รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 92 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.39
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  23.91
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.78
 เทศบาล  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.70
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 8,596,200 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.04
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.09
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.61
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  90,777 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.78
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.26
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.61
 ไม่มี  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  30.43
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.09
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.78
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.96
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.09
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 30 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.61
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.43
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.04
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.78
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  3.26
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.04
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 34 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  36.96
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.09
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  35.87
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.17
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4