โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 2
14.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
โรงเรียน
มี ไม่มี
ผู้นิเทศ ความถี่ในการนิเทศ
สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
ดูรายงาน
 1.ขามสงเคราะห์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 2.จักราชราษฎร์สามัคคี
-
 
- -
 3.ชลประทานนาตลิ่งชัน
-
 ผอ.รพ.สต., เจ้าหน้าที่จากเทศบาล
-
 4.ชลประทานบ้านกอโจด
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 5.ชาติวิทยา
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 6.ชุมชนดอนไพล
-
 ปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 7.ชุมชนบ้านทับสวาย
-
 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-
 8.ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
-
 ผอ.กองการศึกษา
-
 9.ชุมชนพลับพลา
-
 ผู้บริหาร,ศึกษานิเทศชำนาญการ
-
 10.ชุมชนวัดรวง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 11.ชุมชนสว่างวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน,นักวิชาการ อบต.,คณะกรรมการนิเทศจาก สพป.นม.2
-
 12.ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
-
 13.บ้านกระทุ่มแท่น
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
-
 14.บ้านกรูด
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 15.บ้านกอกวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 16.บ้านกันผม
-
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
-
 17.บ้านกุดจอกน้อย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 18.บ้านกุดจอกใหญ่
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน,ปลัดอบต.
-
 19.บ้านกุดโบสถ์
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 20.บ้านกู่โกสีย์วิทยา
-
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
-
 21.บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
-
 ประธานศูนย์เครือข่าย
-
 22.บ้านคลองกลาง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 23.บ้านคลองสารเพชร
-
 ศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่เทศบาล
-
 24.บ้านจอมศรี
-
 ศึกษานิเทศก์จาก สพป.นม.2
-
 25.บ้านช่องโค
-
 ประธานศูนย์เครือข่าย
-
 26.บ้านซับตะคร้อ
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 27.บ้านซ่าเลือด
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 28.บ้านดงพลอง
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา , ศึกษานิเทศ, ผู้อำนวยการกองการศึกษา จาก อปท.
-
 29.บ้านดอน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์
-
 30.บ้านดอนพราหมณ์
-
 ผู้ใหญ่บ้าน
-
 31.บ้านดอนเกตุ
-
 สพป.นม2 , อบต. ทุ่งอรุณ
-
 32.บ้านดะแลง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 33.บ้านด่านพัฒนา
-
 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต2
-
 34.บ้านด่านเกวียน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 35.บ้านตะกุดเครือปลอก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 36.บ้านตะคร้อ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 37.บ้านตะแกรง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 38.บ้านตะโก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/ศึกษานิเทศก์
-
 39.บ้านตูม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 40.บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 41.บ้านถนนหัก
-
 เขตพื้นที่การศึกษา
-
 42.บ้านทรัพย์เจริญ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 43.บ้านทองหลาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/คณะกรรมการตรวจรับ
-
 44.บ้านท่าตะเคียน
-
 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-
 45.บ้านท่าตะแบก
-
 ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์
-
 46.บ้านท่าลาดขาว
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 47.บ้านท่าลี่
-
 คณะกรรมการ
-
 48.บ้านท่าอ่าง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 49.บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
-
 หน่วยงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
-
 50.บ้านทุ่งหัวขวาน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 51.บ้านนาตะคุ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 52.บ้านนาตาวงษ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 53.บ้านบิง
-
 ผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน
-
 54.บ้านบึงทับปรางค์
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 55.บ้านบึงพระ
-
 ผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายและศึกษานิเทศที่ได้รับมอบหมาย
-
 56.บ้านบึงไทย
-
 ประธานศูนย์เครื่อข่ายโชคชัย 3
-
 57.บ้านบุกระโทก
-
 ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต2
-
 58.บ้านบุวังหว้า
-
 ประธานศูนย์เครือข่าย
-
 59.บ้านปรางค์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 60.บ้านปอพราน
-
 เขตพื้นที่/อบต.
-
 61.บ้านพระ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
-
 62.บ้านพระนารายณ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 63.บ้านพระพุทธ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 64.บ้านพิชิตคเชนทร์
-
 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย1
-
 65.บ้านยอกขาม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน , เจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่
-
 66.บ้านละกอ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละกอ
-
 67.บ้านละลม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน,ปลัดอบต.
-
 68.บ้านลุงเขว้า
-
 ผู้อำนวยการ/ครู
-
 69.บ้านสระซาง
-
 ศึกษานิเทศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
-
 70.บ้านสระมะค่า
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 71.บ้านสระมะค่า
-
 ศึกษานิเทศ สักกัด สพป.นม.2
-
 72.บ้านสระแก้ว
-
 
- -
 73.บ้านสวนปอ
-
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพป. นม 2
-
 74.บ้านสวนหอม
-
 คณะกรรมการจาก สพป.นม.2
-
 75.บ้านสว่างวิทยา
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 76.บ้านสารภี
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 77.บ้านหนองกก
-
 คณะกรรมการจากอบต.คณะกรรมการจากสพป.นม.2
-
 78.บ้านหนองกระทุ่ม
-
 สาธารณสุขจังหวัด,นายกเทศมนตรี,ผู้บริหารโรงเรียน
-
 79.บ้านหนองขาม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 80.บ้านหนองขามน้อย
-
 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2
-
 81.บ้านหนองจระเข้หิน
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 82.บ้านหนองจาน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 83.บ้านหนองชุมแสง
-
 เจ้าหน้าที่ระดับเขตฯ
-
 84.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 85.บ้านหนองตะไก้
-
 ผอ.รร.,ศน.
-
 86.บ้านหนองนกกวัก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 87.บ้านหนองนกเขา
-
 ผู้อำนวยการ
-
 88.บ้านหนองบอน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 89.บ้านหนองบัวกลาง
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 90.บ้านหนองบัวโคก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 91.บ้านหนองบุนนาก
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 92.บ้านหนองปรึก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 93.บ้านหนองปรือ
-
 ศึกษานิเทศ
-
 94.บ้านหนองพลอง
-
 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ
-
 95.บ้านหนองม่วง
-
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
-
 96.บ้านหนองม่วงหวาน
-
 ศึกษานิเทศ
-
 97.บ้านหนองม่วงใหญ่
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 98.บ้านหนองยาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 99.บ้านหนองลูกควาย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการนิเทศติดตาม
-
 100.บ้านหนองสะแก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
-
 101.บ้านหนองสาย
-
 ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและศึกษานิเทศก์
-
 102.บ้านหนองหัวแรด
-
  ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอื่น นายอำเภอ
-
 103.บ้านหนองเสาเดียว
-
 สพป.นม.2
-
 104.บ้านหนองแมว
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 105.บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
-
 เจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2
-
 106.บ้านหนองโสน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 107.บ้านหนองไทร
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 108.บ้านหนองไผ่
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 109.บ้านหนองไผ่
-
 
- -
 110.บ้านหนองไม้ไผ่
-
 ศึกษานิเทศ,ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล
-
 111.บ้านหลุ่งตะเคียน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ
-
 112.บ้านหลุ่งประดู่
-
 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากเขตพื้นที่การศึกษา
-
 113.บ้านห้วยปอ
-
 คณะกรรมการจากเขตพื้นที่ ประธานศูนย์เครือข่าย
-
 114.บ้านห้วยแคน
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 115.บ้านหัวทำนบ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 116.บ้านหัวสะพาน
-
 ผู็บริหารโรงเรียน
-
 117.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
-
 คณะนิเทศฯโครงการอาหารกลางวัน สพป.นม 2
-
 118.บ้านหินดาด
-
 ผอ ศึกษานิเทศ
-
 119.บ้านหินโคน
-
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
-
 120.บ้านเมืองพลับพลา
-
 อบต. สพป.
-
 121.บ้านเมืองรัง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 122.บ้านแสนสุข
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ
-
 123.บ้านโกรกไม้แดง
-
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้บริหาร
-
 124.บ้านโคกพระ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
-
 125.บ้านโคกพลวง
-
 ผอ.
-
 126.บ้านโคกสะอาด
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 127.บ้านโคกสำโรง
-
 ศึกษานิเทศเขตพื้นที่การศึกษา
-
 128.บ้านโค้งกระโดน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน,
-
 129.บ้านโจด
-
 ผู้บริหาร
-
 130.บ้านโนนขี้ตุ่น
-
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลกงรถ
-
 131.บ้านโนนตาพรม
-
 ผอ.ร.ร./คณะกรรมการจาก อบต./คณะกรรมการจาก สพป.นม.2
-
 132.บ้านโนนทอง
-
 ศึกษานิเทศ
-
 133.บ้านโนนทะยุง
-
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สพป.....
-
 134.บ้านโนนปอแดง
-
 ผู้อำนวยกาารโรงเรียน
-
 135.บ้านโนนพฤกษ์
-
 ศึกษานิเทศ
-
 136.บ้านโนนพะไล
-
 นักวิชการศึกษา
-
 137.บ้านโนนสำราญ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 138.บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
-
 ศึกษานิเทศประจำเขตพื้นที่
-
 139.บ้านโนนเพชร
-
 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 2, ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
-
 140.บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 141.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
-
 คณะนิเทศจาก สพป.นม2
-
 142.บ้านใหม่สมบูรณ์
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 143.บ้านใหม่ไทยเจริญ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 144.พิมานประชาสันต์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 145.ภูทองวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 146.รักชาติประชาบำรุง
-
 ประธานศูนย์เครือข่ายฯ
-
 147.รัฐการุณวิทยา
-
 ผู้บริหารที่เขตพื้นที่แต่งตั้ง
-
 148.ราษฎร์บำรุง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 149.ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
-
 อบต.ศรีละกอ
-
 150.วัดกุดสวาย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 151.วัดพะโค
-
 คณะกรรมการสถานศึกษา
-
 152.วัดสลักได
-
 อบต.หนองงูเหลือม
-
 153.วัดหนองจอก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 154.วัดหนองนกคุ่ม
-
 นักวิชาการศึกษา
-
 155.วัดหนองนา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน หน่วยตรวจสอบภายในจากสพป.นม.2 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
-
 156.วัดหนองบัวยอดแก้ว
-
 คณะกรรมการศูนย์เครือข่าย
-
 157.วัดหนองพลวง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 158.วัดหินมงคล
-
 คณะกรรมการจากเขตพื้นท่ี คณะกรรมการจาก อบต.สีสุก
-
 159.วัดเหมสูง
-
 คณะกรรมการกำกับนิเทศติดตามอาหารกลางวันอบต.ทองหลาง,คณะกรรมการกำกับนิเทศติดตามอาหารกลางวันสพป.นครราชสี
-
 160.สมบูรณ์วัฒนา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 161.สมานมิตรวิทยา
-
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-
 162.สามัคคีวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 163.หนองพลวงพิทยา
-
 นักวิชาการ, นายก อบต.
-
 164.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการจาก สพป.นม.2
-
 165.อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 166.อรพิมพ์วิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 167.อำนวยศิลป์สารกิจ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 168.เทียมนครวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 169.เพชรมาตุคลา
-
 ประธานศูนย์เครือข่าย
-
 170.เสมาอุปถัมภ์
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 171.โคกวังวนวิทยา
-
 ผู้อำรวยการโรงเรียน,คณะกรรมการนิเทศติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษาเขต2
-
 172.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
-
 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
-
 173.โนนตาวิทย์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 174.ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 175.ไทรทอง
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net