โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ขามเปี้ยบ้านศรีสุข  1.นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง 2. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้  -  -
 2.ชุมชนบ้านขามป้อม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบทุกคนทุกวัน  ทางโรงเรียนยังขาดสถานที่ที่เหมาะสมในการประกอบอาหาร และสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างถาดอาหารสำหรับนักเรียน  ควรออกนิเทศโครงการอาหารกลางวันอย่างสม่ำเสมอและแก้ไขปัญหาที่พบอย่างจริงจังเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้โครงการอาหารกลางวันมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนให้มากที่สุด
 3.ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)  นักเรียนมีโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับวัย  การบริหารงบประมาณในโครงการอาหารกลางวันที่ผ่านหลายหน่วยงาน ไม่ส่งตรงมาจาก สพฐ. สูงโรงเรียน ทำให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้าในการโอนงบประมาณมายังโรงเรียนให้ทันเปิดภาคเรียน  ให้ สพฐ.เป็นคนตั้งงบประมาณเพื่อส่งตรงมายังโรงเรียน
 4.ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง  -  -  -
 5.ชุมชนบ้านสะพือ  นักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหาร สะอาด ถูกหลักอนามัย 100%  สถานที่ประกอบอาหาร และโรงอาหาร มีสภาพเก่า  ควรได้รับงบประมาณสนับสนุน
 6.ชุมชนบ้านเจียด  1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและสารอาหารที่เพียงพอต่อสุขภาพ 2. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความสนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพบุตรหลานมากขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 7.ชุมชนบ้านเซเป็ด  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง  -  -
 8.ชุมชนบ้านโนนสวาง  ได้เรียนได้รับอาหาร ที่มีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียง  ไม่มี  ไม่มี
 9.ตชด.ทองพูนพิทยา  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยาได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ทุกคน ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการดีขึ้น  -  -
 10.ตชด.บ้านป่งคอม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ที่มีประโยชน์ครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 11.ตระการพืชผล  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้รับสารอาหารครบครบถ้วนตามหลักโภชนาการ นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการที่ดี  โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารมีไม่พอเพียงกับจำนวนนักเรียน โรงอาหารเป็นอาคารโล่งไม่มีผนังกั้นลมฝุ่นละอองและสุนัข  ของบประมาณเพื่อซื้อโต๊ะและเก้าอี้ให้นักเรียนใช้นั่งรับประทานอาหารอย่างพอเพียง ของบประมาณในการทำผนังกั้นลมฝุ่นละอองและสุนัข
 12.น้ำคำพิทยา  โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารงบประมาณอาหารกลางวันได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบทุกคน  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารรายหัว  ถ้าได้งบประมาณเพิ่มอีกก็คงดีมาก
 13.บ้านกระเดียน  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับสารอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ ด้วยทางโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณค่าพลังงานตามที่ร่างกายต้องการได้ครบถูกต้อง  ไม่มี  ไม่มี
 14.บ้านกองโพน  นักเรียนชั้น อนุบาล1- ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี  -  -
 15.บ้านกะลึง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพและครบทุกคน  ราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีความผันผวนไม่คงที่ตามสถานะการของตลาด  ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในการปรกอบอาหาร
 16.บ้านกะเตียด  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนจากภาคต่างๆ มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอจากคณะกรรมการเครือข่าย และสำนักงานเขตพื้นที่  -  -
 17.บ้านกาจับ  นักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอถูกต้องตามหลักโภชนาการจากการจัดรายการอาหารโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch  -  -
 18.บ้านกาบิน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ  ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นทำให้ปริมาณอาหารไม่เพียงพอ  รัฐควรจัดสรรเพิ่มรายหัวนักเรียนเป็น คนละ 30 บาท
 19.บ้านกึ่งพุทธกาล  นักเรียนรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มีโภชนาการที่ดี  ค่าอาหารรายหัวน้อยเกินไป เพราะจำนวนนักเรียนมีน้อย  เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน
 20.บ้านกุดกลอย  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอครบทุกคนและนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  วัถุดิบในท้องตลาดไม่มีตามที่ต้องการ  เห็นควรให้องค์กรปกครองท้องเป็นผู้ดำเนินการแทนโรงเรียน
 21.บ้านกุดยาลวน  นักเรียนมีสุขภาวะโภชนาการที่ดี มีอาหารเพียงพอสำหรับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน  - นักเรียนบางคนไม่ชอบอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้เป็นบางรายการเป็นบางครั้ง ทั้งๆที่ทางโรงเรียนจัดให้ครบตามหลักโภชนาการและจัดตามโปรแกรม Thai School lunch  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกในการดำเนินการและจัดทำอาหารได้หลากหลายครบตามหลักโภชนาการ
 22.บ้านกุศกร  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันจากทางโรงเรียนทุกวันทำการ  งบประมาณล่าช้า ทางโรงเรียนต้องยืมเงินสำรองจ่ายก่อน  อยากให้งบประมาณส่งตรงมาถึงโรงเรียนไม่ต้องผ่าน อบต.
 23.บ้านขามเปี้ย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน และได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ตามโปรแกรม Thai School Lunch  การโอนเงินโครงการอาหารกลางวันค่อนข้างล่าช้า  ควรโอนก่อนวันเปิดภาคเรียน
 24.บ้านขุมคำดงตาหวาน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 100 % อาหารที่นำมาปรุงสดและใหม่ทุกวัน เด็กได้รับสารอาหารครบ  โรงเรียนอยู่ไกลจากตลาด  -
 25.บ้านค้อ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน100เปอร์เซ็น  ได้รับเงินช้า  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันวันเปิดภาคเรียน
 26.บ้านคอนสาย  ได้รับงบประมาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และได้รับงบประมาณทันเปิดภาคเรียน  -  -
 27.บ้านคันพะลาน  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนทุกชั้นเรียน  -  -
 28.บ้านคำกลาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนทุกวัน  วัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น  ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อหัวเพิ่มขึ้น
 29.บ้านคำข่า  เด็กได้รับประทานอาหารครบตามโภชนาการ เด็กมีร่างการสมบูรณ์แข็งแรงได้รับสารอาหารที่เพียงพอ  -  -
 30.บ้านคำมณี  นักเรียนมีภาวะโภชณาการที่ดี มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดรับประทานอาหารครบ5หมู่  การจัดรายการตามโปรแกรมบางรายการไม่เอื้อต่อวัตถุดิบในตลาด รร.จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรายการในบางวันเช่นผลไม้ ไม่มีตามเมนู  ไม่มี
 31.บ้านคำสมิง  -  -  -
 32.บ้านคำหาด  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษามีอาหารกลางวันที่มี คุณค่าทางโภชนาการรับประทานทุกวันตลอดปีการศึกษาอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  -  -
 33.บ้านคำแคน  1.จัดอาหารได้ครบและมีคุณภาพ อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 2.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนการลดลง 3.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 5.นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย จัดรายการอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้ระบบ Thai School Lunch 6. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้ 7.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 8.ภาพความสำเร็จน่าพอใจ  1.อาหารบางอย่างโรงเรียนไม่สามารถจัดได้ตามโปรแกรม แต่เน้นการได้รับสารอาหาร 2.นักเรียนบางส่วนเลือกรับประทาน ไม่ชอบเมนูที่มีผัก 3. โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตลาด  1.ควรเพิ่มเงินงบประมาณรายหัวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสอดคล้องกับขนาดของโรงเรียน 2.ในการกรอกข้อมูลต่างๆ ควรใช้แบบฟอร์มที่ครอบคลุม จะได้กรอกเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องมาทำงานซ้ำซ้อน
 34.บ้านคำแม่มุ่ย  1 ได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออย่างเพียงพอ 2 นักเรียนไดรับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามโปรแกรมสคูลลั้น 3 โรงเรียนไปฏิบัติงานตามระเบียบงานพัสดุว่าด้วยดารจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน   ไม่มี-   ไม่มี
 35.บ้านคำไหล  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ มีคุณภาพ ครบทุกคนทุกวัน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  -  -
 36.บ้านคึม  เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 37.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง  จัดอาหารให้นักเรียนได้รับประทานครบ 5 หมู่ นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพสมบูร์แข็งแรง  ยุ่งยากในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  ควรจะจัดสรรงบประมาณ อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นม.1 - 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสด้วย
 38.บ้านดงตาหวัง  เด็กๆได้รับประทานอาหารทุกคนและมีจำนวนเพียงพอ  -  -
 39.บ้านดงบัง  -  -  -
 40.บ้านดงไม้งาม  -  -  -
 41.บ้านดอน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณน้อย งานด้านเอกสารมาก  ลดภาระงานด้านเอกสาร
 42.บ้านดอนก่อ  นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ มีนำ้หนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ทุพโภชนาการ  -  -
 43.บ้านดอนกะทอด  นักเรียนทุกคน ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับความต้องการ เพียงพอตามความต้องการของสุขภาพร่างกายนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 44.บ้านดอนงัว  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ลดลง  ไม่มี  อยากให้ สพฐ.จัดงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาส
 45.บ้านดอนจิก  เด็กได้รับอาหารตามหลักโภชนาการและมีสุขอนามัยที่ดี ได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่  ไม่มี  ไม่มี
 46.บ้านดอนชาด  -  -  -
 47.บ้านดอนตะมุน  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ทำให้ร่างกายแข็งแรง เติบโต สมวัย  -  -
 48.บ้านดอนทับช้าง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกวันทุกคน นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีมีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการ นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  งบประมาณน้อย  ควรเพิ่มงบปนะมาณรายหัวเป็น 30 บาท เพราะราคาวัตถุดิบสูงขึ้น
 49.บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)  ผลการประเมินจากคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี  เงินงบประมาณมาไม่ทันวันเปิดภาคเรียน  งบประมาณควรมาให้ทันวันเปิดภาคเรียน
 50.บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  -เด็กได้รับประทานอารหารตามหลักโภชนาการ -เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามวัย  -งบประมาณน้อยเกินไป -การจัดทำเอกสารมีมากเกินคามจำเป็น  -งบประมาณโครงการอาหารกลางไม่เพียงพอเท่าที่ควรเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนเด็กน้อยแต่วัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมีราคาสูง
 51.บ้านดอนหมู  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกวัน และมีคุณภาพอาหารครบ 5 หมู่  ขาดบุคคลากร  -
 52.บ้านดอนหมูวิทยา  โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบ จัดทำตาม ระบบ thai school lunch /นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 53.บ้านดอนเย็นใต้  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  -  -
 54.บ้านดอนใหญ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอ มีคุณค่าอาหารครบ 5 หมู่  -  -
 55.บ้านด่านหม่วน  โรงเรียนบ้านด่านหม่วนได้จัดการอาหารกลางวันเป็นไปตามเมนูที่วางไว้ล่วงหน้า และนักเรียนมีภาวทุพโภชนาการลดลง  การจัดหาซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารไม่ตรงตามรายการที่จัดไว้เนื่องจากอยู่ไกลจากแหล่งจำหน่ายวัถุดิบ  รายการอาหารควรปรับเปลี่ยนวัตถุดิบได้ตามความเหมาะสมในท้องถิ่น
 56.บ้านด่านฮัง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกวัน ตามหลักโภชนาการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ราคาวัตถุดิบในท้องตลาดปัจจุบันมีราคาเพิ่มขึ้น ทำให้ได้วัตถุดิบนำมาประกอบอาหารน้อยลง  ควรเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวอาหารกลางวัน เพื่อโรงเรียนจะได้จัดเมนูอาหารให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
 57.บ้านตระการ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ครบ 5 หมู่ ทุกคน ทุกวันทำการ  ไม่มี  ไม่มี
 58.บ้านตากแดด  -  มีการจัดทำระบบเอกสารที่ซับซ้อนและจำนวนมาก  อยากให้ปรับลดเอกสารอาหารกลางวันลดลง
 59.บ้านตาดแต้  นักเรียนมีโภชนาการตามเกณฑ์  ไม่มี  -
 60.บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ  เด็กนักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ตามที่ร่างกายต้องการ  -  -
 61.บ้านตุ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 62.บ้านถ้ำแข้  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารมีราคาแพง  -
 63.บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ ห้าหมู่ ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 64.บ้านทม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ ครบทุกคน มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  ไม่มี  เพิ่มจำนวนเงินขึ้นอีกจากคนละ 20 บาท
 65.บ้านทรายพูล  -  -  -
 66.บ้านท่าหลวง  เรียบร้อยดี ทำตามทันเวลา  ไม่มี  ไม่มี
 67.บ้านนากลาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางเพียงพอและได้รับคุณค่าสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  เอกสารการดำเนินงานตามโครงการมีความซับซ้อนและเยอะเกินไป
 68.บ้านนาขนัน  โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน จัดอาหารกลางวันในรูปแบบที่หลากหลายนักเรียนได้รับอาหารเพียงพอเพียงพอถูกตองตามหลักโภชนาการ  -  -
 69.บ้านนาขาม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สด สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคนทุกวัน  -  -
 70.บ้านนาคำวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 100% ตามหลักทางโภชนาการ  เด็กไม่ชอบรับประทานผัก  ครูต้องให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผัก
 71.บ้านนาคิแลน  เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ครบทุกคน  -  -
 72.บ้านนางิ้ว  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการทุกคน ทุกวัน จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ไม่มี  โครงการอาหารกลางวันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชานการลดลง ควรดำเนินการต่อไป
 73.บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเพียงพอและถูกต้องตามโภชนาการ  -  -
 74.บ้านนาจ่าย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันถูกต้องครบถ้วนตามโภชนาการ  -  -
 75.บ้านนาชุม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ราคาวัตุดิบในการประกอบอาหารราาค่อนข้างสูงเนื่องจากพื้นที่โรงเรียนอยู่ห่างไกลทำให้อัตราค่าขนส่งสูงราคาวัตถุดิบเลยสูงไปด้วย เช่นผลไม้  เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนรายหัวเพิ่มขึ้น
 76.บ้านนาชุมใต้  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สุก ใหม่สะอาด ถูกหลักภาวะโภชนาการ  -  เป็นโครงการที่ดี และจัดให้ทำอย่างต่อเนื่อง
 77.บ้านนาดอกไม้  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ครบทุกคน ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 78.บ้านนาตาลเหนือ  เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทันเวลาเปิดภาคเรียน  ควรจัดงบประมาณให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาเพื่อให้ทันต่อการบริหารจัดการ
 79.บ้านนาตาลใต้  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการตามวัยอย่างเหมาะสม ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  -  -
 80.บ้านนาตาหมุด  -  -  -
 81.บ้านนาทราย  -  -  -
 82.บ้านนานวน  จัดให้ครบทุกคน และนักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกวัน  -  -
 83.บ้านนานางวาน  ผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนมีคุณภาพส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทุกคนอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ภาวะทุพโภชนการลดลง เด็กนักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีพัฒนาการที่พร้อมต่อการเรียนรู้มากขึ้น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาระบบการตรวจสอบการดูแลเอาใจใส่โครงการอาหารกลางวันทั้งระบบเป็นอย่างดี ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ  ทางโรงเรียนไม่มีโรงอาหารและสถานที่ประกอบอาหารที่เป็นสัดส่วน สถานที่รับประทานอาหาร/ประกอบอาหารยังไม่เหมาะสม มีความทรุดโทรมเนื่องจากใช้อาคารเอนกประสงค์เก่าดัดแปลงเป็นโรงอาหาร  ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณในการสร้างโรงอาหารใหม่ หรืองบประมาณในการซ่อมแซมโรงอาหาร ให้ได้มาตรฐาน
 84.บ้านนาพะเนียงออ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ขาดบุคลากร  ควนจัดหาบุคลากรเพิ่ม
 85.บ้านนาพิน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการครบทุกวันและทุกคน  โต๊ะเก้าอี้ที่ใช้นั่งรับประทานอาหารมีไม่เพียงพอตามจำนวนนักเรียน  ของบสนับสนุนชื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารให้นักเรียน
 86.บ้านนาม่วง  นักเรียนได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ  เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณที่ได้รับในปัจจุบันทำอาหารกลางวันได้ 1 อย่าง และของหวานหรือผลไม้ 1 อย่าง ต่อวัน ถ้าได้อาหาร 2 อย่างจะดีมาก  เพิ่มงบประมาณรายหัวมากกว่าเดิม
 87.บ้านนายูง  นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วนและถูกสุขลักษณะ  ไม่มี  ไม่มี
 88.บ้านนาสนามนาหว้าเกษม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ และมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  นักเรียนมีโต๊ะเก้าอี้ เพื่อนั่งรับประทานอาหารยังไม่เพียงพอ  ไม่มี
 89.บ้านนาส้มมอ  -  -บุคลากรไม่เพียงพอ - เพิ่มภาระให้กับครูในการจัดทำเอกสารและการจัดซื้อวัตถุดิบ  - น่าจะมอบเป็นเงินสดให้กับนักเรียน
 90.บ้านนาห้วยแดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกคนและครบทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 91.บ้านนาหว้า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันเพียงพอครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 92.บ้านนาหว้าเหนือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 93.บ้านนาหว้าใต้  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  ไม่มีโรงอาหารที่เป็นเอกเทศ ไม่มีที่นั่งรับประทานอาหาร  ไม่มี
 94.บ้านนาหินโหง่นนาดง  นักเรียนโรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดงได้รับประทานอาหารครบทุกคน อาหารครบ 5 หมู่และนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  ไม่มี  ไม่มี
 95.บ้านนาเดื่อ  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคนครบทุกวันสะอาดปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ  -  -
 96.บ้านนาเมือง  นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา เหมาะสมตามวัย  -  -
 97.บ้านนาแมด  นักเรียนได้รับสารอาหารจากการจัดโครงการอาหารกลางวัน ตามแนวทางการจัดของ Thai Scoollunce Program  องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรงบมาล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน  -
 98.บ้านนาแวง  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการทุกคน  -  อยากให้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาด้วย
 99.บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนครบทุกคน และทางโรงเรียนได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้สำหรับนักเรียนทุกคนอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และถูกสุขลักษณะ  -  -
 100.บ้านน้ำคำ  นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  -  -
 101.บ้านน้ำเกลี้ยง  มีอาหารกลางวันที่เพียงพอสำหรับนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 102.บ้านบก  นักดรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และอาหารเป้นอาหารที่ดีมีคุณภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 103.บ้านบกหนองทันน้ำ  นักเรียนได้รับอาหารทุกคนและเพียงพอต่อความต้องการ  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารไม่ทันเวลา  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งนักโภชนาการมาประจำในแต่ละโรงเรียน
 104.บ้านบ่อหิน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนครบ100%  -  -
 105.บ้านบาก  นักเรียนได้รับการจัดสรรอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน  งบประมาณล่าช้า เทศบาลควรจ่ายเงินก่อนเปิดภาคเรียน  ไม่มี
 106.บ้านบึงหอม  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดสดใหม่ถูกหลักโภชนาการทุกวัน  -  -
 107.บ้านบุ่งวิทยา  ดีเยี่ยม  ไม่มี  ของบประมา่ณเพิ่ม
 108.บ้านบุ่งเจริญ  นักเรียนระดับ อนุบาล 2 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 116 คน ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ครบถ้วนตามหลักโภชนาการทุกวันที่เปิดเรียน  งบประมาณรายหัวไม่เพียงพอ  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัว
 109.บ้านปากห้วยม่วง  นักเรียนได้รับอาหารครบทุกคน 100% และมีภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ สุขภาพอนามัยดี  เครื่องใช้ในครัวขาดแคลน เช่น ช้อน ถ้วย จาน เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุเครื่องครัว  ขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดซื้อวัสดุเครื่องครัว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 110.บ้านปากแซง  นักเรียนมีอาหารรับประทานเพียงพอต่อความต้องการ และร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  -  -
 111.บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและถูกต้องตามหลักโภชนาการ  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดทำอาหารกลางวันในแต่ละวันเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนน้อยทำให้การบริหารจัดการงบประมาณอาหารกลางวันมีอุปสรรค  เพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก
 112.บ้านป่าข่า(เขมราฐ)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยช์ครบตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 113.บ้านป่าติ้ว  -  ขาดบุคลากรในการประกอบอาหารครูต้องได้ช่วยกันประกอบอาหารเอง  -
 114.บ้านพนมดี  เด็กได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ไม่มี  งบน้อยเกินไป
 115.บ้านพอก  นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 100% ได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดมีคุณภาพ ตรงตามหลักโภชนาการ  -  -
 116.บ้านพะลอง  เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครับถ้วนตามโปรแกรมThai school lunch system  ไม่มี  ไม่มี
 117.บ้านพะลาน  -  -  -
 118.บ้านพะไล  นักเรียนได้รับประทานอาหารทั่วถึงและเพียงพอ  งบประมาณในการจัดอาหารน้อยเกินไป  น่าจะมีงบประมาณเพิ่มมากกว่านี้
 119.บ้านพังเคน  นักเรียนได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการ  -  ควรลดการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 120.บ้านฟ้าห่วน  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอ  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันและในโปรแกม school lunch มีการคำนวณราคาวัตถุดิบไม่ตรงกัน เนื่องจากซื้อจริงมากกว่าในโปรแกรมที่คำนวณให้  ไม่มีข้อเสนอแนะ
 121.บ้านม่วงเฒ่า  นักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษาได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบทุกคนและมีภาวะโภชนาการท่ีดีสมส่วนสมวัยได้คุณค่าอาหารครบทุกหมู่และมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  งบประมาณยังไม่เพียงพอ สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น  ควรจัดให้มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนดูแลกำกับเกี่ยวกับอาหารกลางวันของนักเรียนโดยเฉพาะ
 122.บ้านม่วงใหญ่  นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ตั้งแต่อนุบาล - ป.6 ได้รับจัดสรรอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 100%  โรงครัวที่ใช้ประกอบอาหารทรุดโทรม ไม่เหมาะกับการประกอบอาหาร  ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมโรงครัว
 123.บ้านร่องข่า  -  -  -
 124.บ้านลาดสมดี  โรงเรียนได้จัดทำโครงการอาหารหลางวันได้ถูกต้องตามระเบียบและเด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน  โรงเรียนบ้านลาดสมดีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณที่ได้รับจึงไม่เพียงพอ  ควรเพิ่มงบประมาณเพิ่มขึ้น
 125.บ้านลาดหญ้าคา  นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดหญ้าคาได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขจลักษณะ ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการทุกวันทีี่เปิดเรียนครบถ้วนทั้ง 120 คน  -  -
 126.บ้านลุมพุก  นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 92  การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบประกอบอาหารราคาไม่คงที ขึ้นลงตามท้องตลาด  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวเป็น 25 บาทต่อคน
 127.บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง  เด็กได้รับสารอาหารครบ สุขภาพแข็งแรง  -  จัดสรรงบอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น
 128.บ้านศรีสุข  -  -  -
 129.บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน โดยใช้โปรแกรม School lunch ในการจัดสำรับอาหาร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดและนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน พอเหมาะพอดีและมีคุณภาพ ทำให้ร่ายกายแข็งแรง  โรงเรียนอยู่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบการเดินทางค่อนข้างลำบาก ราคาอาหาร วัตถุดิบก็มีราคาแพง  ไม่มี
 130.บ้านสงยาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพ ครบ 100%  การจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน  ควรลดเอกสารลงให้น้อยกว่าเดิม
 131.บ้านสมบูรณ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาดมีสารอาหารครบถ้วน นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 132.บ้านสร้างโพน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน อิ่มทุกคน จัดทำอาหารตามรายการอาหารทุกวัน  ราคาสินค้าแพงขึ้น ทั้งผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และไข่  อยากให้โอนเงินให้ผู้ปกครอง ครูจะได้ไม่ต้องมาจ่ายตลาดเอง ทำอาหารเอง เอกสารก็เยอะ เปลืองงบประมาณซื้อกระดาษ เสียเวลาสอนนักเรียน เสียสุขภาพจิต
 133.บ้านสองคอน  เรียบร้อย นักเรียนได้รับประทาานอาาหารครบ 100 %  ไม่มี  ควรจัดงบประมาณเพิ่ม
 134.บ้านสารภี  เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกหลักโภชนาการอารหาร  -  -
 135.บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)  เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกโภชนาการอารหาร  -  -
 136.บ้านสำโรง  นักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ และได้รับประทานอาหารครบตามจำนวนนักเรียน  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องปรุง และแก๊สหุงต้ม  โรงเรียนควรประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน เพื่อจัดหางบประมาณเพิ่มเติมและดำเนินกิจกรรมปลูกผัก สวนครัวเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนดำเนินการอาหารกลางวัน
 137.บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี  -  -  -
 138.บ้านหนองนกทา  ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  ไม่มี  ควรจัดให้มีการอบรมรูปแบหลักฐานเอกสารให้เป็นแนวเดียวกันอย่างด่วน
 139.บ้านหนองบั่ว  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ครบ 5 หมู่ และเมนูที่หลากหลาย  มีบางเมนูที่เด็กชอบ แต่ไม่มีใน ระบบSCHoollunc  -
 140.บ้านหนองผือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการทุกคนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  -  เรื่องเงินงบประมาณได้รับล่าช้าควรจัดสรรงบประมาณให้ทันต่อการเปิดภาคเรียน
 141.บ้านหนองฟานยืน  มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีเอกสารหลักฐานสามารถอ้างอิงได้  ไม่มี  ไม่มี
 142.บ้านหนองลุมพุก  เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 44 คน ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน (วันเปิดทำการสอน) และเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  บุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ  จัดหาบุคลากรรับผิดชอบงานอาหารกลางวันนอกเหนือจากงานสอนโดยตรง
 143.บ้านหนองหลวง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับวัย และได้รับประทานอิ่มทุกคนทุกวัน  จำนวนบุคลากรภายในโรงเรียนไม่เพียงพอในการบริหารจัดการการตามโครงการ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ควรจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรให้กับทางโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
 144.บ้านหนองหว้า  นักเรียนรับประทานอาหารได้รับสารอาหารที่เพียงพอครบทั้ง 5หมู่ ช่วยสร้างเสริมการเจริญเติบโต ทางด้านร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการเรียนรู้ได้ดีอย่างยิ่ง  โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากร เตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหาร ให้นักเรียนรับประทาน  -
 145.บ้านหนองเต่า  นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเต่าได้รับประทานอาหารครบ 100%  -  -
 146.บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ  การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  ได้รับงบประมาณไม่ทันเปิดภาคเรียนในแต่ละครั้ง  1. ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละครั้งและ ควรโอนเงินให้โรงเรียนเลยไม่ต้องสั่งจ่ายเป็นเชคเงินสด 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานอาหารกลางวัน บางอย่างมีความทับซ้อนกันอยู่ ตัวอย่างเช่นรายการอาหาร วัสดุ ราคา หน่วยที่จัดซื้อในแต่ละวันต้องทำหลายครั้ง ควรมีการปรับลดเอกสารบางอย่างให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
 147.บ้านหนองเอาะหนองสิม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและครบ5หมู่ทุกวัน  -  -
 148.บ้านหนองแดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ไม่มี  ไม่มี
 149.บ้านห้วยที  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีโภชนการที่ดีครบทุกคน  ไม่มี  -
 150.บ้านห้วยฝ้าย  ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการครบทุกคนทุกวัน  -  -
 151.บ้านห้วยยาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่คุณภาพและสารอาหารครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 152.บ้านหินห่อม  ตามศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก  ขาดบุคลากรประกอบอาหารกลางกวันให้กับนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณจำนวนจำกัด  ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณอาหารกลางวันจัดสรรทันวันแรกของการเปิดภาคเรียนนั้นๆ
 153.บ้านอีเติ่ง  นักเรียนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาสมส่วนตามวัย ได้รับสารอาหารครบในแต่ละมื้อ  -  -
 154.บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข  -  -
 155.บ้านฮี  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี มีการพัฒนาการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น  ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องครัวและค่าจ้างผู้ประกอบอาหาร  1.ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหารให้เพียงพอ 2.ควรจัดสรรงบประมาณ หรือ ค่าจ้างให้ผู้ประกอบอาหาร
 156.บ้านเกษม  นักเรียนมีทุพภโภชนาการที่ดี  -  -
 157.บ้านเขือง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ และครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  งบประมาณไม่เพียงพอ  อยากให้เพิ่มงบประมาณรายหัวนักเรียนขึ้นอีก
 158.บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)  นักเรียนได้รับอาหารพอเพียงและมีคุณค่าทางโภชนาการ  ราคาวัสดุมีการปรับราคาสูงขึ้น  ไม่มี
 159.บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)  เรียนร้อยดี  ไม่มี  ไม่มี
 160.บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)  1.นักเรียนทุกได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทำให้สุขภาพร่างการแข็งแรง มีร่างกายพร้อมสำหรับการเรียนรู้ 2.สุขภาพดี เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น 3.สร้างความรัก ความสามัคคี มีวินัย รู้กฏระเบียบ มีความรับผิดชอบ และการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 4.ลดปัญหานักเรียนออกนอกสถานศึกษาในเวลาเรียน  1.งบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้การจัดอาหารไม่เป็นไปตาม โปรแกรม thai school lunch  1.ควรเพิ่มงบประมาณ จากเดินหัวละ 20 บาท เป็นหัวละ 25 บาท ต่อวัน 2.ให้จัดสรรงบประมาณและโอนเงินเข้าบัญชีของโรงเรียนโดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบล
 161.บ้านเล้า  นักเรียนได้รับคุณค่าทางอารครบ 5 หมู่ และ ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 162.บ้านเลาะ  นักเรียนโรงเรียนบ้านเลาะได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่สะอาดถูกหลักอนามัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทุกวันทำการครบทุกคน  วัตถุดิบหลายรายการราคาสูงขึ้น  ควรเพิ่มงบประมาณรายหัวเป็น25 บาท/คน/วัน
 163.บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)  เด็กได้รับประทานอาหารครบถ้วนทั้งด้านสารอาหารและปริมาณ  ราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้น  ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบมาใช้วัตถุในท้องถิ่นเพื่อลดราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
 164.บ้านเสาธงใหญ่  เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ขาดบุคลากรแม่ครัว  ไม่มี
 165.บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างเพียงพอและครบถ้วน สมวัย  -  -
 166.บ้านเอ็นอ้า  เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ถูกหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 167.บ้านแก้งลิงโคกสว่าง  1.ได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออย่างเพียงพอ 2.นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามโปรแกรมสคูลลั้น 3.โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามระเบียบงานพัสดุว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างได้ครบถ้วน  -  -
 168.บ้านแก้งหลักด่าน  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 2.อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 3.นักเรียนทุคนได้รับประทานอาหารสะอาดถูกสุขอนามัยและครบ 5 หมู่ 4.มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่เป็นปัจจุบัน  ไม่มี  ไม่มี
 169.บ้านแก้งอะฮวน  -  -  -
 170.บ้านแก่งเค็ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน ได้รับประโยชน์ทางโภชนาการจากการจัดอาหารของครู นักเรียนที่ขาดสารอาหารได้รับอาหารอย่างเต็มที่  ราคาวัตถุดิบที่ไม่คงที่  -
 171.บ้านแก้งเหนือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ถูกหลักสุขอนามัย  ไม่มี  ไม่มี
 172.บ้านแก้งใต้  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและถูกต้องตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่  วัตถุดิบที่ประกอบอาหารบางชนิดบางอย่างมีราคาแพง  เพิ่มรายหัว
 173.บ้านแข็งขยัน  จัดบริการอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการได้ครบตามจำนวนนักเรียนทุกคนทุกวัน  ตลาดในท้องถิ่นมีอาหารไม่หลากหลายทำให้การจัดทำอาหารในบางครั้งไม่ตรงตามโปรแกรมThai schoollunch  โปรแกรมอาหารในระบบThai schoollunch ควรปรับปรุงเมนูอาหารให้หลากหลายและเข้ากับบริบทของท้องถิ่น
 174.บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)  นักเรียนในโรงเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับสารอาหารตาามหลักโภชนาการครบถ้วน อาหารที่จัดทำขึ้นมีเพียงพอต่อนักเรียนทำให้นักเรียนกินอิ่มในทุกๆวัน  -  -
 175.บ้านแพง  เป็นไปตามโครงการและวัตถุประสงค์  -  -
 176.บ้านแสนอุดม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  รร.บ้านแสนอุดมอยู่ห่างจากตลาดสดบางครั้งอาหารกลางวันอาจปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมในแต่ละวันักเรียน  อยากให้เพิ่มเงินรายหัวนักเรียนจาก20บาทเป็น25บาทเพราะตอนนี้ราคาได้ปรับสูงขึ้นเรื่อย
 177.บ้านแหลไหล่  นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จำนวนนักเรียน มีภาวะทุพโภชนาการลดน้อยลง  นักเรียนบางคนไม่ชอบทานผัก  ครูควรให้ความรู้ประโยชน์ของผักและฝึกทานผัก
 178.บ้านแอมเจริญ  เด็กได้รับคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการจากการจัดทำอาหารตามโปรแกรมอาหาร Thai School Lunch  ราคาค่าวัตถุดิบขึ้น-ลง ตามฤดูกาลไม่คงที่ ปริมาณวัตถุดิบที่จัดซื้อจึงมีปริมาณมาก น้อยไม่คงที่เช่นกัน  -
 179.บ้านโคกก่องวังนอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ลดภาระของผู้ปกครอง  ทุกวันนี้วัตถุดิบในการประกอบอาหารและผลไม้มีราคาสูงขึ้นมาก งบประมาณไม่เพียงพอ  ควรเพิ่มงบต่อหัวให้เป็น 25 บาท/คน/วัน
 180.บ้านโคกจาน  เด็กทุกคนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ  วัตถุดิบราคาแพง การรายงานซ้ำซ้อนหลายหน่วยงาน  การรายงานข้อมูลควรให้รายงานครั้งเดียว
 181.บ้านโคกน้อย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  การจัดทำเอกสารค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ครูผู้รับผิดชอบต้องมีภาระงานเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้สามารถซื้อปริมาณวัตถุดิบในการประกอบอาหารลดลง
 182.บ้านโคกสว่าง  1.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.โรงเรียนจัดประกอบอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ 3.โรงเรียนนำผลผลิตจากโครงการเกษตรมาประกอบอาหารกลางวัน  ครูบุลคากรในโรงเรียนน้อย  ราคาวัตถุดิบแพงขึ้น
 183.บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตามโปรแกรม school lunch ร้อยละ 100  จัดหาวัสดุบางรายการไม่ได้ในท้องถิ่น  ปรับเปลี่ยนวัสดุบางรายการทีี่หาซื้อไม่ได้ในท้องถิ่น
 184.บ้านโคกใหญ่  เด็กได้รับสารอาหารที่ครบทุกคน ทุกชั้น อาหารสะอาดเพียงพอ จัดรายการอาหารตาม Thai school lunch  -  -
 185.บ้านโนนกุง  เด็กรับประทานอาหารอิ่ม ครบ5หมู่ มีสุขภาพร่างกาย/จิตใจที่สมวัย  -  -
 186.บ้านโนนขุมคำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและทุกวันทำการ อย่างเพียงพอ  -  -
 187.บ้านโนนตูม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ อาหารสะอาด  -  -
 188.บ้านโนนสำราญ  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  อาหารบางอย่างโรงเรียนไม่สามารถจัดได้ตามโปรแกรม แต่เน้นการได้รับสารอาหาร  ควรให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
 189.บ้านโนนสูง(เขมราฐ)  เด็กได้รับอาหารที่สะอาดครบตามโภชนาการถูกหลักอนามัย  ไม่มี  -
 190.บ้านโนนสูงโนนสำราญ  เด็กได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และแข็งแรงสมบูรณ์  ได้รับงบประมาณช้าไม่ทันต่อการเปิดภาคเรียน  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเร่งดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนให้ทันเปิดภาคเรียน
 191.บ้านโนนหอม  1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีทุกคน 2. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  เงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในแต่ละวัน ค่าวัสดุมีราคาแพง อาหารบางประเภทไม่ตรงตามโปรแกรม  อยากให้ลดขั้นตอนที่ช้ำซ้อนในการทำงาน
 192.บ้านโนนหินแร่  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเพียงพอ  งบประมาณที่ได้รับจัดสสรร ยังช้า ไม่ทันเปิดภาคเรียน  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณให้ทันกำหนด
 193.บ้านโบกม่วง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ  งบประมาณน้อย วัถตุดิบในการปรุงแต่งอาหารอาหารราคาสูง  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
 194.บ้านโป่งน้อย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 195.บ้านโป่งเป้า  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบ  -  -
 196.บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว  นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมตามัย  งบประมาณมาล่าช้า  จัดสรรงบประมาณให้ทันเวลา
 197.บ้านโปร่งเจริญ  นักเรียนมีภาวะโภชนาการเหมาะสมตามวัย  การจัดสรรงบประมาณระดับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเปิดภาคเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน จึงเกิดปัญหาเรื่องงบประมาณดำเนินตามโครงการ  ควรให้หน่วยงานรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนควรเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ
 198.บ้านโพธิ์ไทร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 199.บ้านโพนเมือง  เด็กนักเรียนมีภาวะโภชการตามเกณฑ์  การทำเอกสารเกี่ยวกับอาหารกลางวันมาก ยุ่งยากเกินไป  ลดปริมาณการจัดทำเอกสาร หาวิธีการจัดทำเอกสารที่ไม่ยุ่งยาก
 200.บ้านโพนแพง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ ตามหลัก ๕ หมู่  ไม่มี  -
 201.บ้านโสกชัน  นักเรียนทุกได้รับประทานอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน และมีดภชนาการที่ดี  ไม่มี  ไม่มี
 202.บ้านโหมน  นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการทั้ง 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  บุคลากรต้องแบ่งเวลามาประกอบอาหารทำให้กระทบต่อการเรียนการสอน  ของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดจ้างผู้ประกอบอาหารเพื่อเป็นการลดภาระงานของครู
 203.บ้านไชยชนะ  นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอในแต่ล่ะวัน  -  -
 204.บ้านไทรงาม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ และได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 205.บ้านไทรย้อย  เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เด็กนักเรียนมีทุพโภชนาการที่ดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 206.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดรายการอาหารกลางวันคู่กับผลไม้หรือขนมหวานเป็นประจำ ทำให้นักเรียนได้รับคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียน มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  -  -
 207.บ้านไพรสวรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบห้าหมู่ทุกคน นักเรียนมีภาวะโภชนาการการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย  -  -
 208.บ้านไหล่ทุ่ง  ได้จัดทำอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับนักเรียน โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี  งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานครัว  -
 209.บ้านไหล่ธาตุ  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ตามหลักโภชณาการ  วัตถุดิบราคาแพง  -
 210.บ้านไหล่สูง  -  -  -
 211.บุญจิราธร  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ โดยจัดทำเมนูอาหาร ตามโปรแกรม Thai school Lunch ซึ่งสามารถแก้ปัญหานักเรียนทุพโภชนาการได้  -  -
 212.ผอบ ณ นคร 1  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์  ไม่มี  ไม่มี
 213.สมาคมจักรยานสมัครเล่น  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่สด สะอาด รสชาติอร่อย ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภค  ไม่มี  ไม่มี
 214.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 215.เกษมบ้านนาคำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่ และถูกหลักโภชนาการ  -  -
 216.เขมราฐ  เด็กได้รับการบริโภคอาหารที่เพียงพอ มีภาวะทุพโภชนาการที่สูงและสารอาหารครบถ้วน ทำให้ภาวะการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่นล่าช้า  งบประมาณอาหารกลางวันจากท้องถิ่นให้เร็วขึ้นค่ะ
 217.เสาวนิต(บ้านวังแซ)  -  -  -

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net