โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.แพร่ เขต 2
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
มี ไม่มี
เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพราะ ดูรายงาน
 1.ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
-
-
 2.ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
-
-
 3.ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
-
-
 4.ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
-
-
 5.ชุมชนบ้านแม่ป้าก
-
-
 6.ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
-
-
 7.ดอนมูลวิทยาคาร
-
-
 8.ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
-
-
 9.บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
-
-
 10.บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
-
-
 11.บ้านขุนห้วย
-
-
 12.บ้านค้างคำปัน
-
-
 13.บ้านค้างตะนะวิทยา
-
-
 14.บ้านค้างปินใจ
-
-
 15.บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
-
-
 16.บ้านค้างใจ
-
-
 17.บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
-
-
 18.บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
-
-
 19.บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
-
-
 20.บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
-
-
 21.บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
-
-
 22.บ้านนาปลากั้ง
-
-
 23.บ้านนาพูน
-
-
 24.บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
-
-
 25.บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
-
-
 26.บ้านนาแก
-
-
 27.บ้านนาใหม่
-
-
 28.บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
-
-
 29.บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
-
-
 30.บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
-
-
 31.บ้านน้ำโค้ง
-
-
 32.บ้านบ่อ
-
-
 33.บ้านบ่อแก้ว
-
-
 34.บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
-
-
 35.บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
-
-
 36.บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
-
-
 37.บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
-
-
 38.บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
-
-
 39.บ้านป่าคาป่าม่วง
-
-
 40.บ้านปางมะโอ
-
-
 41.บ้านปางเคาะ
-
-
 42.บ้านปางไฮ
-
-
 43.บ้านป่ายุบ
-
-
 44.บ้านป่าสักปางไม้
-
-
 45.บ้านป่าไผ่
-
-
 46.บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
-
-
 47.บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
-
-
 48.บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
-
-
 49.บ้านม่วงคำ
-
-
 50.บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
-
-
 51.บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
-
-
 52.บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
-
-
 53.บ้านวังกวาง
-
-
 54.บ้านวังขอนป่าไผ่
-
-
 55.บ้านวังชิ้น
-
-
 56.บ้านวังลึก
-
-
 57.บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
-
-
 58.บ้านวังเบอะ
-
-
 59.บ้านวังเลียง
-
-
 60.บ้านวังแฟน
-
-
 61.บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
-
-
 62.บ้านสบป้าก
-
-
 63.บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
-
-
 64.บ้านสลก
-
-
 65.บ้านสวนหลวง
-
-
 66.บ้านสองแคว
-
-
 67.บ้านห้วยกูด
-
-
 68.บ้านห้วยลากปืน
-
-
 69.บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
-
-
 70.บ้านห้วยไร่
-
-
 71.บ้านหัวดง
-
-
 72.บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
-
-
 73.บ้านหาดรั่ว
-
-
 74.บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
-
-
 75.บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
-
-
 76.บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
-
-
 77.บ้านเด่นชุมพล
-
-
 78.บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
-
-
 79.บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
-
-
 80.บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
-
-
 81.บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
-
-
 82.บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
-
-
 83.บ้านแช่ฟ้า
-
-
 84.บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
-
-
 85.บ้านแพะทุ่งเจริญ
-
-
 86.บ้านแม่กระต๋อม
-
-
 87.บ้านแม่ขมิง
-
-
 88.บ้านแม่จอก
-
-
 89.บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
-
-
 90.บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
-
-
 91.บ้านแม่ตื้ด
-
-
 92.บ้านแม่บงเหนือ
-
-
 93.บ้านแม่บงใต้
-
-
 94.บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
-
-
 95.บ้านแม่ยุ้น
-
-
 96.บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
-
-
 97.บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
-
-
 98.บ้านแม่สิน
-
-
 99.บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
-
-
 100.บ้านแม่แปง
-
-
 101.บ้านแม่แฮด
-
-
 102.บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
-
-
 103.บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
-
-
 104.บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
-
-
 105.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
-
-
 106.บ้านไร่หลวง
-
-
 107.ประชารัฐวิทยาคาร
-
-
 108.ปากจอกวิทยา
-
-
 109.รักเมืองไทย 2
-
-
 110.วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
-
-
 111.วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
-
-
 112.วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
-
-
 113.วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
-
-
 114.วัดสร่างโศก
-
-
 115.วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
-
-
 116.วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
-
-
 117.สวนป่าแม่สรอย
-
-
 118.สูงเม่นวิทยาคาร
-
-
 119.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
-
-
 120.อนุสรณ์รัฐประชา
-
-
 121.เด่นทัพชัย
-
-
 122.เด่นไชยประชานุกูล
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net