โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
มี ไม่มี
เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพราะ ดูรายงาน
 1.คลองใหญ่วิทยา
-
-
 2.จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
-
-
 3.ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
-
-
 4.ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
-
-
 5.ชุมชนบ้านเขาแก้ว
-
-
 6.นารีราษฎร์สามัคคี
-
-
 7.นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
-
-
 8.นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง)
- -
- -
 9.นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
-
-
 10.นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
-
-
 11.นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
-
-
 12.นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
-
-
 13.นิยมราษฎร์วิทยา
-
-
 14.บ้านคลองสีนวล
-
-
 15.บ้านคลองห้วยยั้ง
-
-
 16.บ้านคลองเมือง
-
-
 17.บ้านคลองเรือ
-
-
 18.บ้านคลองใหญ่ใต้
-
-
 19.บ้านคุยบ้านโอง
-
-
 20.บ้านคุยประดู่
-
-
 21.บ้านคุยป่ายาง
-
-
 22.บ้านคุยป่ารัง
-
-
 23.บ้านคุยมะม่วง
-
-
 24.บ้านคุยแขวน
-
-
 25.บ้านจันทิมา
-
-
 26.บ้านจิกคันช้อน
-
-
 27.บ้านจิกลาด
-
-
 28.บ้านช่องลม
-
-
 29.บ้านชัยภูมิ
-
-
 30.บ้านดงซ่อม
-
-
 31.บ้านดงตาจันทร์
-
-
 32.บ้านดาดทองเจริญ
-
-
 33.บ้านตอรัง
- -
- -
 34.บ้านทรงธรรม
-
-
 35.บ้านทรายทอง
- -
- -
 36.บ้านท่าตะคร้อ
-
-
 37.บ้านท่านา
-
-
 38.บ้านท่าเสลี่ยง
-
-
 39.บ้านท่าเสากระโดง
-
-
 40.บ้านท่าไม้
-
-
 41.บ้านทุ่งตาพุก
-
-
 42.บ้านทุ่งน้ำตก
-
-
 43.บ้านทุ่งมหาชัย
-
-
 44.บ้านทุ่งมหาศาล
-
-
 45.บ้านทุ่งรวงทอง
- -
- -
 46.บ้านทุ่งสวน
-
-
 47.บ้านทุ่งเศรษฐี
-
-
 48.บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
-
-
 49.บ้านนานอก
-
-
 50.บ้านนาบ่อคำ
-
-
 51.บ้านนาป่าแดง
-
-
 52.บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
-
-
 53.บ้านน้ำดิบมะพร้าว
-
-
 54.บ้านน้ำโท้ง
-
-
 55.บ้านบ่อตาโพธิ์
-
-
 56.บ้านบ่อสามแสน
-
-
 57.บ้านบ่อแก้ว
-
-
 58.บ้านบางลาด
-
-
 59.บ้านบึงกระดาน
- -
- -
 60.บ้านบึงทับแรต
-
-
 61.บ้านบึงพิไกร
-
-
 62.บ้านบึงมาลย์
- -
- -
 63.บ้านบึงลูกนก
-
-
 64.บ้านประชาสุขสันต์
-
-
 65.บ้านประดาเจ็ดรัง
-
-
 66.บ้านปรือพันไถ
- -
- -
 67.บ้านปลักไม้ดำ
-
-
 68.บ้านปางขนุน
-
-
 69.บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
-
-
 70.บ้านป่าถั่ว
-
-
 71.บ้านพรานกระต่าย
-
-
 72.บ้านพานทอง
- -
- -
 73.บ้านมอสมบัติ
-
-
 74.บ้านมะเดื่อชุมพร
-
-
 75.บ้านลานกระทิง
- -
- -
 76.บ้านลานช้างท่าว
-
-
 77.บ้านลานดอกไม้
-
-
 78.บ้านลานตาบัว
-
-
 79.บ้านลานทอง
-
-
 80.บ้านลานสะเดา
-
-
 81.บ้านลานหิน
-
-
 82.บ้านลานไผ่
-
-
 83.บ้านลำมะโกรก
- -
- -
 84.บ้านวังชมภู
-
-
 85.บ้านวังชะโอน
-
-
 86.บ้านวังตะเคียน
-
-
 87.บ้านวังตะแบก
-
-
 88.บ้านวังทอง
-
-
 89.บ้านวังน้ำขาว
-
-
 90.บ้านวังประดา
-
-
 91.บ้านวังมะค่า
-
-
 92.บ้านวังเฉลียง
-
-
 93.บ้านวังโขน
-
-
 94.บ้านวังโบสถ์
-
-
 95.บ้านวังไม้แดง
-
-
 96.บ้านศรีไกรลาศ
-
-
 97.บ้านสมอโคน
-
-
 98.บ้านสระสิงห์โต
-
-
 99.บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
-
-
 100.บ้านสุรเดชสามัคคี
-
-
 101.บ้านสุวรรณภูมิ
-
-
 102.บ้านหงษ์ทอง
-
-
 103.บ้านหนองกรด
- -
- -
 104.บ้านหนองขาม
-
-
 105.บ้านหนองคล้า
-
-
 106.บ้านหนองจิก
-
-
 107.บ้านหนองตากล้า
-
-
 108.บ้านหนองทราย
- -
- -
 109.บ้านหนองทอง
-
-
 110.บ้านหนองปากดง
-
-
 111.บ้านหนองมะเกาะ
-
-
 112.บ้านหนองรี
-
-
 113.บ้านหนองละมั่งทอง
-
-
 114.บ้านหนองวัวดำ
- -
- -
 115.บ้านหนองสะแก
-
-
 116.บ้านหนองหญ้ามุ้ง
-
-
 117.บ้านหนองหลวง
- -
- -
 118.บ้านหนองหัวควาย
-
-
 119.บ้านหนองหัววัว
-
-
 120.บ้านหนองเต่าสามัคคี
-
-
 121.บ้านหนองแขม
-
-
 122.บ้านหนองแดน
-
-
 123.บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
-
-
 124.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
- -
- -
 125.บ้านหนองโสน
-
-
 126.บ้านหนองใหญ่
-
-
 127.บ้านหนองไม้กอง
-
-
 128.บ้านหร่ายการ้อง
-
-
 129.บ้านห้วยน้ำใส
-
-
 130.บ้านหัวยาง
-
-
 131.บ้านอาชานุสรณ์
-
-
 132.บ้านอินทรานุสรณ์
- -
- -
 133.บ้านเกศกาสร
-
-
 134.บ้านเก่า
-
-
 135.บ้านเกาะน้ำโจน
-
-
 136.บ้านเกาะพิมูล
-
-
 137.บ้านเกาะรากเสียด
-
-
 138.บ้านเกาะสะบ้า
-
-
 139.บ้านเขาคีริส
-
-
 140.บ้านเขาน้ำเพชร
-
-
 141.บ้านเขาวังเยี่ยม
-
-
 142.บ้านเขาสว่างอารมณ์
-
-
 143.บ้านเด่นพระ
- -
- -
 144.บ้านเทพนคร
-
-
 145.บ้านเทียมเจริญ
-
-
 146.บ้านเนินกรอย
-
-
 147.บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
-
-
 148.บ้านเมืองพาน
-
-
 149.บ้านแก้วสุวรรณ
-
-
 150.บ้านแคทอง
-
-
 151.บ้านแม่บัว
-
-
 152.บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
-
-
 153.บ้านโขมงหัก
-
-
 154.บ้านโนนจั่น
- -
- -
 155.บ้านโนนม่วง
-
-
 156.บ้านโนนสมบูรณ์
-
-
 157.บ้านโนนสมอ
-
-
 158.บ้านโนนโก
-
-
 159.บ้านโนนใหญ่
-
-
 160.บ้านโพธิ์พัฒนา
-
-
 161.บ้านโพธิ์สวัสดิ์
-
-
 162.บ้านใหม่พัฒนา
-
-
 163.บ้านใหม่สามัคคี
-
-
 164.บ้านใหม่สามัคคี
-
-
 165.บ้านใหม่สามัคคี
- -
- -
 166.บ้านใหม่เขานิยม
-
-
 167.บ้านไตรตรึงษ์
-
-
 168.บ้านไทยทวี
-
-
 169.บ้านไทรย้อย
-
-
 170.บ้านไผ่ตาสุ่ม
-
-
 171.บ้านไร่
-
-
 172.บ้านไร่ดง
-
-
 173.บ้านไร่ลำปาง
- -
- -
 174.ประชารัฐพัฒนา
-
-
 175.ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
- -
- -
 176.ปราสาทอนุสรณ์
-
-
 177.ผินสหราษฎร์พัฒนา
-
-
 178.ยอดประชาสรรค์
-
-
 179.ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
-
-
 180.ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
-
-
 181.วัฒนราษฎร์ศึกษา
-
-
 182.วัดกัลปพฤกษ์
-
-
 183.วัดคูยาง
-
-
 184.วัดราษฎร์เจริญพร
-
-
 185.วัดอรัญญิกาวาสน์
- -
- -
 186.วัดโพธาราม
-
-
 187.สหวิทยาคม
-
-
 188.สาธิต
-
-
 189.สาธิตวัดพระบรมธาตุ
-
-
 190.สิริแก้วเจริญ
-
-
 191.หนองบัวราษฎร์บำรุง
-
-
 192.หนองลวกราษฎร์บำรุง
-
-
 193.หนองแขมประชาสรรค์
-
-
 194.ห้วยใหญ่ยางงาม
-
-
 195.อนุบาลกำแพงเพชร
-
-
 196.อนุบาลพรานกระต่าย
-
-
 197.อนุบาลลานกระบือ
-
-
 198.อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
-
-
 199.อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)
-
-
 200.อนุบาลไทรงาม
-
-
 201.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
-
-
 202.อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
-
-
 203.ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net