โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.เลย เขต 3
14.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
โรงเรียน
มี ไม่มี
ผู้นิเทศ ความถี่ในการนิเทศ
สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านนาพึง
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 2.ชุมชนภูเรือ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศ
-
 3.ด่านซ้าย
-
 ศึกษานิเทศ
-
 4.บ้านกกจาน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 5.บ้านกกสะตี
-
 สำนักงานเขตพื้นที่
-
 6.บ้านกกเหี่ยน
-
 ศึกษานิเทศ
-
 7.บ้านกกโพธิ์วังกำ
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 8.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
-
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
-
 9.บ้านกลาง(นาแห้ว)
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 10.บ้านกลาง(ภูเรือ)
-
 สพป.เลย เขต 3
-
 11.บ้านชั่งสี่
-
 รอง ผอ.สพป., คณะกรรมการ
-
 12.บ้านซำทอง
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 13.บ้านด่านดู่
-
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 14.บ้านตาดเสี้ยว
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 15.บ้านตูบค้อ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 16.บ้านถ้ำพระ
-
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
-
 17.บ้านถ้ำมูล
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 18.บ้านท่อน
-
 ผู้บริหาร
-
 19.บ้านทับกี่
-
 ตัวแทน สพป.เลย.3
-
 20.บ้านท่าศาลา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 21.บ้านทุ่งน้ำใส
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 22.บ้านทุ่งเทิง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
-
 23.บ้านนาข่า
-
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา่ประถมศึกษาเลย เขต 3
-
 24.บ้านนาขามป้อม
-
 นักวิชาการ สพป.
-
 25.บ้านนาคูณ
-
 รอง สพป.เลย เขต 3
-
 26.บ้านนาดี
-
 ผอ.โรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งและเจ้าหน้าจากเขต
-
 27.บ้านนาทอง
-
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-
 28.บ้านนาทุ่ม
-
 พิมพรรณ อรัญมิตร
-
 29.บ้านนาผักก้าม
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 30.บ้านนามาลา
-
 ศึกษานิเทศ
-
 31.บ้านนาลานข้าว
-
 ผอ.ร.ร. และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
-
 32.บ้านนาลึ่ง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 33.บ้านนาหมูม่น
-
 คณะกรรมการ ติดตาม กำกับและนิเทศโครงการอาหารกลางวัน
-
 34.บ้านนาหว้าน้อย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 35.บ้านนาเจริญ
-
 ศึกษานิเทศ
-
 36.บ้านนาเจียง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศน์
-
 37.บ้านนาแห้ว
-
 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมาประเมิน
-
 38.บ้านน้ำพุ
-
 สพฐ.เเละ สพป.เลย3
-
 39.บ้านน้ำพุง
-
 ผู้บริหาร
-
 40.บ้านน้ำหมัน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 41.บ้านน้ำเย็น
-
 ผอ.โรงเรียนใกล้เคียงและเจ้าหน้าจากเขต
-
 42.บ้านบง
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
-
 43.บ้านบ่อเหมืองน้อย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย
-
 44.บ้านปลาบ่า
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพท.
-
 45.บ้านปากหมัน
-
 สพป.ลย3
-
 46.บ้านปากแดง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา
-
 47.บ้านปากโป่ง
-
 คณะศึกษานิเทศและคณะกรรมการจาสำนักงานเขตพื้นที่
-
 48.บ้านปางคอม
-
 ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่,ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 49.บ้านป่าม่วง
-
 ตรวจสอบภายใน
-
 50.บ้านป่าสะแข
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 51.บ้านผึ้ง
-
 ผู้อำนวยการ
-
 52.บ้านร่องจิก
-
 ผอ.เขต แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ
-
 53.บ้านลาดค่าง
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศน์
-
 54.บ้านวังบอน
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 55.บ้านวังยาว
-
 ผอ.
-
 56.บ้านวังเป่ง
-
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-
 57.บ้านวังเวิน
- -
 
- -
 58.บ้านศาลาน้อย
-
 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่
-
 59.บ้านสองคอน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 60.บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101
-
 ผู้อำนวยการ
-
 61.บ้านหนองบง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 62.บ้านหนองผือ
-
 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต3
-
 63.บ้านหนองสนุ่น
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศน์
-
 64.บ้านหนองหลวง
-
 รอง ผอ.สพป., คณะกรรมการ
-
 65.บ้านหนองหวาย
-
 ศึกษาณิเทศน์และผู้เกี่ยวข้อง
-
 66.บ้านหนองอุมลัว
-
 ผอ.โรงเรียน
-
 67.บ้านหนองแซง
-
 
- -
 68.บ้านห้วยตาด
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 69.บ้านห้วยติ้ว
-
 กตปน.เขต
-
 70.บ้านห้วยทอง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 71.บ้านห้วยน้ำผัก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก
-
 72.บ้านห้วยน้ำเมย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 73.บ้านห้วยปลาฝา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 74.บ้านห้วยผักเน่า
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศน์
-
 75.บ้านห้วยมุ่น
-
 นักวิชาการการศึกษา
-
 76.บ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย)
-
 นักวิชาการศึกษา
-
 77.บ้านห้วยลาด(ภูเรือ)
-
 สำนักงานพื้นที่การศึกษา
-
 78.บ้านหัวด่านนาปูน
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 79.บ้านหัวนาแหลม
- -
 
- -
 80.บ้านหัวฝาย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 81.บ้านหินสอ
-
 ศึกษานิเทศ
-
 82.บ้านหินแลบ
-
 เขตติดตาม
-
 83.บ้านเครือคู้
-
 เจ้าหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลย 3
-
 84.บ้านเหมืองแพร่
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 85.บ้านเหล่ากอหก
-
 ศึกษานิเทศ
-
 86.บ้านแก่ง
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 87.บ้านแก่งครก
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 88.บ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย)
-
 คณะกรรมการเขตและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเขต
-
 89.บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน,ศึกษานิเทศก์
-
 90.บ้านแก่งเกลี้ยง
-
 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมิินผลโคงการอาหารกลางวัน
-
 91.บ้านแก่งแล่น
-
 
- -
 92.บ้านแก่วตาว
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 93.บ้านแก่วตาว(นาดี)
-
 คณะกรรมการเขตและ จนท.ตรวจสอบภายใน
-
 94.บ้านแสงภา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงภา
-
 95.บ้านโคก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 96.บ้านโคกงาม
-
 ผู้บริหารและกรรมการ
-
 97.บ้านโคนผง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 98.บ้านโนนสมบูรณ์
-
 ผอ.รรและคณะนิเทศติดตาม
-
 99.บ้านโป่ง
-
 สพป.เลย3
-
 100.บ้านโป่งกวาง
-
 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่
-
 101.บ้านโป่งชี
-
 คุณสุทธิพร โคตรนรินทร์
-
 102.บ้านโพนสูง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 103.บ้านโพนหนอง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 104.บ้านไฮตาก
-
 คณะกรรมการแระสานงานโครงการอาหารกลางวันสพป.ลย3
-
 105.บุญลักษณ์อุปถัมภ์
-
 ศึกษานิเทศระดับเขตพื้นที่
-
 106.อนุบาลด่านซ้าย
-
 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป เลย เขต 3
-
 107.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
-
 ศึกษานิเทศน์
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net