โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.พัทลุง เขต 2
14.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
โรงเรียน
มี ไม่มี
ผู้นิเทศ ความถี่ในการนิเทศ
สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
ดูรายงาน
 1.บ้านคลองใหญ่
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 2.บ้านควนนกหว้า
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 3.บ้านควนประกอบ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 4.บ้านควนพระสาครินทร์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 5.บ้านควนยวน
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 6.บ้านควนหมอทอง
-
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-
 7.บ้านควนหินแท่น
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 8.บ้านควนอินนอโม
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 9.บ้านควนแหวง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
-
 10.บ้านควนโคกยา
-
 ศึกษานิเทศของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
-
 11.บ้านคู
-
 ศน.สพป.พัทลุง เขต 2
-
 12.บ้านช่องฟืน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 13.บ้านดอนประดู่
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 14.บ้านด่านโลด
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 15.บ้านต้นประดู่
-
 ศึกษานิเทศจากเขตพื้นที่
-
 16.บ้านต้นสน
-
 สพป.พท2
-
 17.บ้านทอนตรน
-
 เจ้าหน้าที่ สพป.พัทลุง เขต 2
-
 18.บ้านทะเลเหมียง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 19.บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
-
 สพป.พท..2
-
 20.บ้านท่าลาด
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 21.บ้านท่าวา
-
 ศึกษานิเทศ
-
 22.บ้านท่าเชียด
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 23.บ้านท่าเนียน
-
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-
 24.บ้านทุ่งคลองควาย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 25.บ้านทุ่งนารี
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 26.บ้านทุ่งหนองสิบบาท
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการจากเขตพื้นที่
-
 27.บ้านนาทุ่งโพธิ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 28.บ้านน้ำตก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 29.บ้านบางมวง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 30.บ้านปากบางนาคราช
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 31.บ้านปากพล
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 2
-
 32.บ้านป่าแก่
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 33.บ้านพน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะนิเทศติดตามจากเขตพื้นที่
-
 34.บ้านพรุนายขาว
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายการเงิน
-
 35.บ้านพูด กรป.กลาง
-
 หน่วยตรวจสอบภายในของเขตพื้นที่
-
 36.บ้านม่วงทวน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 37.บ้านยางขาคีม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 38.บ้านร่มโพธิ์ไทร
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 39.บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
-
 ผู้อำนวยการ/ศึกษานิเทศ
-
 40.บ้านวังปริง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 41.บ้านหนองธง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 42.บ้านหน้าวัง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 43.บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
-
 นายภิรมย์ ไพชำนาญ
-
 44.บ้านหัวช้าง
-
 ผู้บริหาร
-
 45.บ้านหาดไข่เต่า
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 46.บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 47.บ้านเกาะทองสม
-
 ศึกษานิเทศ
-
 48.บ้านเกาะนางคำ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 49.บ้านเกาะนางคำเหนือ
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 50.บ้านเกาะหมาก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 51.บ้านเกาะเสือ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 52.บ้านเกาะโคบ
-
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
-
 53.บ้านเทพราช
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพราช
-
 54.บ้านเหมืองตะกั่ว
-
 ผู้อำนวยการ
-
 55.บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 56.บ้านแหลม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 57.บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 58.บ้านโคกทราย
-
 ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเชต 2
-
 59.บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
-
 เจ้าหน้าที่จาก สพป. พัทลุง เขต 2
-
 60.บ้านโคกสัก
-
 1. รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขต พัทลุง เขต 2 2. ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา 3. ฝ่ายการเงินพัสดุ
-
 61.บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 62.บ้านโหล๊ะหาร
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 63.บ้านไสนายขัน
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 64.ปากพะยูน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 65.มิตรมวลชน 1
- -
 
- -
 66.วัดควนขี้แรด
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 67.วัดควนนางพิมพ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 68.วัดควนสามโพธิ์
-
 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
-
 69.วัดควนเคี่ยม
-
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
-
 70.วัดควนเผยอ
-
 ศึกษานิเทศ สพป.พท.2
-
 71.วัดควนเพ็ง
-
 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ
-
 72.วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 73.วัดชุมประดิษฐ์
-
 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่
-
 74.วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 75.วัดท่าควาย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 76.วัดท่าดินแดง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 77.วัดท่านางพรหม
-
 ผู้อำนวยกาารโรงเรียน
-
 78.วัดนาปะขอ
-
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
-
 79.วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
-
 รองผอ.สพป.พัทลุง เขต2
-
 80.วัดบางขวน
-
 ผู้อำนวยการ
-
 81.วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 82.วัดปลักปอม
-
 คณะกรรมการติดตามจากเขตพื้นที่
-
 83.วัดปัณณาราม
-
 -
-
 84.วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
-
 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด
-
 85.วัดฝาละมี
-
 ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์
-
 86.วัดพระเกิด
-
 - ผู้บริหารโรงเรียน
-
 87.วัดพรุพ้อ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 88.วัดพังกิ่ง
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 89.วัดรัตนวราราม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 90.วัดลอน
-
 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ผอ.โรงเรียน และหน่วยงาน อบต.โคกสัก
-
 91.วัดสังฆวราราม
-
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 92.วัดสุภาษิตาราม
-
 ผู้บริหาร
-
 93.วัดหวัง
-
 ผอ.โรงเรียนและศึกษานิเทศก์
-
 94.วัดหัวควน
-
 คณะกรรมการนิเทศสถานศึกษา ระดับเขตพืื้นที่การศึกษา
-
 95.วัดหัวเขาชัยสน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 96.วัดหานโพธิ์
-
 
- -
 97.วัดเขาวงก์
-
 ศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่
-
 98.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
-
 นักโภชนาการสพป.พัทลุง เขต2
-
 99.วัดแหลมจองถนน
-
 ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2,ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันของ สพป.พัทลุง เขต2
-
 100.วัดแหลมดินสอ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 101.วัดโคกตะเคียน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 102.วัดโตนด
-
 ศึกษานิเทศน์ระดับเขตพื้นที่
-
 103.วัดโพธิยาราม
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 104.วัดโรจนาราม
-
 เจ้าหน้าที่จากเขต
-
 105.วัดโหล๊ะจันกระ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 106.วัดไทรพอน
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 107.สามัคคีอนุสรณ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 108.สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
-
 ศึกษานิเทศ และผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 109.อนุบาลกงหรา
-
 นักวิชาการศึกษา
-
 110.อนุบาลบางแก้ว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 111.อนุบาลปากพะยูน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 112.อนุบาลป่าบอน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 113.อนุบาลเขาชัยสน
- -
 
- -
 114.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
-
 ศึกษานิเทศ
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net