รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 213 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 54 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.35
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 159 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.65
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 177 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.10
 เทศบาล  จำนวน 36 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.90
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 46,290,960 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 191 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.67
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.33
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 173 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.22
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.78
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  2,286,079 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 188 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  88.26
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  11.74
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 37 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.37
 ไม่มี  จำนวน 176 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.63
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  52.11
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  29.11
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.78
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 185 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  86.85
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  13.15
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 213 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5