โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.คชเวกวิทยา  -  -  -
 2.คอตัน  -  -  -
 3.คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)  นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  ได้รับงบประมาณจาก อบต.ล่าช้า  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนโดยตรง ไม่ต้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4.จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)  เด็กกินอาหารถาดหลุม  ได้รับงบประมาณช้า  ไม่มี
 5.จุฬาราษฎร์วิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 6.ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอหารกลางวันที่มีสารอาหารครบ ส่งผลไม่มีเด็กที่ขาดสารอาหาร  ไม่มี  ไม่มี
 7.ชุมชนวัดกำแพง  นักเรียนได้รับอาหารครบถ้วนทุกคนในทุกวันทีี่มาโรงเรียน  -  -
 8.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก  นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกทุกคน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ นักเรียนมีความสุข อิ่มอร่อยในทุกมื้ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้  -  -
 9.บางไทร  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5หมู่ ตามหลักโภชนาการของ School Lunch นักเรียนมีสุขภาพร่างแข็งแรงตามอายุ และเกณฑ์  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการโครงการอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ  จัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดอาหารกลางวันมาดำเนินการอาหารกลางวันโดยตรง อย่างน้อย 1 คน
 10.บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)  ได้รับทุกคน  เด็กบางคนไม่กินผัก  ปรับปรุงรสชาติ
 11.บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)  นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการโดยยึดตาม โปรแกรมSchoollunch  -  -
 12.บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางตามโครงการอาหารกลางวนในโรงเรียนทุกคน  -  -
 13.บ้านเชียงรากน้อย  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ  _  _
 14.บ้านแถววิทยาคาร  เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน อิ่ม อร่อย ถูกสุขลักษณะ  -  -
 15.ประชากรรังสฤษฏ์  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคน ทุกวันอย่างมีคุณภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 16.ประสิทธิ์วิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 17.ปราสาททองวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ทุกคน  -  -
 18.มาลาอีสงเคราะห์  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามโปรแกรม Thai school lund และมีการส่งเสริมให้รับประทานผักต่างๆ  เนื่องจากทางอบต.จ่ายเงินเป็นไตรมาสและเกิดปัญหาช่วงรอยต่อระหว่างไตรมาสไม่มีเงินใช้บริหารจัดการทำให้ทางโรงเรียนต้องหาทางสำรองเงินแทนซึ่งเป็นภาระงานและเป็นที่หนักใจกับทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง  ทางอบต.ควรจัดสรรเงินให้กับโรงเรียนเป็นภาคเรียน ( 100 วัน ) เลยและควรจัดสรรให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 19.รอซีดี  -  -  -
 20.ราษฎร์นิรมิตร  อาหารอร่อย นักเรียนอิ่มทุกวัน  ไม่มี  -
 21.ราษฎร์บํารุง  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  งบประมาณมาไม่ทันเปิดภาคเรียน  อยากให้จัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 22.ราษฎร์ศุภประดิษฐ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการเป็นประจำทุกวัน และเพียงพอเหมาะสม  ได้รับงบประมาณไม่ทันเปิดภาคเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 23.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชการทุกคน และนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  นักเรียนบางคนไม่ชอบรับประทานผัก  ให้ความรู้ถึงประโยชน์ของผักชนิดต่างๆ หรือให้รับประทานผลไม้แทน
 24.ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน และสารอาหารครบถ้วนตามโภชนาการ  งบประมาณมาล่าช้า บางครั้งไม่มีเงินโรงเรียนสำรอง จึงทำให้ครูที่รับผิดชอบเงินอาหารกลางวันใช้เงินส่วนตัว ดำเนินการไปก่อน  อยากได้งบประมาณให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน
 25.ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตาม Thai School lunch ทุกวันทุกคน  ได้รับเงินไม่ทันวันเปิดเรียน เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนที่ได้รับคนละ 20 บาท ไม่พอเพียง เนื่องราคาวุตถุดิบในการประกอบอาหารราคาสูงขึ้น  ควรจัดเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้มากกว่าคนละ 20 บาท
 26.วัดกระแชง  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 27.วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)  อาหารกลางวันมีคุณภาพตามหลักโภชนาการและมีจำนวนเพียงพอต่อนักเรียนทุกวัน  -  การจัดเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรม thai school lunch ควรอนุโลมในเรื่องของการจัดหาวัตดุดิบที่มีตามฤดูกาลหรือท้องตลาดทั่วไปทดแทนตามเมนูที่กำหนดได้หรือตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
 28.วัดกลาง  -  -  -
 29.วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)  โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันดำเนินงานเป็นอย่างดีให้บรรลุตามเป้าหมาย  ไม่มี  อยากให้งบประมาณมาทันเวลา
 30.วัดขนอนบ้านกรด  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันตามที่ได้รับจัดสรรครบทุกคน และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย  ไม่มี  ไม่มี
 31.วัดขวิด  นักเรียนได้รับประทานกลางวันและได้สารอาหารครบ 5 หมู่ทุกคน  -  -
 32.วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)  เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 33.วัดคู้สลอด  เด็กนักเรียนมีร่างกายแข็งแรง ได้ทานอาหารครบ5หมู่  การได้รับจัดสรรเงินงบประมาณล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน  ควรจัดสรรเงินงบประมาณให้ทันต่อการเปิดภาคเรียน
 34.วัดจรเข้ไล่  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามจำนวน  ไม่มี  อยากให้อบต.ดอนทองโอนเงินอาหารกลางวันให้ทันวันเปิดภาคเรียน
 35.วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  การได้รับเงินจัดสรรที่ล่าช้า  -
 36.วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน100%  -  -
 37.วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนและถูกหลักโภชนาการทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 38.วัดชุมพลนิกายาราม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพหลากหลายและเพียงพอต่อนักเรีบยนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 39.วัดดอนพัฒนาราม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 40.วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบตามจำนวนนักเรียน  นักเรียนส่วนมากไม่ชอบรับประทานผัก  -
 41.วัดตรีพาราสีมาเขต  นักเรียนโรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต ได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%  -  -
 42.วัดตลาด (อุดมวิทยา)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -  -
 43.วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)  -  -  -
 44.วัดตาลานเหนือ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณ มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 45.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)  นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอ  เมนูบางรายการเด็กไม่ชอบทานทำให้มีเศษอาหารเหลือ  -
 46.วัดทางยาว  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดยโรงเรียนจัดสำรับอาหาร โดยใช้ โปรแกรม Thai School Lunch ให้นักเรียนได้รับประทาน  -  -
 47.วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  -  -
 48.วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)  ดำเนินการผ่านไปด้วยดี และมีอาหารสำหรับนักเรียนเพียงพอ ให้นัักเรียนสามารถเติมได้ตลอดทุกวัน  -  อยากให้เพิ่มเงินค่าอาหารกลางวันให้มากขึ้น เพื่อสรรหาเมนูอาหารให้นักเรียนทานอาหารได้หลากหลายยิ่งขึ้น
 49.วัดท่าดินแดง  นักเรียนทุกได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทุกวัน  -  -
 50.วัดทำเลไทยโปรดสัตว์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบ  -  -
 51.วัดทำใหม่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีภาวะโภชนาการปกติ  -  -
 52.วัดธรรมนาวา  นักเรียนชั้นอนุบาล 4 ขวบ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน และมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย  -  -
 53.วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพถูกหลักอนามัยทุกวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 54.วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ครบทั้ง ๕ หมู่ และมีคุณภาพ  วิธีการจัดจ้างมีความซับซ้อนมากเกินไป  ควรมีวิธีการจัดจ้างเฉพาะสำหรับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ง่ายในการนำไปปฏิบัติ
 55.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100%  ไม่มี  ไม่มี
 56.วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)  -  -  -
 57.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)  เด็กมีอาหารรับประทานถูกหลักโภชนาการ  -  -
 58.วัดบันไดช้าง  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบ 100%  -  -
 59.วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ชอบ ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีสารอาหารครบถ้วน   มีนักเรียนที่ไม่ชอบรับประทานผัก  ครูเปลี่ยนแปลงรายการผักตามที่นักเรียนชอบ เช่น ราดหน้า ผักคะน้า เปลี่ยนเป็น ผักกะหล่ำปลี แครอท และข้าวโพดอ่อนแทน
 60.วัดบางซ้ายใน  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันกันทุกคน  ไม่มีปัญหาและอุปสรรค  -
 61.วัดบางบาล  นักเรียนได้กินกลางวันอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน  รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลไม่ทันเปิดภาคเรียนต้องหาทุนสำรองจ่ายทุกครั้ง  ควรประสานงานกับอปท.ให้จัดสรรเงินงบประมาณตรงกับเปิดภาคเรียน
 62.วัดบางเคียน  นักเรียนรับประทานอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ โดยโรงเรียนใช้ระบบโปรแกรม Sch00l Lunch ในการจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 63.วัดบ้านกลิ้ง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างพอเพียง  เนื่องจากนักเรียนร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม ทำให้การจัดหาวัตถุดิบยาก และมีราคาแพง  ไม่มี
 64.วัดบ้านสร้าง   เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและทุกวัน อย่างเพียงพอ  ไม่มี  อยากให้มีการเพิ่มเงินอาหารกลางวัน เป็น 30 บาท
 65.วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รู้คุณค่าของอาหารที่ตนเองได้รับจากโครงการอาหารกลางวัน  นักเรียนบางคนไม่รับประทานผัก เลือกรับประทานแต่สิ่งที่ตนเองชอบ ครูได้เปลี่ยนทัศนะคติให้แก่นักเรียนในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผักและผลไม้ ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  -
 66.วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  โรงเรียนได้รับงบประมาณล่าช้่า ไม่ทันเปิดภาคเรียน  ไม่มี
 67.วัดบ้านแค  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 68.วัดบ้านแพน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารทีี่ถูกหลักอนามัย สารอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย  -  -
 69.วัดบุญกันนาวาส  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุก และครบสารอาหาร ๕ หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 70.วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวันทำการตลอดปีการศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันไม่ทันวันเปิดเรียนวันแรก  ควรจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
 71.วัดประดู่โลกเชษฐ์  นักเรียนได้รับประทานอาหาร ที่ถูกหลักอนามัยตามโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 72.วัดปราสาททอง  นักเรียนมีภาวโภชนาการไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ มีความพึงพอใจในการจัดอาหาร  ไม่มี  ไม่มี
 73.วัดปิ่นแก้ว  นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ มีการเจริญเติบโตตามวัย  ได้รับเงินจัดสรรอาหารกลางวันช้ามาก  ควรได้รับเงินจัสรรอาหารกลางวันก่อนเปิดภาคเรียน
 74.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)  นักเรียนได้รับอาหารครบ 5 หมู่  ได้รับเงินอุดหนุนช้ามาก บางครั้งโรงเรียนไม่มีเงินสำรอง  การได้รับเงินอุดหนุนควรจะได้รับเมื่อเปิดภาคเรียน
 75.วัดมฤคทายวัน  นักเรียนมีอาหารเพียงพอในการรับประทาน  การทานอาหารของนักเรียนไม่คุ้มค่าบางคนทานไม่หมด  -
 76.วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาได้รับประทานอาหารครบทุกคน  -  -
 77.วัดยม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 78.วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)  1. ทางโรงเรียนเป็นผู้กำหนดอาหารแต่ละวันและจ้างแม่ครัวทำ 2. ดูแลควบคุมคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณของอาหารทุกๆวัน  1. วัตถุดิบในการประกอบอาหารแพงจึงได้ปริมาณน้อยลงในบางครั้ง 2. ราคาผักสดที่ใช้ในการปรุงอาหารมีราคาปรับขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละวัน  1. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบทานผักคุณครูต้องคอยควบคุมให้ทานทุกๆวัน 2. ควรจ่ายเงินอาหารกลางวันน.ร. ให้ทันในช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมของทุกๆปี
 79.วัดรางจระเข้  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรเรียบร้อย ดำเนินการตาม schoolluch  -  -
 80.วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)  การดำเนินอาหารกลางวันของโรงเรียนทางโรงเรียนได้ปรุงอาหารที่ใหม่ยึดการกินแบบ กินร้อน ช้อนกลาง ทำให้เด็กได้กินอาหารที่เหมาะสมครบอาหารหลัก 5 หมู่กันทุกคน ทางโรงเรียนจะนำผักที่ปลูกเองนำมาประกอบอาหารจะได้อาหารที่ปลอดสารพิษ ผลไม้เราจะมีให้ทุกมื้อ รวมถึงขนม จัดทำดดยใช้รูแบบโปรแกรม THaI SCHOOL LUNCH  บางครั้งเด็กบางคนจะไม่ชอบกินผัก ไม่ชอบกินผลไม้ ปัญหานี้จะพบเป็นบางคนที่ไม่กินทั้งผักและผลไม้  ได้เสนอไปกับทางผู้ปกครองให้ประกอบอาหารโดยมีผักเป็นส่วนประกอบให้เด็กได้รับประทาน รวมถึงผลไม้ เด็กจะได้เกิดความเคยชินในการกินผักและผลไม้
 81.วัดราษฎร์บำรุง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน 100% และอารหารที่รับประทานถูกหลักตามโภชนาการ  -  -
 82.วัดราษฎร์ปุณณาราม  นักเรียนได้รับโภชนาการครบทุกหมู่  -  -
 83.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามโครงการทุกคนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch  -  -
 84.วัดฤกษ์บุญมี  นักเรียนได้รับประทานทุนวันที่โรงเรียนเปิดทำการ นักเรียนมีน้ำหนัก เเละส่วนสูงตามเกณฑ์ ส่งผลให้ผลการเรียนดี  ไม่มี  ไม่มี
 85.วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)  การดำเนินโครงการอาหารกลางวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคนทุกวัน และได้รับสารอาหารตามหลักโภชนาการ  -  -
 86.วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบร้อยละ ๑๐๐  -  -
 87.วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 5 หมู่  ไม่มี  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมีราคาที่สูงขึ้น ราคาอาหาร : คน : มื้อ 20 บาทนั้น รัฐบาลควรเพิ่มเป็น 25 บาท : คน : มื้อ
 88.วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)  ดำเนินการตามนโยบายของรัฐฯ/นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ/นักเรียนได้รับประทานอาหาร ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการส่งผลดีต่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวัน  ไม่มี  ไม่มี
 89.วัดลาดประทุมคงคาราม  -  -  -
 90.วัดลาดระโหง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอทุกคน  -  -
 91.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์รับประทานครบทุกคน ครบทุกวัน  โรงเรียนอยู่ห่างจากชุมชนมีปัญหาในการจัดซิ้ออาหารสดที่จะนำมาประกอบอาหาร  เพิ่มงบอุดหนุนให้มากขึ้น
 92.วัดวังชะโด  เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ัรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อการรับประทานในมื้อนั้น  -  -
 93.วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ ทุกวัน  ได้รับงบประมาณล่าช้า  ควรได้รับงบประมาณก่อนเปิดภาคเรียน และควรเพิ่มงบประมาณมากขึ้น
 94.วัดศิริสุขาราม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  ได้รับงบประมาณไม่ทันเวลา  ควรได้รับงบประมาณให้ทันเวลา
 95.วัดสง่างาม  ดี  โปรแกรม thaischoollunch มีอาหารไม่ตรงกับเมนูที่ โรงเรียนทำ  -
 96.วัดสนามไชย  นักเรียนได้รับประทานครบ 5 หมู่ทุกคน เพียงพอ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 97.วัดสามตุ่ม  นักเรียนโรงเรียนวัดสามตุ่มได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย  -  -
 98.วัดสามเพลง  โรงเรียนจัดอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ  -  -
 99.วัดสามเรือน  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง  ไม่มี  โครงการอาหารกลางวันที่ดี
 100.วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบถ้วน  ได้รับเงินจาก อบต. ล่าช้ากว่ากำหนด  ควรเร่งให้กระบวนการรวดเร็วกว่านี้
 101.วัดสุคนธาราม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันจากโครงการอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและมีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 102.วัดสุทธาวาส  เด็กได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอ  -  -
 103.วัดสุทธิรุจิราราม  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันได้ทันเวลาและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 104.วัดสุนทราราม  นักเรียนมีอาหารกลางวันเพียงพอกับการบริโภค สารอาหารครบถ้วน  -  ควรเพิ่มการจ้างแม่ครัวประจำโรงเรียน
 105.วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนครบถ้วน ได้รับสารอาหารจากอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  -  -
 106.วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดำเนินการตามโครงการครบทุกคน และได้รับอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ  ไม่มี  ไม่มี
 107.วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)  นักเรียนโรงเรียนวัดหน้าโคก(วิสุทธิศึกษา) ได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทุกคน  อุปกรณ์ในการทำอาหารยังมีไม่ครบ  ควรจัดหาซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน
 108.วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )  นักเรียนรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเพียงพอทุกคน  ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันล่าช้า  ให้จัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียนและครบตามจำนวนนักเรียนข้อมูล 10 มิย
 109.วัดหัวเวียง  ดำเนินการไปได้ด้วยดี  ไม่มี  ไม่มี
 110.วัดอนุกุญชราราม  -  -  -
 111.วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบและพอเพียงทุกคนทุกวัน และ อาหารมีคุณภาพ  เงินทุนน้อย  หาผู้ใหญ่ใจดี ศิษย์เก่ามาเลี้ยงอาหารกลางวัน
 112.วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการที่ดีและได้รับสารอาหารที่เพียงพอ  -  -
 113.วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และที่ผลไม้ ขนมหวานให้นักเรียนรับประทาน  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  -
 114.วัดอู่ตะเภา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวัย และได้รับอาหารเพียงพอ  ไม่มี  งบอาหารกลางวันที่เหลือในแต่ละปีงบประมาณ น่าจะสามารถนำไปใช้ดำเนินการพัฒนาการการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริบทภายในโรงเรียนรวมทั้งการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ
 115.วัดเจ้าเจ็ดใน  เด็กกลุ่มเป้าหมายมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน  ราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น  เพิ่มเงินรายหัว
 116.วัดเจ้าแปดทรงไตรย์  เด็กมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และมีคุณภาพ  งบประมาณน้อยไป  ควรเพิ่มงบประมาณ
 117.วัดเชิงท่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  -  -
 118.วัดเชิงเลน  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกวัน(วันเปิดทำการสอน) และได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง  -  -
 119.วัดเทพมงคล  บรรลุตามเป้าหมาย  ไม่มี  ไม่มี
 120.วัดเปรมปรีชา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 121.วัดเศวตศิลาราม  เด็กทุกคนทานอาหารที่มีประโยชน์และได้รับสารอาหารที่ครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 122.วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)  1.โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันที่เป็นระบบ 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 3.นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 123.วัดแก้วสุวรรณ  เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการ ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  _  _
 124.วัดแจ้ง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 125.วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)  นักเรียนได้ทานอาหารครบทุกคน  เงินงบประมาณบางครั้งมาไม่ตรง  -
 126.วัดโคกทอง (บวรวิทยา)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ครบทุกคน  -  -
 127.วัดโบสถ์  นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์ มาตรฐาน  ครูไม่มีความชำนาญในการจัดสำหรับอาหาร  ขอให้ทางเขต ช่วยในการจัดสำหรับอาหาร ให้เข้ากับ พื้นที่ และความเป็นจริง
 128.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน 100%  -  -
 129.วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)  นัักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ และมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 130.วัดโบสถ์สมพรชัย  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของโครงการเป็นอย่างดี  -  -
 131.วัดโพธิ์  เด็กรับประทานอาหารครบถ้วนตามโปรแกรมThai School Lunch  -  -
 132.วัดโพธิ์  นักเรียนได้รับอาหารตามโภชนาการครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 133.วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)  นักเรียนมีอาหารรับประทานครบถ้วนทุกมื้อ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ  การจัดสรรค์เงินอุดหนุนล่าช้า  จัดสรรค์เงินอุดหนุนให้ทันหรือหลัง 10 มิถุนายนเล็กน้อย
 134.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามโภชนาการครบ100%  ได้รับโอนงบประมาณไม่ทันเปิดเรียน โรงเรียนต้องหาเงินสำรอง  งบประมาณรายหัวต่อคนหัวละ 20 บาท ไม่เพียงพอ ควรปรับเพิ่มขึ้นอีก
 135.วัดโพธิ์แตงใต้  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน  -  -
 136.วัดโสภณเจติการาม  เด็กนักเรียนมีสุขภาพกาย ใจแข็งแรง มีภาวะโภชนาการดี  บางวันการจัดอาหารได้ไม่ตรงตามโปรแกรม Thai School Lunch เนื่องจากวัตถุดิบในตลาดมีไม่ตรงตามความต้องการ  -
 137.วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)  นักเรียนได้รับประทานอาหารในแต่ละอาทิตย์ตามโภชนาการ จากโปรแกรม Thai school lunch และได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  -  -
 138.วัดใหม่ต้านทาน  เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ส่งผลให้มีพัฒนาการที่แข็งแรงตามวัย  ไม่มี  ไม่มี
 139.วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่  -  -
 140.วัดไชยภูมิ  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและถูกหลักโภชนา  ไม่มี  ไม่มี
 141.วัดไทรน้อย  -เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีร่างกายสมบูรณ์ตามวัย  ไม่มี  ไม่มี
 142.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าและถูกสุขลักษณะทุกคนทุกวัน  -  -
 143.วัดไผ่ล้อม  นักเรียนร้อยละ 95 มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมสำหรับการเรียนรู้  -  -
 144.วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)  เด็กนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบ ตามหลักโภชนาการ ทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 145.วัดไม้ตราสมาชิการาม  นักเรียนได้รับประทานอาหารสด สะอาด ครบถ้วนตามโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 146.วิทยานนท์  นักเรียนโรงเรียนวิทยานนท์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวัน 100%  -  -
 147.ศรีบางไทร  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี น้ำหนัก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์กรมอนามัย  -  -
 148.สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)  จากการรับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนักเรียนมีภาวะทางโภชนาการที่ดี  -  -
 149.สัตตปทุมบำรุง  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  -  -
 150.สามัคคีวิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่ทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ไม่มี  ไม่มี
 151.สินสังวาลย์อุทิศ  ประสบความสำเร็จ ถูกต้อง นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 152.หงสประภาสประสิทธิ์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  -  -
 153.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และผู้ปกครองพอใจกับการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  บางครั้งรายการเมนูอาหารบางวันนักเรียนบางคนไม่ชอบทานก็จะทานข้าวไม่หมดเป็นบางครั้ง  อยากให้มีโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคนรวมทั้งมัธยมได้ทานอาหารกลางวันฟรี
 154.เจ้าฟ้าสร้าง     -   -
 155.เชียงรากน้อย  เด็กๆได้รับประทานอาหารครบถ้วนทุกคนและได้รับสารอาหารครบทุก 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 156.โคกตาพรหม  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันได้ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ สารอาหารครบ 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 157.ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สด สะอาดแมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 158.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามโภชนาการของโรงเรียน  -  -

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net