โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ยโสธร เขต 1
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.กุดพันเขียว  1. สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวันและโภชนาการ  -  -
 2.คำเขื่อนแก้ว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  ไม่มี  ควรเพิ่มงบอาหารกลางวันจากรายหัวละ 20 บาทเป็น 30 บาท/คน
 3.คูสองชั้น  เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่  -  -
 4.ชุมชนกู่จาน  -  -  -
 5.ชุมชนดงแคนใหญ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางทุกคน  ที่รับประทานอาหารคับแคบ  ปรับปรุงที่รับประทานอาหาร
 6.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอในแต่ละวัน มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ และสุขอนามัยที่ดี นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 7.ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานหารครบทุกคนและครบตามหลัก 5 หมู่ และไม่มีภาวะทุพโภชนาการ  นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานเมนูอาหารที่มีผักคุณครูต้องคอยควบคุมดูแลในการรับประทาน  -
 8.ชุมชนบ้านสำโรง  นักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบทุกคน  นักเรียนบางคนขาดเรียนจึงไม่ได้รับการจัดสรรอาหารในวันนั้นและบางคนเกิดภาวะการเจ็บป่วยรับประทานได้น้อย  การจัดโครงการอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อนักเรียนควรจัดให้มีแบบนี้ต่อไป
 9.ชุมชนบ้านหนองคู  นร.ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวันทำการและได้รัอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 10.ชุมชนบ้านหัวเมือง  ดำเนินโครงการไปได้ความเรียบร้อย นักเรียนได้รับอาหารครบ ๕ หมู่ ครบทุกคน ทุกวัน  ไม่มี  เพิ่มค่ารายหัวเด็กนักเรียนขึ้น เป็น ๓๐ บาท
 11.ชุมชนย่อวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ ๑๐๐% (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑)  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โรงเรียนได้ใช้งบประมาณที่เหลือดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. ๖๒ จำนวน ๔๐ วัน  -
 12.ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง  นักเรียนกินอิ่มทุกคน  อปท.ควรจัดสรรเงินให้เร็ว  ควรเพิ่มจำนวนเงิน
 13.บ้านกลางนา  นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภขนาการในปริมาณที่เพียงพอทุกคน  ได้รับงบประมาณล่าช้า  ควรโอนงบประมาณให้โรงเรียนโดยไม่ผ่าน อปท.
 14.บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 15.บ้านกุดกง  โรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการอาหารกลางวัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อนักเรียน เน้นคุณค่าทางโภชนาการ ตามระเบียบของราชการ นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง  -  ควรเพิ่มค่ารายหัวให้มากกว่า หัวละ 20 ยาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจจุบันมีค่าครองชีพสูงขึ้น
 16.บ้านกุดกุง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเพียงพอและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  -  เพิ่มรายหัวมากกว่า 20 บาท
 17.บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  -  -  -
 18.บ้านกุดตากล้า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน 100 %  ไม่มี  ควรดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต่อไป
 19.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย  นักเรียนได้รับอาหารครบห้าหมู่ตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 20.บ้านกุดระหวี่  ได้รับเงินสนับสนุนจาก อบต. ทันตามเวลากำหนด นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกสุขอนามัย มีผลต่อพัฒนาการ  -  ควรแจ้งไป อบต. โครงการอาหารกลางวันให้เร็วขึ้น เพื่อสะดวกต่อการวางแผนการใช้เงิน
 21.บ้านกุดเป่ง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบทุกคนและครบทุกวันทำงาน  ไม่มี  ไม่มี
 22.บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ  นักเรียนในโครงการทุกคนได้รับประทานอาหารมีปริมาณเหมาะสมและอิ่ม เป็นอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการพร้อมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลครบทุกคน ปรุงสุกใหม่สะอาดทุกวันทำการ  -  -
 23.บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอตามโครงการ  ไม่มี  ไม่มี
 24.บ้านขาม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายเติบโต สมวัย  การโอนเงินไม่ทันเปิดภาคเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 25.บ้านขุมเงิน  สำเร็จดีมาก  งบประมาณล่าช้า  นอกจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจึงอยากได้งบประมาณในส่วนของมัธยม
 26.บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง  -  งบประมาณไม่เพียงพอ  ขอให้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และขอให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มจากเดิมที่ได้รับวันละ 20 บาท/หัว/วัน เนื่องจากราคาสินค้า/วัตถุดิบอุปกรณ์ในการนำมาประกอบอาหาร มีราคาแพงขึ้น ทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอเท่าที่ควร
 27.บ้านคำน้ำสร้าง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อนักเรียนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 28.บ้านคำน้ำเกี้ยง  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวันที่มาเรียน  ขาดแคลนบุกคลากรในการจัดทำโครงการอาการกลางวัน  จัดหาบุคลาการมาช่วยในการจัดทำดครงการอาหารกลางวัน
 29.บ้านคำม่วง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  ขาดงบประมาณในการจัดสถานที่ประกอบอาหาร จะมีปัญหาการประกอบอาหารในช่วงฤดูฝน  สนับสนุนงบอาหารกลางวันรายบุคคล เพิ่มขึ้นอีก
 30.บ้านคำฮี  นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันครบ5หมู่ทุกคนร่างกายเติบโตสมวัย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดภาวะทุพโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 31.บ้านคำเม็ก  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอตามความต้องการ ได้รับสารอาหารครบถ้วน  อาหารบางชนิดมีราคาค่อนข้างสูง  ควรเพิ่มจำนวนเงินต่อรายหัวให้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 32.บ้านคำแหลม  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนสมบูรณ์ตามโภชนาการ  -  -
 33.บ้านคุ้ม  เด็กทุกคนได้รับประทานอาหาร100%  งบไม่เพียงพอ  จัดงบประมาณให้เพียงพอเพราะค่าวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นมาก
 34.บ้านคุยตับเต่า  นักเรียนได้กินอาหารพออิ่ม  อปท.ควรดำเนินการเงินโครงการอาหารกลางวันให้เป็นระบบระเบียบมากกว่าที่เป็น โรงเรียนจะได้ดำเนินการได้เรียบร้อย  ควรจัดสรรเงินให้มากขึ้นกว่าเดิม
 35.บ้านคูเมือง  นักเรียนมีอาหารรับประทานเพียงพอ  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  ไม่มี
 36.บ้านจานทุ่ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 37.บ้านชาดศาลา  1.นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน (วันเปิดทำการสอน) 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่ดี 3. นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาสมวัย  1.งบประมาณในการจัดทำอาหารกลางวันไม่เพียงพอเนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารกลางวันมีการปรับราคาสูงขึ้น  1.ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติ่ม
 38.บ้านซำ  โรงเรียนได้มีการดำเนินการปฏิบัติการตโครงการอาหารกลางวัน กล่าวคือ ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกาลงวันทุกคนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และนักเรียนได้รัปประทานครบอาหาร 5 หมู่ตามหลักโภชนการอย่างเพียงงพอ  มีการจัดงบประมาณไม่เหมาะสม เดิมรายหัว 1 คนต่อ 20 บาท ควรเพิ่มรายหัว 1 คนต่อ 25 บาท หรือ 20 บาท เพราะราคาอาหารวัสดุ สด แห้ง ได้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นและมีราคาแพง  ไม่มี
 39.บ้านดงขวาง  เด็กทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน  งบประมาณน้อยราคาวัตถุดิบแพงขึ้น  ควรเพื่มงบประมาณรายหัวเด็กเพิ่ม
 40.บ้านดงจงอาง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางครบทุกคน  ไมมี  ควรเพิ่มจำนวนเงินรายหัว เพราะวัตถดิบราคาแพงขึ้น
 41.บ้านดงบัง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 42.บ้านดงมะหรี่  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 43.บ้านดงยาง  นักเรียนได้รับประทานกลางวันอย่างครบถ้วนทุกคนและมีความสุข รวมถึงมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  ไม่มี  ไม่มี
 44.บ้านดงเจริญ  นักเรียนจากชั้นอนุบาล ถึง ป. 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคน  นักเรียนบางส่วนไม่ชอบกินผัก บางคนไม่ชอบอาหารชนิดใดก็จะรับประทานได้น้อย  ครูจัดกิจกรรมรณรงค์ให้กินผัก จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหาร จัดป้ายนิเทศ
 45.บ้านดวนบากน้อย  1.โรงเรียนได้เสนอโครงการต่อ อบต. และได้รับอนุมัติงบประมาณครบตามจำนวนนักเรียน 2.โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ 3.มีรายงานการจัดซื้อวัสดุอุปโภคทุกวัน 4.มีการนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 5.มีการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  -  -
 46.บ้านดอนกลองหนองไฮ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร มีมารยาทในการรับประทานอาหาร มีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร และปัญหาภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ลดลง  นักเรียนมีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ จำนวน 2 คน  ในโรงเรียนขนาดเล็กนี้จะมีครูรับผิดชอบอาหารกลางวัันเพียงพอหมายถึงว่าดูแลนักเรียนให้รับประทานอาหารกลางวัน แต่ครูเจ้าหน้าที่อาหารกลางวันคนเดียวต้องรับงานคนเดียวเช่นจัดซื้อจัดจ้าง สำรับอาหาร เพิ่มภาระให้ครู ปัจจุบันอาหารกลางวันกำลังสร้างปัญหาให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆคน ถ้าทำได้ควรให้เจ้าของเงิน(อบต)ทำมาส่งโรงเรียน อย่าให้ครูต้องถูกสอบสวนหรือไล่ออกเพราะอาหารกลางวันนักเรียน
 47.บ้านดอนกลอย  นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากเงินโครงการอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 48.บ้านดอนขะยอม  ทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารทที่มีประโยชน์ และมีสุขนิสัยในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง มีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยที่ดี ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ไมมี  ควรให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ยากจนและขาดแคลนให้ได้รับสารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกายตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข
 49.บ้านดอนมะยาง กม.3  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นทำให้งบประมาณในการจัดสรรอาหารกลางวันไม่เพียงพอ  อยากให้เพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันในแก่ทางโรงเรียน
 50.บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  โรงเรียนดำเนินอาหารกลางวันตามที่ได้จัดสรรครบถ้วน ถูกต้อง  ไม่มี  ไม่มี
 51.บ้านดู่ทุ่งคำบอน   - การจัดทำโครงการ ปรับเปลี่ยนจากเหมาจ้างเป็นครูซื้อวัตถุดิบให้แม่ครัวประกอบอาหาร ทำให้เด็กมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพมากขึ้น - ได้รับความร่วมมือในการทำโครงการอาหารกลางวันจากผุ้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดี  - ขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงอาหาร - โรงอาหารหลังคาต่ำ ไม่โปร่ง ทำให้อากาศไม่ถ่ายเทได้สะดวก และมีอากาศร้อน - ขาดที่ล้างมือ ล้างภาชนะที่เด็กกินและอุปกรณ์ประกอบอาหาร - ไม่มีตู้เก็บอุปกรณ์ประกอบอาหาร  - ของบประมาณในการปรับปรุงบริบทใหม่เพื่อความสะอาด สะดวก และมีสุขภาพอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียน
 52.บ้านตับเต่า  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันตามโครงการ  ไม่มี  ไม่มี
 53.บ้านตาดทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  เพิ่มงบประมาณจาก 20 บาท เป็น 30
 54.บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ มีจำนวนลดลง นักเรียนระดับชั้น อนุบาลและระดับประถมศึกษา ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ครบทุกคน  การประกอบอาหารกลางวันทำให้ครูเสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนบ้าง  ควรจัดสรรงบประมาณในการจ้างแม่ครัวนอกเหนือจากเงินรายหัวค่าอาหารกลางวัน 20 บาท ต่อคน ต่อวัน ต่างหาก
 55.บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบร้อยเปอร์เซ็น และได้รับสารอาหารครบ 5หมู่  วัตถุดิบท้องถิ่นบางอย่างมีราคาสูง  ควรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้ครบ100 เปอร์เซ็นทุกโรวเรียนในสังกัด
 56.บ้านทรายงาม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 57.บ้านท่าช้าง  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 2.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงเพิ่มขึ้น 3.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  ได้รับงบประมาณช้ากว่าวันเปิดเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันวันเปิดเรียน
 58.บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  โครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวันได้ แก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ำ จากผลการดำเนินโครงการนักเรียนมีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายดีขึ้น  ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง  อยากให้ทางต้นสังกัดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โดยการเพิ่มค่าอาหารรายหัวให้ มากขี้น
 59.บ้านท่าเยี่ยม  การดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ดีมีประโยชน์ ครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 60.บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ปริมาณเพียงพอ ตามหลักโภชนาการ ทุกวันทำการเปิดเรียน  ไม่สามารถจัดเมนูอาหารแต่ละวัน ให้ถูกใจนักเรียนได้ทุกคน นักเรียนไม่ชอบทานผัก  จัดกิจกรรม ให้เด็กนักเรียนหันมารัประทานผักให้มากขึ้น
 61.บ้านทุ่งมน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน  -  -
 62.บ้านทุ่งแต้  นักเรียนได้รับโภชนาครบถ้วน  -  -
 63.บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)  เป็นที่น่าพอใจ  เงินไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องปรุงอาหาร  ควรจะเพิ่มค่ารายหัวนักเรียนให้มากกว่านี้
 64.บ้านนาคำปักแฮด  นักเรียนมีอาหารเพียงพอ  ไม่มี  ควรให้งบประมากกว่าเดิม
 65.บ้านนาดีดอนจาน  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ  -  -
 66.บ้านนาดีนาอุดม  1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2561 2. โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 3. หลักการและเหตุผล มาตรฐานการศึกษาชาติ กำหนดคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ในฐานะพลเมืองและพลโลกไว้โดยเน้นให้เป็นคนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนองเจตนารมณ์มาตรฐานการศึกษาชาติ ด้วยการกำหนดคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การมีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานนั้น ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดมมีนักเรียน 53 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ โรงเรียนจึงจัดโครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมอาหารปลอดภัยและกิจกรรมส่งเสริมสุขาภิบาลขึ้น 4. วัตถุประสงค์ 4.1 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 5. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ 5.1 นักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพระดับดีขึ้นไป 5.2 นักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีขึ้นไป 6. กลุ่มเป้าหมายและจำนวน นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม จำนวน 53 คน 7. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 8. ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 9. กิจกรรม กิจกรรมการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 1. ประชุมวางแผนชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครู 2. เสนอโครงการเพื่อเห็นชอบและขออนุมัติ ตุลาคม 2560 นางสาวจุฑาธร จูมวงษ์ 3. ดำเนินงานตามโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ผู้บริหารและคณะครู 4.สรุปการดำเนินงาน กันยายน 2561 ผู้บริหารและคณะครู 5. รายงานโครงการ กันยายน 2561 นางสาวจุฑาธร จูมวงษ์ 10. งบประมาณที่ใช้ เงินงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง นักเรียนจำนวน 53 คน ระยะเวลาโครงการ 200 วัน รวมเงินทั้งสิ้น 218,000บาท 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 12. เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะมีการดูแลผลที่เกิดขึ้นให้มีความต่อเนื่องได้อย่างไร 12.1 ติดตามประเมินผลการวางแผนการดำเนินงาน 12.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 12.3 ติดตามประเมินผลการรายงานผลโครงการ 12.4 นำผลการประเมินพัฒนาปรับปรุงโครงการ  -  -
 67.บ้านนาถ่ม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน อาหารครบโภชนาการ มีภาวะโภชนาการดีขึ้น  ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวัน
 68.บ้านนาสะไมย์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวขึ้นอีก
 69.บ้านนาสีนวลโนนสะอาด  -  -  -
 70.บ้านนาหลู่เหล่าตอง  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 2.อาหารมีคุณภาพ 3.นักเรียนไม่ภาวะทุพโภชนาการ  1.วัสดุอุปกรณ์ที่ประกอบอาหารไม่เพียงพอ 2.ครูเสียสละเวลาเพื่อจ่ายตลาด และประกอบอาหารให้เด็ก  1.ควรมีงบประมาณจ้างแม่ครัว เพราะจำนวนครูลดลง 2.น่าจะมีงบประมาณรายหัวถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส เนื่องจากเด็กนักเรียนที่เลื่อนชั้นมากจากประถม ควรได้รับการสนับสนุน
 71.บ้านนาห่อม  ดำเนินตามโครงการเรียบร้อยดี  ไม่มี  ไม่มี
 72.บ้านนาเวียงคำศิริ  - นร.มีนน/สส.ตามเกณฑ์ - ปัญหาทุพโภชนาการ(อ้วน)ลดลงจำนวน 2 คนจากทั้งหมด 19คน  ไม่มี  ควรเพิ่มจำนวนเงิน
 73.บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก  นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 74.บ้านนาโพธิ์  -  -  -
 75.บ้านน้ำคำน้อย  นักเรียนทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนตลอดปีการศึกษา และได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน สมวัย และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างทั่วถึง  เนื่องจากโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย เป็นโรงเรียนชยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดสรรอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระกับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ  โรงเรียนมีความต้องการงบประมาณ สำหรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 76.บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 77.บ้านน้ำอ้อม  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเพียงพอและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  -  -
 78.บ้านน้ำเกลี้ยง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 79.บ้านน้ำโผ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่ ได้สารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามโภชนาการด้านอาหาร  -  -
 80.บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและเพียงพอต่อการเจิญเติบโต นักเรียนที่ทุพโภชนาการมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง  งบประมาณในการทำอาหารกลางวันมีจำนวนจำกัดบางวันไม่พ่อใช้จ่าย  ควรมีการเพิ่มเงินรายหัวอาหารกลางวันนักเรียนขึ้นอีก
 81.บ้านบ่อบึงโพนจาน  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจานได้จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานครบทุกคนโดยจัดเมนูอาหารหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละวัน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโถชนาการ ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้ และบางวันเมนูอาหารไม่ถูกใจนักเรียน ก็จะเลี่ยงไม่รับประทานอาหารกลางวัน และไปซื้ออย่างอื่นรับประทานแทน  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ในเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
 82.บ้านบัวขาว  นักเรียนมีภาวโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน  ไม่มี  ไม่มี
 83.บ้านบาก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 84.บ้านบากเรือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีความสุขครบทุกคนทุกวัน โดยได้รับสารอาหารครบตามอาหารหลัก 5 หมู่ อย่างสม่ำเสมอ  งบประมาณค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับค่าครองชีพยุคปัจจุบัน แต่ก็จัดได้เพียงพอ  ถ้าเป็นไปได้เห็นควรเพิ่มค่าอาหารกลางวันเป็นรายหัวละ 30 บาท
 85.บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ  นักเรียน​โรงเรียน​บ้านบากใหญ่​หนอง​ปอ​หนอง​ซำ​ จำนวน 47 คน ได้รับอาหารกลางวัน​ครบถ้วนสมบูรณ์​  ไม่มี  ไม่มี
 86.บ้านบุ่งหวาย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอ  -  -
 87.บ้านปลาอีด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการทุกคนทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 88.บ้านปอแดงโคกสะอาด  จัดทำอาหารกลางวันตามงบประมาณ ตามความเหมาะสม  -  -
 89.บ้านผักบุ้ง  -  -  -
 90.บ้านผิผ่วน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด เพียงพอ และมีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 91.บ้านผือฮี  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเพียงพอและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   ได้รับเงินจัดสรรไม่ทันเปิดเทอม ได้รับจัดสรรครั้งละ 50 วันทำการ ขอแต่ละภาคเรียน  อยากได้ทันเปิดเทอมและตามยอดนักเรียนของปีการศึกษาปัจจุบัน
 92.บ้านผือฮีนาลานาจาน  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมตามช่วงวัย  -  -
 93.บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 94.บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)  -  -  -
 95.บ้านพลับหนองคำ  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนและตรงตามนโยบายของสพฐ.  ไม่มี  ไม่มี
 96.บ้านพลไว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 97.บ้านฟ้าห่วน  เด็กมีภาวะโภชนาการที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการเรียนของเด็กให้เพิ่มขึ้น  งบรายหัวนักเรียนยังน้อยไป  จัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น
 98.บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอครบทุกคนตามหลักโภชนาการ  ครูภาระงานมาก มีงานสอนเต็มเวลาและมีงานพิเศษอื่นๆอีกมากมาย  ควรมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวัน
 99.บ้านมะพริกดู่โพนสิม  โรงเรียนสามารถดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันตามกรอบและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ  โรงเรียนไม่ได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เนื่องจากการหาวัตถุดิบในท้องถิ่นไม่ครบตามรายการ และต้องจัดอาหารตามฤดูกาลที่มีในท้องถิ่น จึงจัดรายการอาหารโดยอาศัยประสบการณ์ของคณะกรรมการการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน และเทียบเคียงรายการตามโปรแกรม Thai School Lunch เป็นแบบอย่าง  -
 100.บ้านยางกลาง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีภาวะทุพโภชนาการที่ดีขึ้น  โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนนักเรียนมีน้อย งบประมาณของโครงการค่อนข้างน้อย  จัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมจากที่ได้รับ
 101.บ้านยางน้อย  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับอาหารพอเหมาะ  -  -
 102.บ้านยางเครือ  ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ  ไม่มี  ไม่มี
 103.บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม  นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกคน ได้รับอาหารที่เพียง พอและตรงตามความต้องการของนักเรียน งบประมาณที่จัดสรรให้ นั้นช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน อีกทั้งยังมี ระบบ School Lunch ที่ช่วยจัดรายการอาหารที่เหมาะสมและ ตรงตามความต้องการของเพศและวัย ตามหลักโภชนาการอาหาร ที่นักเรียนควรได้รับต่อวัน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม ได้จัดสรรและบริหารงบประมาณให้เพียงพอและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการจัดสรรและสนับสนุนเงินโครงการอาหารกลางวันใน ทุกๆปีการศึกษาต่อไป  ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ราคาอาหาร เครื่องปรุง แก๊ส และอื่นๆ มี ราคาที่สูงขึ้นทุกปี อีกทั้งจำนวนนักเรียนที่ลดลง ทำให้งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรอาจจะไม่เพียงพอ ทำให้บางอย่างจัดซื้อใน จำนวนที่ลดลง  ควรมีการจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากรายหัวของนักเรียน เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการบริหารจัดซื้อ เช่น อาจจะมีถาดอาหาร ช้อน หรืออุปกรณ์ทำครัวบางอย่างชำรุด หรือใช้มานาน ควรได้รับการ จัดสรรงบเพื่อจัดซื้อเพิ่มเติม
 104.บ้านราชมุนี  นักเรียนมีอาหารรับประทานเพียงพอ  ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  ไม่มี
 105.บ้านศิริพัฒนา  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทีมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  เด็กบางคนไม่ชอบกินผัก/บางคนทานน้อยเพราะกลัวอ้วน  ให้ความรู้และหาวิธีโน้มน้าวให้เด็กทานผักและรับประทานอาหารให้หมดจาน
 106.บ้านสงยาง  นักเรียนชั้นอนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพ  ไม่มี  ควรให้งบประมาณมากกว่า20บาทนักเรียนจะได้รับประทานผลไม้ที่หลากหลาย
 107.บ้านสงเปือย  บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ  ไม่มี  -
 108.บ้านสมสะอาดหนองแวง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบทุกคน  ไม่มี  โรงเรียนได้รับงบประมาณทันตามเวลาและไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
 109.บ้านสร้างแป้น  ดก็กได้รับอาหารครบ100เปอร์เชนต์  เช็คเงินเข้าช้ารร.ไม่มีเงินสำรอง  อยากให้ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณให้ทันเวลา
 110.บ้านสว่างดอนดู่  -  -  -
 111.บ้านสว่างเชียงหวาง  -  -  -
 112.บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนครบทุกคน  ไม่มี  เพิ่มงบประมาณจาก 20 บาท เป็น 30 บาท
 113.บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวัน อย่างเพียงพอถูกหลักโภชนาการทำให้นักเรียนเจริยเติบโต สมส่วนและมีผลการเรียนที่สูงขึ้น  1.ได้รับงบประมาณล่าช้า ต้องใช้เงินส่วนอื่นสำรองจ่าย 2.เงินงบประมาณต่อหัวน้อย  1.เงินงบประมาณควรให้เป็นรายภาคเรียนเพราะเหลือจ่ายก็คืน 2.งบประมาณต่อหัวควรให้มากกว่านี้
 114.บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 115.บ้านสามเพียแสนจำปา  นักเรียนได้รับประทานอาหารตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครบทุกคน  ไม่มี  ควรเพิ่มงบประมาณ
 116.บ้านสำราญ  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบร้อย 100 % และมีความหลากหลายครบตามหลักโภชนาการ  อาหารกลางวันในงบประมาณ 20 บาท/คน เป็นเรื่องยากที่จะจัดอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการ  - ควรมีการเพิ่มงบประมาณรายหัวเด็กนักเรียน เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
 117.บ้านสำโรง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ  -  การจัดสรรงบประมาณควรสอดคล้องใกล้เคียงกับราคาวัตถุดิบในท้องตลาด
 118.บ้านสิงห์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกคน  -  -
 119.บ้านหนองขอนโพนสิม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอครบทุกคน มีน้ำหนัก ส่วนสูง ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  -  -
 120.บ้านหนองตุ  นักเรียนทุกคนได้รับรับประทานอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ  ครูเสียสละเวลาสอนเพื่อมาประกอบอาหาร  อยากให้มีงบประมาณในการจ้างผู้มาประกอบอาหาร
 121.บ้านหนองทองหลางโนนกุง  นักเรียนทุกคนได้รับปประทานอาารกลางวันที่มีคุณภาพทุกวัน  ไม่มี  วัสดุดิบในการปรำกอบอาหารราคาสูงขึ้นควรเพิ่มงบประมาณรายหัวเป็น 25 บาท
 122.บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ  นักเรียนได้รบประทานอาหารกลางวันครบตามโครงการทุกคน  -  -
 123.บ้านหนองบกโนนสวาท  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  เพิ่มงบเป็น 30 บาท
 124.บ้านหนองบั่ว  เป็นไปด้วยดี  ไม่มี  ไม่มี
 125.บ้านหนองบัว  สุขภาพร่างกายนักเรียนแข็งแรง มีภาวะโภชณาการณ์ตามเกณฑ์  -  -
 126.บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)  เป็นไปด้วยดี  ไม่มี  ไม่มี
 127.บ้านหนองยาง  -  -  -
 128.บ้านหนองหงอก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่พอเพียงครบถ้วนต่อจำนวนนักเรียน และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  เนื่องจากโรงเรียนค่อนข้างอยู่ห่างจากตัวเมือง อาหารที่นำมาใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่จึงเป็นอาหารตามฤดูกาล  ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร เช่น ตู้แช่เย็นสำหรับเก็บอาหาร โต๊ะอาหารสำหรับนักเรียน
 129.บ้านหนองหิน  -  -  -
 130.บ้านหนองเทา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน อย่างเพีงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 131.บ้านหนองเป็ด  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ โดยรายการอาหารนักเรียนบางคนมีส่วนร่วมในการเสนอรายการอาหาร  -  -
 132.บ้านหนองเป้า  นักเรียนได้รับสารอาหารตามความต้องการของร่างกาย  นักเรียนบางคนทานน้อยถ้าตักให้ตามที่กำหนดก็จะเอาไปทิ้ง  ทางดรงเรียนก็ทำตามหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ไม่ควรมีเอกสารให้ทำบ่อยเกิดภาระเกินไป
 133.บ้านหนองเรือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการครบ 100 %  ไม่มี  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัว จาก 20 บาท เป็น 30 บาท เพราะวัสดุที่นำมาประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น
 134.บ้านหนองเสียวชัยมงคล  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกวันทำการ ชุมชนมีความพึงพอใจ  การจัดอาหารให้ได้ครบและหลากหลาย ควรเพิ่มงบประมาณ เพราะราคาวัตถุดิบสูงขึ้น  เพิ่มงบประมาณ
 135.บ้านหนองแฝก  ได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  20บาทเป็น30
 136.บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว   นักเรียนได้รับสารอาหารตามความต้องการของร่างกาย   นักเรียนบางคนไม่ชอบทานผักและทางคุณครูได้สอนเรื่องความจำเป็นของของร่างกายที่ต้องได้รับสารอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่  -
 137.บ้านหนองไร่จันทร์เกษม  นักเรียนได้รับประทานอาหารถุกหลักโภชนาการ และมีปริมาณเพียงพอ  งบประมาณที่ได้รับรายหัว 20 บาท น้อยเกินไป และวัตถุดิบในการปรุงอาหารมีราคาแพง  อยากได้งบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้นอีกหัวละ 30 บาท
 138.บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนและทุกต้องตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 139.บ้านหมากมาย  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ มีร่างกายที่เจริญเติบโตสมวัย  ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณทันตามเวลา
 140.บ้านห้องข่าหนองเสือตาย  นักเรียนได้รับรับประทานอาหาร ตามหลักโภชนาการที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  -  -
 141.บ้านหัวขัว  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและเพียงพอ  งบประมาณจัดสรรน้อย ราคาสินค้าแพง  เพิ่มงบประมาณ
 142.บ้านหัวดง  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มีน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้น  เงินอุดหนุนยังล่าช้า  ควรจะจัดเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้ทันเปิดภาคเรียน
 143.บ้านหัวดอน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอย่างหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่ถึง 50 คน ทำให้บริหารจัดการเงินงบประมาณด้วยความลำยากเนื่องจากวัสดุมีราคาแพงมากขึ้น  ควรเพิ่มเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
 144.บ้านเขื่องคำ  เด็กนักเรียนทั้งหมดได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชะนาการ Thai School Lunch  -  -
 145.บ้านเชือก  เด็กได้รับประทานอาหารครบทุกคนตามหลักโภชนาการ ผู้ปกครอง คณะกรรมการให้ความร่วมมือ ตรวจสอบและสนับสนุน  การโอนเงินจากเทศบาลล่าช้า และจำนวนนักเรียนไม่นิ่งเพิ่มขึ้น แต่การจัดสรรและโอนเงินของเทศบาลยึดข้อมูล วันที่ 10 มิ.ย. ทำให้โรงเรียนต้องแบกรับค่าอาหารกลางวัน  ควรเพิ่มงบอาหารกลางวันรายบุคคลมากกว่านี้จะดีมาก เพราะปัจจุบันงบรายหัวอาหารกลางวันน้อยเกินไปเพราะวัตถุดิบในการทำอาหารแพงขึ้นมากกว่าแต่ก่อนมาก
 146.บ้านเชือกน้อย  นักเรียนได้รับประทานครบห้าหมู่  ไม่มี  อยากให้นำเงินรายหัวจ่ายให้กับผู้ปกครองเตรียมอาหารมาเองเลย
 147.บ้านเดิด  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 148.บ้านเลียบ  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน100%  ได้รับงบประมาณล่าช้า  -
 149.บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบถ้วนทุกคน  -  -
 150.บ้านเหมือดขาว  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน  ในปัจจุบันราคาวัสดุที่ซื้อมาประกอบอาหารมีราคาแพงมากขึ้น  อยากขอเพิ่มรายหัวขึ้น
 151.บ้านเหมือดป่าตอง  นักเรียนได้รับประมานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ควรเพิ่มงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน
 152.บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทุกคน และได้รับสารอาหารครบตามวัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 153.บ้านเหล่าฝ้าย  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี
 154.บ้านเหล่ามะเขียว  นักเรียนได้รับปทานอาหารที่ครบถ้วน  -  -
 155.บ้านเหล่าหุ่ง  นักเรียนได้รับโภชนาการที่ถูกต้องตามระเรียบกระทรวงศึกษาธิการ  -  -
 156.บ้านเหล่าใหญ่  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 157.บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์  ถูกต้องตามระเบียบ นักเรียนได้รับทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 158.บ้านแข่โพนเมือง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ ครบ 5 หมู่  -  -
 159.บ้านแคนน้อยหนองเลิง  ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง  ไม่มี  ศึกษานิเทศน์ควรออกมานิเทศและติดตามเป็นระยะ ไม่ใช่มาสั่งงานให้ทำเพียงครั้งเดียวและเยอะเกินไป
 160.บ้านแจ้งน้อย  นักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอ​ ถูกสุขลักษณะ​ตามหลักโภชนาการ  -  ควรเป็นอาหารที่หลากหลายครบ5หมู่​มีผลไม้และของหวาน
 161.บ้านแจนแลน  นักเรียนได้รับอาหารที่สะอาด เพียงพอ ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการทำให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด สุขภาพร่างกายแข็งแรง  เมนูอาหารบางวัน ไม่ควรเน้นหมูสามชั้นมากเกินไป หรือ ของหวานก็ไม่ควรหวานมากเพราะจะทำให้นักเรียนอ้วน  ควรเป็นอาหารที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่ มีผลไม้และของหวานบางวัน
 162.บ้านแดง  เด็กๆมีสุขภาพดีขึ้น  การเดินทางในการซื้อวัตถุดิบไกล  -
 163.บ้านแดงประชาสรรค์  นักเรียนกินอิ่ม อาหารสะอาด  ไม่มี  ไม่มี
 164.บ้านแหล่งหนู  นักเรียนมีโภชนการที่ดีขึ้น มีน้ำหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 165.บ้านแหล่งแป้น  นักเรียนได้รับอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการทุกวันทุกคน  -  -
 166.บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)  นักเรียนได้รับอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย  -  -
 167.บ้านโคกป่าจิก  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 168.บ้านโต่งโต้น  นักเรียนได้ทานอาหารกลางวันครบตามอาหารหลัก 5 หมู่  ไม่มี  ควรจัดสรรค่าอาหารกลางเพิ่มขึ้นอีกจาก 20 บาท เป็น 30 บาท
 169.บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  เด็กได้รับสารอาหารที่เพีียงพอ  งบประมาณน่าาะมากกว่านี้จะได้เพิ่มเติมอย่างอื่นได้มากกว่านี้  งบประมาณน่าาะมากกว่านี้จะได้เพิ่มเติมอย่างอื่นได้มากกว่านี้
 170.บ้านโนนค้อ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง  -  รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณรายหัวอาหารกลางวันเป็นหัวละ 25 บาท/คน
 171.บ้านโนนทรายงาม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  -  ควรเพิ่มเงินรายหัวให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
 172.บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเพียงพอและมีร่างกายแข็งแรง  ไม่มี  ควรเบิกจ่ายเงินให้ทันก่อนวันเปิดภาคเรียน
 173.บ้านโนนม่วง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน และอิ่มทุกวัน อย่างมีคุณภาพ  วัตถุดิบบางอย่างมีราคาสูงขึ้น  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวัน เนื่องจากวัตถุดิบในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น
 174.บ้านโนนยาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 175.บ้านโนนหนองแฝก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ทุกวัน ทุกคน ตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ไม่มี  ไม่มี
 176.บ้านโพนทัน  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 177.บ้านโพนแบง  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  การเดินทางจัดซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารกลางวันในแต่ละวัน  จัดตั้งครูเวรในการซื้อในแต่ละวัน
 178.บ้านใหม่ชุมพร  เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 179.ประชาสงเคราะห์  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 180.มหาชนะชัย  -นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ ทุก คนตามจำนวน 177 คน -นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ต้ำกว่าเกณฑ์ ลดลง -นักเรียนมีสุขภาพ อนามัย สมบูรณ์ แข็งแรง  -ราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น  -ควรมีการจัดสรรค์งบประมาณเพิ่มให้นักเรียน
 181.วัดบ้านเปาะ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคนทุกวัน  งบประมาณจำกัด  เพิ่มเติมงบประมาณ
 182.วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์  มีการตอบรับที่ดีมีความพอใจในโครงการนี้  ไม่มี  ไม่มี
 183.สหประชาสรรค์  เด็กได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ เด็กมีสุขภาวะที่สมบูรณ์และแข็งแรง  เด็กไม่ชอบผัก แม่ครัวจัดผลไม้มาเสริมช่วย  -
 184.หนองแสง  นักเรียนทุกคนได้รับนมที่เพียงพอและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่มี  ไม่มี
 185.อนุบาลค้อวัง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอทุกวัน มีภาวะโภชนาการ มีการดำเนินงานด้านเอกสารหลักฐานการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  -  -
 186.อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่  ได้รับเงินสนับสนุนช้า  ได้รับเงินสนุบสนุนช้า
 187.อนุบาลยโสธร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีทุพภาวะโภชนาการน้อย  เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนคนละ 20 บาทถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ต้องการ  เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันต่อคนให้มากขึ้น
 188.อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)  นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่คุณค่าถูกหลักโภชนาการ และมีภาวโชนาการที่ดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 189.โซงเหล่าโป่วิทยา  โรงเรียนได้รับงบประมาณตามที่ขอไป มีการดำเนินงานเป็นปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงานเสมอ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างพอเพียง  ไม่มี  อยากได้งบประมาณรายหัวเพิ่ม
 190.ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)  โรงเรียนได้ดำเนินตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเรียบร้อยดีค่ะ  -  เครื่องปรุงและวัตถุมีราคาสูง ควรเพิ่มราคาอาหารต่อหัวนักเรียน

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net