โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
มี ไม่มี
เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพราะ ดูรายงาน
 1.กุดฆ้องชัยวิทยา
-
-
 2.กุดจิกวิทยาคาร
-
-
 3.ขมิ้นพัฒนวิทย์
-
-
 4.ขอนแก่นวิทยาเสริม
-
-
 5.คำขามวิทยา
-
-
 6.คำถาวรเจริญวิทย์
-
-
 7.คำบอนวิทยาสรรพ์
-
-
 8.คำมันปลาผดุงวิทย์
-
-
 9.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
-
-
 10.คำโองวิทยา
-
-
 11.คำใหญ่วิทยา
-
-
 12.คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี)
-
-
 13.คำไฮวิทยา(ะยางตลาด)
-
-
 14.คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
-
-
 15.จินดาสินธวานนท์
-
-
 16.ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์
-
-
 17.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
-
-
 18.ชุมชนดอนม่วงงาม
-
-
 19.ชุมชนดอนยูงวิทยายน
-
-
 20.ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
-
-
 21.ชุมชนบ้านป่าแดง
-
-
 22.ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์
-
-
 23.ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
-
-
 24.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
-
-
 25.ดงน้อยโนนสวรรค์
-
-
 26.ดงบังวิทยา
-
-
 27.ดงบังอำนวยวิทย์
-
-
 28.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
-
-
 29.ดงสวรรค์อุดมมิตร
-
-
 30.ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
-
-
 31.ดอนขีวิทยา
-
-
 32.ดอนยานางศึกษา
-
-
 33.ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
-
-
 34.ท่อนสังข์วิทยา
-
-
 35.ท่าคันโทวิทยายน
-
-
 36.ท่าเมืองสำราญวิทย์
-
-
 37.ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม
-
-
 38.ท่าแห่วิทยาคม
-
-
 39.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี
-
-
 40.นากุงวิทยาเสริม
-
-
 41.นาค้อวิทยาคม
-
-
 42.นางามแก่นลำดวนวิทยา
-
-
 43.นาดีหลุมข้าววิทยา
-
-
 44.นาตาลวิทยาคม
-
-
 45.นาบงวิทยา
-
-
 46.นามูลสมบูรณ์วิทย์
-
-
 47.นาสีนวลอุดมเวศม์
-
-
 48.นาอวนวิทยาสิทธิ์
-
-
 49.นาเชือกวิทยาสรรพ์
-
-
 50.นาแกราษฎร์อำนวย
-
-
 51.บัวสะอาดส่งเสริม
-
-
 52.บ้านกุดท่าลือ
-
-
 53.บ้านขามวิทยาคม
-
-
 54.บ้านคำแคน
-
-
 55.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
-
-
 56.บ้านชัยศรี
-
-
 57.บ้านชัยศรีสุข
-
-
 58.บ้านชาดวิทยาคาร
-
-
 59.บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
-
-
 60.บ้านทรายทองวิทยาคม
-
-
 61.บ้านสาวิทยาสรรพ์
-
-
 62.บ้านหนองขาม
-
-
 63.บ้านหนองชุมแสง
-
-
 64.บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
-
-
 65.บ้านหนองบัว
-
-
 66.บ้านหนองหัวช้าง
-
-
 67.บ้านหนองเสือ
-
-
 68.บ้านหนองแซง
-
-
 69.บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
-
-
 70.บ้านหนองแวงฮี
-
-
 71.บ้านหนองแสง
-
-
 72.บ้านหนองไผ่
-
-
 73.บ้านหาดทรายมูล
-
-
 74.บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170)
-
-
 75.บ้านเว่อวิทยานุกูล
-
-
 76.บ้านเสียววิทยาสรรพ์
-
-
 77.บ้านแกวิทยาคม
-
-
 78.บ้านแสนสุข
-
-
 79.บ้านโคกกลาง
-
-
 80.บ้านโคกศรี
-
-
 81.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
-
-
 82.บ้านโนนอำนวย
-
-
 83.ประชารัฐศึกษา
-
-
 84.ปอแดงวิทยา
-
-
 85.ป่าหวายศึกษา
-
-
 86.ผดุงราษฎร์วิทยา
-
-
 87.พรมลีศรีสว่าง
-
-
 88.พินิจราษฎร์บำรุง
-
-
 89.พิมูลวิทยา
-
-
 90.ภูฮังวิทยาคาร
-
-
 91.ยางคำวิทยา
-
-
 92.ยางอู้มวิทยาคาร
-
-
 93.ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
-
-
 94.วังยางวิทยาคาร
-
-
 95.วัดบ้านกุดสังข์
-
-
 96.วัดบ้านดอนกลาง
-
-
 97.สระแก้ววิทยานุกูล
-
-
 98.สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
-
-
 99.สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง
-
-
 100.สว่างกิจวิทยา
-
-
 101.สะอาดนาดีศิลาวิทย์
-
-
 102.สายปัญญาสมาคม
-
-
 103.สำราญ - ประภาศรี
-
-
 104.หน่อคำประชานุเคราะห์
-
-
 105.หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
-
-
 106.หนองกุงราษฎร์วิทยา
-
-
 107.หนองกุงศรีวิทยาคม
-
-
 108.หนองกุงไทยวิทยาคม
-
-
 109.หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
-
-
 110.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
-
-
 111.หนองบัวชุม
-
-
 112.หนองบัววิทยาเสริม
-
-
 113.หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
-
-
 114.หนองปะโอประชาอุทิศ
-
-
 115.หนองมันปลาวิทยา
-
-
 116.หนองสวงวิทยาคม
-
-
 117.หนองหอไตรราษฎร์บำรุง
-
-
 118.หนองอิเฒ่าวิทยา
-
-
 119.หนองเม็กวิทยา
-
-
 120.หนองแข้วิทยา
-
-
 121.หนองแฝกหนองหว้าวิทยา
-
-
 122.หนองแวงประชาสรรพ์
-
-
 123.หนองแวงม่วง
-
-
 124.หนองแสงวิทยา
-
-
 125.หนองโนวิทยา
-
-
 126.หนองโนวิทยาคม
-
-
 127.หนองใหญ่วิทยา
-
-
 128.หนองไผ่รัฐบำรุง
-
-
 129.หนองไม้พลวงวิทยาคม
-
-
 130.หลักด่านวิทยา
-
-
 131.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา
-
-
 132.ห้วยยางดงวิทยา
-
-
 133.ห้วยเตยวิทยา
-
-
 134.ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล
-
-
 135.หัวงัววิทยาคาร
-
-
 136.หัวนาคำจรูญศิลป์
-
-
 137.หัวหินราษฎร์บำรุง
-
-
 138.อุ่มเม่าวิทยา
-
-
 139.ฮ่องฮีวิทยา
-
-
 140.เชียงสาศิลปสถาน
-
-
 141.เดชอุดมพิทยาคม
-
-
 142.เนินลาดวิทยา
-
-
 143.เสริมเสาเล้าวิทยา
-
-
 144.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา
-
-
 145.โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
-
-
 146.โคกก่องราษฎร์นุกูล
-
-
 147.โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
-
-
 148.โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
-
-
 149.โคกคำวิทยา
-
-
 150.โคกประสิทธิ์วิทยา
-
-
 151.โคกศรีวิทยายน
-
-
 152.โคกเครือวิทยา
-
-
 153.โคกเจริญวิทยา
-
-
 154.โนนชัยประชาสรรค์
-
-
 155.โนนศิลาสว่างวิทย์
-
-
 156.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย
-
-
 157.โนนสูงวิทยา
-
-
 158.โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม
-
-
 159.โนนเตาไหหนองแก
-
-
 160.โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
-
-
 161.โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
-
-
 162.โพนสิมอนุเคราะห์
-
-
 163.ไชยวารวิทยาคม
-
-
 164.ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์
-
-
 165.ไทรทองวิทยาคาร
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net