รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 103 โรง

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้ทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันเวลา  จำนวน 49 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  47.57
 ไม่ทันเวลา  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.49
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 อบต.  จำนวน 69 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  66.99
 เทศบาล  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  31.07
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหมด จำนวน 68,681,160 บาท
 ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.29
 ไม่ครบตามจำนวนนักเรียน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.83
4. เงินโครงการอาหารกลางวันที่คงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษา
 ไม่มีเงินคงเหลือ  จำนวน 86 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  83.50
 มีเงินคงเหลือ  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.62
 จำนวนเงินคงเหลือรวม  598,649 บาท      
5. งบประมาณเพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันแต่ละภาคเรียน
 เพียงพอ  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.29
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.83
6. หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 มี  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.36
 ไม่มี  จำนวน 77 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  74.76
7. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ ประกอบอาหารเอง  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.83
 โรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จ้างแม่ครัวประกอบอาหาร  จำนวน 41 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  39.81
 จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)  จำนวน 52 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  50.49
8. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 97 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.17
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.94
9. บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 เพียงพอ  จำนวน 96 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.20
 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.91
10. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกรอบ/นโยบาย/แนวปฏิบัติโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.12
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
11. ใช้โปรแกรมThai school lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันที่หลากหลาย ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 93 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  90.29
 ไม่ใช้ โปรแกรมThai school lunch  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  5.83
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 มี  จำนวน 99 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  96.12
 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
13. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 มี  จำนวน 98 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.15
 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.97
14. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 มี  จำนวน 97 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  94.17
 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.94
15. ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ (คลิ๊ก เพื่อเปิดอ่าน)


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร