รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 63 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.90
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 23 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.51
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 43 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  68.25
 เทศบาล  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.16
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 43,654,990 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 53 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.13
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.29
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  63.49
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.92
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,307,221 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.65
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.76
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.22
 ไม่มี  จำนวน 48 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.19
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 37 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.73
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.68
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.65
 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.76
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.41
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.41
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 50 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.37
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.05
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.41
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 60 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.24
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.17
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.41
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2