โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.คลองใหญ่วิทยา  นักเรียนในโรงเรียนได้รับอาหารตามที่โรงเรียนจัดสรรทุกคน และถูกต้องตามโภชนการ  สถานทีีี่ประกอบอาหารมีขนาดที่คับแคบ  ของบประมาณสำหรับขยายสถานที่ประกอบอาหารให้มีพื้นที่และขนาดที่เพียงพอสำหรับประกอบอาหาร
 2.จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา  -  -  -
 3.ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)  นักเรียนทุกคนได้กินอาหารครบ5หมู่ทุกคน อาหารมีคุณภาพและมีประโยชน์  ไม่มี  ไม่มี
 4.ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)  เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์น้ำหนักส่วนสูงเป็นตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 5.ชุมชนบ้านเขาแก้ว  นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพรับประทานครบทุกคน ทุกวัน และมีสุขภาวะโภชนาการที่ดี  นักเรียนบางคนไม่ชอบอาหารที่จัดให้ เช่น ขนมไทย ผลไม้บางชนิด  1.สำรวจความต้องการรับประทานอาหารของนักเรียนเป็นรายเดือน 2.โรงเรียนควรจัดอาหารที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เลือกรับประทาน
 6.นารีราษฎร์สามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 7.นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)  โรงเรียนมีการดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นปัจจุบัน  -  -
 8.นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)      
 9.นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่และมีประโยชน์ต่อร้างกาย  นักเรียนไม่ชอบทานผักสีเขียว  ค่าอาหารเหมาะสม
 10.นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  สถานที่จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารห่างไกลและงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารน้อย  เพิ่มงบประมาณรายหัว
 11.นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)  นักเรียนได้รับคุณค่าทางอาหารตามโภชนาการ และมีน้ำหนัก ส่วนสูง ครบตามเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 12.นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับสารอาหารครบทุกหมู่  บางครั้งการจัดสรรงบประมาณเกิดการหล้าช้าทำให้โรงเรียนต้องสำรองงบประมาณไปก่อน  ควรจัดสรรงบให้ตรงเวลา
 13.นิยมราษฎร์วิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารและได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยเสริมสร้างพลังงานให้เพียงพอตามเพศและวัย  ปัญหาคือ วัตถุดิบในการประกอบอาหารบางอย่างไม่สามารถจัดหาซื้อได้ตามโปรแกรม  ไม่มี
 14.บ้านคลองสีนวล  ผู้ปกครองตอบรับดี  -  -
 15.บ้านคลองห้วยยั้ง  -  -  -
 16.บ้านคลองเมือง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วน  -  -
 17.บ้านคลองเรือ  เด็กได้รับสารอาหารที่มีโภชนาการที่ดีและถูกหลักอนามันย ทำให้มีร่างกายที่สมส่วนตามวัย  -  -
 18.บ้านคลองใหญ่ใต้  -  -  -
 19.บ้านคุยบ้านโอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 %  -  -
 20.บ้านคุยประดู่  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ ได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการเเละใช้ระบบ Thai School lunch ในการจัดสำรับอาหารในเเต่ละวัน เพื่อให้ปริมาณอาหารเพียงพอสำหรับนักเรียนเเละนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เเละใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเเบกอย่างครบถ้วน  -  -
 21.บ้านคุยป่ายาง  ดี  ไม่มี  โปรแกรมอาหารจากThai School Lunchอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม
 22.บ้านคุยป่ารัง  มีภาพอาหารกลางวัน  ได้รับเงินช้ากว่ากำหนดทุกไตรมาส  ควรจ่าบเงินให้ทันการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 23.บ้านคุยมะม่วง  -  -  -
 24.บ้านคุยแขวน  1.โรงเรียนดำเนินการได้สมบูรณ์แบบ มีความถูกต้อง นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน 2.สามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ 3.นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี 4.จัดรายการอาหารตามสภาพท้องถิ่น และตามความต้องการของนักเรียน  1.การลงระบบโปรแกรม Thai School Lunch รร.ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ระบบอินเทอร์เนต มีปัญหามาก ทำให้ติดขัด 2.การจัดวัตถุดิมตามรายการอาหารในโปรแกรมค่อนข้างมีปัญหา เพราะ รร. ไม่ได้อยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ ที่จำหน่ายวัตถุดิบครบตามรายการ  หากมีปัญหามาก ควรจัดงบประมาณให้กับผู้ปกครองดำเนินการเอง เหมือนกับเงินสวัสดิการของรัฐ จะได้ไม่ต้องให้โรงเรียนยุ่งยาก จะลดภาระงานของครูลงไปได้อีก
 25.บ้านจันทิมา  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 26.บ้านจิกคันช้อน  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน  โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่สะดวกในการจัดทำอาหารและครูมีจำนวนน้อยจึงต้องมีการจ้างเหมา  ควรเพิ่มจำนวนเงิน
 27.บ้านจิกลาด  เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  -ไม่มี  -ไม่มี
 28.บ้านช่องลม  นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น  เงินงบระมาณล่าช้า ไม่ทันเปิดเรียน  ไม่มี
 29.บ้านชัยภูมิ  นักเรียนได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  -  -
 30.บ้านดงซ่อม  การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เจริญเติบโตตามวัย ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 70.27  ในสภาพบริบทของโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนผู้ปกครองจะไปประกอบอาชีพในตอนเช้าทำให้นักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการ  ขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการให้กับนักเรียน
 31.บ้านดงตาจันทร์  -  -  -
 32.บ้านดาดทองเจริญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับทุกวันเรียนตามที่กำหนด  -  -
 33.บ้านตอรัง  เป็นไปด้วยดี ครูผู้รับผิดชอบสามารถดูแลและมีความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ  ไม่มี  ไม่มี
 34.บ้านทรงธรรม  การจัดเมนูอาหารแต่ละวันมีความหลากหลาย สารอาหารครบถ้วนถูกหลักโภชนาการ   -  จุดบริการน้ำดื่มในโรงอาหารยังไม่เพียงพอสำหรับนักเรียน
 35.บ้านทรายทอง      
 36.บ้านท่าตะคร้อ  นักเรียนได้รับอาหารครบทุกคน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สะอาดปลอดภัย สดใหม่ทุกวัน  ครูมีจำนวนน้อยไม่ครบชั้นเรียนจึงไม่สามารถประกอบอาหารเองได้  ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างแม่ครัวในการประกอบอาหารเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
 37.บ้านท่านา  -  -  -
 38.บ้านท่าเสลี่ยง   1. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และถูกหลักโภชนาการ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย  1. อาหารบางอย่างโรงเรียนไม่สามารถจัดได้ตามโปรแกรม แต่เน้นการได้รับสารอาหาร 2. บุคคลากรไม่เพียงพอ 3. แหล่งซื้ออาหารสด - อาหารแห่ง อยู่ห่างไกลจาก สถานศึกษา  1.อยากให้มีการจัดงบประมาณรายจ่ายในส่วนของการจ้างแม่ครัวในการจัดทำอาหารกลางวัน
 39.บ้านท่าเสากระโดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  งบประมาณมีไม่เพียงพอ  ควรจัดสรรค์งบประมาณเพิ่ม
 40.บ้านท่าไม้  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน มีความหลากหลายของรายการอาหาร ทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อยู่เสมอ  ค่าอาหารกลางวันต่อหัว 20 บาท บางครั้งก็ไม่เพียงพอ  อยากให้มีการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสจนถึงม.3 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และอยากให้เพิ่มค่าอาหารกลางวันรายหัวจาก 20 บาทเป็น 30 บาทต่อหัว
 41.บ้านทุ่งตาพุก  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนสมบูรณ์ดี  ไม่พบปัญหา  ถูกต้องเรียบร้อยดีแล้ว
 42.บ้านทุ่งน้ำตก  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  เนื่องจากครูในโรงเรียนมีไม่ครบชั้นเรียน ครู 1 ท่านต้องสอนควบชั้นจึงไม่มีเวลาเพียงพอในการมาประกอบอาหารและทำการสอน  -
 43.บ้านทุ่งมหาชัย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่และถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  ต้องการงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
 44.บ้านทุ่งมหาศาล  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  -  เพิ่มงบประมาณให้กับนักเรียนต่อคนต่อวันมากยิ่งขึ้น
 45.บ้านทุ่งรวงทอง      
 46.บ้านทุ่งสวน  -  -  -
 47.บ้านทุ่งเศรษฐี    -  -
 48.บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)  -  -  ต้องการได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 49.บ้านนานอก  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน  งบประมาณเฉลี่ยรายหัวน้อยเกินไปสำหรับนักเรียน  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันต่อรายหัวของเด็กนักเรียน
 50.บ้านนาบ่อคำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ และลดภาระผู้ปกครอง ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารนักเรียน และนักเรียนได้รับอาหารที่ครบทุกหมู่  -  อยากให้จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่ม
 51.บ้านนาป่าแดง  นักเรียนได้รับรับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอ  บางครั้งผักและผลไม้ไม่สามารถหาได้ตามที่ต้องการ  รายการอาหารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น
 52.บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)  นักเรียนไม่มีทุพภาวะโภชนาการในระดับ93.88 เป็นระดับที่ยอมรับได้  -  -
 53.บ้านน้ำดิบมะพร้าว  นักเรียนมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวัน ได้รับประทานอาหารครบห้าหมู่ ปรุงเสร็จใหม่  อาหารบางอย่างนักเรียนไม่ชอบรับประทาน  ไม่มีข้อเสนอแนะค่ะ
 54.บ้านน้ำโท้ง  อาหารกลางวันมีคุณภาพแต่ตรงตามโภชนาการของนักเรียน มีการจัดเตรียมอาหารโดยคณะครูของโรงเรียน ความสะอาดต่างๆ  -  -
 55.บ้านบ่อตาโพธิ์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ในโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรน้อย แต่ทางโรงเรียนได้จัดสรรครูและนักเรียนบางส่วนไปช่วยประกอบอาหารในบางวัน ที่โรงเรียนได้ซื้อวัตถุดิบมาประกองเอง โดยสอบถามความพอใจของนักเรียนในทุกวัน อีกทั้งยังมีผลไม้ตามฤดูกาลมาให้นักเรียนบริโภค เพราะโรงเรียนได้ปลูกสวนกล้วยและได้รับบริจาคผลไม้จากชุมชนเป็นครั้งคราว  ด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนเพียง15คนทำให้โรงเรียนประสบกับปัญหาไม่สามารถประกอบอาหารเองได้เพราะไม่คุ้มทุน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาโดยการจัดซื้ออาหารที่แม่ค้าปรุงสำเร็จขายที่ตลาดเทศบาลในตัวจังหวัดแทน หากทางเทศบาลสามารถจัดงบประมาณเพิ่มเติมได้ก็จะทำให้โรงเรียนสามารถจ้างเหมาแม่ครัวในชุมชนมาประกอบอาหารที่โรงเรียนได้ ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมคุณภาพอาหารและปริมาณได้อย่างเข้มงวดถูกต้องตามหลักโภชณาการได้
 56.บ้านบ่อสามแสน  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณ ที่เพียงพอ ตามหลักโภชนาการ  -  -
 57.บ้านบ่อแก้ว  ๅ. การนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 2.ชุมชนมีส่วนร่วมโดยนำผลผลิตทางการเกษตรมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเช่นผักปลอดสารพิษมาขายให้กับโครงการ  แม่ครัวหายาก การใช้โปรแกรมไทยสคูลลั้นเป็นเรื่องที่สร้างงานให้กับครู ครูต้องมีเวลาในการทำให้มากครูต้องไปเบียดเวลาเด็ก  หน่วยงานควรจะมีมาตรการในการช่วยเหลือครูในการทำโปรแกรมและส่งเสริมในการดำเนินการอาหารกลางวันให้มันรัดกุมคุณครูที่มีหน้าที่ตรงนี้จะได้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น
 58.บ้านบางลาด  มีสถานที่ประกอบอาหารที่สะอาด สถานที่รับประทานอาหารเพียงพอ และสะอาด มีอาหารกลางวันเพียงพอต่อเด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น เพราะได้รับอาหารกลางวันที่ครบถ้วน ทุกมื้อกลางวัน  ไม่มี  ไม่มี
 59.บ้านบึงกระดาน      
 60.บ้านบึงทับแรต  นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้รับประทานอาหารครบทุกคนมีปริมาณอาหารท่ีเพียงพอครบ 5 หมู่  ไม่มีงบประมาณอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับมัธยม  ควรจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขยายโอกาสเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง
 61.บ้านบึงพิไกร  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและถูกหลักโภชนาการ  ได้รับงบประมาณล่าช้าในบางไตรมาส  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาในแต่ละไตรมาส
 62.บ้านบึงมาลย์      
 63.บ้านบึงลูกนก  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีประยชน์ตามโภชภชนาการ ตามโปรแกรม thai school lunch  -  -
 64.บ้านประชาสุขสันต์  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 65.บ้านประดาเจ็ดรัง  ใส่ภาพไม่ได้ค่ะ  บางครั้งหาวัตถุดิบไม่ตรงกับที่ประกอบอาหารเนื่องจากทำเมนูไว้ล่วงหน้าแล้วเมนูจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกัยวัตถุดิบา  ไม่มี
 66.บ้านปรือพันไถ      
 67.บ้านปลักไม้ดำ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ตรงตามหลักโภชนาการ โดยใช้โปรแกรม Thai School lunch ในการจัดสำรับอาหารให้มีคุณภาพมากที่สุด โดยมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ นักเรียนได้ทานอาหารที่มีคุณภาพ  บางครั้งเมนูอาหารใน Thai School lunch มีไม่ครบถ้วน ทำให้ทางโรงเรียนต้องเลือกใช้เมนูที่คล้ายและใกล้เคียงเมนูในระบบให้มากที่สุด  บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดเมนูอาหารให้ตรงตามหลักโภชนาการ ่จะทำให้การจัดเมนูใน Thai School lunch เป็นเรื่องไม่ยากเกินไปนัก
 68.บ้านปางขนุน  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน 100% และได้รับสารอาหารครบถ้วน  -  -
 69.บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)  เด็กได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 100 %  ไม่มี  ควรอนุมัติงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 70.บ้านป่าถั่ว  นักเรียนมีอาหารรับประทานที่ถูกคุณลักษณะและได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน  ได้รับงบประมาณไม่ทันเปิดภาคเรียน  ควรจัดสรรงบประมาณก่อนเปิดภาคเรียน
 71.บ้านพรานกระต่าย  นักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่  -  -
 72.บ้านพานทอง      
 73.บ้านมอสมบัติ  นักเรียนโรงเรียนบ้านมอสมบัติได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนทุกวันตามหลักโภชนาการ  -  -
 74.บ้านมะเดื่อชุมพร  -  -  -
 75.บ้านลานกระทิง  -นักเรียนได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการครบทุกคนและเพียงพอ มีอาหารหลากหลายตามความต้องการของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  -  -
 76.บ้านลานช้างท่าว  นักเรียนโรงเรียนบ้านลานช้างท่าวได้รับประทานอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  -  -
 77.บ้านลานดอกไม้  นักเรียนรับประทานครบทุกคน  -  ต้องให้เพิ่มเงินเป็นค่าจ้างแม่ครัว
 78.บ้านลานตาบัว  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน อิ่มดี มีสุข  -  อยากให้มีหน่วยงานมารับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันอย่างจริงจังแทนครูผู้รับผิดชอบโครงการ หรือจัดสรรเงินให้นักเรียนรายหัวโดยให้ผู้ปกครองเป็นผู้บริหารจัดการแทนโรงเรียน
 79.บ้านลานทอง  เมนูอาหารกลางวัน แบบบันทึกน้ำหนักส่วนสูง  -  -
 80.บ้านลานสะเดา  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนตามหลักที่กำหนดใน 1 มื้อ ที่โรงเรียน  -  -
 81.บ้านลานหิน  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง  1.วัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันมีราคาสูงขึ้น และจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในระหว่างภาคเรียน จึงทำให้งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2.ได้รับงบประมาณจากทางอบต.ล่าช้า ไม่ทันวันเปิดภาคเรียน  1.ขอจัดสรรงบประมาณรายหัวของนักเรียนเพิ่มขึ้น 2.อบต.ควรจัดสรรงบประมาณแก่ทางโรงเรียนให้ทันในวันเปิดภาคเรียน
 82.บ้านลานไผ่      
 83.บ้านลำมะโกรก  จากการได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  อยากให้เพิ่มรายหัวอาหารกลางวันให้เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย ในกรณีที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
 84.บ้านวังชมภู  โครงการอาหารกลางวันเพียงพอต่อนักเรียน และถูกหลักโภชนาการอาหาร  -  งบประมาณจัดสรรเพื่อจ้างแม่ครัวประกอบอาหารโดยตรง
 85.บ้านวังชะโอน  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน  โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มัธยม ไม่มีงบประมาณอาหารกลางวัน  อยากให้จัดสรร งบประมาณ ให้นักเรียนระดับมัธยมด้วย
 86.บ้านวังตะเคียน  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์และมีสุขภาวะดีขึ้น  หน่วยงานรัฐต้นสังกัดคอยจับผิดการทำงานอาหารกลางวันของโรงเรียนจนจะไม่มีคนรับทำงานในส่วนนี้เพราะกลัวความผิด  ควรให้โอกาสโรงเรียนได้บริหารจัดการกับเงินค่าอาหารกลางวันได้โดยสมควรไม่จำกัดในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ทำอาหาร
 87.บ้านวังตะแบก  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง  งบประมาณไม่เพียงพอ  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
 88.บ้านวังทอง  -นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่และเพียงพอต่อนักเรียน ทุกวัน  ไม่ม่  ไม่มี
 89.บ้านวังน้ำขาว  อาหารเพียงพอต่อเด็กนัเรียน  ไม่มี  ไม่มี
 90.บ้านวังประดา  ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะคึรูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังประดาเป็นอย่างดียิ่ง  ไม่มี  ไม่มี
 91.บ้านวังมะค่า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพครบถ้วนทุกคนและได้รับอาหารตามหลักโภชนการ มีเมนูอาหารที่หลากหลายเพียงพอต่อการบริโภค  -  -
 92.บ้านวังเฉลียง  นักเรียนมีทุพโภชนาการลดลง  ไม่มีปัญหา  -
 93.บ้านวังโขน  นักเรียนมีภาวะโภชนาการดีขึ้น  การโอนเงินล่าช้าไม่ทันเปิดเทอมต้องจัดหางบสำรองทุกภาคเรียน  ควรโอนเงินมาโรงเรียนโดยตรงเพื่อจะได้ทันช่วงเปิดภาคเรียน
 94.บ้านวังโบสถ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบจำนวนมื้อและภาวะโภชนาการถูกสุขลักษณะและมีภาวะน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  -  -
 95.บ้านวังไม้แดง  นักเรียนรับประทานอาหารที่หลากหลาย ตามหลักอาหาร 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีเงินงบประมาณที่เพียงพอในการทำอาหารกลางวัน  ไม่มี  ไม่มี
 96.บ้านศรีไกรลาศ  นักเรียนในวัยเรียน 6-12 ปีได้รับประทานอาหารกลางวันครบทั้ง 5 หมู่ ครบ 100 % มีสุขภาพร่างการที่สมบูรณ์แข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 97.บ้านสมอโคน  นักเรียนมีโภชนาการที่ดีขึ้น  -  -
 98.บ้านสระสิงห์โต  -  -  -
 99.บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)  นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอและสารอาหารครบ 5 หมู่ ครบถ้วนทุกคน โดยการทำอาหารอิงจากคู่มืออาหาร ขนม นม และเครื่องดื่มตามมาตรฐานฉบับปรับปรุง  งบประมาณที่ได้รับมา มีความล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการ  อยากได้รับงบประมาณในการจัดโครงการอาหารกลางวันให้ทันเวลา เพื่อที่จะได้ทันต่อการใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
 100.บ้านสุรเดชสามัคคี  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและครบ100%  ไม่มี  -
 101.บ้านสุวรรณภูมิ  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนทุกวัน 2.นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  1.นักเรียนไม่ชอบรับประทานผักและขนมหวาน  ให้ความรู้ประโยชน์ของอาหารในแต่ละมื้อ
 102.บ้านหงษ์ทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ สะอาดและปลอดภัย นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์   -   -
 103.บ้านหนองกรด      
 104.บ้านหนองขาม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการตามหลัก มีสุขภาพที่ดี และเพียงพอต่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตามงบประมาณที่สนับสนุน  -  -
 105.บ้านหนองคล้า  โรงเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานอย่างถูกหลักโภชนาการ และเพียงพอ  -  -
 106.บ้านหนองจิก  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนทุกคนตามโภชนาการ ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ดี  ไม่มี  ไม่มี
 107.บ้านหนองตากล้า  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและมีสุขภาพแข็งแรงดี  ไม่มี  ไม่มี
 108.บ้านหนองทราย      
 109.บ้านหนองทอง  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนตั้งไว้ นักเรียนได้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ และมีสุขลักษณะที่ดี ปลอดภัย และสะอาด  จัดสรรงบประมาณที่ไม่ค่อยเพียงพอ เนื่องจากวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้น  จัดสรรงบประมาณเพิ่มจากเดิม เพราะวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่สูงขึ้น
 110.บ้านหนองปากดง  -  -  -
 111.บ้านหนองมะเกาะ  -  -  -
 112.บ้านหนองรี  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า  ไม่มี  ไม่มี
 113.บ้านหนองละมั่งทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนในจำนวนที่เพียงพอ นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 114.บ้านหนองวัวดำ      
 115.บ้านหนองสะแก  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษานักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน วันละ 2 อย่าง ได้รับประทานอาหารอย่างพอเพียง และสารอาหารที่ครบถ้วน  -  -
 116.บ้านหนองหญ้ามุ้ง  นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและสะอาด และเพียงพอในแต่ละวัน  งบประมาณไม่ทันวันเปิดเรียน  งบประมาณทันต่อเปิดเรียน
 117.บ้านหนองหลวง      
 118.บ้านหนองหัวควาย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด ทุกวัน  ไม่มี  ไม่มี
 119.บ้านหนองหัววัว  -  -  -
 120.บ้านหนองเต่าสามัคคี  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี สพป.กพ.1 ได้ดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วยความรับผิดชอบ มีความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส  -  -
 121.บ้านหนองแขม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 122.บ้านหนองแดน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามงบประมาณที่จัดสรรจากอบต.และใช้โปรแกรม thai school lunch ในการจัดทำรายการอาหารที่หลากหลายล่วงหน้า 1 สัปดาห์  รายการอาหารจะถูก และแพงตามฤดูกาล  ควรเพิ่มงบประมาณ
 123.บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ  มีการจัดทำอาหารกลางวันตามจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี  -  ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อนักเรียน
 124.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)      
 125.บ้านหนองโสน  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครบทุกคน  -  -
 126.บ้านหนองใหญ่  นักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับประทานอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  มีนักเรียนในระดับมัธยมต้องนำอาหารมาทานเอง  น่าจะมีงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมัธยม
 127.บ้านหนองไม้กอง  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ได้ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 100 % โดยได้สารอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน และเป็นไปตามนโยบายการจัดอาหารกลางวันโรงเรียน  - โรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการเข้าระบบ Thai school lunch เนื่องจากไม่สามารถที่จะทำตามอัตราส่วนของอาหารได้  ควรจะมีงบประมาณมาสนับสนุนในด้านการเกษตรที่ยั่งยืนให้กับทางโรงเรียนนำไปดำเนินการเพิ่มอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
 128.บ้านหร่ายการ้อง  นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงนักเรียนบางส่วนมีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ส่วนใหญ่มีน้ำหนักและส่วนสูงเหมาะสมกับเกณฑ์  ไม่มี  ไม่มี
 129.บ้านห้วยน้ำใส  ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีการแบ่งเวรการทำอาหาร มาช่วยกันทำอาหารให้นักเรียนรับประทาน  -  -
 130.บ้านหัวยาง  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดอาหารให้กับนักเรียนครบตามโปรแกรม Thaı school lunch  อบต.โอนเงินมาช้า ต้องใช้เงินสำรองก่อน  อยากให้ อบต.โอนเงินมาให้ทันเดือนแรกของการเปิดเรียน
 131.บ้านอาชานุสรณ์  จัดอาหารให้นักเรียนทุกคน ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน และมีคุณค่าทางโภชนาการ  1. การรับเงินอุดหนุนล่าช้า 2. แนวทางการดำเนินงานของ อบต.กับเขตพื้นที่การศึกษาไม่เหมือนกัน เช่น อบต.ให้รายงานทุก 50 วัน และคืนเงินคงเหลือ แต่ สพป.แนะนำให้รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ (สิ้นปีการศึกษา)  1. ควรแยกงบประมาณในการจ้างแม่ครัว ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าอุปกรณ์เครื่องครัวออกจากงบประมาณอาหารกลางวันของนักเรียน 2. ควรเพิ่มงบประมาณ เป็น 25-30 บาทต่อคน เพื่อจัดขนมหวานหรือผลไม้ได้ทุกวัน 3. ควรโอนเงินให้โรงเรียนโดยตรงเหมือนกับเงินอุดหนุนอื่นๆ ซึ่งโรงเรียนถูกนายกอบต.กล่าวหาว่าไปเพิ่มภาระงานให้อบต.
 132.บ้านอินทรานุสรณ์      
 133.บ้านเกศกาสร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 เปอรเซ็นต์  ความล่าช้าของเงินงบประมาณ  ควรให้โรงเรียนมีเอกภาพในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโดยการกำกับติดตามของคณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น
 134.บ้านเก่า  เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง เติบโตสมวัย  ราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และ วัตถุดิบชนิดเดียวกัน แต่ราคาต่างกันในบางครั้ง  -
 135.บ้านเกาะน้ำโจน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  มี  งบประมาณหัวละ 20 บาท/คน/วัน ไม่เพียงพอกับค่าวัสดุในการจัดทำอาหาร 2 อย่าง/วันและผลไม้อีก 1 อย่าง/วัน
 136.บ้านเกาะพิมูล  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  งบประมาณล่าช้าทำให้ต้องหางบประมาณมาสำรอง  ควรปรับการจ่ายงบประมาณ
 137.บ้านเกาะรากเสียด  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ลดจำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  การจัดทำรายการอาหารล่วงหน้าบางครั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก หาซื้อวัตถุดิบไม่ได้ต้องเปลี่ยนรายการ  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
 138.บ้านเกาะสะบ้า  นักเรียนมีสุขภาพร่างการแข็งแรง สมบูรณ์ สมวัย  -  -
 139.บ้านเขาคีริส  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบ 5หมู่ตามหลักโภชนาการ อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ  -  -
 140.บ้านเขาน้ำเพชร  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักภาวะโภชนาการ  ไม่มี  ไม่มี
 141.บ้านเขาวังเยี่ยม  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน  ได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้ต้องหาเงินสำรองจ่ายจึงทำให้เกิดปัญหาในวันเปิดเรียนวันแรก  งบประมาณควรจะได้รับก่อนวันเปิดเรียน 3 วัน เพื่อนำเงินเข้าบัญชีและพร้อมเบิกจ่ายในวันเปิดเรียนวันแรก
 142.บ้านเขาสว่างอารมณ์  การบริหารจัดการเป็นระบบระเบียบและเป็นปัจจุบัน  งบประมาณที่จัดสรรมาไม่ตรงกับวันที่เปิดภาคเรียน  อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณโอนเงินมาให้ตรงกับวันเปิดภาคเรียน
 143.บ้านเด่นพระ      
 144.บ้านเทพนคร  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งผลไม้ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านต่างๆทั้งทางร่างกายและการเรียน  -  -
 145.บ้านเทียมเจริญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการดำเนินงานก็มีผลที่ดี  ราคาสินค้า วัตถุดิบเพิ่มขึ้น  อยากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจาก ๒๐ บาท เป็น ๓๐ บาทเพื่อคุณค่าและอาหารที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมตามยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
 146.บ้านเนินกรอย  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ได้ครบ 5หมู่  -  -
 147.บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา  เด็กนักเรียนสุขภาพร่างกายเติบโตสมวัย น้ำหนักตามเกณฑ์  -  -
 148.บ้านเมืองพาน  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่หลากหลายและมีประโยชน์  -  -
 149.บ้านแก้วสุวรรณ  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และเพียงพอ  ได้รับงบประมาณล่าช้าไม่ทันเปิดภาคเรียน  สั่งจ่ายงบประมาณให้ทันเปิดภาคเรียน
 150.บ้านแคทอง  -  -  -
 151.บ้านแม่บัว  ใส่ภาพไม่ได้ ไม่รู้ว่าต้องใส่อย่างไร  งบประมาณไม่เพียงพอ  ควรเพิ่มงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย ยกตัวอย่างโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 29 คน ได้รับงบประมาณ 580 บาท/วัน ซึ่งโรงเรียนต้องรับหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้นักเรียนเอง เพราะไม่สามารถจ้างเหมาได้ เนื่องจากเงินน้อยไม่คุ้มค่าเสียเวลาของคนที่มารับจ้าง เพราะเงินคงเหลือจากการซื้อวัตถุดิบมาประกอบหารเมื่อหักค่าใช่จ่ายต่างๆ เบ็ดเสร็จแล้วไม่เหลือเลย จึงหาผู้รับจ้างไม่ได้ และเมื่อจ้างแม่ครัวมาประกอบอาหาร ค่าจ้างแม่ครัววันละ 300 บาท เมื่อหักค่าจ้างแม่ครัวคงเหลือเงินที่จะซื้อวัตุดิบเพียง 280 บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะซื้ออาหารทั้งคาวและหวาน จึงเป็นหน้าที่โรงเรียนที่ต้องให้ครูซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เพียงพอ เพราะเมื่อเทียบกับค่าวัตถุดิบ ในแต่ละวันที่ต้องซื้อ เช่น ข้าวสาร 2 กก. แก๊สเดือนละ 2 ถัง เฉลี่ยวันละ 42/วัน บาท ค่าวัตถุดิบอาหารคาวและหวาน ค่าเครื่องปรุงอาหารคาวและหวาน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอที่จะประกอบ อาหารคาว 2 อย่าง และอาหารหวาน 1 อย่างในแต่ละวัน ให้กับนักเรียนได้
 152.บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)  โรงเรียนดำเนินการอาหารกลางวัน จากเงินที่ได้รับจัดสรรอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยคำนึกถึงโภชนาการและประโยชน์ต่อเด็กเป็นสำคัญ  เมนูอาหารบางอย่าง ไม่สามารถหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่น และบางอย่างมีราคาแพง  -
 153.บ้านโขมงหัก  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและมีคุณภาพ  -  ควรจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสด้วย
 154.บ้านโนนจั่น      
 155.บ้านโนนม่วง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอ  ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  เพิ่มงบประมาณ
 156.บ้านโนนสมบูรณ์  นักเรียนมีทุพโภชนาการดีขึ้น  -  -
 157.บ้านโนนสมอ    1.จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นหลังจากแจ้งจำนวนนักเรียนให้กับเทศบาลเรียบร้อยแล้ว 2.ต้องแจ้งจำนวนนักเรียนให้กับเทศบาลก่อนเปิดภาคเรียนทำให้จำนวนนักเรียนไม่ตรง  
 158.บ้านโนนโก  -  -  ทางโรงเรียน มีความประสงค์ที่จะขอรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากที่ได้รับ
 159.บ้านโนนใหญ่  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและพอเพียง  การจัดเตรียม  อยากให้ลดภาระต่าง ๆ ครู
 160.บ้านโพธิ์พัฒนา  -  -  -
 161.บ้านโพธิ์สวัสดิ์  เรียบร้อยตามโครงการอาหารกลางวันดีเยี่ยม  -  -
 162.บ้านใหม่พัฒนา  นักเรียนบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ ถูกสุขอนามัย  -  ควรเพิ่มงบประมาณ เป็นหัวละ 30 บาท
 163.บ้านใหม่สามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วน มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  ไม่มี  อยากให้จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับเศรษฐกิจปัจจุบัน
 164.บ้านใหม่สามัคคี      
 165.บ้านใหม่สามัคคี  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีได้รับสารอาหารครบถ้วน  -  -
 166.บ้านใหม่เขานิยม  โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน ข้าว กับข้าววันละ 2 อย่างเลือกรายการอาหารจากหน้าจอโปรแกรม Thai School Lunch และมีการจัดผลไม้ตามฤดูกาล 3 วัน / ขนมไทย 2 วันต่อสัปดาห์  -  -
 167.บ้านไตรตรึงษ์  -  -  -
 168.บ้านไทยทวี  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 169.บ้านไทรย้อย  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่ และได้ใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรคจากอบต.  ไม่มี  ไม่มี
 170.บ้านไผ่ตาสุ่ม  1.นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาทุกคนได้รับอาหารกลางวัน ทุกคน ทุกวัน 2.นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์  รายการอาหารบางวันที่จัดตามโปรแกรมไว้วัตถุดิบที่ซื้อไม่ตรงตามรายการอาหารต้องเข้าไปเปลี่ยนรายการใหม่  เลือกอาหารให้หลากหลายและตรงตามฤดูกาล
 171.บ้านไร่  มีการบริหารจัดการตามงบประมาณที่ได้รับให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ นักเรียนมีความพอใจในรายการอาหารที่ได้จัดทำให้ในทุกวัน  รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรายการอาหารที่คิดไว้ล่วงหน้าบ้างในแต่ละสัปดาห์เนื่องจากความยากง่ายในการจัดหาวัตถุดิบ และการใช้โปรแกรม Thai School Lunch อาจไม่มีความสะดวกกับโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากครูมีภารกิจหน้าที่ต้องปฏิบัติหลายด้าน อาจทำให้การลงโปรแกรมไม่สม่ำเสมอ ซึ่งถ้าหากไม่ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ทางโรงเรียนก็สามารถดำเนินการจัดอาหารให้นักเรียนได้ครบตามปริมาณสารอาหารที่นักเรียนต้องการในแต่ละวัน  ควรเปิดโอกาสให้มีทางเลือกสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch หรือไม่ ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน
 172.บ้านไร่ดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 173.บ้านไร่ลำปาง  นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพ100%  ไม่มี  ควรจัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ในห้องครัว
 174.ประชารัฐพัฒนา  อาหารกลางวัน เพียงพอต่อความต้องการเด็ก สม่ำเสมอ ถูกต้อง  เงินเข้าไม่ตรงต่อการเปิดภาคเรียน ทำให้เกิดปัญหาการ ใช้จ่ายในโรงเรียน โรงเรียนต้องสำรองจ่ายก่อน งบประมาณจะโอนเข้า  ควรจัดสรรงบประมาณให้ตรงเวลาเปิดภาคเรียน
 175.ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)      
 176.ปราสาทอนุสรณ์  นักเรียนโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ มีอาหาารกลางวันรับประทานครบทุกคน และได้รับคุณค่าทางสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เนื่องจากโรงเรียนจัดสำรับอาหารแต่ละวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch  -  -
 177.ผินสหราษฎร์พัฒนา  เด็ก นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ครบสารอาหารทั้ง 5 หมู่ ครบทุกคน และอย่างเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ไม่มี  ไม่ม่ี
 178.ยอดประชาสรรค์  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน  -  -
 179.ยั่งยืนราษฎร์วิทยา  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน  ทางโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงโรงอาหารเพื่อให้มีความเหมาะสมและสะอาดถูกหลักอนามัยให้มากยิ่งขึ้น  อยากให้มีงบประมาณในการจัดสร้างโรงอาหารให้ถูกหลักอนามัยกับทุกโรงเรียนและถูกต้อง เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้มีโรงอาหารที่ดีกับเด็กนักเรียน
 180.ยางเลียงราษฎร์พัฒนา  นักเรียนจำนวน 74 คนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอ ครบทุกคน  -  -
 181.วัฒนราษฎร์ศึกษา  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน ทั้ง 5 หมู่ และมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่มี  ไม่มี
 182.วัดกัลปพฤกษ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น  การจัดทำอาหารกลางวัน ต้องมีผลไม้หรือขนมหวาน งบประมาณที่ได้รับอาจจะน้อยไปนิิด  อยากให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แต่งบประมาณมีจำกัดเหลือเกิน
 183.วัดคูยาง  - นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน - นักเรียนได้รับประทานอาหารถุกต้องตามโภชนาการ  -  -
 184.วัดราษฎร์เจริญพร  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน มีคุณภาพ  ราคาสินค้าราคาแพง ไม่คงที่ ต้องปรับรายการอาหารอยู่ตลอดเวลา  สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันราคาสินค้าเพิ่มขึ้น อาหารราคา20 บาทควรปรับขึ้น ให้เหมาะสม
 185.วัดอรัญญิกาวาสน์      
 186.วัดโพธาราม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน ๆละ 20 บาท มีอาหารพร้อมกับข้าว 2 อย่าง มีขนม 2 วันใน 1 สัปดาห์ มีผลไม้ 3 วันใน 1 สัปดาห์  ไม่มี  ไม่มี
 187.สหวิทยาคม  นักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  -  -
 188.สาธิต  นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ทุกคน ได้รับอาหารกลางวันที่ครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ รายการที่ชื่นชอบ และรสชาติที่ถูกใจ  1.นักเรียนไม่ชอบรับประทานผักที่มีรสขม ทำให้เลือกผักมาประกอบอาหารได้ไม่หลากหลาย 2.นักเรียนไม่ชอบรับประทานเครื่องในสัตว์(ตับ) ทำให้เลือกรายการอาหารที่มีเครื่องในสัตว์(ตับ) เป็นวัตถุดิบได้น้อยครั้ง 3.นักเรียนบางส่วนแพ้อาหารทะเล ทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการนำอาหารทะเลมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกรายการอาหาร โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม
 189.สาธิตวัดพระบรมธาตุ  -  -  -
 190.สิริแก้วเจริญ  -  -  -
 191.หนองบัวราษฎร์บำรุง  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบ 100 เปอร์เซนต์  ไม่มี  ไม่มี
 192.หนองลวกราษฎร์บำรุง  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารครบถ้วน  -  -
 193.หนองแขมประชาสรรค์  นักเรียนได้รับอาหารเพียงพอมีคุณภาพครบทุกคน  งบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบอาหารไม่เพียงพอ  จัดสรรงบประมาณอุปกรณ์เครื่องครัว
 194.ห้วยใหญ่ยางงาม  เด็กมีพัฒนาการในการเจริญเติบตามวัยเป็นลำดับของช่วงอายุ  งบประมานการดำเนินโครงการอาหารกลางวันไม่ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน  ไม่มีคะ
 195.อนุบาลกำแพงเพชร  1.มีการแต่งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการนิเทศประจำวัน 2.มีการสำรวจความต้องการนำเสนอเมนูอาหารโดยผุูปกครอง 3.จัดทำเมนูอาหารโดยแจ้งล่วงหน้าผู้ปกครองก่อน 1 สัปดาห์ 4.มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ  งบประมาณในการประกอบอาหารต่อหัวควรเพิ่มให้มากกว่านี้เพราะวัสดุในการจัดทำเพิ่มราคา  -
 196.อนุบาลพรานกระต่าย  -  -  -
 197.อนุบาลลานกระบือ  อาหารดี มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  _  _
 198.อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)  นักเรียนมีภาวทุพโภชนาที่ดีขึ้น มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาดีขึ้น  ไม่มี  ไม่มี
 199.อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันทุกคนและมีทุพโภชนาการที่ดี  -  -
 200.อนุบาลไทรงาม  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ  -  -
 201.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคูรค่าทางโภชนาการ  ไม่มี  อยากให้นักเรียนช้นมัธยมได้รับประทานด้วยเพราะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
 202.อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนอ่างทองพัฒนาฯได้รับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด ครบ5หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทุกวัน  ไม่มี  รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 203.ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)  สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net