โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ยโสธร เขต 1
14.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
โรงเรียน
มี ไม่มี
ผู้นิเทศ ความถี่ในการนิเทศ
สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
ดูรายงาน
 1.กุดพันเขียว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 2.คำเขื่อนแก้ว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน
-
 3.คูสองชั้น
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 4.ชุมชนกู่จาน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 5.ชุมชนดงแคนใหญ่
-
 ผู้อนวยการโรงเรียน
-
 6.ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 7.ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 8.ชุมชนบ้านสำโรง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 9.ชุมชนบ้านหนองคู
-
 ผอ.ร.ร.อบต.หนองคู
-
 10.ชุมชนบ้านหัวเมือง
-
 ศึกษานิเทศ
-
 11.ชุมชนย่อวิทยา
-
 ศึกษานิเทศ สพป.ยส. ๑
-
 12.ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 13.บ้านกลางนา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 14.บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมฯ
-
 15.บ้านกุดกง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 16.บ้านกุดกุง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 17.บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 18.บ้านกุดตากล้า
-
 ผู้บริหารโรงเรียน/อบต.สงเปือย
-
 19.บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
-
 ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สพป.ยส.1
-
 20.บ้านกุดระหวี่
-
 อบต.สิงห์
-
 21.บ้านกุดเป่ง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 22.บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 23.บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 24.บ้านขาม
-
 
- -
 25.บ้านขุมเงิน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 26.บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
-
 ผอ.รร./สพป.ยส.1
-
 27.บ้านคำน้ำสร้าง
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 28.บ้านคำน้ำเกี้ยง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง
-
 29.บ้านคำม่วง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 30.บ้านคำฮี
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 31.บ้านคำเม็ก
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 32.บ้านคำแหลม
-
 
- -
 33.บ้านคุ้ม
-
 ผอ
-
 34.บ้านคุยตับเต่า
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 35.บ้านคูเมือง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 36.บ้านจานทุ่ง
-
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-
 37.บ้านชาดศาลา
-
 เจ้าหน้่าที่ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่/ศึกษานิเทศน์
-
 38.บ้านซำ
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 39.บ้านดงขวาง
-
 ศึกษานิเทศ
-
 40.บ้านดงจงอาง
-
 ศึกษานิเทศจากเขต
-
 41.บ้านดงบัง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผอ.กองการศึกษาตำบลหนองคู
-
 42.บ้านดงมะหรี่
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 43.บ้านดงยาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน /อบต
-
 44.บ้านดงเจริญ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
-
 45.บ้านดวนบากน้อย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 46.บ้านดอนกลองหนองไฮ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 47.บ้านดอนกลอย
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 48.บ้านดอนขะยอม
-
 ผอ.โรงเรียน
-
 49.บ้านดอนมะยาง กม.3
-
 นักสันทนาการ จาก อบต.บากเรือ
-
 50.บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 51.บ้านดู่ทุ่งคำบอน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 52.บ้านตับเต่า
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 53.บ้านตาดทอง
-
 ศึกษานิเทศ
-
 54.บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน , ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ยส.1
-
 55.บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
-
 สพป.ยโสธรเขต1
-
 56.บ้านทรายงาม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 57.บ้านท่าช้าง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 58.บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 59.บ้านท่าเยี่ยม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 60.บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
-
 ศึกษานิเทศ
-
 61.บ้านทุ่งมน
-
 นักตรวจสอบภายใน
-
 62.บ้านทุ่งแต้
-
 นางศิริพรรณ แถวนาชุม
-
 63.บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
-
 ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน
-
 64.บ้านนาคำปักแฮด
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 65.บ้านนาดีดอนจาน
-
 เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่/ศึกษานิเทศก์
-
 66.บ้านนาดีนาอุดม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 67.บ้านนาถ่ม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน, นายกเทศมนตรีเทศบาล, ศึกษานิเทศก์
-
 68.บ้านนาสะไมย์
-
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์
-
 69.บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
-
 
- -
 70.บ้านนาหลู่เหล่าตอง
-
 ศึกษานิเทศ
-
 71.บ้านนาห่อม
-
 ศึกษานิเทศ อบต.นาคำ
-
 72.บ้านนาเวียงคำศิริ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 73.บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
-
 ผอ.ร.ร.
-
 74.บ้านนาโพธิ์
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 75.บ้านน้ำคำน้อย
-
 ชำนาญการพิเศษ
-
 76.บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 77.บ้านน้ำอ้อม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 78.บ้านน้ำเกลี้ยง
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 79.บ้านน้ำโผ่
-
 ผู้บริหาร
-
 80.บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
-
 ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
-
 81.บ้านบ่อบึงโพนจาน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน,ศึกษานิเทศก์
-
 82.บ้านบัวขาว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 83.บ้านบาก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 84.บ้านบากเรือ
-
 นายกอบต.บากเรือ ผอ.เขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
-
 85.บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
-
 ศึกษา​นิเทศ​
-
 86.บ้านบุ่งหวาย
-
 รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
-
 87.บ้านปลาอีด
-
 ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศ
-
 88.บ้านปอแดงโคกสะอาด
-
 ปลัด อบต.
-
 89.บ้านผักบุ้ง
-
 ผู้อำนวยการ
-
 90.บ้านผิผ่วน
-
 
- -
 91.บ้านผือฮี
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 92.บ้านผือฮีนาลานาจาน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 93.บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
-
 เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 , ผู้บริหารโรงเรียน
-
 94.บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 95.บ้านพลับหนองคำ
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 96.บ้านพลไว
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 97.บ้านฟ้าห่วน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 98.บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 99.บ้านมะพริกดู่โพนสิม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 100.บ้านยางกลาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 101.บ้านยางน้อย
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 102.บ้านยางเครือ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 103.บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 104.บ้านราชมุนี
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 105.บ้านศิริพัฒนา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 106.บ้านสงยาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 107.บ้านสงเปือย
-
 นิเทศศึกษา
-
 108.บ้านสมสะอาดหนองแวง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 109.บ้านสร้างแป้น
-
 ศึกษานิเทศ
-
 110.บ้านสว่างดอนดู่
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 111.บ้านสว่างเชียงหวาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 112.บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
-
 ศึกษานิเทศ
-
 113.บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
-
 ผู้บริหารและศึกษานิเทศ
-
 114.บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
-
 ผู้อำนายการกลุ่มตรวจสอบภายใน
-
 115.บ้านสามเพียแสนจำปา
-
 ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
-
 116.บ้านสำราญ
-
 เจ้าหน้าที่สพป.ยส. 1
-
 117.บ้านสำโรง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 118.บ้านสิงห์
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 119.บ้านหนองขอนโพนสิม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 120.บ้านหนองตุ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 121.บ้านหนองทองหลางโนนกุง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 122.บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 123.บ้านหนองบกโนนสวาท
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 124.บ้านหนองบั่ว
-
 
- -
 125.บ้านหนองบัว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและอบต
-
 126.บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
-
 
- -
 127.บ้านหนองยาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง
-
 128.บ้านหนองหงอก
-
 ผอ.รร,ผอ.รพ.สต.,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
-
 129.บ้านหนองหิน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 130.บ้านหนองเทา
-
 ศึกษานิเศน์
-
 131.บ้านหนองเป็ด
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
-
 132.บ้านหนองเป้า
-
 เจ้าหน้าที่จากเขต
-
 133.บ้านหนองเรือ
-
 นายยงยุท เชื้อบัญฑิต
-
 134.บ้านหนองเสียวชัยมงคล
-
 ผอ.รร./ศึกษานเทศก์
-
 135.บ้านหนองแฝก
-
 ศึกษานิเทศ
-
 136.บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 137.บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
-
 คณะกรรมการตรวจรับ
-
 138.บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 139.บ้านหมากมาย
-
 
- -
 140.บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 141.บ้านหัวขัว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 142.บ้านหัวดง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 143.บ้านหัวดอน
-
  คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-
 144.บ้านเขื่องคำ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู
-
 145.บ้านเชือก
-
 คณะกรรมการตรวจอาหารกลางวันของโรงเรียน
-
 146.บ้านเชือกน้อย
-
 
- -
 147.บ้านเดิด
-
 คณะกรรมการตรวจอาหารกลางวันของโรงเรียน
-
 148.บ้านเลียบ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 149.บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 150.บ้านเหมือดขาว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 151.บ้านเหมือดป่าตอง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 152.บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 153.บ้านเหล่าฝ้าย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 154.บ้านเหล่ามะเขียว
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 155.บ้านเหล่าหุ่ง
-
 ผู้บิหารสภานศึกษา
-
 156.บ้านเหล่าใหญ่
-
 คณะกรรมการนิเทศและติดตาม
-
 157.บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
-
 ผู้บริหาร
-
 158.บ้านแข่โพนเมือง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 159.บ้านแคนน้อยหนองเลิง
-
 ไม่ทราบ
-
 160.บ้านแจ้งน้อย
-
 ผู้อำนวยการ
-
 161.บ้านแจนแลน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-
 162.บ้านแดง
-
 นายศิริชัย หัศจรรย์
-
 163.บ้านแดงประชาสรรค์
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 164.บ้านแหล่งหนู
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 165.บ้านแหล่งแป้น
-
 ศึกษานิเทศ
-
 166.บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 167.บ้านโคกป่าจิก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 168.บ้านโต่งโต้น
-
 นักวิชการ
-
 169.บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 170.บ้านโนนค้อ
-
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
-
 171.บ้านโนนทรายงาม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผอ.กองการศึกษาตำบลหนองคู
-
 172.บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 173.บ้านโนนม่วง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 174.บ้านโนนยาง
-
 
- -
 175.บ้านโนนหนองแฝก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 176.บ้านโพนทัน
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 177.บ้านโพนแบง
-
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
-
 178.บ้านใหม่ชุมพร
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 179.ประชาสงเคราะห์
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 180.มหาชนะชัย
-
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลฟ้าหยาดและศึกษานิเทศ สพป.ยส.1
-
 181.วัดบ้านเปาะ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเปาะ/ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลค้อวัง
-
 182.วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
-
 ศน.
-
 183.สหประชาสรรค์
-
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
-
 184.หนองแสง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 185.อนุบาลค้อวัง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน , สพป.ยโสธร เขต 1 , สาธารณสุขอำเภอ , โรงพยาบาลค้อวัง
-
 186.อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 187.อนุบาลยโสธร
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 188.อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
-
 ผู้บริหาร/สพป ยส1
-
 189.โซงเหล่าโป่วิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและสพป.ยส.1
-
 190.ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
-
 นักวิชาการ สาธารณสุข
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net