รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 111 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.85
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 59 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  53.15
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.48
 เทศบาล  จำนวน 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.52
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 41,903,933 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 103 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.79
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.21
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 80 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  72.07
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 31 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  27.93
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  1,381,087 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 104 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.69
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.31
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.11
 ไม่มี  จำนวน 102 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  91.89
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  46.85
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 56 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.45
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.70
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 105 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.59
 ไม่มี  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.41
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.30
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.70
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 108 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.30
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.70
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 111 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 109 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  98.20
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.80
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1