โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 2
14.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
โรงเรียน
มี ไม่มี
ผู้นิเทศ ความถี่ในการนิเทศ
สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
ดูรายงาน
 1.ช่องสาริกา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 2.ชุมชนบ้านชัยบาดาล
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 3.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
-
 ผอ.โรงเรียน
-
 4.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 5.ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
-
 ศน
-
 6.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 7.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
-
 ประธานกลุ่ม
-
 8.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
-
 ศึกษานิเทศ
-
 9.ซอย 19 สาย 2 ขวา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 10.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 11.ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 12.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน , ศึกษานิเทศน์ ,นายก อบต.น้ำสุด
-
 13.นิคมลำนารายณ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 14.บ้านกุดตาเพชร
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 15.บ้านคลอง
-
 ผอ.,ศน.
-
 16.บ้านคลองกลุ่ม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 17.บ้านคลองสาริกา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
-
 18.บ้านชอนสมบูรณ์
-
 ผู้อำนวยการ
-
 19.บ้านซับงูเหลือม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 20.บ้านซับจำปา
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 21.บ้านซับผาสุก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 22.บ้านซับหินขวาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 23.บ้านซับเค้าแมว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 24.บ้านซับโศก
-
 ศึกษานิเทศก์ สพป ลบ.2
-
 25.บ้านซับไทร
-
 ผู้อำนวยการ
-
 26.บ้านดงดินแดง
-
 ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียน
-
 27.บ้านดงน้อย
-
 
- -
 28.บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 29.บ้านด่านจันทร์
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 30.บ้านด่านไทยล้อม
-
 ศึกษานิเทศของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
-
 31.บ้านดีลัง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 32.บ้านทรัพย์เจริญ
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 33.บ้านทะเลทอง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 34.บ้านทะเลวังวัด
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 35.บ้านท่ากรวด
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 36.บ้านท่าดินดำ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 37.บ้านท่าตะโก
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 38.บ้านท่ามะกอก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 39.บ้านท่ามะนาว
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 40.บ้านท่าหลวง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 41.บ้านท่าเยี่ยม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 42.บ้านทุ่งดินแดง
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 43.บ้านทุ่งตาแก้ว
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ สพป.ลพบุรี เขต2
-
 44.บ้านทุ่งท่าช้าง
-
 ศึกษานิเทศของสพป.ลบ.2 และคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน
-
 45.บ้านธงชัยสามัคคี
-
 ผู้บริหารโรงเรียน/จากเขตพื้นที่การศึกษา
-
 46.บ้านนาโสม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 47.บ้านบ่อคู่
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 48.บ้านบ่อดินสอพอง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 49.บ้านบ่อน้ำ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 50.บ้านบัวชุม
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื้นที่
-
 51.บ้านปรางค์น้อย
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 52.บ้านป่าเขว้า
-
 เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
-
 53.บ้านพุกะชัด
-
 ศึกษานิเทศและคณะกรรมการจาก สพป.ลบ.2
-
 54.บ้านม่วงค่อม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม
-
 55.บ้านมหาโพธิ
-
 -
-
 56.บ้านมะกอกหวาน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 57.บ้านมะนาวหวาน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 58.บ้านยางราก
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 59.บ้านยางโทน
-
 ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.2
-
 60.บ้านราษฎร์บำรุง
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 61.บ้านลังกาประชาสรรค์
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 62.บ้านลำสนธิ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสนธิ
-
 63.บ้านลำโกฎิทอง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 64.บ้านลำโป่งเพชร
-
 ผู้อำนวยการ
-
 65.บ้านวังก้านเหลือง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 66.บ้านวังตาอินทร์
-
 สพป.
-
 67.บ้านวังทอง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 68.บ้านวังแขม
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 69.บ้านศรีเมือง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 70.บ้านสระเพลง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 71.บ้านสวนมะเดื่อ
-
 รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๒
-
 72.บ้านสหพันธ์อ่างทอง
-
 ผู้อำนวยการ
-
 73.บ้านสันตะลุง
-
 ศน.สุจินดา เนตรศิริ
-
 74.บ้านหนองขาม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 75.บ้านหนองจาน
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและประธานกลุ่มโรงเรียน
-
 76.บ้านหนองตะแบก
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 77.บ้านหนองบง
-
 นางสาวนภาดา โพธิ์ศรี
-
 78.บ้านหนองประดู่
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่
-
 79.บ้านหนองปล้อง
-
 
- -
 80.บ้านหนองปลาไหล
-
 เจ้าหน้าที่จากเขตพื้นที่
-
 81.บ้านหนองปีกนก
-
 ประธานกลุ่มโรงเรียน
-
 82.บ้านหนองมะค่า
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า
-
 83.บ้านหนองหัวช้าง
-
 คณะกรรมการติดตามผล
-
 84.บ้านหนองเกตุ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 85.บ้านหนองเสมา
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 86.บ้านหนองโกวิทยา
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 87.บ้านหนองโพธิ์
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 88.บ้านหนองไก่ห้าว
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 89.บ้านหนองไทร
-
 สน.จากเขต,อบต.
-
 90.บ้านห้วยดีเลิศ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 91.บ้านห้วยนา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 92.บ้านห้วยสะอาด
-
 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
-
 93.บ้านห้วยสาราม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 94.บ้านห้วยเขว้า
-
 ผอ สพป ลบ2
-
 95.บ้านห้วยใหญ่
-
 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร
-
 96.บ้านหัวลำ
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 97.บ้านเกาะรัง
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 98.บ้านเขาขวาง
-
 รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๒
-
 99.บ้านเขาตะแคง
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 100.บ้านเขายายกะตา
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 101.บ้านเขารวก
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 102.บ้านเขาราบ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 103.บ้านเขาสมโภชน์
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 104.บ้านเขาหมูมัน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันจากเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศ
-
 105.บ้านเขาแหลม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม
-
 106.บ้านเนินทอง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 107.บ้านเหวตาบัว
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 108.บ้านแหลมชนแดน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 109.บ้านโกรกรกฟ้า
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 110.บ้านโคกกลาง
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและสพป.ลพบุรี เขต 2
-
 111.บ้านโคกแสมสาร
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 112.บ้านโค้งรถไฟ
-
 ผู้อำนวยการ
-
 113.บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 114.บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 115.บ้านใหม่สามัคคี
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 116.บ้านใหม่โสพิมพ์
-
 ศึกษานิเเทศน์
-
 117.บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 118.บ้านไร่พัฒนา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 119.พรหมรังษี
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 120.วัดดำรงบุล
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 121.วัดมณีศรีโสภณ
-
 นายก อบต.ช่องสาริกา
-
 122.วัดศิริบรรพต
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 123.วัดสว่างอารมณ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 124.วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
-
 เจ้าหน้าที่จากสพป.ลบ.2 อบต.ห้วยขุนราม ผู้บริหารโรงเรียน
-
 125.วัดสุนทรเทพคีรี
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 126.วัดหนองตามิ่ง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 127.วัดหนองนา
-
 ผู้อำอวยการโรงเรียน
-
 128.วัดโคกสลุง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 129.วัดโพธิ์งาม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม
-
 130.หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 131.อนุบาลท่าหลวง
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 132.อนุบาลพัฒนานิคม
-
 แอดมินเขต
-
 133.อนุบาลลำนารายณ์
-
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2
-
 134.อนุบาลวัดหนองม่วง
-
 ผอ.โรงเรียนฯ
-
 135.อนุบาลสระโบสถ์
-
 CEO ของสพป.ลบ 2
-
 136.อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 137.อนุบาลโคกเจริญ
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 138.ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net