โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
0 results
โรงเรียน
มี ไม่มี
เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพราะ ดูรายงาน

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net