รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 115 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  24.35
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  18.26
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.87
 เทศบาล  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.61
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 18,016,700 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 45 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.13
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.61
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 40 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.78
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  7.83
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  96,648 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 44 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  38.26
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.74
 ไม่มี  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.87
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.09
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 37 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  32.17
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.35
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  33.91
 ไม่มี  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  8.70
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.87
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.74
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.61
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.61
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.61
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.61
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  40.87
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.87
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2