โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครพนม เขต 2
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
มี ไม่มี
เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพราะ ดูรายงาน
 1.ชุมชนนางัว
- -
- -
 2.ชุมชนนาพระชัย
-
-
 3.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
- -
- -
 4.ชุมชนบ้านสามผง
-
-
 5.ชุมชนบ้านไชยบุรี
-
-
 6.ชุมชนประสานมิตร
- -
- -
 7.ชุมชนเอื้องก่อนาดี
-
-
 8.ชุมชนไผ่ล้อม
-
-
 9.ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
-
-
 10.บ้านกุดน้ำใส
-
-
 11.บ้านขว้างคลีชูชาติ
-
-
 12.บ้านข่า
-
-
 13.บ้านขามเตี้ยน้อย
-
-
 14.บ้านขามเตี้ยใหญ่
- -
- -
 15.บ้านขามเปี้ย
- -
- -
 16.บ้านค้อ
-
-
 17.บ้านคำนกกก
-
-
 18.บ้านคำเตย
-
-
 19.บ้านคำแม่นาง
- -
- -
 20.บ้านคําสว่าง
-
-
 21.บ้านคําไฮ
-
-
 22.บ้านงิ้วสร้างแก้ว
- -
- -
 23.บ้านจอมศรี
-
-
 24.บ้านชัยมงคล
-
-
 25.บ้านดง
- -
- -
 26.บ้านดงขวาง
-
-
 27.บ้านดงน้อย
-
-
 28.บ้านดงวิทยาคาร
-
-
 29.บ้านดงหนองบัว
- -
- -
 30.บ้านดอนกลาง
-
-
 31.บ้านดอนดู่
-
-
 32.บ้านดอนติ้ว
-
-
 33.บ้านดอนบาก
- -
- -
 34.บ้านดอนปอหนองโอง
-
-
 35.บ้านดอนพะธาย
-
-
 36.บ้านดอนมะจ่าง
-
-
 37.บ้านดอนยางทุ่งน้อย
-
-
 38.บ้านดอนศาลา
-
-
 39.บ้านดอนสมอ
-
-
 40.บ้านดอนสะฝาง
-
-
 41.บ้านดอนเตย
-
-
 42.บ้านดอนแดง
-
-
 43.บ้านดอนแดง
-
-
 44.บ้านดอนแดง
-
-
 45.บ้านดอนแดงดอนดู่
- -
- -
 46.บ้านต้าย
-
-
 47.บ้านตาล
-
-
 48.บ้านตาลปากน้ำ
-
-
 49.บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
-
-
 50.บ้านท่าจำปา
-
-
 51.บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
-
-
 52.บ้านท่าพันโฮง
-
-
 53.บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
-
-
 54.บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
-
-
 55.บ้านท่าอุเทน
-
-
 56.บ้านท่าเรือ
-
-
 57.บ้านท่าแต้ปุ่งแก
-
-
 58.บ้านธาตุ
-
-
 59.บ้านน้อยทวย
-
-
 60.บ้านน้อยนาเหนือ
-
-
 61.บ้านนากระแต้
-
-
 62.บ้านนากะทืมโนนสะอาด
-
-
 63.บ้านนาขมิ้น
-
-
 64.บ้านนาข่าคำพอก
-
-
 65.บ้านนาข่าท่า
-
-
 66.บ้านนาคอย
-
-
 67.บ้านนาคำ
-
-
 68.บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
- -
- -
 69.บ้านนาคํา
-
-
 70.บ้านนางัว
- -
- -
 71.บ้านนาจาน
-
-
 72.บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
- -
- -
 73.บ้านนาดีวิทยา
-
-
 74.บ้านนาดีหัวภู
-
-
 75.บ้านนาทม
-
-
 76.บ้านนานอ
-
-
 77.บ้านนาน้อย
-
-
 78.บ้านนาผักปอด
-
-
 79.บ้านนาผักหมนาหมากแงว
-
-
 80.บ้านนาพระโนนห้วยแคน
- -
- -
 81.บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
-
-
 82.บ้านนาหนองบก
-
-
 83.บ้านนาหนองหวาย
- -
- -
 84.บ้านนาหว้า
-
-
 85.บ้านนาหัวบ่อ
- -
- -
 86.บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
-
-
 87.บ้านนาเข
-
-
 88.บ้านนาเดื่อ
- -
- -
 89.บ้านนาเต่า
-
-
 90.บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
-
-
 91.บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
-
-
 92.บ้านนาโดโพธิ์ศรี
- -
- -
 93.บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
-
-
 94.บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
-
-
 95.บ้านนาใน
-
-
 96.บ้านบงคํา
-
-
 97.บ้านบุ่ง
-
-
 98.บ้านปฏิรูป
-
-
 99.บ้านปากทวย
- -
- -
 100.บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
-
-
 101.บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
-
-
 102.บ้านป่าหว้าน
- -
- -
 103.บ้านพนอม
- -
- -
 104.บ้านพะทาย
-
-
 105.บ้านพันห่าวดอนดู่
-
-
 106.บ้านพืชผล
-
-
 107.บ้านภูกระแต
-
-
 108.บ้านม่วงชี
-
-
 109.บ้านม่วงนาสีดา
-
-
 110.บ้านยางงอย
-
-
 111.บ้านรามราช
-
-
 112.บ้านวังโพธิ์
-
-
 113.บ้านศรีเวินชัย
- -
- -
 114.บ้านสามัคคี
- -
- -
 115.บ้านหนองซน
-
-
 116.บ้านหนองดุด
- -
- -
 117.บ้านหนองท่ม
-
-
 118.บ้านหนองนางเลิง
-
-
 119.บ้านหนองบัว
-
-
 120.บ้านหนองบาท้าว
- -
- -
 121.บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
-
-
 122.บ้านหนองผือ
-
-
 123.บ้านหนองสาหร่าย
-
-
 124.บ้านหนองหญ้าปล้อง
-
-
 125.บ้านหนองเทา
-
-
 126.บ้านหนองแวง
-
-
 127.บ้านหมูม้น
-
-
 128.บ้านห้วยพระ
-
-
 129.บ้านห้วยไหสมบูรณ์
- -
- -
 130.บ้านหัวหาด
-
-
 131.บ้านหาดกวน
-
-
 132.บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
-
-
 133.บ้านอ้วน
-
-
 134.บ้านอ้อวังหมากเห็บ
-
-
 135.บ้านอีอูด
-
-
 136.บ้านอุ่มไผ่
-
-
 137.บ้านอูนนา
-
-
 138.บ้านอูนยางคำ
-
-
 139.บ้านเชียงยืน
-
-
 140.บ้านเซียงเซา
-
-
 141.บ้านเวินพระบาท
- -
- -
 142.บ้านเสาเล้า
-
-
 143.บ้านเสียววิทยา
-
-
 144.บ้านเสียวสงคราม
- -
- -
 145.บ้านเหล่า
-
-
 146.บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
-
-
 147.บ้านเหล่าพัฒนา
-
-
 148.บ้านเหล่าศรีโหนโห่
-
-
 149.บ้านเหล่าส้มป่อย
-
-
 150.บ้านเหล่าหนาด
-
-
 151.บ้านแก้วปัดโป่ง
-
-
 152.บ้านแค
-
-
 153.บ้านแพงสะพัง
-
-
 154.บ้านโคกพะธาย
-
-
 155.บ้านโคกยาว
- -
- -
 156.บ้านโคกศรี
- -
- -
 157.บ้านโคกสว่าง
- -
- -
 158.บ้านโคกสะอาด
-
-
 159.บ้านโคกสายทอง
-
-
 160.บ้านโนนกุง
- -
- -
 161.บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
- -
- -
 162.บ้านโพน
-
-
 163.บ้านโพนก่อ
- -
- -
 164.บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
-
-
 165.บ้านโพนขาว
- -
- -
 166.บ้านโพนงาม
-
-
 167.บ้านโพนจาน
-
-
 168.บ้านโพนตูมหนองแสง
-
-
 169.บ้านโพนทอง
-
-
 170.บ้านโพนบก
-
-
 171.บ้านโพนสวรรค์
-
-
 172.บ้านโพนสว่าง
-
-
 173.บ้านโพนเพ็ก
-
-
 174.บ้านโพนแดง
-
-
 175.บ้านไชยศรี
-
-
 176.ประชาสนธิ์นุสรณ์
-
-
 177.ราษฎร์สามัคคี
-
-
 178.อนุบาลบ้านแพง
- -
- -
 179.อุเทนวิทยาคาร
-
-
 180.เพียงหลวง 10
-
-
 181.ไตรราษฎร์วิทยาคาร
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net