โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
14.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
โรงเรียน
มี ไม่มี
ผู้นิเทศ ความถี่ในการนิเทศ
สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
ดูรายงาน
 1.ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 2.ชุมชนบ้านขามป้อม
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 3.ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
-
 ศึกษานิเทศ/ประธานเครือข่าย/ผอ.โรงเรียนในเครือข่าย
-
 4.ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
-
 นายรวี จันทะนาม
-
 5.ชุมชนบ้านสะพือ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ,ศึกษานิเทศก์
-
 6.ชุมชนบ้านเจียด
-
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 และผู้บริหารโรงเรียน
-
 7.ชุมชนบ้านเซเป็ด
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 8.ชุมชนบ้านโนนสวาง
-
 ศึกษานิเทศ สพป.อบ2
-
 9.ตชด.ทองพูนพิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 10.ตชด.บ้านป่งคอม
-
 ประธานเครือข่ายที่ 19 พร้อมคณะ
-
 11.ตระการพืชผล
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 12.น้ำคำพิทยา
-
 ศึกษานิเทสก์ ประธานเครือข่าย และกรรมการ
-
 13.บ้านกระเดียน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 14.บ้านกองโพน
-
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 15.บ้านกะลึง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 16.บ้านกะเตียด
-
 ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา
-
 17.บ้านกาจับ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 18.บ้านกาบิน
-
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-
 19.บ้านกึ่งพุทธกาล
-
 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
-
 20.บ้านกุดกลอย
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 21.บ้านกุดยาลวน
-
 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ,ศึกษานิเทศก์,ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 22.บ้านกุศกร
-
 ผอ.กลุ่มส่งเสริมและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-
 23.บ้านขามเปี้ย
-
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 24.บ้านขุมคำดงตาหวาน
-
 ผอ.รร. บ้านขุมคำดงตาหวาน
-
 25.บ้านค้อ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 26.บ้านคอนสาย
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 27.บ้านคันพะลาน
-
 ผู้อำนวยการ
-
 28.บ้านคำกลาง
-
 คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
-
 29.บ้านคำข่า
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 30.บ้านคำมณี
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 31.บ้านคำสมิง
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 32.บ้านคำหาด
-
 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
-
 33.บ้านคำแคน
-
 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 34.บ้านคำแม่มุ่ย
-
 คณะกรรมการที่ไรับการแต่งตั้งจาก สพป.อบ.2 คือ 1.รองผอ.สพป.อบ.2 2.ศึกษานิเทศน์ 3.ประธานเครือข่ายสถานศ
-
 35.บ้านคำไหล
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 36.บ้านคึม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 37.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
-
 ศึกษานิเทศ
-
 38.บ้านดงตาหวัง
-
 ศึกษานิเทศจากเขตพื้นที่
-
 39.บ้านดงบัง
-
 ผู้บริหาร
-
 40.บ้านดงไม้งาม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 41.บ้านดอน
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 42.บ้านดอนก่อ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 43.บ้านดอนกะทอด
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 44.บ้านดอนงัว
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 45.บ้านดอนจิก
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการติดตามโครงการอาหารกลางวัน
-
 46.บ้านดอนชาด
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศ
-
 47.บ้านดอนตะมุน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนงัว/ศึกษานิเทศก์
-
 48.บ้านดอนทับช้าง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการสพป.
-
 49.บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
-
 คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษา
-
 50.บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 51.บ้านดอนหมู
-
 สพป.อบ.2
-
 52.บ้านดอนหมูวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 53.บ้านดอนเย็นใต้
-
 คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษา,คณะกรรมการเครือข่าย
-
 54.บ้านดอนใหญ่
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 55.บ้านด่านหม่วน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 56.บ้านด่านฮัง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 57.บ้านตระการ
-
 ศึกษานิเทศ
-
 58.บ้านตากแดด
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 59.บ้านตาดแต้
-
 คณะกรรมการติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
-
 60.บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
-
 เขตพื้นที่การศึกษา
-
 61.บ้านตุ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 62.บ้านถ้ำแข้
-
 ผอ.กลุ่มอำนวยการและศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.2
-
 63.บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศน์
-
 64.บ้านทม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศ คณะกรรมการตรวจสอบภายในจากสพป.อบ.2
-
 65.บ้านทรายพูล
-
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ ศึกษานิเทศ
-
 66.บ้านท่าหลวง
-
 ประธานเครือข่าย
-
 67.บ้านนากลาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/ศึกษานิเทศ
-
 68.บ้านนาขนัน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/ศน.
-
 69.บ้านนาขาม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 70.บ้านนาคำวิทยา
-
 คณะกรรมการจากเขตพื้นที่
-
 71.บ้านนาคิแลน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 72.บ้านนางิ้ว
-
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ศึกษานิเทศ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
-
 73.บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
-
 ศน.ศิริพรรณ แก้วเนตร
-
 74.บ้านนาจ่าย
-
 นายสมหมาย ธิโกศรี,นางมนิดา บุตรโท,นายไชยรัตน์ ถนอมสุข
-
 75.บ้านนาชุม
-
 ศึกษานิเทศ
-
 76.บ้านนาชุมใต้
-
 ผู้บริหารโรงเรียน รองผอ.สพป.อบ.2
-
 77.บ้านนาดอกไม้
-
 ผอ.กลุ่มการเงิน สพป.อบ.2และคณะ
-
 78.บ้านนาตาลเหนือ
-
 หัวหน้างานวิชาการ
-
 79.บ้านนาตาลใต้
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 80.บ้านนาตาหมุด
-
 ผู้บริหารสถานศึกษาใน สพป.อบ๒
-
 81.บ้านนาทราย
-
 ศึกษานิเทศ
-
 82.บ้านนานวน
-
 รอง ผอ สพป อบ.2 และคณะ
-
 83.บ้านนานางวาน
-
 ศึกษานิเทศและคณะ ผอ.ประธานเครือข่าย
-
 84.บ้านนาพะเนียงออ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 85.บ้านนาพิน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 86.บ้านนาม่วง
-
 ศึกษานิเทศน์ ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 87.บ้านนายูง
-
 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
-
 88.บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 89.บ้านนาส้มมอ
-
 กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 90.บ้านนาห้วยแดง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/ศึกษานิเทศก์
-
 91.บ้านนาหว้า
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 92.บ้านนาหว้าเหนือ
-
 ผู้นิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษา
-
 93.บ้านนาหว้าใต้
-
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 94.บ้านนาหินโหง่นนาดง
-
 ศึกษานิเทศน์และผู้อำนวยการ
-
 95.บ้านนาเดื่อ
-
 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-
 96.บ้านนาเมือง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
-
 97.บ้านนาแมด
-
 ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่าย
-
 98.บ้านนาแวง
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 99.บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
-
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 100.บ้านน้ำคำ
-
 รองผอ. สพป.อบ2
-
 101.บ้านน้ำเกลี้ยง
-
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 102.บ้านบก
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 103.บ้านบกหนองทันน้ำ
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 104.บ้านบ่อหิน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 105.บ้านบาก
-
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 106.บ้านบึงหอม
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 107.บ้านบุ่งวิทยา
-
 ศึกษานิเทศ
-
 108.บ้านบุ่งเจริญ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน, รอง ผอ.สพป.อบ.2
-
 109.บ้านปากห้วยม่วง
-
 รอง ผอ.สพป.อบ.2,ศน.ประจำเครือข่าย,ประธานเครือข่าย
-
 110.บ้านปากแซง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-
 111.บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน,คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษา
-
 112.บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
-
 ประธานเครือข่าที่ 19 พร้อมคณะ
-
 113.บ้านป่าติ้ว
-
 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
-
 114.บ้านพนมดี
-
 อ.วรรณงาม
-
 115.บ้านพอก
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 116.บ้านพะลอง
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 117.บ้านพะลาน
-
 คณะกรรมการติดตามโครงการอาหารจากเขตพื้นที่
-
 118.บ้านพะไล
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 119.บ้านพังเคน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง
-
 120.บ้านฟ้าห่วน
-
 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
-
 121.บ้านม่วงเฒ่า
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 122.บ้านม่วงใหญ่
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 123.บ้านร่องข่า
-
 ผอ.รร
-
 124.บ้านลาดสมดี
-
 ศึกษานิเทศ
-
 125.บ้านลาดหญ้าคา
-
 ประธานกลุ่มเครือข่าย,ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 126.บ้านลุมพุก
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศน์
-
 127.บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
-
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน,คณะกรรมการติดตามอาหารกลางวันสพป.อบ.2
-
 128.บ้านศรีสุข
-
 เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่
-
 129.บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน ,สพป.อบ2
-
 130.บ้านสงยาง
-
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-
 131.บ้านสมบูรณ์
-
 อบต.
-
 132.บ้านสร้างโพน
-
 รองผอ.เขต , ศน. , ประธานเครือข่าย , ผอ.ร.ร.
-
 133.บ้านสองคอน
-
 คณะกรรมการบริหารโครงการ. ผู้บริหารโรงเรียน
-
 134.บ้านสารภี
-
 นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ
-
 135.บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
-
 นายมนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ
-
 136.บ้านสำโรง
-
 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศ
-
 137.บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์
-
 138.บ้านหนองนกทา
-
 ประธานเครือข่ายที่ 19 (หนองผือ)
-
 139.บ้านหนองบั่ว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 140.บ้านหนองผือ
-
 รองผอ.เขตสพป.อบ.2
-
 141.บ้านหนองฟานยืน
-
 ศน.สังคม กุลสุวรรณ
-
 142.บ้านหนองลุมพุก
-
 ศึกษานิเทศ
-
 143.บ้านหนองหลวง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
-
 144.บ้านหนองหว้า
-
 ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่ายที่ 9
-
 145.บ้านหนองเต่า
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 146.บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
-
 ศึกษานิเทศก์,ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 147.บ้านหนองเอาะหนองสิม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 148.บ้านหนองแดง
-
 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ
-
 149.บ้านห้วยที
-
 คณะกรรมการที่ สพป.อบ.2แต่งตั้ง
-
 150.บ้านห้วยฝ้าย
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศน์
-
 151.บ้านห้วยยาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 152.บ้านหินห่อม
-
 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก สพป.อบ.2
-
 153.บ้านอีเติ่ง
-
 รอง ผอ.สพป.
-
 154.บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน/ประธานเครือข่าย/สำนักงานเขตพื้นที่
-
 155.บ้านฮี
-
 ศึกษานิเทศประจำเครือข่ายสถานศึกษา
-
 156.บ้านเกษม
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 157.บ้านเขือง
-
 คณะกรรมการอาหารกลางวัน
-
 158.บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ รอง ผอ.เขตฯ
-
 159.บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
-
 ผู้บริหาร
-
 160.บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
-
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 161.บ้านเล้า
-
 หัวหน้ากองการศึกษา
-
 162.บ้านเลาะ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 163.บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 164.บ้านเสาธงใหญ่
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 165.บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 166.บ้านเอ็นอ้า
-
 ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
-
 167.บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
-
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพป.อบ.2 คือ 1. รอง ผอ.สพป.อบ.เขต 2 2. ศึกษานิเทศก์ 3. ประธานเครือ
-
 168.บ้านแก้งหลักด่าน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 169.บ้านแก้งอะฮวน
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 170.บ้านแก่งเค็ง
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
-
 171.บ้านแก้งเหนือ
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 172.บ้านแก้งใต้
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 173.บ้านแข็งขยัน
-
 ศึกษานิเทศ/ประธานเครือข่าย/ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
-
 174.บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
-
 ศึกษานิเทศ
-
 175.บ้านแพง
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 176.บ้านแสนอุดม
-
 ศน.
-
 177.บ้านแหลไหล่
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 178.บ้านแอมเจริญ
-
 ผอ.ร.ร.และ สพป.อบ 2
-
 179.บ้านโคกก่องวังนอง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์
-
 180.บ้านโคกจาน
-
 คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน
-
 181.บ้านโคกน้อย
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 182.บ้านโคกสว่าง
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 183.บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 184.บ้านโคกใหญ่
-
 ศึกษานิเทศ ,คณะกรรมการเครือข่าย
-
 185.บ้านโนนกุง
-
 รอง ผอ.สพป./ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์
-
 186.บ้านโนนขุมคำ
-
 ประธานเครือข่าย
-
 187.บ้านโนนตูม
-
 ประธานเครือข่าย ศึกษานิเทศก์
-
 188.บ้านโนนสำราญ
-
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
-
 189.บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
-
 ศึกษานิเทศ
-
 190.บ้านโนนสูงโนนสำราญ
-
 คณะผู้บริหารในเครือข่าย
-
 191.บ้านโนนหอม
-
 ศึกษานิเทศ ประธานเครือข่าย
-
 192.บ้านโนนหินแร่
-
 รอง ผอ.เขต,ผอ.ฝ่ายแผนและงบประมาณ,ศึกษานิเทศน์,จนท.เขต,ผอ.โรงเรียน
-
 193.บ้านโบกม่วง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 194.บ้านโป่งน้อย
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 195.บ้านโป่งเป้า
-
 ศึกษานิเทศก์,ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
-
 196.บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
-
 สพป.อบ.2
-
 197.บ้านโปร่งเจริญ
-
 ผอ.ร.ร.,ศึกษานิเทศก์,รอง ผอ.สพป.เขต 2
-
 198.บ้านโพธิ์ไทร
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 199.บ้านโพนเมือง
-
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
-
 200.บ้านโพนแพง
-
 15 กรกฎาคม 2562
-
 201.บ้านโสกชัน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 202.บ้านโหมน
-
 ศึกษานิเทศก์, ประธานเครือข่าย
-
 203.บ้านไชยชนะ
-
 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
-
 204.บ้านไทรงาม
-
 รองผู้อำนวยการสพป.อุบลราชธานี เขต 2 และศึกษานิเทศก์
-
 205.บ้านไทรย้อย
-
 เบญญาภา ชุมเพ็ชร์
-
 206.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
-
 ศน. และ ผอ.
-
 207.บ้านไพรสวรรค์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 208.บ้านไหล่ทุ่ง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 209.บ้านไหล่ธาตุ
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 210.บ้านไหล่สูง
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 211.บุญจิราธร
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา,ศึกษานิเทศ
-
 212.ผอบ ณ นคร 1
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 213.สมาคมจักรยานสมัครเล่น
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 214.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
-
 คณะกรรมการบริหารอาหารกลางวัน
-
 215.เกษมบ้านนาคำ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-
 216.เขมราฐ
-
 ชำนาญการ
-
 217.เสาวนิต(บ้านวังแซ)
-
 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของ สพป.อบ 2
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net