โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อที่ 13.มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียน
มี ไม่มี
โดยรายงานกับ ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านต้นสน
-
ผู้บริหารโรงเรียน ,
 2.ชุมชนบ้านบือแนปีแน
-
ผู้บริหารโรงเรียน ,
 3.ชุมชนบ้านพงสตา
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ,
 4.ชุมชนบ้านสะนอ
- -
 5.ชุมชนบ้านเมืองยอน
- -
 6.ชุมชนวัดอัมพวนาราม
- -
 7.ต้นพิกุล
- -
 8.ตลาดนัดต้นมะขาม
- -
 9.ตลาดนัดบาซาเอ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 10.ตลาดปรีกี
-
ผู้บริหารโรงเรียน , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 11.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
- -
 12.บ้านกระหวะ
- -
 13.บ้านกระเสาะ
- -
 14.บ้านกระโด
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 15.บ้านกรือเซะ
- -
 16.บ้านกาแลสะนอ
- -
 17.บ้านกูบังบาเดาะ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 18.บ้านกูวิง
- -
 19.บ้านคลองช้าง
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 20.บ้านคลองช้าง
- -
 21.บ้านคลองทราย
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ,
 22.บ้านคลองหิน
- -
 23.บ้านควนประ
- -
 24.บ้านควนลังงา
- -
 25.บ้านควนลาแม
-
 26.บ้านควนหยี
- -
 27.บ้านควนแตน
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 28.บ้านควนแปลงงู
-
ผู้บริหารโรงเรียน , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 29.บ้านควนโนรี
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 30.บ้านคางา
- -
 31.บ้านคูระ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 32.บ้านชะเมา
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 33.บ้านดอนเค็ด
- -
 34.บ้านด่าน
- -
 35.บ้านดูวา
- -
 36.บ้านต้นทุเรียน
- -
 37.บ้านต้นแซะ
- -
 38.บ้านต้นโตนด
- -
 39.บ้านตรัง
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 40.บ้านตันหยง
- -
 41.บ้านตุปะ
- -
 42.บ้านถนน
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 43.บ้านท่าคลอง
- -
 44.บ้านท่าเรือ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
 45.บ้านทุ่งยาว
- -
 46.บ้านนาค้อกลาง
- -
 47.บ้านนาค้อเหนือ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 48.บ้านนาค้อใต้
-
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 49.บ้านนาประดู่
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 50.บ้านนาเกตุ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 51.บ้านน้ำใส
- -
 52.บ้านบราโอ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
 53.บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 54.บ้านบากง
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 55.บ้านบาตะกูโบ
- -
 56.บ้านบาละแต
-
 57.บ้านบาเงง
- -
 58.บ้านบาโง
- -
 59.บ้านบาโงฆาดิง
- -
 60.บ้านบินยา
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 61.บ้านบูดน
- -
 62.บ้านบูเกะกุง
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 63.บ้านบูโกะ
-
ผู้บริหารโรงเรียน ,
 64.บ้านประจัน
- -
 65.บ้านปลักปรือ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 66.บ้านปานัน
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 67.บ้านป่าบอน
- -
 68.บ้านปาลัส
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 69.บ้านป่าไร่
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 70.บ้านม่วงเตี้ย
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 71.บ้านมะหุด
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
 72.บ้านยางแดง
- -
 73.บ้านระแว้ง
- -
 74.บ้านราวอ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 75.บ้านล้อแตก
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 76.บ้านละหารยามู
- -
 77.บ้านลางสาด
-
ผู้บริหารโรงเรียน ,
 78.บ้านวังกว้าง
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 79.บ้านศาลาสอง
- -
 80.บ้านสมาหอ
- -
 81.บ้านสะกำ
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 82.บ้านสามยอด
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
 83.บ้านสายชล
- -
 84.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
- -
 85.บ้านสิเดะ
- -
 86.บ้านอาโห
-
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 87.บ้านอินทนิล
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ,
 88.บ้านอีบุ๊
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 89.บ้านเกาะจัน
- -
 90.บ้านเกาะตา
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 91.บ้านเขาวัง
- -
 92.บ้านเจาะบาแน
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
 93.บ้านแขนท้าว
- -
 94.บ้านโคกขี้เหล็ก
-
ผู้บริหารโรงเรียน ,
 95.บ้านโคกต้นสะตอ
- -
 96.บ้านโคกเหรียง
- -
 97.บ้านโคกโพธิ์
-
ผู้บริหารโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 98.บ้านโผงโผง
- -
 99.มายอ (สถิตย์ภูผา)
-
ผู้บริหารโรงเรียน ,
 100.วัดทรายขาว
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ,
 101.วัดธนาภิมุข
- -
 102.วัดนาประดู่
- -
 103.วัดนิคมสถิต
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
 104.วัดบันลือคชาวาส
-
ผู้บริหารโรงเรียน , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 105.วัดบุพนิมิต
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 106.วัดป่าสวย
- -
 107.วัดภมรคติวัน
- -
 108.วัดมะกรูด
- -
 109.วัดสุนทรวารี
- -
 110.วัดอรัญวาสิการาม
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,
 111.วัดเกาะหวาย
- -
 112.วัดโคกหญ้าคา
- -
 113.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
-
ผู้บริหารโรงเรียน , คณะกรรมการสถานศึกษา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
 114.อนุบาลยะรัง
- -
 115.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
- -

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net