โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
มี ไม่มี
เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพราะ ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
-
-
 2.ชุมชนบ้านหลุมรัง
- -
- -
 3.บ้านกรับใหญ่
- -
- -
 4.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
-
-
 5.บ้านช่องด่าน
-
-
 6.บ้านชุมนุมพระ
- -
- -
 7.บ้านตรอกสะเดา
-
-
 8.บ้านตลุงเหนือ
- -
- -
 9.บ้านท่าว้า
- -
- -
 10.บ้านทุ่งกระบ่ำ
- -
- -
 11.บ้านทุ่งโป่ง
-
-
 12.บ้านน้ำคลุ้ง
- -
- -
 13.บ้านน้ำลาด
-
-
 14.บ้านน้ำโจน
- -
- -
 15.บ้านบะลังกา
-
-
 16.บ้านบึงหัวแหวน
-
-
 17.บ้านพยอมงาม
- -
- -
 18.บ้านพรหมณี
-
-
 19.บ้านพุบอน
- -
- -
 20.บ้านพุพรหม
-
-
 21.บ้านยางสูง
- -
- -
 22.บ้านรางขาม
- -
- -
 23.บ้านรางพยอม
- -
- -
 24.บ้านลําอีซู
-
-
 25.บ้านวังด้ง
- -
- -
 26.บ้านวังใหญ่
-
-
 27.บ้านสระเตยพัฒนา
-
-
 28.บ้านสามยอด
- -
- -
 29.บ้านหนองกระทุ่ม
- -
- -
 30.บ้านหนองกร่าง
-
-
 31.บ้านหนองกะหนาก
- -
- -
 32.บ้านหนองกุ่ม
-
-
 33.บ้านหนองขอน
-
-
 34.บ้านหนองขอนเทพพนม
- -
- -
 35.บ้านหนองงูเห่า
-
-
 36.บ้านหนองจั่น
- -
- -
 37.บ้านหนองตาก้าย
- -
- -
 38.บ้านหนองตาเดช
-
-
 39.บ้านหนองนกแก้ว
-
-
 40.บ้านหนองประดู่
-
-
 41.บ้านหนองปรือ
-
-
 42.บ้านหนองปลาไหล
-
-
 43.บ้านหนองปลิง
-
-
 44.บ้านหนองผักแว่น
-
-
 45.บ้านหนองผือ
- -
- -
 46.บ้านหนองม่วง
- -
- -
 47.บ้านหนองมะสัง
- -
- -
 48.บ้านหนองย่างช้าง
- -
- -
 49.บ้านหนองรี
-
-
 50.บ้านหนองสาหร่าย
- -
- -
 51.บ้านหนองสําโรง
- -
- -
 52.บ้านหนองหมู
- -
- -
 53.บ้านหนองหว้า
- -
- -
 54.บ้านหนองหวาย(บ่อพลอย)
- -
- -
 55.บ้านหนองหวาย(เลาขวัญ)
- -
- -
 56.บ้านหนองเข้
- -
- -
 57.บ้านหนองเค็ด
- -
- -
 58.บ้านหนองเตียน
- -
- -
 59.บ้านหนองแกประชาสรรค์
-
-
 60.บ้านหนองแกใน
-
-
 61.บ้านหนองแสลบ
-
-
 62.บ้านหนองโพธิ์
- -
- -
 63.บ้านหนองโสน
- -
- -
 64.บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ)
-
-
 65.บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ)
-
-
 66.บ้านหนองไก่ต่อ
-
-
 67.บ้านหนองไก่เหลือง
-
-
 68.บ้านหนองไผ่ล้อม
- -
- -
 69.บ้านหลังเขา
-
-
 70.บ้านห้วยหวาย
-
-
 71.บ้านเขานางสางหัว
-
-
 72.บ้านเขามุสิ
-
-
 73.บ้านเขาหินตั้ง
- -
- -
 74.บ้านเขาแดง
- -
- -
 75.บ้านเขาแหลม
-
-
 76.บ้านเสาหงส์
- -
- -
 77.บ้านโป่งไหม
- -
- -
 78.บ้านไร่เจริญ
-
-
 79.ประชาพัฒนา
-
-
 80.ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
- -
- -
 81.ราษฎร์บํารุงธรรม
-
-
 82.วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
-
-
 83.วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
-
-
 84.วัดหนองไม้เอื้อย
- -
- -
 85.วัดใหม่ภูมิเจริญ
- -
- -
 86.หมู่บ้านป่าไม้
-
-
 87.อนุบาลบ่อพลอย
- -
- -
 88.อนุบาลวัดเลาขวัญ
-
-
 89.อนุบาลหนองปรือ
- -
- -
 90.เขาวงพระจันทร์
-
-
 91.เสรี-สมใจ
- -
- -
 92.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net