โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.บึงกาฬ
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.กัลยาณิวัฒนา 2  นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันทุกวันทำการ ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  -  -
 2.ชุมชนบ้านซาง      
 3.ชุมชนบ้านตูม  นักเรียนมีโภชนาการที่ดีขึ้น  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่นิยมผลไม้  ควรมีเจ้าหน้าที่เฉพาะดูแลระบบ โครงการอาหารในโรงเรียน
 4.ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา  - นักเรียนชั้นอนุบาล1- ป.6 มีน้ำหนักส่วนสูง เพิ่งขึ้นร้อยละ 80 - นักเรียนชั้นอนุบาล1 - ป.6 ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ในการประกอบอาหารบางวันแม่ครัวไม่สามารถมาได้ ครูเวรจึงได้ประกอบอาหารเองจึงทำให้เวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อยลง  อยากให้จัดสรรงบประมาณในการจ้างแม่ครัวในการประกอบอาหารประจำ
 5.ชุมชนบ้านหนองหิ้ง  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลงจากต้นเทอม  -  -
 6.ชุมชนบ้านโคกอุดม      
 7.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในโครงการอาหารกลางวันในระดับดีมาก  ไม่มี  ไม่มี
 8.ชุมชนสมสนุก  -  -  -
 9.ท่าไร่วิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลาางวันครบทุกคนและเพียงพอ  -  -
 10.ธเนตรวิทยา  ได้รับงบประมาณครบตามจำนวนนักเรียน ทันเวลา ดำเนินการได้ต่อเนื่อง  -  -
 11.บ้านกำแพงเพชร  นักเรียนได้รับจัดสรรอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 12.บ้านกุดสิม  นักเรียนมีอาหารที่ครบ 5 หมู่ รับประทาน และมีสุขภาพร่างกายเติบโตตามวัย  วัสดุอุปกรณ์ในท้องตลาดมีราคาแพงขึ้น  ขาดงบประมาณในการซ่อมแซมโรงอาหาร
 13.บ้านขามเปี้ย  นักเรียนได้รับโภชนาการจามความเหมาะสมของวัย  -  -
 14.บ้านคลองทิพย์  เด็กนักเรียนสามารถแนะนำเมนูอาหารที่อยากจะทานได้  บางทีเด็กๆทานเหลือ  ปรุงรสชาติอาหารที่แปลกใหม่ในแต่ละมื้อ
 15.บ้านคลองเค็ม  เป็นโครงการที่ดี ให้นักเรียนมีอาหารสดใหม่รับประทานทุกวัน  งบประมาณอาหารกลางวันค่อนข้างจำกัด บริหารจัดการยากสำหรับโรงเรียนเล็ก  ควรเพิ่มงบประมาณให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ที่มีระบบปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น จำนวนนักเรียนน้อย ระยะทางการขนส่งของโรงเรียนกับตลาดเป็นต้น
 16.บ้านคำบอน  นักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการและถูกต้องตามหลักโภชนาการอาหาร ของโปรแกรมสคูลลั้น  -  -
 17.บ้านคำภู  เด็กๆได้รับประทานอาหารกลางวันครบทั้ง5หมู่และหลากหลาย  -  -
 18.บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ      
 19.บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์"  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 % อาหารกลางวันในแต่ละวัน ได้คุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอต่อนักเรียน มีข้าว อาหาร ผลไม้ ครบทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 20.บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง  -  -  -
 21.บ้านคำแก้วโนนสามัคคี  นักเรียนมีอาหารครบ ๕ หมู่  ไม่พบ  ไม่มี
 22.บ้านคำแวง  นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น  บางเทอมมีนักเรียนเข้ามาเพิ่ม แต่เบิกงบประมาณเพิ่มเติมไม่ได้  อาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณในระยะที่สั้นลง เพื่อปรับเปลี่ยนกับจำนวนนักเรียนที่อาจเพิ่มหรือลดลงได้
 23.บ้านคำไชยวาล  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักสุขอนามัย ได้รับสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 24.บ้านคำไผ่  เด็กได้รับการจัดสรรครบร้อยเปอร์เซ็น  ยอดเด็กอาจมีเพิ่มจากนอกจัดสรรเนื่องจากมีการย้ายเข้าออกระหว่างภาคเรียน  เพิ่มงบรายหัว
 25.บ้านชุมภูทอง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบทุกมื้อทุกคน  -  -
 26.บ้านชุมภูพรโสกก่าม  เด็กได้รับอาหารเพียงพอ เด็กทุกคนมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์แข็งแรงดี  -  -
 27.บ้านซ่อมกอก      
 28.บ้านซำบอน  จัดทำอาหารกลางวันได้ตามหลักโภชนาการ  เด็กนักเรียนไม่ชอบทานผัก  จัดทำเมนูอาหารที่หลากหลาย
 29.บ้านดงกะพุงหนองนาแซง      
 30.บ้านดงชมภู  โรงเรียนบ้านดงชมภูมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๘๒ คน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากเทศบาลตำบลโพธิ์หมากแข้ง งบประมาณดังกล่าวครบตามจำนวนนักเรียน สามารถจัดอาหารได้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โดยสามารถจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ลักษณะการจัดอาหารกลางวัน โรงเรียนดำเนินการจัดซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง และจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร ในการบริหารการจัดการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนดำเนินการโดยมีการกำหนดนโยบาย คำสั่ง ข้อปฏิบัติ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารกลางวันโรงเรียน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันมีการกำหนดหน้าที่ และขอบเขตที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำเมนูอาหารกลางวันโดยครูผู้รับผิดชอบได้นำโปรแกรม Thai school lunch มาช่วยในการจัดทำเมนูอาหารกลางวัน มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันเป็นปัจจุบัน โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโดยผู้บริหารโรงเรียนติดตามสม่ำเสมอ  ๑) โรงเรียนมีโต๊ะที่ใช้รับประทานอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ๒) บริเวณล้างจานมีน้ำท่วมขัง  ๑) ควรมีการควบคุมปริมาณอาหารให้นักเรียนให้มีความเหมาะสมกับภาวะโภชนาการ และ เป็นไปตามเกณฑ์การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน
 31.บ้านดงบัง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ถึงแม้จะเพียงพอแต่ทางโรงเรียนเราต้องตักพออิ่มพอประมาณไม่ล้นไม่เหลือต้องประหยัดมากๆเลยค่ะ  ดีแล้วค่ะ
 32.บ้านดงสว่าง      
 33.บ้านดงเสียด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ควรมีเมนูอาหารที่หลากหลาย
 34.บ้านดงโทน  นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาสูง  เพิ่มเงินจาก20 บาทเป็น30 บาท
 35.บ้านดอนปอ  เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  -  -
 36.บ้านดอนหญ้านาง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน 100 เปอร์เซ็น  -  -
 37.บ้านดอนเสียด  -  -  -
 38.บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทุกคนทุกวัน ทุพภาวะโภชนาการของนักเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด  ขาดบุคลากรในการประกอบอาหาร ครูผู้รับผิดชอบประกอบอาหารต้องใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนไปประกอบอาหารทำให้การจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถจ้างผู้ประกอบอาหารได้ได้  ควรเพิ่มรายจ่ายให้โรงเรียนขนาดเล็กในการจัดจ้างผู้ประกอบอาหาร
 39.บ้านดอนแพง  นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแพง รัปประทานอาหารกลางวันเพียงพอ และครบ 5 หมู่ ได้รับประทานผลไม้และของหวาน อย่างครบถ้วน ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย  -  -
 40.บ้านดาลบังบด  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ตรงตามหลักโภชนาการทุกคน มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  การแยกขยะเปียก - ขยะแห้งยังไม่เพียงพอ  -
 41.บ้านต้องโคกกระแซ  นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 42.บ้านต้าย  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารกลางวันเหมาะสมกับนักเรียน  ได้รับงบประมาณไม่ทันในช่วงวันแรกของการเปิดเทอม  ให้ อบต.ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียนก่อนถึงวันเปิดเทอมประมาณ 1 สัปดาห์
 43.บ้านตาลเดี่ยว  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและอิ่มท้องทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 44.บ้านถ้ำเจริญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  -  -
 45.บ้านทรัพย์วังทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และถูกหลักโภชนาการ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย   ราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงฤดูกาลมีราคาที่ค่อนข้างสูงขึ่้น ทำให้การจัดเมนูอาหารค่อนข้างมีอุปสรรค  -
 46.บ้านทองสาย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน และได้รับสารอาหารครบห้าหมู่ สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ก่อนเปิดภาคเรียนควรจัดสรรงบประมาณก่อนเปิดเรียน  เป็นโครงการที่ดี มีประโชน์ต่อสุขภาพนักเรียน
 47.บ้านท่ากกต้อง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่  -  -
 48.บ้านท่ากกแดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนและอาหารมีคุณภาพ คณะกรรมการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง   ไม่มี  ไม่มี
 49.บ้านท่าคำรวม  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ดีขึ้น  การหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามท้องตลาดบ้างครั้งได้ไม่ตรงตามเมนูในระบบ thai school lunch  -
 50.บ้านท่าดอกคำ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ  -  -
 51.บ้านท่าศรีชมชื่น  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน  -  -
 52.บ้านท่าส้มโฮง  โดยรวมนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 53.บ้านท่าสวาทท่าลี่  นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการครบถ้วนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 54.บ้านท่าสะอาด  (๑) นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (๒) นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในเรื่องอาหารกลางวัน มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน (๓) นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร อย่างถูกต้อง (๔) นักเรียนมีสมรรถภาพทางร่างกาย น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  นักเรียนยังมีภาวะทุพโภชนาการ  ติดตามนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการอย่างใกล้ชิด
 55.บ้านท่าสำราญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอ และมีภาวะโภชนาการดี  -  -
 56.บ้านท่าสีไค  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 2. นักเรียนได้รับประมานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ 3. นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  -  -
 57.บ้านท่าอินทร์แปลง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่  -  -
 58.บ้านท่าเชียงเครือ  นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอต่อความต้องการทุกคน  -  -
 59.บ้านท่าโพธิ์  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่เพียงพอ  -  -
 60.บ้านท่าไคร้  เด็กนักเรียนนำ้หนักส่วนสูงตามเกณฑ์  -  -
 61.บ้านท่าไร่ไทยเจริญ  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และมีภาวะทุพโภชนาการดีขึ้น  ได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำช้าในบางครั้ง  -
 62.บ้านทุ่งทรายจก  1. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันทุกคน 2. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักอนามัย 3. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี 4. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายได้มาตรฐานการศึกษา  -  -
 63.บ้านนากั้ง  ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  เงินที่ได้รับจัดสรร ล่าช้า  ช่วยเร่งรัดในการจ่ายงบประมาณให้เร็วทันตามวันเปิดภาคเรียน
 64.บ้านนาขาม  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการน้อยลง  -  ได้รับการนิเทศจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ
 65.บ้านนาขาม  การจัดกิจกรรมอาหารกลางวันเหมาะสม  นักเรียนไม่ชอบกินผัก  อาหารจานเดียวปกติให้จัดหนึ่งวันขอเปลี่ยนสองวันจะเป็นไปได้ไหมค่ะ
 66.บ้านนาคำ  ๑.นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ ๒.นักเรียนไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  งบประมาณน้อย  ขอเพิ่มงบประมาณรายหัว
 67.บ้านนาคำนาใน  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai schoollunch ครบทุกคน  ไม่มี  เด็กได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอตามจำนวนทุกคน
 68.บ้านนาคำแคน  นักเรียนได้รับจัดสรรอาหารกลางวันอย่างเพียงพอต่อความต้องการ  -  -
 69.บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบโภชนาการ  บุคลากรมีไม่เพียงพอ และงบประมาณเริ่มไม่พอ เพราะราคาวัตถุดิบ เพิ่มขึ้น  ควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จาก 20 เป็น 25 บาท
 70.บ้านนางัวสายปัญญา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สมบูรณ์ครบถ้วน  -  -
 71.บ้านนาจาน  นักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมตามช่วงวัย  -  ควรเพิ่มงบประมาณ เพื่อความเหมาะสมยิ่งขึ้นไป ตามภาวะเศรษฐกิจ
 72.บ้านนาซาว  นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาซาวเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จึงทำให้อาหารกลางวันต้องแย่งให้มัธยมกินด้วย  ขอให้จัดสันงบประมาณเพื่มให้โรงเรียน
 73.บ้านนาดง  นักเรียนมีอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัยรับประทาน  มีนักเรียนมัธยมซึ่งไม่มีรายหัวมารับประทานอาหารกับน้อง  ควรมีรายหัวให้แก่นักเรียนมัธยมด้วย
 74.บ้านนาต้อง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน  ราคาวัตถุดิบที่มาประกอบอาหารไม่คงที่และค่อนข้างแพง  เพิ่มงบประมาณรายหัว 25 /คน/วัน
 75.บ้านนาทราย  มีการประกอบอาหารกลางวันใหม่ใหม่สดทุกวัน เครื่องปรุงวัตถุดิบสะอาดสดใหม่  สถานที่นั่งรับประทานอาหารไม่เพียงพอ  อยากให้เพิ่มงบประมาณอาหารกลางวัน
 76.บ้านนาป่าน  นร.ได้รับประทาน​อาหารกลางวัน​ครบ​ทุก​คน    
 77.บ้านนาสวรรค์   นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียน มากกว่าร้อยละ 75 มีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข  -  -
 78.บ้านนาสะแบง  นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ  ครูที่เป็นเจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน มีภารงานเกี่ยวกับงานสอนมาก  -
 79.บ้านนาสิงห์  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ 100% และมีโภชนาการตามหลักอนามัย และได้รับอาหารครบ 5 หมู่  -  โรงเรียนมีความต้องการโรงอาหารขนาดใหญ่เพื่อรองรับนักเรียนในการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะและโภชนาการ เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนใช้โรงฝึกงานเป็นโรงอาหารแทน โดยแบ่งห้วงเวลาให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
 80.บ้านนาอ่าง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  พื้นที่ในการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ  ควรจัดหางบประมาณในการสร้างโรงอาหาร
 81.บ้านนาเจริญ  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเจริญได้รับสารอาหารที่เพียงพอและะถูกหลักโภชนาการ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  โต๊ะ เก้าอี้นั่งรับประทานอาหารไม่เพียงพอ  -
 82.บ้านนาเจริญวิทยา  นักเรียนได้รับสารอาหารทางโภชนาการครบถ้วน  -  -
 83.บ้านนาเหว่อโนนอุดม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคน  ราคาวัตถุดิบที่แพงขึ้นส่งผลให้ได้ปริมาณอาหารลดลง  ปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนเป็นการลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบอื่นแทน
 84.บ้านนาแสง  นักเรียนได้รับอาหารตามหลักโชนาการ ครบห้าหมู่ และครบทุกคน  ค่าอาหาร 20 ต่อคนไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ  เพิ่มอาหารรายหัวเพิ่มขึ้น
 85.บ้านบ่อพนา  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 86.บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 2.นักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอ และถูกหลักโภชนาการ  เนื่องจากโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งในระดับมัธนมนั้นไม่ได้มีเงินอุดหนุนในส่วนอาหารกลางวันแต่ทางโรงเรียนอยากจัดอาหารกลางวันให้ได้ครบทุกระดับชั้น จึงมีปัญหาด้านการจัดหาอาหารให้ครบตามจำนวนนักเรียนทุกคน  -
 87.บ้านบัวโคก  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคน และมีภาวะทางโภชนาการที่ดีขึ้น  ไม่มีโรงอาหารกลางวัน  -
 88.บ้านบึงกาฬ  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับสารอาหารตามหลังโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 89.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  -  -
 90.บ้านปรารถนาดี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางทุกวันและเพียงพอต่อความต้องการ  งบรายหัวน้อย  ต้องการให้เพิ่มงบต่อหัว
 91.บ้านป่าไร่โนนม่วง  นักเรียนได้รับอาหารหลักครบ 5 หมู่ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 92.บ้านพรสวรรค์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามงบประมาณที่จัดสรร และมีห้องประกอบอาหารที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ  ได้รับงบประมาณล่าช้า และจัดสรรจำนวนรับน้อย  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลา และจัดสรรเป็นภาคเรียน
 93.บ้านพันลำ  ได้รับงบประมาณเพียงพอและตรงตามเวลา  ไม่มี  ไม่มี
 94.บ้านวังยาว  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai schoo lunch  -  -
 95.บ้านศรีชมภู  เรียบร้อยดี  ไม่มี  ไม่มี
 96.บ้านศรีนาวา  เด็กได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 97.บ้านศรีสว่างพัฒนา  โรงเรียนมีการจัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนครบถ้วน 100 %  การจัดทำอาหารกลางวันยังขาดขาดความรู้ด้านโภชนาการที่ดี  ควรมีการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านการจัดทำอาหารกลางวันอย่างสมำ่เสมอ
 98.บ้านศิริพัฒน์  มีการปรับปรุงอาหารกลางวันให้อร่อยและน่าทานขึ้น ทำให้นักเรียนชอบและหันมารับประทานอาหารกลางวันมากขึ้น ทำให้ภาวะโภชนาการดีขึ้นตามลำดับ  แม่ครัวมีคนเดียว ทำให้บางวันการประกอบอาหารล่าช้าไปบ้าง  -
 99.บ้านสรรเสริญ  โรงเรียนจัดได้ครบถ้วนสมบูรณ์ โรงอาหารสะอาด ถูกหลักอนามัย  -  -
 100.บ้านสร้างคำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวัน  มีงบประมาณค่อนข้างจำกัด  เพื่มค่าอาหารกลางวันเป็นรายหัวละ 30 บาท
 101.บ้านสะง้อ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  -  -
 102.บ้านสามหนอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงคือย่างถูกต้อง  ไม่มีปัญหาและอุปสรรค  ไม่มีข้อเสนอแนะ
 103.บ้านสุขสำราญ  นักเรียนมีสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ มีอาหารรับประทาน ที่เพียงพอ และครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 104.บ้านหนองจันทน์  1. จัดหาอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ 2. ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน 3. ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน 4.นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 105.บ้านหนองจิก  -  -  -
 106.บ้านหนองจิก      
 107.บ้านหนองชัยวาน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  -  -
 108.บ้านหนองตอ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ100 เปอร์เซ็นต์  -  -
 109.บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอจากการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้องแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว แก๊สหุงต้มและค่าแรงแม่ครัว  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่นอกเหนือจากงบจัดซืี้อวัตถุดิบ เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
 110.บ้านหนองนาแซง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  -  -
 111.บ้านหนองบัว  เด็กทุกคนได้อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  เนื่องจากราคาสิ้นไม่คงที่และมีราคาสูงขึ้นอย่างมีแนวโน้มว่าจะขึ้นเรื่อยๆ  ควรจัดสรรงบมาเพิ่มตามราคาสิ้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยสำคัญ
 112.บ้านหนองบัวงาม  นักเรียนทุกคนได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 113.บ้านหนองบัวแดง  สำเร็จตามโครงการ   วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารราคาแพง  เพิ่มงบประมาณ
 114.บ้านหนองผักแว่น  1. นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง 2. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด  -  -
 115.บ้านหนองพันทา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางที่มีคุณภาพและเพียงพอ  การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามวันเวลาที่ครบกำหนด  จัดสรรงบรายหัวเพิ่มเพื่อให้นักเรียนมีอาหารเช้ารับประทาน
 116.บ้านหนองยาว  มีการจัดทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนตามโปรแกรมสำรับอาหารของ Thai School Lunch  ไม่มี  ไม่มี
 117.บ้านหนองหมู  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันร้อยเปอร์เซ็นต์ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย และมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูุ้ทุกคน  -  -
 118.บ้านหนองหัวช้าง      
 119.บ้านหนองฮูฝอยลม  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามโปรแกรม thaischoolluch  -  -
 120.บ้านหนองเข็ง  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะได้รับสารอาหารที่เพียงพอความสูงและการเรียนดีขึ้น  โรงเรียนกับตลาดอยู่ไกลทำให้มีปัญหาในการไปซื้อวัตถุดิบอีกทั้งจำนวนนักเรียนมีน้อยทำให้เมนูอาหารบางวันมีแต่ข้าวและกับข้าวส่วนผลไม้และของหวานมีได้แค่บางวัน  อยากให้เพิ่มงบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อที่นักเรียนจะรับประทานอาหารที่หลากหลายทุกวัน
 121.บ้านหนองเดิ่นท่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน  งบประมาณน้อยเกินไป  เพิ่มงบประมาณ
 122.บ้านหนองเดิ่นทุ่ง  -นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ -นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน  -  ส่งเสริมโภชนาการสำหรับนักเรียนผอม เตี้ย กว่าเกณฑ์
 123.บ้านหนองแก่งทราย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย จัดรายการอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้ระบบ Thai School Lunch  นักเรียนบางส่วนเลือกรับประทาน ไม่ชอบเมนูที่มีผัก  ควรเพิ่มเงินงบประมาณรายหัวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
 124.บ้านหนองแวง  นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ และผักผลไม้ที่มีคุณภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 125.บ้านหนองแวงประชาสรรค์  นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันครบถ้วน มีคุณภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 126.บ้านหนองโดดอนเสียด  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  -โรงเรียนไม่สามารถ จัดทำเมนูอาหารล่วงหน้าด้วยโปรแกรมThai school lunch ได้ เพราะบางวันไม่สามารถซื้อวัตถุดิบตามที่กำหนด สินค้าไม่มีจำหน่าย จึงเป็นการทำเมนูวันต่อวัน -ผลไม้ทุกชนิดมีราคาแพงมาก จึงจัดให้ได้เพียง 3 วันในหนึ่งสัปดาห์  -
 127.บ้านห้วยก้านเหลือง  เป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน  ขึ้นอยู่กับสภาวะเศษฐกิจ  -
 128.บ้านห้วยคอม  สำเร็จร้อยละ100  ไม่มี  ไม่มี
 129.บ้านห้วยดอกไม้  -  -  -
 130.บ้านห้วยทราย  นักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  -  1. ควรจัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว 2. มีงบประมาณจ้างแม่ครัว
 131.บ้านห้วยผักขะ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 132.บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)  ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกวัน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  นักเรียนมัธยมต้องได้กินอาหารกลางวันกับนักเรียนประถม เพราะไม่มีร้านขายอาหารให้นักเรียน  อยากให้มีงบประมาณให้ระดับมัธยมด้วย
 133.บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)  -  -  -
 134.บ้านห้วยสามยอดเทวกุล  มีอาหารกลางวันเพียงพออตามจำนวนนักเรียน มีอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ การประกอบอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย  ไม่มีห้องครัวสำหรับประกอบอาหารที่เป็นสัดส่วน  ปรับปรุงห้องครัวให้มีสัดส่วนเหมาะกับการประกอบอาหาร
 135.บ้านห้วยเชือมใต้  นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบรูณ์  ราคาวัตถุดิบแพงขึ้น  อยากให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำอาหาร อาจจะเป็นอาหารกล่องเหมือน 7-11 เพื่อป้องกันการทุจริตและเป็นการลดภาระงานของครู
 136.บ้านห้วยเซือมเหนือ  ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันทันตามกำหนดเวลา  ขาดแคลนงบประมาณสำหรับการจ้างแม่ครัวเพื่อทำอาหารกลางวัน  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดจ้างแม่ครัวเพื่อทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
 137.บ้านห้วยเรือ  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ และกินอิ่มทุกวัน  เวลาครูไปประกอบอาหาร จะไม่มีคนดูแลนักเรียน  -
 138.บ้านห้วยเล็บมือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอทุกมื้อ  นักเรียนบางคนไม่รับประทานผักแต่เป็นส่วนน้อย  ควรเพิ่มงบในการจัดสรรอาหารกลางวัน
 139.บ้านห้วยไม้ซอด  ได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและเพียงพอต่อการบริโภค  -  -
 140.บ้านหัวแฮต  นักเรียนได้รับอาหารครบทุกคน  -  -
 141.บ้านหาดแฮ่  เด็กได้รับการบิรการอย่างพอเพียงและทั่วถึง  -  -
 142.บ้านเหล่าคาม  นักเรียนมีภาวโภชนาการที่ดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 143.บ้านเหล่าถาวร  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวัน และรับประทานอย่างมีความสุข  งบมีไม่เพียงพอ เนื่องจากวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาแพง และนักเรียนรับประทานอาหารมากบางคนขอเพิ่มครั้งละ 2-3 จาน  ควรจัดสรรงบเพิ่มตามแต่จะเห็นสมควร
 144.บ้านเหล่าทองหลาง  นักเรียนทุกคนได้กินอาหารที่มีประโยชน์  งบประมาณน้อยไม่เพียงพอและเป็นภาระของครู  ควรเพิ่มงบประมาณและผู้ที่เข้ามาดูแลโดยตรง
 145.บ้านเหล่าหนองยาง  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 146.บ้านเหล่าหมากผาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ครบทุกคน  รายการวัสถุดิบราคาสูงขึ้นกว่าเดิมมาก  เพิ่มค่าอาหารให้มากขึ้น
 147.บ้านเหล่าใหญ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยและมีภาวะโภชนาการที่ดี  งบประมาณอาหารยังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ควรปรับเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
 148.บ้านแสงอรุณ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และถูกสุขอนามัย  -  -
 149.บ้านแสนสำราญ  นักเรียนได้รับสารอาหารที่มัประโยช์นและครบถ้วน  -  -
 150.บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ครบตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  -  -
 151.บ้านโคกกลาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรครบทุกคน  -  -
 152.บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86  นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันครบถ้วน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้  การขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง  ควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถเลือกวัตถุดิบได้อย่างหลากหลาย
 153.บ้านโคกนิยม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ  ราคาวัตถุดิบอาหารมีราคาผันผวน /สูงขึ้น  ควรเพิ่มงบประมานที่จัดสรร เช่น ค่าจ้างแม่ครัว ค่าวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แก๊ส
 154.บ้านโคกบริการสันกำแพง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการครบ 100%  ไม่มี  ต้องการงบประมาณเพิ่มเป็นหัวละ 30 บาท
 155.บ้านโคกสว่าง  ภาวะโภชนาการนักเรียนดีขึ้น  โต๊ะอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  ต้องการโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหาร
 156.บ้านโคกสวาง  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  งบประมาณอาหารกลางวันได้รับจัดสรรล่าช้า  ควรจัดงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 157.บ้านโคกสะอาด  นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  งบประมาณต่อรายหัวน้อย  ควรมีงบประมาณให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส
 158.บ้านโคกสะอาด  อาหารพอเพียงกับนักเรียนเหลือทุกวัน  มีนักเรียนบางคนไม่รับประทานอาหารบางอย่างที่ทำ  นักเรียนอยากซื้ออาหารเอง
 159.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอและตรงตามหลักโภชนาการ  การได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันล่าช้า  -
 160.บ้านโคกหนองลาด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  งบประมาณไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในโรงเรียนจริง  จัดสรรงบประมาณให้ตรงกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ควรจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามวันเวลาเปิดภาดเรียน
 161.บ้านโนน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง ส่งผลให้สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 162.บ้านโนนจำปา  1. ได้รับประทานอาหารเพียงพอทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ 2. นักเรียนได้ทำกิจกรรมการประกอบอาหาร 3. ได้เรียนรู้เรื่องมารยาทในการรัปทานอาหาร   -  เนื่องจากสินค้าราคาแพงจึงขอเสนอเพิ่มค่าดำเนินการต่างๆขึ้น
 163.บ้านโนนประเสริฐ  การจัดอาหารกลางวันใรโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ  -  -
 164.บ้านโนนม่วง  บรรลุตามวัตถุประสงค์    
 165.บ้านโนนยาง  นักเรียนดีใจในการรับประทานที่เปลี่ยนในทุกวัน  งบอาหารน้อยไปจากสภาพราคาสินค้าในปัจุบัน  เพิ่มงบประมาณ 30 บาทหน้าจะดีขึ้น
 166.บ้านโนนยางคำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ไม่มี  ไม่มี
 167.บ้านโนนวังเยี่ยม  ๑.นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบร้อยละ ๑๐๐ ๒. นักเรียนได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่  -  -
 168.บ้านโนนสวรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ขาดอุปกรณ์ในการเก็บแช่อาหาร(ตู้แช่เย็น)  ต้องกาต้แช่อาหารเนื่องจากสถานศึกษาห่างไกลจากตลาดสด ต้องซื้ออาหารมาเก็บไว้ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
 169.บ้านโนนสวาง  -  -  -
 170.บ้านโนนสว่าง   จากการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านโนนสว่างได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยดีเสมอมา โดยการจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร มีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน คณะครูทุกคนมีส่วนในการจัดเมนูอาหารหมุนเวียนทุกสัปดาห์ และเริ่มใช้โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ แต่ยังไม่ได้สัดส่วนตามหลักโภชนาการ และได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานต่อไป  นักเรียนบางคนไม่รับประทานอาหารตามปริมาณและสัดส่วนหรือเหมาะสมกับวัย เพราะตักข้าวเอง และนักเรียนบางคนไม่รับประมานผัก ผลไม้ ทำให้สัดส่วนในการบริโภคอาหารในแต่ละวันไม่เพียงพอหรือมากน้อยเกินไป  ควบคุมการตักข้าว ตักอาหารของนักเรียน โดยคำนึงถึงอายุ เพศ และภาวะที่ร่างกายต้องการสารอาหาร และกำชับให้รับประทานอาหารให้หมดจาน
 171.บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานอย่างเพียงพอ ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  งบประมาณรายหัวไม่เพียงพอ เนื่องจากภาวะเศษฐกิจในปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัว จาก 20 บาท เป็น 30 บาท
 172.บ้านโนนสา  เด็กนักเรียนได้ทานอาหารครบทุกหมู่  เด็กไม่ค่อยทานอาหารหมด  ไม่มี
 173.บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  เห็นควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำเอกสารอาหารกลางวันที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 174.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์      
 175.บ้านโนนเสถียร  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  มีนักเรียนย้ายมาเพิ่มระหว่างปีการศึกษา แต่งบประมาณที่ได้รับคือตามจำนวนเดิม ที่รายงานไป  อยากให้ปรับเพิ่มงบประมาณตามจำนวนนักเรียนปัจจุบันที่มีตัวตนจริง
 176.บ้านโนนเหมือดแอ่  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 177.บ้านโนนแก้วโพนทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามโปรแกรมThai school lunch  -อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารชำรุดได้แก่ เตาแก๊ส หม้อหุงข้าว หม้อ จาน ชาม ถาด ทัพพี ช้อนส้อม กะละมัง ฯลฯ - นักเรียนย้ายเข้ากลางภาคเรียน  -ควรเพิ่มงบประมาณ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบอาหารที่สภาพไม่พร้อมใช้งาน อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน - ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมได้ทันทีรวดเร็วเมื่อมีนักเรียนย้ายเข้า
 178.บ้านโป่งเปือย  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียนได้ครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 179.บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม  ๑) ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กรมพลศึกษากำหนด ๒) เรียนมีสุขนิสัยที่ดีต่อการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย  ไม่มี  เป็นโครงการที่ดี และครบถ้วนสมบูรณ์
 180.บ้านโสกก่ามนาตาไก้  นักเรียนำได้รับประทานอาหารที่ดีถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 181.บ้านโสกบง  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโสกบงได้ดำเนินการตามระเบียบและจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับครบร้อยเปอร์เซ็น  -  -
 182.บ้านโสกโพธิ์โสกพอก  นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมบรูณ์ตามช่วงวัย  ไม่มี  ไม่มี
 183.บ้านใหม่ศรีชมภู  นักเรียนมีน้ำหนักแลัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  การเบิกจ่ายเงินโครงการ  ให้โรงเรียนดำเนินการเอง
 184.บ้านใหม่สามัคคี  เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  -  -
 185.บ้านไคสี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน    
 186.บ้านไทรงามโนนภูดิน  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ  การจัดสรรงบประมาณจ้างแม่ครัวน้อยเกินไปไม่สอดคล้องกับสภาวะเศษฐกิจในปัจจุบัน  -
 187.บ้านไร่สุขสันต์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์ต่อร่างกาย  การจัดหาซื้ออาหารและราคาของสิ้นค้าเพิ่มมากขึ้น  ควรจัดสรรให้งบประมาณสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวนน้อย คิดเป็นรายหัวแล้วงบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอ
 188.บ้านไร่โนนสำราญ  นักเรียนได้รับจัดสรรอาหารกลางวันเพียงพอทุกคน  -  -
 189.บึงของหลงวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ทำให้ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง  -  -
 190.ประวิตร (หนองบ่อ)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  การจัดสรรงบจะได้รับตามจำนวนเด็กเป็นปีงบประมาณทำให้เงินที่ได้รับไม่ตรงตามจำนวนนักเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณเป็นปีการศึกษาจะได้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน
 191.ประสานมิตรวิทยา  นักเรียนมีความพึงพอใจในรสชาติอาหารและการบริการสังเกตได้จากนักเรียนมีความสุขแข้งแรงและการเจริญเติบโตตามวัย  -  -
 192.สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา  เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน การเจริญเติบโตเหมาะตามวัย  บริการน้ำปะปาที่โรงเรียนมีปัญหาจึงส่งผลต่อการประกอบอาหารของทางโรงเรียนเป็นอย่างมาก  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขปัญหาระบบน้ำปะปาอย่างเร่งด่วน
 193.สังวาลย์วิทย์ 1  นักเรียนได้รับสารอาหารครบทุกหมู่และอิ่มอร่อย  ได้รับเงินโครงการอาหารกลางวันล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียนวันแรก  จัดให้เงินโครงการอาหารกลางวันก่อนวันเปิดเรียนวันเเรก
 194.สันติสุขเจริญราษฎร์      
 195.สิริภัทรวิทยา  นักเรียนมีอาหารกลางวันเพียงพอต่อการรับประทาน  -  -
 196.หนองทุ่มวิทยา  นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  _  _
 197.หนองสิมโนนสวรรค์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  ครูต้องแบ่งเวลามาทำเอกสารรายงานอาหารให้เป็นปัจจุบันทั้งต้องส่งเทศบาล รายงานเขตและทำล้างหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐาน  อยากให้ลดภาระครูให้สอนหนังสืออย่างเดียว
 198.หนองแสงประชาสรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารและประโยชน์ครบถ้วน และได้รับประทานอาหารครบทุกวัน  งบประมาณมีความล่าช้า  จัดสรรงบปีะมาณให้ทันต่อการจัดอาหารกลางวัน
 199.หอคำพิทยาสรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอต่อความต้องการ    
 200.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการที่ครบถ้วนส่งเสริมสุขภาพของผู้เรียนได้ครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 201.อนุบาลบุ่งคล้า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  -  -
 202.อนุบาลปากคาด  การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์  การกำหนดเมนูอาหารล่วงหน้าบางวันไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากขาดแคลวัตถุดิบในวันนั้นๆ  ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านโภชนาการโดยเฉพาะ
 203.อนุบาลพรเจริญ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ  นักเรียนมัธยมศึกษาได้รับประทานอาหารหลังจากนักเรียนประถมศึกษาทานอิ่มแล้ว  ควรจัดสรรงบอาหารกลางวันในนักเรียนขยายโอกาสด้วยและควรเพิ่มรายหัวให้นักเรียน
 204.อนุบาลศรีวิไล  โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ไม่มี  ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น
 205.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย  - เด็กมีภาวะโภชนาการที่สมส่วนเพิ่มขึ้น - เด็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ครบทุกคน  - ข้อจำกัดในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามปริมาณที่ต้องการในบางฤดูกาล เนื่องจากโรงเรียนห่างไกลห้างสรรพสินค้า และแหล่งขายสินค้าใหญ่ๆ -ไม่มีห้องครัวและโรงอาหาร  - โรงเรียนได้รับงบประมาณอาหารกลางวันล่าช้าไม่ทันวันเปิดภาคเรียน
 206.อนุบาลเซกา  โรงเรียนจัดอาหารได้อย่างมีคุณภาพและมีอาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 207.อนุบาลโซ่พิสัย  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย ระดับชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 910 คน ได้รับอาหารกลางวันครบตามจำนวนที่จัดสรรให้  -  -
 208.เลิดสิน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน มีการจัดทำรายการอาหารไว้ 2 สัปดาห์ เพื่อให้มีรายการอาหารที่มีคุณภาพหลากหลายไม่ซ้ำกัน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก อบต.ช้า  อบต.ควรจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนก่อนวันเปิดเรียนอย่างน้อย 3 วัน เพื่อจะได้เตรียนจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
 209.แก่งอาฮง  เด็กนักเรียนได้รับอาหารเพียงพอนักเรียนมีโภชนการที่ดี  -  -
 210.โนนสาสวรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ครบถ้วน ทุกคน  อยากให้อบต.จัดสรรเงินงบประมาณ ครั้งละ 30 วัน 20 วัน อยากให้ อบต.จัดสรร ครั้งละ 100 วัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการ  เพิ่มเงินค่าอาหาร
 211.ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)      

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net