โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
มี ไม่มี
เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพราะ ดูรายงาน
 1.คลองขวาง
-
-
 2.คีรีศรีสาครวิทยา
-
-
 3.ชุมชนบ้านตากแว้ง
-
-
 4.ชุมชนบ้านเขาสมิง
-
-
 5.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
-
-
 6.ชุมชนวัดบ่อไร่
-
-
 7.ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
-
-
 8.ชุมชนวัดอ่าวช่อ
-
-
 9.ชุมชนวัดแสนตุ้ง
-
-
 10.ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
-
-
 11.บ้านคลองจาก
-
-
 12.บ้านคลองประทุน
-
-
 13.บ้านคลองพร้าว
-
-
 14.บ้านคลองมะขาม
-
-
 15.บ้านคลองมะนาว
-
-
 16.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
-
-
 17.บ้านคลองเจ้า
-
-
 18.บ้านคลองแอ่ง
-
-
 19.บ้านคลองใหญ่
-
-
 20.บ้านจัดสรร
-
-
 21.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
-
-
 22.บ้านดงกลาง
-
-
 23.บ้านดอนสูง
-
-
 24.บ้านด่านชุมพล
-
-
 25.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
-
-
 26.บ้านตาหนึก
-
-
 27.บ้านท่าประดู่
-
-
 28.บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
-
-
 29.บ้านทุ่งไก่ดัก
-
-
 30.บ้านธรรมชาติล่าง
-
-
 31.บ้านบางปรง
-
-
 32.บ้านบางเบ้า
-
-
 33.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
-
-
 34.บ้านปะอา
-
-
 35.บ้านปะเดา
-
-
 36.บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
-
-
 37.บ้านมณฑล
-
-
 38.บ้านมะนาว
-
-
 39.บ้านสระใหญ่
-
-
 40.บ้านสวนใน
-
-
 41.บ้านหนองบอน
-
-
 42.บ้านหนองบัว
-
-
 43.บ้านหนองม่วง
-
-
 44.บ้านห้วงพัฒนา
-
-
 45.บ้านหาดเล็ก
-
-
 46.บ้านอ่างกะป่อง
-
-
 47.บ้านอ่าวตาลคู่
-
-
 48.บ้านอ่าวพร้าว
-
-
 49.บ้านเกษมสุข
-
-
 50.บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
-
-
 51.บ้านเจียรพัฒนา
-
-
 52.บ้านเนินดินแดง
-
-
 53.บ้านเนินตะบก
-
-
 54.บ้านเนินตาล
-
-
 55.บ้านเนินตาแมว
-
-
 56.บ้านเปร็ดใน
-
-
 57.บ้านแหลมพร้าว
-
-
 58.บ้านโขดทราย
-
-
 59.บ้านโป่ง
-
-
 60.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
-
-
 61.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
-
-
 62.บ้านไร่ป่า
-
-
 63.วัดคลองขุด
-
-
 64.วัดฆ้อ
-
-
 65.วัดช้างทูน
-
-
 66.วัดดินแดง
-
-
 67.วัดตะกาง
-
-
 68.วัดตาพลาย
-
-
 69.วัดทองธรรมชาติ
-
-
 70.วัดท่าหาด
-
-
 71.วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
-
-
 72.วัดบางปรือ
-
-
 73.วัดบางปิดบน
-
-
 74.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
-
-
 75.วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
-
-
 76.วัดประณีต
-
-
 77.วัดพนมพริก
-
-
 78.วัดวรุณดิตถาราม
-
-
 79.วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
-
-
 80.วัดวัชคามคชทวีป
-
-
 81.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
-
-
 82.วัดสลัก
-
-
 83.วัดสลักเพชร
-
-
 84.วัดสะพานหิน
-
-
 85.วัดสุวรรณมงคล
-
-
 86.วัดหนองคันทรง
-
-
 87.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
-
-
 88.วัดห้วงน้ำขาว
-
-
 89.วัดห้วงโสม
-
-
 90.วัดอ่าวใหญ่
-
-
 91.วัดเสนาณรงค์
-
-
 92.วัดแหลมกลัด
-
-
 93.วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
-
-
 94.วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
-
-
 95.วัดแหลมหิน
-
-
 96.วัดไทรทอง
-
-
 97.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
-
-
 98.อนุบาลตราด
-
-
 99.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
-
-
 100.อนุบาลวัดคลองใหญ่
-
-
 101.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
-
-
 102.อนุบาลเกาะกูด
-
-
 103.อนุบาลเกาะช้าง
-
-
 104.อัมพรจินตกานนท์
-
-
 105.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
-
-
 106.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net