โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2563
14.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
0 results
โรงเรียน
มี ไม่มี
ผู้นิเทศ ความถี่ในการนิเทศ
สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
ดูรายงาน

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net