช่น การตักอาหาร การล้างถาดและอุปกรณ์เครื่องใช้บางอย่าง  อาหารบางประเภทโรงเรียนสามารถจัดให้นักเรียนรับประทานได้เพียงบางโอกาส เนื่องจากมีราคาแพง ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างไม่หลากหลายเท่าที่ควร
 92.บ้านแก่วตาว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  -
 93.บ้านแก่วตาว(นาดี)  -  ได้รับเงินงบประมาณล่าช้า  อบต.ควรจ่ายเงินก่อนเปิดภาคเรียน
 94.บ้านแสงภา  -  -  -
 95.บ้านโคก  นักเรียนได้รับประทานที่มีคุณค่าทางโภชนาครบทุกคนทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 96.บ้านโคกงาม  -  -  -
 97.บ้านโคนผง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน  -  -
 98.บ้านโนนสมบูรณ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์  ได้รับงบประมาณล่าช้า  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 99.บ้านโป่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 100.บ้านโป่งกวาง  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า  ขอให้จัดสรรงบประมาณก่อนการเปิดภาคเรียน
 101.บ้านโป่งชี  1.โรงเรียนลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 2.นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีส่งผลต่อการเรียนรู้ 3.เสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง นักเรียน  -  -
 102.บ้านโพนสูง  -  -  -
 103.บ้านโพนหนอง  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน  -  -
 104.บ้านไฮตาก  นักเรียนมีสุขภาวะที่เหมาสมกับตามโภชนาการถึงร้อยละ 93  งบประมาณที่ได้รับช้า ไม่ทันเปิดภาคเรียน  เร่งจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน หากมีหนังสือแจ้งจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นและขอการสนับสนุนควรรีบดำเนินเบิกจ่าย แม้ว่าจะเป็นช่วงหลังข้อมูล 10 มิถุนายน ก็ตาม
 105.บุญลักษณ์อุปถัมภ์  นักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ  -  -
 106.อนุบาลด่านซ้าย  -  -  -
 107.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่ ปริมาณเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ  โรงเรียนอยู่ไกลจากตลาดส่งผลให้วัตถุดิบมีราคาแพงกว่าราคาตลาด  ไม่มี

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net