รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 49 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.14
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.86
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 17 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  34.69
 เทศบาล  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  65.31
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 27,482,260 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  79.59
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  20.41
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 28 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  57.14
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  42.86
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  3,869,293 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.88
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.12
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.33
 ไม่มี  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.67
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  10.20
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  22.45
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  67.35
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 47 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.92
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.08
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต