รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 68 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  25.00
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 51 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  75.00
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 55 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  80.88
 เทศบาล  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  19.12
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 27,039,120 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.18
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.82
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  82.35
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  17.65
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,152,737 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 62 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.18
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.82
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.94
 ไม่มี  จำนวน 66 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.06
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  14.71
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  76.47
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.82
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  89.71
 ไม่มี  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.29
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.53
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.47
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 64 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.12
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.88
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 68 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 67 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.53
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.47
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 66 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.06
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.94
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2